Beviljade stipendier

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2020

Unga Örnar Stockholms Län, Stockholm, 40000kr
Våra Drömmars Stad
Syftet med projektet är att skapa en djupare förståelse mellan ungdomar från olika bostadsområden och deras förutsättningar Primärt är målet att skapa en mötesplats för ungdomar från olika delar av Stockholm att träffas och reflektera över identitet och hur viktigt boendet är för den egna identiteten. Deltagarna kommer att bygga en förståelse för varandras olikheter och vi kommer bekämpa fördomar som finns om olika bostadsområden i StorStockholm.

Eira Arb Zackrisson, Vaxholm, 15000kr
Praktik vid Centro de los Derechos del Migrante (Centrum for migranters rättigheter, Mexico City, Mexiko
Syftet med projektet är dels att bidra till organisationens arbete mot exploatering av mexikanska migrantarbetare i USA, dels att själv få erfarenhet av att arbeta med målgruppens intressen inom ramen för en effektiv intresseorganisation. Det skulle vara särskilt värdefullt att få erfarenhet av arbete det arbete som bedrivs för migranters rättigheter i deras hemland, då jag tror att detta medför viktiga lärdomar att ta hem till Sverige.

Elise Brune , Lund , 15000kr
Fältstudie för att minska främlingsfientlighet i Jordanien
Projektets övergripande syfte är att bidra till fred. Målet är att ge den yngre generationen erfarenheter som kan hjälpa dem att själva bryta segregerande processer. Jag vill öka möjligheterna för att barn och ungdomar från olika kulturer att mötas, spela fotboll tillsammans och lära av varandra. Min hypotes är att lagsport kan bidra till att minska diskriminering och fördomar. Fältstudien kommer ske i Jordanien i samarbete med organisationen Right to Play.

Nora Bougern, Sollentuna, 15000kr
Praktik på Sveriges Ambassad i Tunisien
Tunisien är en av få, eller snarare det enda arabiska landet som har fått igång en demokratisk process efter den arabiska våren 2011. Syftet med praktikperioden på Sveriges Ambassad är få ökad förståelse om hur Sverige hjälper till i demokratibildandet och hur Sverigefrämjande hänger ihop med dessa processer. I och med arbetet kommer jag få praktisk erfarenhet om Sveriges arbete med fredspåverkan i utvecklingsländer. Målet är att få djupgående förståelse som kan användas i min kand.uppsats.

Svalövs gymnasium arbetslag NA-SA, Svalöv, 80000kr
Resa till Polen och Auscwitz- Birkenau - historisk medvetenhet som verktyg mot intolerans
Syftet med resan och projektet kring rasismens historia är att fördjupa förståelsen för de mekanismer som låg bakom förintelsen. Målet med resan är att levandegöra den historiska erfarenheten. Vi tror att detta är en nödvändighet i tider då högerextremism och intolerans är på framfart i både Sverige och Europa. Skolan har ett uppdrag att motverka rasism och intolerans och att värna om alla människors rättigheter. De erfarenheter som eleverna får kommer att resultera i en utställning på skolan.

Arbetarnas Bildningsförbund - Förbundsexpeditionen , Stockholm, 50000kr
En global utbildning - Youth Globalisation Awarness Program
Trots rådande Corona-tider planerar och ämnar ABFs förbundsexpedition i samverkan med IFWEA (International Federation of Worker’s Federation) att genomföra en global utbildning de två sista veckorna i oktober. Syftet med utbildningen är att låta deltagaren få nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete. Att skapa möten med andra organisationer som alla jobbar kring samma mål om en bättre värld. Tillsammans under resans gång bygger vi en global kunskapsbank och låter nya idéer utvecklas kring arbetarrörelsens fortsatta arbete både i norr, söder, öst och väst. Målgruppen är unga inom den globala arbetarrörelsen och rekryteras dels genom IFWEAs medlemsorganisationer dels genom ABFs medlems-och samverkansorganisationer. Vi planerar kursen utifrån ett deltagarantal om 25 folkbildare, förtroendevalda, fackliga och politiskt aktiva från den globala arbetarrörelsen.

Isak Lundholm, Umeå, 15000kr
Interreligiös dialog och fredsbyggande i Libanon
Trettio år efter inbördeskrigets slut och folket i Libanon är fortfarande starkt uppdelat mellan etnoreligiösa gränser. Kriget skulle leda till en etnisk rening som resulterade i religiösa enklaver i ett land som tidigare var blandat. Försök har gjorts för att motverka denna uppdelning och möjliggöra att fördrivna grupper kan återvända hem. Mitt projekt syftar till att studera hur interreligiös dialog kan användas som verktyg för att återintegrera religiösa grupper i Libanon.

Korsängsskolan, Enköping, Enköping, 75000kr
Tolerans-projekt 2020
Syftet med detta toleransprojekt är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet, rasism och intolerans i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

S-studenters Burma-nätverk, Göteborg, 45000kr
Strengthening Democracy in Myanmar by Capacitating
 Ethnic Youth Leaders on Politic, Human Rights, Rule of Law, Peace and Democratic Values
Vi planerar för att 3 personer från SYCB ska hälsa på i Sverige 26 september - 4 oktober 2020. Målet är att bidra till ett mer jämlikt utbyte mellan oss samt kunskapsutbyte, nätverksbyggande och kapacitetsutveckling genom relevanta möten och workshops. Syftet är att SYCB ska få en ökad kunskap om bl.a demokrati, fred, jämställdhet, hållbarhet, processledning och påverkansarbete, och att kunskapen sen ska spridas genom organisationen. Vi vill även öka kunskapen om Myanmar inom S-studenter.

Unga Örnar Jämtland, Orrviken, 58000kr
Auschwitz läger
Vi vill planera och genomföra ett läger för våra ungdomar för att skaffa ökad förståelse för bl'a andra världskriget då det är extremt viktigt i vår samtid, när högerextrema vindar blåser i Europa. Efter detta besök i förintelselägret vill vi att gruppen kommer hem till Sverige med ökade kunskaper om antisemitism – och en vilja att dela med sig. När intolerans dyker upp bland skolkamraterna hoppas vi att våra ungdomar skapar diskussion utifrån demokratibegreppet och alla människors lika värde.

LajvVerkstaden, Västerås, 30000kr
Tidshjältarna
Syftet är att lära barn på ett lustfyllt sätt om Västerås historia av arbetsinvandring och hur viktigt det har varit för stadens tillväxt och mångfald. Syftet är att motverka rasism och främlingsfientlighet samt öka Västeråsarnas internationella förståelse. Målen är att barn ska få delta på ett gratis lajv “Tidshjältarna” där de får möta och lära sig av historiska personer som förbättrat staden. Vi ska genomföra 2 lajvdagar under jullovet 2020.

Vasagymnasiet, Arboga kommun, Arboga, 50000kr
Projekt tolka
Vi vill blanda elevgrupper där elever som läser kursen Idrott 2 och elever som läser språkintroduktionsprogrammet. Redan nu har elever som läser Idrott 2 omsatt de kunskaper de har fått i sin kurs till aktiviteter ihop med eleverna i språkintroduktionsprogrammet. Vi skulle vilja kunna ta med eleverna på en resa med övernattning där kunskaperna verkligen sätts på prov.

Catrin Martinelle, Lund, 10000kr
Utbytesresa till Kapstaden
Jag söker bidrag då jag blivit tilldelad en utbytesplats i på Tygerberg Hospital utanför Kapstaden. Mitt framtida mål som läkare är att någon gång jobba med humanitära frågor globalt. Därför vill jag genom mitt utbyte få ökad internationell erfarenhet, chansen att uppleva en annan sjukhuskontext och samtidigt synliggöra vilka samhälleliga strukturer som påverkar människors hälsa i ett annat land och i en annan kultur. Jag är säker på att detta kommer berika min utbildning och framtida karriär.

Rädda Barnens lokalförening i Lund, Lund, 23000kr
Tjej till tjej
Tjej till tjej är ett mycket uppskattat integrationsprojekt för nyanlända tjejer 10-18 år i Lund. Vi erbjuder en trygg mötesplats som underlättar deras väg in i samhället genom vänskap, gemensamt skapande, lärande och lek. Stor vikt läggs på erfarenheter, självkännedom och själv-förverkligande. Kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse är centrala i projektet. Målen är att förse deltagarna med egna verktygslådor att bemöta svårigheter med och bli välorienterade om sina möjligheter i samhället.

Rutsborgsskolan, klass 8 (A, B och C). Totalt 80 elever. , Bjärred, 41000kr
Studieresa Berlin/Sachsenhausen.
Ett syfte är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella utveckling när det gäller rasism/främlingsfientlighet är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till våra elever och även framtida generationer. Det är möjligt att läsa sig teoretiskt via litteratur men det är helt annat att uppleva på plats, där det har hänt. Målet är att se och uppleva historien med sina egna sinnen. Ett annat syfte med resan är att eleverna ska diskutera rasism, antisemitism och främlingsfientlighet och kunna reflektera och ta ställning i svåra frågor om folkmord, krig, olika diktaturer och politiska system.

Falkenberg gymnasieskola, Falkenberg, 25000kr
I folkmordens fotspår
Syftet och mål med projektet är att utvidga lärarnas och elevernas perspektiv på folkmord genom att besöka och uppleva historiska platser som Srebrenica där ett folkmord ägde rum 1995. På så sätt vill vi också sprida kunskaper om folkmord som värsta brott mot mänskligheten samt arbeta aktivt mot alla former av rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans. Målet är också att öka elevernas förståelse för andra kulturer och få kunskaper om samhällen som gått genom krig.

Klass 7B NLV Bergviken Luleå, Luleå, 70000kr
Auschwitz - ett projekt för lyfta allas lika värde
Syftet med vårt projekt och resa till Auschwitz är att tillsammans arbeta för att göra skillnad och bidra till en bättre värld genom fördjupade kunskaper om konsekvenserna av att värderingar som människors lika värde, jämlikhet och solidaritet sätts ur spel och att sprida vidare denna kunskap. Att på plats få ta in den hemska händelsen och därefter bearbeta och sprida vidare kunskapen. Att visa att vi kan göra skillnad genom att jobba tillsammans mot ett mål om en medmänskligare värld.

Malmö Borgarskola, Malmö, 50000kr
Reservsjukhuset Malmö Borgarskola
Vi vill att Per Albin Hanssons tidigare skola, Malmö Borgarskola, i samarbete med Malmö Museer kan modernisera den idag lilla och alltför anspråkslösa elevutställningen och uppmärksamma det kulturhistoriska värdet i vår byggnad som användes som sjukhus för totalt 1031 f.d. koncentrationslägerfångar i samarbete med Malmö Museer.

Ensamkommandes förbund i Växjö, Växjö, 20000kr
Sommarverksamhet i Växjö
Under sommarmånaderna finns ett stort behov av sysselsättning för både ungdomar och vuxna och vi vill skapa mötesplatser i Centrum, Araby och Teleborg i Växjö dit man kan komma varje dag, träffa människor, fika, prata och vara med på olika aktiviteter. Vi kör cykelkurser på flera platser under terminerna och skulle vilja utveckla detta till ett rullande språkcafé med roterande schema i sommar, utöver fasta mötesplatser. Syftet är att få människor att mötas och utvecklas tillsammans.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2019

Karina Bråth, Hägersten, 15000kr
Mediala skildringar, aktivism och politiskt inflytande i Ryssland idag
Under 2019 skedde de mest omfattade protesterna i Moskva på flera år. Hur kan vi bättre förstå den auktoritära miljö som civilsamhällesaktivister i Ryssland verkar i? Det här projektet syftar till att öka förståelsen för politiskt inflytande i Ryssland idag och hur mediala skildringar påverkar aktivister som kämpar för att skapa ett bättre samhälle. Målet sammanfatta detta i min masteruppsats efter inhämtning av data genom intervjuer med aktivister i Moskva &kombinera det hela med en medieanalys

Azerbaijan National Committee of Helsinki Citizens’ Assembly , Baku, Azerbaijan, 70000kr
Peace Concept for South Caucasus
Aim of proposed project is to understand and overcome the causes of the crisis in peace process in South Caucasus.We are planing to study the reasons of the current crisis. And through our study to develop effective proposals for international intergovernmental organizations involved in conflict transformation to create an enabling environment with eventual aim to prepare populations of region for peace.

Hanna Strid, Enskede, 14000kr
Unga flyktingaktivisters roll i Europa - fokus Grekland
Projektets syfte är att fördjupa mina kunskaper om unga flyktingaktivisters roll och inflytande i Europa efter 2015. Det kommer jag göra genom att besöka de grekiska öarna Lesbos, Chios och Samos som är några av de platser dit flest flyktingar de senaste åren anlänt. Tusentals unga volontärer och aktivister från hela världen har som svar på det samlats här för att hjälpa till. Vänskaper och nätverk har tagit form. Denna solidaritetsrörelse och dess betydelse vill jag lära mig mer om.

Maria Yartseva, Lund, 15000kr
Sustainable Development Goals från global till lokal nivå: hur lokala NGO's i Indonesien implementerar SDG-målen i sitt arbete för att stärka kvinnor
Mitt projekt är en fältstudie som görs i samband med min masteruppsats i vilken jag har valt att fokusera på Sustainable Development Goals och på de mål där kvinnor är i fokus. Mitt mål är att ta reda på hur globala mål blir implementerade på lokal nivå samt kvinnors roll för samhället och utveckling och mitt fokus-område kommer att vara Indonesien och hur lokala NGO's implementerar de globala SDG-målen i sitt jobb för att stärka kvinnor som startar eget företag i landet.

Carlforsska gymnasiet , Västerås, 70000kr
Balkanresan - konflikt och försoning
En fältstudieresa genom Balkan med fokus på Serbien och Bosnien och Hersegovina. Resan studerar konflikt och försoning utifrån inbördeskriget i forna Jugoslavien och hur det fortfarande har bäring i dagens politik och händelser i regionen och för ett närmande till Europeiska Unionen. Utgångspunkt är FNs Globala mål och mänskliga rättigheter.

Stenkulans skola , Stenkullen, 70000kr
Stenkulan till Krakow
Projektet ska ge eleverna möjlighet att arbeta med frågor kring alla människors lika värde och på så sätt kunna ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Genom studieresan till Krakow och besök på Auschwitz-Birkenau vill vi hålla minnet av förintelsen vid liv så att ”det aldrig händer igen” och att våra ungdomar sprider sina kunskaper vidare. Ytterligare syfte med resan är att skapa kontakter, utbyte och förståelse mellan våra ungdomar och polska ungdomar.

Ragna Stertman , Sigtuna, 10000kr
Utbytesstudier i fred och konflikt, Colombia
Projektet utgörs av en termins studier vid Pontificia Universidad Javeriana i Bogotá, Colombia, inom ramen för min utbildning i fred och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Syftet med utbytet är att fördjupa mina kunskaper inom våldsförebyggande insatser och konflikthantering, både i den colombianska kontexten men också internationellt. Min ambition är att på sikt kunna arbeta med internationell konflikthantering och på så sätt bidra till mer fred och stabilitet globalt.

Child Rights Eurasia , ENSKEDEDALEN, 31000kr
En hyllning till att Barnkonventionen blir svensk lag - Storytelling om flickors förutsättningar från två sidor av världen
Syftet är att föra samman tjejer från två motpoler d.v.s. Pakistan och Sverige för att bygga upp ett internationellt och solidariskt medsysterskap för tjejer som kommer från förorter. Detta bidrar till att förortstjejer kan lära sig om varandras förutsättningar och diskutera lösningar på internationella problem utifrån Agenda 2030 och Barnkonventionen. Det i sig bidrar till nationell och internationell förståelse för varandras likheter men också olika förutsättningar samt nya perspektiv.

Tornedalsskolan , Haparanda, 90000kr
Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred.
Syftet med denna resa är att eleverna ska få fördjupade kunskaper om Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. Vi anser det särskilt viktigt i den tid vi lever i, med en framväxande och ökad populism i världen. Vi vill stärka elevernas värdegrund och sin förmåga att göra etiska överväganden. Förhoppningen är att de efter en resa till Auschwitz ska förstå vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till och hur politiska beslut och ställningstaganden påverkar oss människor enskilt och globalt, och vilka konsekvenser det kan få för en hel värld.

Föreningen Norden International, Stockholm , 97000kr
Ludvika-modellen: en metod för att skapa demokratiaktivister
Från 2017 till 2018 drev vi ett projekt i Ludvika för att rädda bygden från nynazister, NMR. Det gick mycket bra och flera tusen demokratiaktivister skapades på bara ett år. Arbetet leddes av Hédi Fried, förintelseöverlevande, Gabriel Ehrling, Dalarnas Tidningar, och professor Per Ödling. Vi vill nu prova metoden på tre orter till för att se om den fungerar där med. Vi har fått medel från Kungliga Patriotiska Sällskapet för en ort, vi söker nu för ytterligare en ort från Er.

Krungårdsskolan, Blomstermåla, 50000kr
Gå i 1900-talets dramatiska fotspår: världskrig, folkmord och järnridån
Med studieresan för alla årskurs 9 elever till Berlin och KZ Sachsenhausen får deltagarna under läsåret 2019/20 en unik möjlighet att öka sina kunskaper om olika samhällspolitiska händelser under nazisttiden, andra världskriget, ”kalla kriget” och Europas utveckling efter murens fall. Tanken med resan är att eleverna ska diskutera rasism, antisemitism och främlingsfientlighet och kunna reflektera och ta ställning i svåra frågor om folkmord, krig, olika diktaturer och politiska system.

Ängås skola, Svanesund, 80000kr
Återbesök av polsk klass
17 september kommer min klass och jag åka till Krakow i Polen. Vi kommer gå till Auschwitz och Saltgruvan men dessutom är vi 18 sept inbjudna till en polsk skola i området Nowa Huta. Vi har under våren och hösten haft mailkontakt med en klass där. Nowa Huta är en förort 30 min utanför Krakow. Mina kollegor som besökte dem förra hösten (utan elever) säger att det är en typisk arbetarklass område där delar av den tunga industrin fanns förr. Numera är det ett rätt fattigt område. Syfte se utförande

Anna Hedin, Stockholm, 10000kr
Reflection for Action? A Study of Popular Education Schemes and Indigenous Women's Organization in Ecuador
Syftet med projektet är att genom fältstudier i Ecuador bidra till det internationella arbetet med att främja marginaliserade gruppers organisering och demokratiska deltagande. Projektet skulle innebära genomförandet av en fallstudie för att förstå vilka svårigheter som kvinnor inom bananindustrin möter i organiseringen för fackliga och mänskliga rättigheter, hur dessa hinder kan bemötas, samt vilken roll som utomstående stödorganisationer kan spela.

Kommissionen Fred och Försoning, Stockholm, 100000kr
Nakba - berättelser från 1948
Kommissionen för fred och försoning tänker skapa en fortsättning på podcasten Överlevarna, som Palmefonden stött, där Hermele intervjuade 130 överlevande från Förintelsen. Den nya podcasten heter "Nakba- berättelser från 1948". Den ska dokumentera minst 100 fördrivna palestiniers berättelser. De bor i såväl i Palestina/Israel, Libanon och Jordanien, som i Sverige.

Fäladsgården Lund, Lund, 30000kr
Resa till koncentrationslägret Sachsenhausen
Vi ser en ökad okunskap om andra världskriget och förintelsen hos våra elever. Hos elever med föräldrar födda i utomeuropeiska länder är frågan vad andra världskriget är, inte ovanlig. Många elever känner inte heller till något om förintelsen. Att historeberättandet skiljer sig åt beroende på i vilket samhälle man växer upp och går i skolan, är ingen överraskning. Men att elever som går i svenska skola inte har samma referenser är oroväckande. Här har vi ett kompensatoriskt uppdrag.

Kommunal sektion Mölndal, Västra Frölunda, 77000kr
Internationellt samarbete för att stärka HBTQ personers rättigheter
Vi skulle vilja åka till Barcelona för att se hur de har implementerat de reformer som kom 2015 som skall stärka HBTQ personers rättigheter. Vi vill se hur vår fackliga morsvarighet på plats arbetar med dessa frågor. Syftet är kunskapsutbyte och uppstart av ett internationellt samarbete för att motverka krafter som diskriminerar och minimerar personer som inte faller under deras tolkning av vad normen är. Vi vill ha fler verktyg för att kunna utbilda våra ombud kring allas lika värde.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2019

Västbergaskolan klass 8c, Hägersten, 70000kr
Resa till Auschwitz Förintelseläger
Under högstadiet har skolan arbetat med mänskliga rättigheter och försökt skapa förståelse för varför arbetet kring detta måste fortgå hela tiden. Hur stoppar vi rasism, hat, intolerans och våld? För att få våra elever att förstå vad som kan hända om man låter mörka krafter få för stort inflytande och för att få dem förstå vad krig och propaganda kan åstadkomma vill vi kombinera studierna av andra världskriget i nian med ett besök till ett förintelseläger i Polen.

Adriano Mérola Marotta, Lund, 15000kr
Kvinnors roll i främjandet av fred och demokrati: En resa till krisens Venezuela
Projektet är en studieresa till Venezuela för att undersöka kvinnors roll i landets civilsamhälle. Utblicken är den nuvarande humanitära krisen i landet, och de freds- och demokrati-rörelser som verkar för nå en hållbar övergång ur det kritiska läget. Projektet kommer att leda till en kortare dokumentär om vardagslivet i Venezuela med fokus på kvinnors gräsrotsinitiativ som främjar dialog, solidaritet och förståelse, bland landets fattigaste invånare

Olof Palmes Internationella Center, Stockholm, 69000kr
Falling in love with a politician
Olof Palmes Internationella Center delfinansierar dokumentärfilmen "Falling in Love with a Politician". Filmen följer Knessetledamoten Dov Chenin som är den enda israel som valts in i parlamentet på den arabisk/judiskalistan, en människorättsjurist. Oförtröttligt arbetar han för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i ett politiskt hårdnande klimat. Genom stöd från Olof Palmes Minnesfond vill Palmecentret visa filmen och genomföra en samtalsserie om den politiska utvecklingen i Israel.

SSU Dalarna, Borlänge, 77000kr
Lära känna och förstå unga palestinier och israeler
Projektet ”Lära känna och förstå unga palestinier och israeler” syftar till att 1) öka kunskap i SSU och i övriga arbetarrörelsen i Dalarna om situationen för israeler och palestinier i Israel, på Västbanken och i Gaza, 2) stödja individer och organisationer, både israeliska och palestinska, som arbetar för mänskliga rättigheter och folkrätten, 3) deltagarna ska analysera och agera med ledning av det man erfarit på resan samt sprida kunskap, 4) SSU Dalarna avser att fortsätta engagera sig i Palestina-Israel under de närmaste åren med resor, besök och stöd till projekt.

Mikael Karl Olof Sahlberg, NORRKÖPING, 15000kr
Har islam en plats i framtidens politik?
Projektet består i en studieresa till Tunisiens huvudstad Tunis, där jag runt valet hösten 2019 ska göra efterforskningar som ska ligga till grund för en masteruppsats. Uppsatsen ska handla om Ennahda, ett s.k. islamistiskt parti i ett demokratiskt system, om dess förändring sedan revolutionen 2011 och attityder gentemot partiet. Jag hoppas att arbetet ska främja förståelsen av demokratisk utveckling och möjligheten att integrera islam politiskt i ett demokratiskt system.

Daniella Karlsson, Linköping, 15000kr
Läkarkandidat på klinisk praktik inom Gynekologi och obstretik i Ghana
Syftet med projektet är att bidra till ökad internationell förståelse genom ett medicinskt utbyte. Mitt främsta mål är att bli en bättre läkarkandidat och framtida läkare, genom att lära mig om medicin och sjukvård i ett land väldigt olikt mitt eget. Jag önskar också lära mig om Ghana och postkolonialism. Mitt långsiktiga mål är att arbeta vidare med global hälsa, vilket jag hoppas denna resa kan vara startskottet för.

Unga örnars Jönköpingsdistrikt, Jönköping, 15000kr
Möten mellan ungdomar i Albanien och Sverige
Unga Örnar i Jönköpings län har arbetat med barns rättigheter och demokrati. Önskar nu utveckla detta i möten med ungdomar i Albanien och senare tillsammans med barn och unga i Sverige. Vår samarbetspartner är Epoka i Fier Albanien som arbetar med demokrati och barnrättsfrågor. Syftet med projektet är -att skapa kontakt mellan ungdomar mellan ungdomar i olika delar av Europa - skapa förståelse för varandras olika situationer - lära av varandras likheter och olikheter

Operation 1325, Stockholm, 40000kr
Unga som verkar för fred och säkerhet- Turkiets fredsprocess
Ungas möjlighet att höja sina röster i Turkiet är begränsad i samband med ett krympande demokratiskt utrymme och brist på respekt för mänskliga rättigheter. Vi syftar att synliggöra och stärka ungas inflytande i fredsprocessen. Vårt fokus är på flickor och kvinnor och deras perspektiv kring hållbar fred. Genom informationsspridning av ungas perspektiv av fredsprocessen möjliggör vi för ett ökat utrymme för deras åsikter och i ett större perspektiv, ökade möjligheter för en hållbar fred.

Östra grundskolan, Huddinge, Skogås, 60000kr
Resa till Auschwitz
Vi har läst om förintelsen i skolan samt fått besök av en överlevare. Vi är mycket engagerade i detta ämne och av den fasta övertygelsen att detta illdåd aldrig får glömmas. Vi vill nu befästa våra kunskaper ännu mer genom att åka på en studieresa till Auschwitz. Detta skulle vara en fin avslutning på våra tre år tillsammans som klass där vi ständigt oh tysligt har tagit avstånd från alla typer av hat.

Clowner utan Gränser, Stockholm, 40000kr
Leading through Laughter
Leading through laughter är ett nytt utbildningskoncept inom Clowner utan Gränser som syftar till att samla de unika metoder och ledarskap som Clowner utan Gränser använder i arbete med att barn och unga i humanitära kontexter. Det övergripande målet med projektet är att stärka fredsfrämjande arbete genom skratt och kultur, genom att utveckla en gemensam metod och ledarskap som genomsyras av kvalité, hållbarhet och en demokratisk värdegrund.

ABF Malmö, Malmö, 50000kr
Lab: Nationalism
Lab: Nationalism är en serie events och workshops där nationalism undersöks ur olika perspektiv. Film och konst används för att väcka engagemang, föreläsningar och samtal för att fördjupa och bredda kunskap. I workshops inventeras, utvecklas och praktiseras metoder. Syftet är att unga som är eller vill bli engagerade i demokratiseringsarbete ska bredda och fördjupa sin kunskap och inspireras att utveckla metoder. Målet är att fler engagerar sig och fler samarbeten sker i antirasistiskt arbete.

Elisa Kellomäki, Umeå, 10000kr
Kliniskt utbyte på ett sjukhus i Indonesien
Organisationen IFMSA ordnar utbyte för läkarstudenter runt om världen. Jag har blivit nominerat till ett kliniskt utbyte SCOPE i Indonesien.I praktiken innebär det att jag kommer att jobba på ett sjukhus där tillsammans med lokala sjukvårdspersonalen. Syftet med utbytet är att lära sig hur vården fungerar i värdlandet och fördjupa sig i den lokala kulturen. Upplevelsen kommer förhoppningsvis att ge mig ett nytt perspektiv och hjälpa mig bemöta patienter med utländsk bakgrund i mitt framtida yrke

ABF Jönköpings län, Jönköping, 60000kr
Historien som inte får glömmas.
En studieresa för engagerade ungdomar inom arbetarrörelsen skall få en större historisk inblick i vad som hände i Tyskland och Polen under 30- och 40-talet. Målet är att 20 ungdomar från Jönköpings län deltar, som inte annars hade haft möjlighet att åka på en liknande studieresa. Dessa ungdomar som är arbetarrörelsens framtid kommer få en ökad förståelse varför antirasism är en viktig del att arbeta gemensamt om. Studieresan är en avslutning på en utbildning i studiecirkelform, som pågår före.

Spectrum, Tegnérskolan, Högstadieskola. , Säffle, 60000kr
Mer förståelse för mänskliga rättigheter & förintelsen
Syfte & mål är att bredda kunskap och förståelsen till denna fruktansvärda händelse som inte får glömmas. Vi i personalstyrkan har själva varit i Auschwitz och berättat vilket gjort att våra elever fattat ytterligare intresse utöver skolmålen för detta och har en stor önskan att besöka platsen på riktigt. Många av våra elever har inte möjligheten att varken resa från kommun eller andra länder. Vi anser att sprida kunskap och viktiga budskap i detta ämne är extremt vitalt för våra elever.

Läredaskolan 7-9, Hässleholm, Hässleholm, 30000kr
Internationellt utbyte - Sarajevo
Projektets syfte är att våra elever ska få en djupare förståelse för hur skolans verksamhet ser ut i Sarajevo, skillnader i kultur och seder, samt utbyta erfarenheter med andra elever. Vi tänker samarbeta med en skola i Sarajevo som heter Silvie Strahimir Kranjcevic Skola. Deras elever kommer sedan att besöka vår skola för att i exakt samma syfte utbyta erfarenheter om kultur etc.

Elin Christina Prestgaard, Lund, 15000kr
Summer course: Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia
Kursen utgör ett viktigt och givande komplement till mina Freds och Konfliktstudier vid Lunds Universitet. Jag strävar efter att i tillägg till min utbildning ta del av olika typer av kulturella och akademiska utbyten för att få praktiska insikter i komplexa frågor rörande internationellt samarbete. Som student av fredsfrågor anser jag det också vara ett medföljande ansvar att ta del av praktiska upplevelser som denna sommarkurs för att kunna göra ett bra och legitimt jobb i en framtida karriär.

Louise Warvsten c/o Robert Warvsten, Bromma, 15000kr
Peacebuilding in Colombia Academic Summer Course
Projektet avser en sommarkurs, `Peacebuilding in Colombia´, förlagd i Bogota i Colombia. Syftet och målet med kursen är att få en utökad förståelse för fredsbyggande i praktiken, samt att få en bredare erfarenhet av internationella miljöer och skilda kulturella kontexter. Kursen är tänkt som ett komplement till min nuvarande utbildning i juridik och freds- och konfliktvetenskap, då min förhoppning är att i framtiden kunna arbeta med dessa frågor i internationella sammanhang.

Eleverna i klass 8 Lerbergskolan, Lerberget, 15000kr
Toleransresa till Auschwitz
Syftet med resan är att skapa kunskap och förståelse om mänskliga rättigheter genom att på plats uppleva historiens mörka sidor kring förintelsen. Då våra ungdomar ständigt i vardagen möter rasism och främlingsfientlighet ser både vi föräldrar och ungdomarna det som viktig att koppla samman det vi upplever i dag med den mörka historia som utspelade sig under andra världskriget. Målet är att öka kunskapen om vad rasism står för och vad det kan leda till samt att öka respekten för allas lika värde

Montessoriskolan Floda allé 2, Floda, 30000kr
Mänskliga rättigheter, fake news och påverkan
Projektet syftar till att ge eleverna en upplevelse och lärdom för livet. Att de skall få se och uppleva historiska händelser och skeenden. Att inhämta kunskap och resonera kring dessa både före och efter själva resan till koncentrationslägret i Auschwitz. Projektet har som mål att göra historien levande för att ta lärdom inför framtiden. Målet är att ingjuta demokratiska principer hos eleverna.

Unga Örnar i Stokcholms län och Blekinge, Stockholm, 40000kr
Civilkurage, inte utan min kompis
Projektet är en fortsättning från utbildningen vi genomförde i januari. Den här gången är det deltagarna ifrån första utbildningen som arrangerar en diskussionshelg i Blekinge. Syftet är att fördjupa kunskaperna och de egna verktygen för hur vi kan minska extremhögerns inflyttande över ungas vardag. Målet är att gruppen kommer göra en Zine med konkreta tips på vad en kan göra för att ifrågasätta rasism i sin vardag som vi kan sprida i sociala medier och ge ut till makthavare & lokalavdelningar.

Nyhamnsskolan klass 8A och 8B, Höganäs kommun , Nyhamnsläge, Höganäs kommun, 70000kr
Toleransresa till Auschwitz hösten 2019
Toleransresan är en avgörande möjlighet att vidga sin kunskap om upprinnelsen till, liksom omfattningen och konsekvenserna av Förintelsen. Elevernas erfarenheter från resan ökar och förstärker deras förståelse för vikten av tolerans och medmänsklighet. Lärdomarna från de gemensamma upplevelserna och egna iakttagelserna förbereder dem för att i vardagen identifiera extremism och fientlighet, och genom insikten om vad dessa kan leda till, uppbåda mod att försvara människors lika värde.

Unga Örnar Väst, Trollhättan, 50000kr
Globalskola
Nu vill vi utöka vårt arbete för att få en ökad internationell förståelse mellan ungdomar i Namibia och Sverige, vi har tittat på det framgångsrika arbetet som man gjort i Blekinge med Globalskolor och vill testa det i Västsverige oxå. Syftet är att tonåringar i Västsverige och Namibia ska få en ökad internationell förståelse och målet är att minst 30 tonåringar under 2019 få möjlighet att delta i Globalskolan i Sverige och Namibia

Unga Örnar Blekinge, Kista, 40000kr
Globalskola
Unga Örnar Blekinge har under några år bedrivit en globalskola i Karlskrona och Zimbabwe. Varje år sammanför vi tonåringar från de båda ställena, en gång i Sverige och en gång i Zimbabwe. Vid varje tillfälle genomförs en ledarutbildning innehållande ledarskap, barns rättigheter, projektledning, demokrati och folkhälsa. Projektet finansieras via Olof Palmes Internationella Center och vi går nu in i vårt sista projektår.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2018

Peder Skrivares Skola, Varberg, 35000kr
Visit to South Africa (16 to 22 February 2019) to attend the Second Olof Palme Youth Annual Lecture
Skolan har erhållit en officiell inbjudan från Dr Mulemfo att delta i "the Second Olof Palme Annual Lecture. Skolan har sedan drygt 10 år haft kontinuerliga utbyten med skolor i Pretoria. Vi ser nu en möjlighet till fortsatt samarbete kring rasism och värdegrund.

Korsängsskolan, Enköping, 75000kr
Tolerans
Syftet med denna toleransresa är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet och intolerans i ett demokratisk samhälle. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Sara Edvinsson, Linköping, 15000kr
Val och demokrati
Jag vill undersöka hur det civila samhället i Kamerun ser ut och hur yngre organiserar sig för att verka för ett mer demokratiskt och fritt samhälle. I mars 2019 har det gått 5 månader sedan presidentvalet och jag vill då göra intervjuer med ungdomar som var aktiva under valrörelsen för att skapa en bild av hur det civila samhället kan verka för rättvisa och demokrati.

Shade Amao, Bandhagen, 12000kr
Hur skapas delaktighet för unga genom samverkan mellan offentliga aktörer och ideella organisationer? En jämförande fältstudie i Nairobi, Kenya och Fortaleza, Brasilien.
Syftet med projektet är att genomföra fältstudier i Nairobi, Kenya och Fortaleza, Brasilien för insamling av material till en masteruppsats under våren 2019. Uppsatsen ämnar kartlägga hur samverkan mellan NGOs och offentliga aktörer lyckas skapa inkludering av unga i insatser för fred. Målet är att bidra till den vetenskapliga forskningen inom ämnena offentlig förvaltning och utvecklingsstudier samt att skapa internationell förståelse för samarbeten mellan olika aktörer på global nivå.

Österlens folkhögskola, Tomelilla, 55000kr
Nya bilder av Afrika
Vi vill bjuda in tre unga författare/poeter/kulturentreprenörer från Ghana, Zimbabwe och Kenya/Uganda till Skåne och Österlens folkhögskola med omnejd. Tillsammans vill vi skapa bilder av det samtida Afrika men även nyansera gästernas bilder om oss. Med vår skolas deltagare, samt på skolor i närområdet genomför vi workshops utifrån berättelser och samtal. Detta tror vi bidrar till ökad ömsesidig internationell förståelse, samt motverkar rasism i tider där högerpopulism vunnit mark i Skåne.

Fanny Arendt, Vellinge, 8000kr
Kvinnors roll i bekämpandet av våldsam extremism
Projektet kommer att genomföras i termer av en fältstudie i Indonesien, där våldsam extremism har ökat lavinartat de senaste åren. Syftet är att kartlägga vilka specifika egenskaper kvinnor har för att förebygga våldsam extremism och på vilka sätt det tar sig praktiska uttryck i civila engagemang. Inhämtad data kommer att resultera i en masteruppsats, samt ett policyförslag för Indonesien. Målet är att öka förståelsen kring hur kvinnor i synnerhet kan förebygga våldsamt extremism i världen.

Unga Örnar i Stockholms Län, Stockholm, 36000kr
Civilkurage -
Unga Örnar i Stockholms Län kommer genomföra en utbildning för medlemmar för Unga Örnar i hela Sverige. Utbildningens syfte är att sprida kunskapen hur barn och unga kan vara med och ändra det växande hatet till ökad förståelse och respekt. Utbildningen kommer vara under 3 januari till 6 januari på kursgården Örnboet som ligger utanför Skarpnäck.

Olof Palmes internationella center, Stockholm, 30000kr
SSU Södra Älvsborg möter ”Heel the Hood” Kapstaden
Syftet är att utbyta erfarenheter, tankar, idéer och kunskap kring samhällsutveckling och ungas situation i Sydafrika och Sverige. Efter resan ska de delta i SSU:s olika kurser och utbildningar för att presentera sina upplevelser och skapa internationell förståelse. Det långsiktiga målet är att öka engagemanget för internationellt solidaritetsarbete inom SSU.

Maja Skogh, Jenny Bengtsson, Matilda Torell Sjölander, Stockholm, 30000kr
Kvinnors deltagande i de fredsskapande processerna i Georgien
Som studenter på Försvarshögskolan vill vi öka vår förståelse för inkluderande fredsarbete i Georgien. Vår utgångspunkt är att kvinnors deltagande i fredsskapande processer är central i återuppbyggnaden av postkonflikt-samhällen. Vi vill därför göra en resa till Georgien för att på plats fördjupa vår förståelse och kunskap om kvinnors situation i landet. Vi vill också få en inblick i hur lokala organisationer arbetar för att förverkliga agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Svenska Läkare mot Kärnvapen , Stockholm, 60000kr
Unga påverkar kärnvapenpolitiken
Vårt övergripande mål är att Sverige skriver under och ratificerar FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Syftet med detta projekt är att närma oss politiska partier och grupperingar för att bygga en bred grund för att det övergripande målet. Vi har sett att ungdomsförbund, studentförbund, ungdomsorg. och väljarna inte har samma inställning till kärnvapenkonventionen som partierna i riksdagen, därför tror vi att förändringen måste komma inifrån och börjar med att fokusera på dessa grupper.

Hallands Länsförbund av 4H, Falkenberg, 60000kr
Palestina - Sweden Youth Exchange
Vi vill utveckla ett ungdomsutbyte mellan Wi’am och Hallands 4H. Vi vill börja med att bjuda de palestinska ungdomarna till Sverige. Vi vill stärka ungdomars internationella förståelse och ge alla möjlighet att utforska begreppet demokrati. Fokus kommer även ligga på icke-våld och kommunikation. Vi vill ge ungdomar en chans till att möta personer från ett land som på många plan är olikt sitt eget land och inse att även de ungdomarna kan ha liknande problem, drömmar och engagemang.

Klippans Friskola, kLIPPAN, 40000kr
Studieresa till Polen till Auschwitz och Birkenau för ÅK 9 från Klippans Friskola
I undervisning svenska,SO och tyska pratar vi om 2:a världskriget,förintelsen vad som hände under denna tiden och att det ligger till grund för dagens rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Förståelsen för historiska ideologiska strömningar som kan var aktuellt i dagens samhälle. Mycket med tanke på att det finns mycket utbredd främlingsfientlighet i Klippan.

Amanda Jäverfelt, Göteborg, 15000kr
Praktik/Fältstudie hos organisationen Flora Tristan- Centro de la mujer peruana
Jag kommer att göra min praktik/fältstudie hos organisationen Flora Tristan- Centro de la mujer peruana, i Lima men de har inte möjlighet att finansiera mig. Samtidigt som jag är på plats söker jag insamla material för en kandidatuppsats som behandlar temat kvinnors rättigheter kopplat till den svåra nuvarande situationen av kvinnovåld i Latinamerika. Även söker jag kunna med denna praktik kunna bygga en kontakt med organisationen för framtida samråd och samarbete, samt i Sverige.

Cybergymnasiet Malmö, Malmö, 50000kr
Historien ska inte glömmas
Idag, 2018, är hotet mot demokratin i högsta grad aktuellt för oss. Antisemitism, rasism, jämställdhet, islamofobi, homofobi och antidemokratiska tendenser är närvarande i det offentliga rummet, i Sverige, men också i Europa, och tycks växa i styrka. Målsättningen med vår resa till Berlin är: historien ska inte glömmas, elever ska få kraft och vilja att ta ett personligt ansvar, elever ska få en positiv självbild, ungdomar ska bli medvetna om och lära känna igen de krafter som kan hota demokrati

Falkenbergs gymnasieskola , Falkenberg, 15000kr
Ondskan- i folkmorden fotspår
Syfte och mål Syftet med projektet är att utvidga elevernas perspektiv i Falkenbergs kommun på folkmord i Srebrenica som värsta brott i Europa efter andra världskriget genom att besöka och uppleva historiska platser samt att arbeta aktivt mot främlingsfientlighet och alla former av rasism i vår kommun. Mål: öka elevernas målmedvetande om folkmord som värsta brott mot mänskliga rättigheter, arbeta

Jenny Olsson, Limhamn, 15000kr
Fältresa och praktik som läkarstudent (nyutexaminerad läkare) på sjukhus i Sverige resp Tanzania.
Projektet innebär verksamhetsförlagd utbildning på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania och på SUS i Malmö. (Att jag valt Sverige beror på att jag gått min läkarutbildning på Imperial College i London, England så min erfarenhet av svensk sjukvård är som patient) Jag vill jämföra mödravård och familjeplanering i väldigt skilda kulturer med olika ekonomiska förutsättningar och olika vårdbehov. Min hypotes att båda vårdsystemen har något att lära av varandra.

Spängerskolan klass 9, Kristianstad, 20000kr
Auschwitz, förintelsearbete och demokrati som pågår i skolan.
Vi bor tyvärr i ett SD-fäste. Nästan inga invandrare bor i byn så dessa åsikter är oförklarliga. Arbete om förintelsen pågår i skolan men detta måste förstärkas av ett studiebesök. Kan vi vända en enda av de som har odemokratiska och antisemitiska åsikter så har vi vunnit. Det är helt normala, arbetande människor i byn så varifrån kommer detta hat? Vi måste få barnen att förstå att man måste ta ställning för demokrati. Vi kan inte säga att vi inte VET VAD SOM KAN HÄNDA!

Globalprofilen åk 9 Björkebyskolan, Järfälla, 60000kr
Studieresa mänskliga rättigheter. Besöka Auschwitz och Birkenau
Som ett led i vårt treåriga arbeta med mänskliga rättigheter vill vi ge denna elevgrupp en upplevelse och fördjupad kunskap och förståelse varför arbetet kring mänskliga rättigheter måste fortgå i vår värld idag. Vår målsättning är att de ska fortsätta vara budbärare för solidaritet och allas lika värde även i framtiden. Vi har under de här tre åren arbetat med vikten av att varje person kan göra skillnad för sin omgivning och denna upplevelse kan inspirera dem att fortsätta.

Johanna Liedholm, Lidingö, 10000kr
Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat på sjukhus i Uganda
Syftet med resan är att genom klinisk praktik på två sjukhus i Uganda få inblick i den kirurgiska vården i landet. Under resan kommer jag att delta i det arbetet på sjukhus i både storstad och på landsbygd. Målet med praktiken är att uppmärksamma skillnaderna i den kirurgiska vården i Sverige och den i Uganda, samt variationer inom olika delar av Uganda. På så sätt hoppas jag utvecklas i rollen som läkarkandidat och få en ökad internationell förståelse som grund för framtida arbete inom läkaryrket.

Donna Maria Maalouf, Göteborg, 15000kr
Kriminaliseringen av våldtäkter inom äktenskapet i Libanon, - en kandidatuppsats gällande kvinnorättsorganisationer påverkansstrategier och kamp emot den Libanesiska ''våldtäktslagen''
Artikel 522 i den libanesiska strafflagen som existerat sedan 1940-talet har tidigare gjort det möjligt för våldtäktsmän att undkomma straff om våldtäkten skett inom äktenskapet. Kvinnorättsorganisationer hårda arbete för att kriminalisera äktenskapsvåldtäkter gav resultat år 2017 då lagen förbjöds. Syftet med kandidatuppsatsen är att identifiera och utvärdera de påverkansstrategier kvinnorättsorganisationer använt sig av, samt utforska vilka utmaningar som kvarstår.

Klass 95 Lagaholmsskolan , Laholm, 10000kr
Resa till Auschwitz
Vi ska åka dit för at få oss en inblick om hur det var under förintelsen och lära oss något nytt. Målet med detta är att vi ska få oss en uppfattning om hur olika människor levde och behandlades på olika sätt på den tiden bara för att dem har en annan religion,kultur, hudfärg osv.

Torskolans Fritidsgård, Torsås, 74000kr
Toleransresa till förintelselägret Stutthof
Vi vill skicka våra niondeklassare till Stutthof i Polen. Detta har gjorts i många år innan men nu är pengarna till detta slut. Vi ser ett fortsatt behov av resan då främlingsfientligheten fortfarande finns kvar, den växer. Senast nu på våren gjorde vi resan med våra niondeklassare och vi hade elever som hävdade att allt var ett påhitt, den typen av tankegångar måste man jobba med, och det är därför vi kämpar för att kunna fortsätta åka till lägret. För att ge en verklig bild av vad som hänt.

Eleverna i klass 8 a i Nya Ängkärrsskolan i Solna, Hässelby, 15000kr
Ansökan om bidrag för studieresa till Auschwitz, Polen
Som ett led i undervisningen i historia och samhällskunskap och för att ge eleverna insikt i vad intolerans, rasism och antisemitism ytterst kan leda till planerar vi en resa till Polen och då särskilt Auschwitz under läsåret 18/19. Inför resan kommer eleverna att få studera nazismens framväxt, andra världskriget och särskilt förintelsen.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2018

Diana Arroyo, Stockholm, 11000kr
Volontärprogram i Buenos Aires
Volontärprogram på departementet för utredning på institutionen för offentlig politik och mänskliga rättigheter (IPPDH) på MERCOSUR i Buenos Aires, Argentina. Utredning inom migranters rättigheter samt eliminering av främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Syftet med volontärprogrammet är ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan mig samt IPPDH. Jag kommer att få lära mig att arbeta med MR-utredningar i praktiken. Den utredning jag kommer att delta i handlar om migranter och flyktingars rättigheter. Urbefolkning samt minoritetsgrupper i Latinamerika är djupt diskriminerade och kvinnor och barn är särskilt utsatta. Projektets mål är att öka jämställdheten i regionen samt eliminera främlingsfientlighet,rasism och diskriminering.

SSU Gävleborg, Gävle, 75000kr
SSU, Facket och Antirasismen
SSU Gävleborg vill tillsammans med den regionala ungdomskommittén i LO-distriktet Dalarna-Gävleborg göra en studieresa till Polen. Syftet med projektet är att motverka det ökade stödet för Sverigedemokraterna bland unga inom traditionella arbetaryrken och få en förståelse kring varför rasistiska- och främlingsfientliga åsikter kan tilltala vissa inom denna grupp samt hur det kan bemötas. Målet är att genom folkbildningen få fler unga arbetare att ställa sig bakom antirasismens principer.

Anton Nordeman, Linköping, 8000kr
Akutsjukvård i Palestinas Jerusalem
Syftet med projektet är att bidra till ökad ömsesidig internationell förståelse. Mål: - Öka min förståelse för Palestinas kultur och samhälle, ffa ur en vårdgivares perspektiv. - Via min roll som IFMSA ambassadör bidra till ökad internationell förståelse hos Palestinierna, ffa ur vårdsynpunkt. - Bygga en grund för förståelse gällande Israel-Palestina-konflikten. - Förbättra mina färdigheter i akutsjukvård. - Med ovan nämnda mål informera och bilda min omgivning i Sverige.

Tova Heikkilä, Tärendö, 12000kr
Gymnasiearbete Auschwitz
Auschwitz var världens största förintelseläger och ofattbara hemskheter har skett där. Syftet med denna resa är att öka förståelsen för sakerna som skett i världen och försöka få en bild på sakerna vi fått lära oss i skolan. Vi skulle sedan använda denna resa som gymnasiearbete och ha föreläsningar om det vi sett i skolan.

Södermöreskolan, Ljungbyholm, 60000kr
Toleransprojektet
Huvudsyftet med projektet är att möta och motverka intolerans hos våra elever. Vi vill även nå ut till deras föräldrar. Vi kommer att jobba för att stärka eleverna, öka deras förståelse för sig själva och andra. Målet är att de efter avslutad kurs ska förstå hur antidemokratiska och rasistiska handlingar har sett ut i historien, hur de sker också idag och vad det kan leda till. Målet är att eleverna ska bli en bättre version av sig själva. Deras förmåga att kunna göra självständiga val ska öka.

Sjovik Music for Peace, Folkärna, 40000kr
Musik för Fred Inshallah
Musik som verktyg för internationell förståelse. Svenska ungdomar från ett tryggt land möter palestinska ungdomar under ockupation, utan stat och trygghet. Musik förenar dessa ungdomar! Mål: 1) ge ökad kunskap om Palestina-Israel hos de svenska ungdomarna, 2) ge de palestinska ungdomarna en positiv upplevelse av mötet med ett annat land, 3) skapa nätverk som kan ge ringar på vattnet och utveckla tidigare kontakter. Allt under musikens flagg, vilket skapar jämställdhet mellan nationaliteterna.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse, Göteborg, 13000kr
Publikt anti-krigs evenemang (om drönare i krig, övervakning och aktivism) på Göteborgs Stadsbibliotket och besök på utställningen Drone Vision: Surveillance, Warfare, Protest på Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum
Utställningen undersöker drönarteknologins betydelser för fotografi och mänskliga rättigheter. En av utställarna har i sina verk undersökt de erfarenheter av drönarattack som berättas av boende på Sveriges största flyktingläger Restad Gård. Vårt mål med ansökan är att hyra buss för att den grupp asylsökande som bidragit med sina historier till projektet och deras familjer ska kunna delta i det seminarieprogram som anordnas på Göteborgstads bibliotek och besöka utställningen på Hasselblad Center.

92EM Ribbyskolan i Västerhaninge, Västerhaninge, 40000kr
Toleransresa till Auschwitz, Polen, en resa för att nå de viktigaste målen i grundskolans värdegrund!
Syftet med resan är få lära sig mer om Förintelsen i detalj,ett kurskrav i ämnet Historia.Skolans värdegrund vilar på att eleverna får lära sig de demokratiska värderingarna och förstå människolivets okränkbarhet. Målet är att de skall lära sig vad som kan hända om demokratins spelregler sätt ur spel och när varje människa ställs mot varandra i ett jämförande om vem som är bättre eller sämre, vem är mer värd än den andra? Högst relevant inte minst idag med de strömningar som förekommer idag.

Lisa Karlsson , Lund , 15000kr
Verksamhetsförlagd utbildning i Uganda
Projektet innebär en versamhetsförlagd utbildning på ett sjukhus i Mbarara, Uganda och ingår i kursen Omvårdnad/radiografi i ett internationellt perspektiv, 15 hp. Syftet med projektet är att jag som sjuksköterskestudent skall få en större internationell förståelse ur ett vårdperspektiv. Målet är att jag skall få större kunskap om kulturella och språkliga skillnader i vården och utöka mitt personcentrerade tänkande. Målet är också att jag ska bli en bättre, lyhörd och kompetent sjuksköterska.

Karolina Eklöw, Hedemora, 15000kr
#HejFika
Segregationen blir endast ett större problem om vi gör den till ett större problem. Den mest centrala samhällsfrågan i Sverige valåret 2018 verkar vara just detta. Samtidigt kan ett fördjupande av interkulturell förståelse och ökad integration vara så lätt som att ses och fika! Projektet syftar därför till att unga nyanlända och etablerade trotsar filterbubblorna, träffar främlingar och fikar varje torsdag!

Hilda de Boer, Visby, 13000kr
Studieresa till Rwanda/Uganda
Att uppmärksamma det fruktansvärda folkmordet i Rwanda. Folkmordet är för lite uppmärksammat och sorgligt nog är det många i min ålder som knappt vet att det har inträffat. Då min morfar var båtflykting från Estland under andra världskriget och min farfar växte upp i det då tyskstyrda Holland har det gjort mig väldigt intresserad av frågor som rör främlingsfientlighet och folkmord. Därför vill jag genom studieresan till Rwanda med egna ögon få bevittna de kvarlevande och anhörigas berättelser.

Blommensbergsskolan, Stockholm, 10000kr
Fördjupningskurs kring Förintelsen – vandra i Emerich Roths fotspår.
Under flertalet år har Blommensbergsskolan arrangerat fördjupningskurser kring Förintelsen. Kursen syftar till att ge elever i årskurs åtta och nio fördjupande kunskaper kring förintelsen, rasism, antisemitism och ett viktigt ambassadörskap att ta med sig i livet. I kursen deltar 25 elever från respektive årskurs och under en lektion i veckan möts eleverna. I kursen ingår även en resa till förintelselägret Auschwitz.

Spånga Gymnasium, Sundbyberg, 60000kr
Projekt för att skapa ökad tolerans och ett positivt inre ledarskap
Syfte Idag, 2018, är Förintelsen i högsta grad aktuell för oss. Antisemitism, rasism, islamofobi och antidemokratiska tendenser är närvarande i det offentliga rummet, i Sverige, men också i Europa, och tycks växa i styrka. Målsättningen med resan till Polen är att: Historien inte ska glömmas Elever ska få kraft och vilja att ta ett personligt ansvar Elever ska få en positiv självbild Ungdomar ska bli medvetna om och lära känna igen de krafter som kan hota demokratin

Morkarlbyhöjdens toleransresa 2018, Mora, 40000kr
Toleransresan 2018
Genom åren har vi arbetat med skolans värdeord ”alla är olika men lika bra”, nu är det dags att knyta ihop säcken. I en värld där tolerans och acceptans borde öka ser vi, inte minst på vår egen skola, att så inte är fallet. Vi vill omvandla begreppet folkmord från något som är för stort och svårt att ta in till vad det faktiskt var; utrotning av miljoner människor. Vårt sätt att motverka detta är att genom denna resa skaffa kunskaper om folkmordet på plats, för att sedan sprida vår kunskap.

Dino Ilecic, Mölndal, 14000kr
Hur Ustasa/fascistiskt klotter normaliseras på skolor, idrottsanläggningar och städer i Kroatien
Projektet syfte är att visa för EU, FN, IOC, ENGSO, UEFA & FIFA hur högerextremt klotter normaliseras på skolor, stadsbyggnader och kommunala idrottsanläggningar i Kroatien genom en bildbok samt instagram-konto. Jag vill att detta ska uppmärksammas och att dessa organisationer/folket sätter press på Kroatiska institutioner för att förändra situationen. Jag ser gärna att de för in sanktioner och program som arbetar för en utveckling för Kroatisk idrottsorganisationer, skolor och stadsplanering.

Teaterföreningen Lyset, Karlskoga, 20000kr
Teaterprojektet: Jag, mamma och Förintelsen
Vi vill sprida kunskap om Förintelsen och engagera ungdomar i syfte att motverka intolerans, rasism och antisemitism. Med personliga berättelser om Förintelsen i en konstnärlig form vill vi beröra, för att påverka. Vårt projekt har två delar. 1. Vi ska skapa en teaterföreställning, som bygger på en personlig berättelse om Förintelsen, från första och andra generationen. 2. Vi ska resa till Auschwitz med teaterungdomar i målgruppen som är involverade i teaterprojektet.

Fridaskolan Uddevalla, Uddevalla, 29000kr
Together for a future of understanding and diversity!
Syftet är att på ett konkret sätt öka elevernas förståelse för vikten av tolerans och alla människors lika värde. Genom att besöka Auschwitz-Birkenau visas vad som blir den yttersta konsekvensen om man inte kan se bortom olikheter. I vårt utbyte med en skola i Polen får våra elever möta ungdomar som växer upp på ett annat ställe och med andra förutsättningar än de själva gör. Målet är att öka förståelsen för olikheter och att minska de tendenser till högerextremism vi ser bland ungdomar idag.

Kungsmadskolan, Växjö kommun, Växjö, 20000kr
Integration och förståelse - antirasism i vardagen
Projektets mål och syfte är att minska segregationen i klasserna som deltar i projektet, och öka såväl svenska elevers förståelse för nyanlända, som nyanländas förståelse för svenska elever. Ju starkare antirasistisk grund skolan kan bygga, desto större möjlighet till ett vuxenliv utan rasism och fördomar. I ett längre perspektiv inom vår skola, är förhoppningen att det skapar ringar på vattnet och uppmuntrar till samarbeten mellan de nationella programmen och program som Språkintroduktionen.

Kommunal Sölvesborg, Sölvesborg, 25000kr
Familjehelg
Vi vill göra en Familjehelg som motvikt till SD’s sommarfest som alltid hålls här i Sölvesborg. Vi behöver få våra medlemmar att förstå vad ett starkare SD får för konsekvenser för dom och för oss som facklig organisation. Vi vill göra en Familjehelg med konserter för våra medlemmar där också våra organisationer inom arbetarrörelsen deltar. Vi vill informera om facklig-politisk nödvändighet och samtidigt ge medlemmarna möjlighet att delta med deras familjer på konserter som de inte hade haft råd

Ha16a, Almåsgymnasiet Borås, Borås, 55000kr
Kan vi lära oss av andras misstag? En resa till Auschwitz för att öka kunskapen, stärka empatin och modet att reagera och agera mot rasism och intolerans.
Syftet är att verka för en gemensam värdegrund, ökad sammanhållning och ett mildare samtalsklimat i skolan. Vi vill motverka intolerans och främlingsfientlighet genom ökad kunskap om vad som har hänt och kan hända om rasism, icke demokratiska värderingar och andra negativa attityder går för långt i ett samhälle. Stipendiet ska gå till en studieresa till Auschwitz och planen är att sprida kunskapen vidare genom bland annat utställningar och workshops samt en temadag för hela skolan.

Verksamheten Kompisgruppen inom Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg, Askim, 8000kr
Kompisgruppen Göteborg
Förutom att ge ungdomarna ett roligt umgänge utöver deras annars rätt psykiskt påfrestande vardag är syftet med dessa möten att FRÄMJA FÖRSTÅELSEN MELLAN OLIKA GRUPPER I SAMHÄLLET. Vi vill underlätta ungdomarnas integration i det svenska samhället och få dem att känna sig välkomna här, samt ge möjlighet för kulturellt utbyte åt båda håll.

Unga Örnar Blekinge, Karlskrona, 40000kr
Globalskola 2018
Unga Örnar Blekinge har under några år bedrivit ett projekt tillsammans med Patsime i Zimbabwe. Projektets bedrivs via Olof Palmes Internationella Center och är ett utbytesprojekt där unga människor från två olika länder möts i en utbildning två gånger om året. Syftet är att skapa starka ledare i både Sverige och Zimbabwe.

Söderslättsgymnasiet, Trelleborg, 50000kr
Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
Byggprogrammet Åk 2. Syftet med volontärarbetet i Zambia är att öka förståelsen för lokalbefolkningens situation och låta eleverna agera ambassadörer och sprida kunskap bland andra unga i deras närmiljö. Detta för att öka förståelsen för olikheter och därmed både minska rädslan för det som är annorlunda och stävja rasismen i samhället. Att skapa en förståelsen för kulturella skillnader, för människors olika levnadsvillkor och för fattigdom.

Unga Örnars Riksförbund, Stockholm, 100000kr
Olof Palme Conference 2019 - Youth Against Extremism
I september 2017 genomförde Framfylkingen – norska Unga Örnar – en ungdomskonferens på Utöya. Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism, var ett första steg i skapandet av ett europeiskt nätverk av unga mot extremism. Konferensen samlade ett hundratal ungdomar från ett tiotal länder i Europa, främst medlemmar i nordiska Unga Örnar och IFM-SEI. Nu har Unga Örnar tagit facklan för att anordna en uppföljande konferens den 15-17 mars 2019 i Stockholm.

Troy Enekvist, Östhammar, 15000kr
Livet i ett av världens största flyktingläger
FN kallar det ett skolboksexempel på etnisk rensning. Förföljelsen av Rohingyer i Burma har under det senaste året tvingats hundratusentals människor fly Burma till grannlandet Bangladesh. Väl inne i Bangladesh samlas alla rohingyaflyktingarna på ett område mellan Teknaf och Cox´s Bazar - i sydöstra delen av landet. Jag ämnar att dokumentera livet för flyktingarna i lägren ett år efter den största flyktvågen.

Unga örnar , köping, 40000kr
Global School Köping Qalquilia
Unga Örnar Köping bedriver ett globalt projekt tillsammans med ungdomar i Qalquilia Palestina. Syftet med projektet är att utveckla ungdomarnas ledarskapsförmåga och öka förståelsen mellan människor med olika kulturer och bakgrunder. Vi strävar också efter att hjälpa ungdomarna att kämpa för ett rättvisare samhälle i Palestina så att barnen där borta också har möjlighet till givande och lärorik fritidsverksamhet.

Ånestadsskolan, Linköpings kommun, Linköping, 60000kr
Studieresa till Bosnien-Hercegovina
•att få en djupare förståelse av Balkan-konflikten genom att på plats se och studera konsekvenser av nationalism och etnisk utrensning. •att förstå mer av Bosnien-Hercegovinas situation idag kring frågor som demokrati och etnisk uppdelning. •att genom iakttagelser, samtal och egna reflektioner få en inblick i frågor om utveckling och försoning. •att ge bra förutsättningar med arbetet i kursen Internationella relationer och att bidra till fostran i internationell förståelse och fredsarbete.

Mimerskolan Sundsvall, klass 9:1., Sundsvall, 6000kr
Studiebesök till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau
Vi ska under Juni åka på klassresa till Krakow, Polen. Under resan har vi planerat en utflykt till Auschwitz, koncentrationslägret där 1.1 miljoner människor dödades på löpande band under andra världskriget. Syftet med resan är att bli mer medvetna om vad som faktiskt hände under Hitlers fascistiska styre, för att sedan kunna använda vår kunskap för att förebygga att något liknande kan hända i framtiden, något vi tycker är mer aktuellt nu än någonsin tidigare.

Klass 8c hultdalsskolan, Åby, 10000kr
Skolresa gdansk/studiebesök i koncentrationsläger
Eftersom vi är en klass som är väldigt intresserade av historia, så har vi valt att våran klassresa ska gå till Gdansk i Polen. För det första tycker vi att det är en väldigt fin stad, men dessutom ligger koncentrationslägret Stutthof i närheten. Vi har tidigare läst mycket om andra världskriget i skolan och kommer även fortsätta med detta. Därför skulle det vara en lärorikt intressant upplevelse för oss att få uppleva ett koncentrationsläger i verkligheten.

Berndt David Hermele, Stockholm, 15000kr
Poden Överlevarna
Vi driver poden Överlevarna, en pod med samtal med de som överlevde Förintelsen.Varje intervjuad porträtteras också. Vi har valt pod-formatet för att attrahera unga lyssnare. Hittills har vi publicerat 18 avsnitt sedan hösten 2017. Poden har hittills nått över 7 000 lyssnare. Vi har ytterligare 20-talet samtal inspelade och klara. Projektet har hittills finansierats av Cato och mig. Nu vill vi bredda poden till hela Sverige och söker finansiering för att bekosta resor och uppehälle.

Kultur och Fritid, Kungsbacka Kommun, Frillesås, 6000kr
Studieresa till Auschwitz
Vi vill åka till Auschwitz för att vi vill lära oss mer om koncentrationslägren. Det är en historisk upplevelse som vi har hört mycket om under vår skolgång. Vi har hört om koncentrationslägren många gånger och har nu kommit fram till att vi vill se dem med egna ögon, för att kunna få en riktig bild av de hela, samt få en bild på hur hemskt de faktiskt var under den tiden.