Nacka Församling

Stipendiat
Nacka församling, Jerker Alf

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

En projektresa med en grupp aktiva unga i åldrarna 19 till 22 år till Burma. Under resan ska utbyte ske med boende i familjer för att dela liv med människor som lever i politiskt förtryck och fattigdom, dela med oss av våra kunskaper inom ledarskap och demokrati samt verka för ett fortsatt gemensamt utbyte.

Projektbeskrivning

En grupp med 10 personer från Nacka församling i åldern 18-21 år och tre anställda kommer att göra en resa till Burma under två veckor i årsskiftet 2008-2009. Gruppen förbereder sig genom studier, söker bidrag och samlar in pengar genom försäljning.

Gruppen kommer att träffa organisationer i Burma som arbetar för att ge hopp till befolkningen människor genom utbildning, sjukvård, och freds- och försoningsfrågor. Som aktiva i en demokratisk rörelse som Svenska kyrkan har gruppen mycket att dela med sig av till burmesiska ungdomar och studenter. Vi kommer att möta ungdomar och vuxna för samtal, workshops, utbyten samt studera och om möjligt utföra volontärarbete. Vi kommer att verka för att hitta vägar för ett fortsatt engagemang i Burmafrågan genom att bl a erbjuda föreläsningar samt undersöka möjligheter att organisera ett fortsatt utbyte. Med anledning av den politiska oron i landet under hösten 2007 och cyklonen Nargis i maj 2008 följer vi utvecklingen i landet genom personliga kontakter i Burma. Behovet av stöd från omvärlden är större än någonsin.

Kontaktperson för projektet är Jerker Alf, präst och samordnare för Svenska kyrkans Burmanätverk, Jerker.Alf@svenskakyrkan.se eller +4670-2328447.

Uppdatering

Under hela 2008 har deltagarna i Burmaprojektet förberett sig för resan till Burma. Huvudsakligen har det skett på två sätt, dels genom att studera och lära sig mer om landet, dels genom att sprida information om projektet och ansöka om bidrag och samla in pengar till resan genom försäljning. Gruppen har studerat de svenskspråkiga Burmaböckerna Nästa år i Rangoon (utgiven av Svenska Burmakommittén) och Järnfjäril (utgiven på Silcs förlag) samt tagit del av nyhetsrapportering från webbnyhetsbrevet Irrawaddy. Gruppen har vid möten även haft sakkunniga inbjudna gäster. Försäljningen (huvudsakligen av fikabröd) har inbringat ca 25 000 kr och erbjudit rikligt med tillfället att sprida information om projektet och om situationen i Burma. Förutom regelbundna söndagliga kyrkkaffen har vi valt tillfällen som konfirmationsgudstjänster som samlar mycket människor. Under församlingens internationella cafékvällar med bl a Jan Eliasson som föreläsare har gruppen också medverkat. En särskilt positiv upplevelse var första advent då gruppen sålde glögg och lussekatter på kyrkbacken före och efter de tre gudstjänsterna som tillsammans lockar uppemot 1000 personer.

Under hösten har gruppens huvudansvarige prästen Jerker Alf haft intensiva mejlkontakter med Burma och Kristna Studentrörelsen i Burma, Student Christian Movement som är huvudvärd för resan. Vi kommer att ha ett intensivt program med möten med studenter, ungdomar, etniska minoriteter, utbildnings- och sociala projekt.

Vi gläder oss över att ha uppnått målet med avseende på ansökta bidrag och insamlade medel och över att kunna genomföra resan. Vi ser även fram emot att efter genomförd resa under 2009 fortsätta vårt arbete genom att i så många sammanhang som möjligt berätta om våra erfarenheter samt utveckla arbetet inom Svenska kyrkans ramar för solidaritet med Burmas lidande befolkning.

Vi vill också ta tillfället i akt att återigen framföra ett varmt tack till Olof Palmes Minnesfond för det oerhört värdefulla stödet som möjliggör detta projekt!

Hälsningar från Nacka församlings Burmaprojekt genom
Jerker Alf, komminister
Jerker.Alf@svenskakyrkan.se