Personuppgifter

Olof Palmes minnesfond och personuppgifter

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar att gälla från och med den 25 maj 2018 vill vi här förtydliga vilka personuppgifter som vi hanterar. Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan finnas hos oss om du till exempel har ansökt om stipendium eller givit en gåva via vårt elektroniska gåvoformulär.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Olof Palmes minnesfond, organisationsnummer 802012-5384 är personuppgiftsansvarig för fondens behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

För att ansöka om stipendium hos oss, samlar vi in och behandlar följande uppgifter om dig; Namn, adress, telefonnummer och mailadress.

För att anmäla en gåva till oss, samlar vi in och behandlar följande uppgifter om dig; Namn, adress, telefonnummer och mailadress, samt namn och adress dit gåvobevis skall skickas.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat viktigt skäl.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina uppgifter?

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att kunna handlägga och administrera fondens stipendieansökningar och beviljade stipendier, samt för att administrera gåvor till fonden. Vi behöver dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, mejl och telefonnummer för detta samt personnummer i fallet med gåvor via autogiro och vid utbetalningar av stipendium till personkonto i bank.

Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med de samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträde för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Ett personuppgiftsbiträde får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

Banker som hjälper oss med vår betalningshantering.
Databas-tjänster (stipendier och gåvor).
IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support och underhåll).

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlas dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Om du/ni har blivit beviljad ett stipendium så kommer din/er stipendieansökan att sparas hos oss. Övriga stipendieansökningar raderas efter en tid på maximalt två år efter pågående stipendieperiod.

Om du/ni har givit en allmän gåva till fonden så sparas ditt namn och adress hos oss. Detta för att vi årligen ska kunna informera dig/er om fondens verksamhet. Om du har givit en minnes- eller gratulationsgåva så raderas dina uppgifter efter maximalt 6 månader.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för detta syfte. Endast personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss via info@palmefonden.se