Beviljade stipendier

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2024

SSU Västmanland, Västerås, 60000kr
Studieresa till Bosnien och Hercegovina
SSU Västmanland upplever en ökad populism i världen och vi ser ett behov i att bilda våra medlemmar i ämnet. Under 80-talet bildades stora etniska motsättningar i Bosnien och Hercegovina vilket ledde till ett krig på 90-talet mellan bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater. Bland annat inträffade ett folkmord i staden Srebrenica där över 8 000 bosniaker mördades 11 juli 1995. Syftet med resan är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till.

Unga Örnar Stockholms Län, Stockholm, 70000kr
Det demokratiska ledarskapet
Vi vill genomföra en ledarskapsutbildning där vi fördjupar oss i civilkurage, hur vi säkerställer ett aktivt ledarskap som utgår från demokrati, jämlikhet och solidaritet. Vi kommer utgå från folkbildningens metoder samt LSU:s metodmaterial vit/icke-vit för att tillsammans öka förståelsen för vår samtid och hur vi skapar en bättre framtid. Målgruppen är ledare, ledare är man från 15 år och uppåt. Vi tänker att majoriteten av deltagarna ska vara under 30 år. Vi eftersträvar geografisk spridning

Mjällby skola 9C, Sölvesborg, 60000kr
Studieresa till Sachsenhaussen
Studieresa till Berlin för att uppleva historia och prata om förintelsen. Vi vill uppleva världen genom våra sinnen då det fastnar i eleverna på ett sätt som sidor och filmer inte kan.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, Stockholm, 70000kr
Med kunskap kan vi rädda världen
När vi nu träder in i Nato behöver allmänheten kunskap om och varför det är viktigt att Sverige behålls kärnvapenfritt och om Nato. Vår informationsdatabas Lär om Kärnvapen finns idag på svenska, engelska, norska och ryska. Till detta hör även en lärarhandledning för både undervisning och studiecirklar. Målet är att allmänheten och unga vet var de kan vända sig med funderingar och frågor om kärnvapen för att kunna påverka regeringen för en nedrustningsvänlig politik, även som Natomedlem.

Stockholms läns SSU-distrikt, Stockholm, 70000kr
Studieresa till Polen
Projektet syftar till att öka medvetenheten om rasism och intolerans genom en studieresa till Polen med fokus på förintelsens minnesplatser. Genom att besöka Auschwitz och andra platser ska deltagarna fördjupa sin förståelse för historiens konsekvenser och reflektera över dagens samhällsutmaningar. Det arrangeras också för- och efterseminarium för att skapa en grundläggande förståelse och därefter tid för reflektion.

Mjällby skola (högstadie), Sölvesborg, 60000kr
Studiebesök Sachsenhausen
Med tanke på den socioekonomiska demografin i denna kommun, samt om den politiska inriktning som finns så är det ytterst viktigt att barn får ta den av den fruktansvärda historien som tog plats under 1940 talet. Vi lägger mycket energi på att nyansera värdegrunden och att bygga respekt. Vi tillåter inte att det konstant görs Hitlerhälsningar i våra korridorer.

Svensgårdsskolan, Ödåkra, 20000kr
Sachsenhausen - en resa för ökad tolerans och medmänsklighet
Syftet och målet är att motverka en snabbt växande strömning av rasism och antisemitism i vårt samhälle, samt att ge en djupare förståelse för hur propaganda och missledande information påverkar oss. Många ungdomar har svårt att ta till sig en teoretisk undervisning, därför hoppas vi att ett besök på Sachsenhausen ökar deras förståelse för faran med att dela in ett samhälle i "vi" och "dem" och ge dem erfarenheter som gör dem mer toleranta och förstående mot alla människor.

Julia Widmark, Kävlinge, 15000kr
Utbytestermin på Australian National University, Australien
Syftet med min utbytestermin är att studera terrorism och krisberedskap i Canberra för att erhålla djupare kunskap om ämnet. Målet är att integrera denna kunskap med tidigare erfarenheter från mina kandidatstudier i Lund. Med förhoppning om att senare söka in till University of Essex i England så vill jag plugga en master i terrorism för att senare kunna använda olika internationella perspektiv för att fylla kunskapsluckan inom området och förhindra rekrytering av unga in i terroristgrupper.

Göteborgs stift samt Carl Johans pastorat, Göteborg, 30000kr
Demokratikonferens för unga swazier och sydafrikaner
Målet med projektet är att anordna en konferensen i staden Ermelo öster om Johannesburg, nära gränsen till eSwatini. Målet med konferensen är att uppmuntra och facilitera demokratisamtal bland unga i Swaziland och Sydafrika. Det område som utgörs av Östra stiftet inom den evangeliska kyrkan i södra Afrika. Vi hoppas att konferensen ska uppmuntra en växande gräsrotsrörelse som på sikt kan stärka demokratin i Sydafrika och framförallt eSwatini.

Föräldraföreningen Demokratiresan Leksand (Sammilsdalskolan), TÄLLBERG, 50000kr
Demokratiresan Sammilsdalskolan
Projektet går ut på en resa för högstadieungdomar till Polen/Tyskland med besök på olika koncentrationsläger. Syftet är att skapa en ökad förståelse för förintelsen, vad som ledde fram till den och vilka konsekvenser den fick. Vi ser det som oerhört viktigt att ungdomarna får kunskap om detta så mörka kapitel i vår historia. Den här resan innebär att ungdomarna på ett konkret sätt får komma i kontakt med historien och genom ökad förståelse kan se till att förintelsens minne hålls levande.

Stella Scocco, Enskede, 15000kr
LL.M. i Global Law på LUISS Guido Carli i Rom
Programmet specialiserar sig på att utbilda juridiska experter för globala och gränsöverskridande sammanhang. Syftet är en djupgående förståelse för internationell rätt och dess tillämpning på aktuella globala frågor, inklusive mänskliga rättigheter, miljöskydd och internationella relationer, för att i mitt yrke som jurist kunna arbeta med dessa frågor och verka för ett bättre skydd för mänskliga rättigheter.

Söderslättsgymnasiet, TRELLEBORG, 50000kr
Byggprogrammet bygger skola
Vi har två syften med resan till Zambia. Vårt ena syfte är att förvandla en äldre byggnad som idag används som lagerlokal till en skollokal. Huvudbyggnaden på skolan i Kakoma, en by tre timmars bilfärd ut på landsbygden, har renoverats av våra elever under tidigare resor till byn. I Zambia fungerar det så att om byn har möjlighet att ha en skolbyggnad och en lärarbostad så tillsätter staten en lärare. Om byn inte har möjlighet, finansiella medel och/ eller ekonomiska förutsättning att tillse en sådan byggnad så tillsätts ingen lärare. Innan pandemin hjälpte vi byborna att skapa en skolbyggnad och lärarbostad. Detta har gjort att många av barnen i byn fått möjlighet till skola. Men alla får inte plats och fler önskar möjligheten till lärande. ZASP ber oss därför att bygga om en lagerlokal för att ge fler barn möjlighet till skolgång. Vårt andra syfte är att ge våra elever en möjlighet att utvecklas som människor genom att se andra delar av världen och för att få med sig känsla av att hjälpa någon som behöver det. Vi har sett de tidigare år vi åkt ner att vi lämnar Sverige med tonåringar och kommer hem med vuxna killar och tjejer som själva beskriver att detta gav dem kunskaper, insikter och förståelse på ett vis de aldrig kunnat ana. Vi ser att de sprider sin nyvunna förståelse både i våra planerade forum men också i sina egna sociala sammanhang.

Elever i 9A och 9B på Sorgenfriskolan i Malmö., Malmö, 70000kr
Studieresa till Berlin och Sachsenhausen
Syftet med resan är att öka kunskap och förståelse för förintelsens omfattning och dess konsekvens under och efter andra världskriget. Eleverna önskar själva besöka dessa historiska händelser och platser på nära håll, vilket gör undervisning än mer värdeskapande Antisemitism och rasism är tyvärr en vardag för många därför är det extra viktigt att öka kunskap om historien och konsekvenser. Malmö Stad har arbetat fram ett undervisningsmaterial som eleverna har tagit del av under högstadietiden.

Tyra Höglund, Upplands Väsby, 15000kr
FN praktik inom mänskliga rättigheter
Det har sedan länge varit min dröm att få delta i en praktikplats hos FN för att främja och skydda mänskliga rättigheter runt om i världen. För att förverkliga detta behöver jag er hjälp i form av finansiellt stöd genom ett stipendium för min praktikplats. För mig är mänskliga rättigheter inte bara ett ämne jag studerar, utan något jag brinner för djupgående. Den här praktikplatsen kommer ge mig ovärderlig professionell erfarenhet och färdigheter att i framtiden söka jobb inom samma bransch.

Åk 9 Funäsdalens skola, Härjedalens kommun, Funäsdalen, 20000kr
Lägerskola för ökad kunskap och en djupare insikt om främlingsfientlighet i sin allra värsta form
Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9 skall ges möjlighet till: • Ökad kunskap och en djupare insikt om främlingsfientlighet i sin allra värsta form. • Ökad kunskap om hur varje enskild person kan motverka främlingsfientlighet. • Ökad kunskap om hur man förhåller sig till alla människors lika värde. • Ökad förståelse för andra kulturer. Med målet att: • Få en djupare insikt och därmed ökad kunskap som vi sen kan sprida vidare.

Falkenbergs gymnasieskola, Falkenberg, 61000kr
I förintelsens fotspår -från krig till folkmord
Syftet med projektet är att utvidga elevernas perspektiv i Falkenbergs kommun på förintelse och folkmord i Srebrenica som värsta brott i Europa efter andra världskriget genom att besöka och uppleva historiska platser samt att arbeta aktivt mot främlingsfientlighet och alla former av rasism i vår kommun.

Klass 14 f ( åk 9) Läroverket, Hudiksvall, Näsviken, 30000kr
Hågkomstresa till Förintelsens minnesplatser i Auschwitz, Krakow/Polen
Som del historiaundervisningen läste elevena romanen "Pojken i randig pyjamas" av John Boyne, skildrande händelser i ett koncentrationsläger, från barnperspektiv. Ungdomarna fick sen idén att tillsammans med lärarna göra en studieresa till Auschwitz/Polen. Vi ser att studieresan får infallsvinklar på både antirasism, för demokrati, integration och kan påverka ungdomarnas samhällssyn och förmåga att med fördjupad kunskap motverka rasism, fördomar och antisemitism i sin närmiljö och i framtiden.

Rutsborgskolan, årskurs 9 HT-24, Bjärred, 70000kr
Studieresa Berlin/Sachsenhausen
Syftet är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen och för att med alla sinnen uppleva och komma nära förintelsens fasansfulla brott som begicks mot judar under 2:a världskriget. Målet med studieresan är att eleverna ska lära sig om förintelsen och förstå hur den kunde uppstå, men också att genom resans upplevelser och insikter forma kloka blivande vuxna. Ingen traditionell undervisning i skolan kan mätas mot att fysiskt vara på plats och uppleva ett koncentrationsläger.

Tornlyckeskolan, Höganäs, 70000kr
Toleransresa till Berlin och Auschwitz
Syftet med toleransresan med stopp i Berlin kopplat till Förintelsen är att öka medvetenheten och förståelsen för historiska händelser, samt att främja tolerans, empati och respekt för människors olikheter. Målen inkluderar att ge deltagarna möjlighet att besöka minnesplatser och lära sig om Förintelsens fasor, att reflektera över dess konsekvenser och att inspirera till handling för att motverka intolerans och främja mänskliga rättigheter. Speciellt viktigt i dessa dagar.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2023

Slottegymnasiet, Ljusdals kommun, Ljusdal, 60000kr
Möte med Berlins historia och Berlin idag
Projektet innebär att elever i åk 3 på samhällsprogrammet får besöka Berlin och får följa många historiska spår från bl a förintelsen, kalla kriget och tiden efter att Berlinmuren föll. Resan blir också en möjlighet att ge dessa gymnasieelever från Norrlands glesbygd chans till ett möte med en stor stad i Europa. Ett tredje syfte är att öppna porten till grönt resande då resan ska ske via tåg. Syftet är att eleverna ska få ökad kunskap om mänskliga rättigher, intolerans och samhällsstrukturer.

Junie Ek Alexandersson, Karlskrona, 75000kr
Studieresa till Kuba
Syftet med studieresan till Kuba är att vi som personer ska få en större inblick i kulturen på Kuba samt hur det är att leva där. Målet är att utbyta erfarenheter, lära oss mer om hur resan till dagens Kuba sett ut och få en bättre förståelse för den politiska situationen på Kuba samt hur ett demokratiarbete på Kuba bör utformas i Sverige. Tanken är sedan att vi ska ta med oss erfarenheterna från Kuba och använda dessa i bildningssyfte i våra engagemang i arbetarrörelsen.

Toleransprojektet Orsa åk 9 2023/24, Orsa, 60000kr
Toleransprojektet Orsa åk 9 2023/24
Vår skola verkar för jämställdhet och ska förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. Detta jobbas med i skolan på olika sätt under skoltid. Orsaskolan har inte haft som tradition att åka på studieresa för att lyfta dessa frågor, men efter att ha fått inspiration av en skola i grannkommunen vill vi som nu går i åk 9 genomföra ett Toleransprojekt som avslutas med en resa till Auswich-Birkenau. Vi vill jobba på att öka tolerans, acceptans, jämställdhet och solidaritet i samhället bland vår generation. Så vi kan stå rustade att stå emot och motverka de nationalistiska och intoleranta värderingar som varje dag sköljer över oss. Genom detta projekt vill vi skaffa kunskaper om förintelsens brutala folkmord på plats, så kallad ”hands on learning”, för att omvandla begreppet folkmord från något som är för stort och svårt att ta in till vad det faktiskt var; utrotning av miljoner människor. För att sedan sprida vår kunskap.

Emma Bäckström, Dalby , 15000kr
När humanitära insatser skapar spänningar. En fältstudie om flyktingläger på gränsen mellan Rwanda och Burundi.
Mitt syfte med min uppsats är att studera hur lokalbefolkningen runt ett flyktingläger, påverkas av de som får humanitärt stöd. Vilka konflikter kan detta leda till? Hur påverkar detta människorna i och runt flyktinglägret? Målet är att se vilka splittringar som uppstår, vad kan man göra för att minska dessa för långsiktigt och försöka förstå om det finns något generellt tillvägagångssätt att förhålla sig till som humanitär aktör i förhållande till lokalbefolkningen som redan bor där.

SSU Halland, Onsala, 66000kr
SSU HALLAND STUDIE- OCH STÖDSRESA TILL UKRAINA 2024
Vi kommer mejla en projektbeskrivning till er som är utförlig.

Emma Holmström, Upplands Väsby, 15000kr
Genomförande av Youth meeting of state parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
Youth4TPNW kommer att anordna en ungdomskonferens i samband med det andra statspartsmötet för FNs Kärnvapenkonvention. Syftet med konferensen är att samla ungdomar från hela världen runt ämnet kärnvapennedrustning. Ungdomars roll i detta sammanhang har länge varit underrepresenterat vilket gör det viktigt att dessa forum skapas. Målet är att ge ungdomar de verktyg som behövs för att delta inom detta område. Som operations coordinator så behöver jag vara där för genomförandet av denna konferens.

Alma Strömberg, Stockholm, 15000kr
Global hälsa
På 90-talet startade Hans Rosling kursen ”Global Hälsa” på Karolinska Institutet. Syftet var och är än idag att ge studenter en insikt i folkhälsan på en global nivå. Varför lever befolkningen i vissa länder längre än i andra och vad är det som avgör vilka sjukdomar som påverkar en population? Vad har man för förutsättningar till god hälsa internationellt? Målet är att öka förståelsen kring hälsa i andra länder än Sverige och hur man kan uppnå lika möjlighet för god hälsa oavsett var man bor.

Ahlafors fria skola, Alafors, 70000kr
9:ornas upplevelseresa till Auschwitz och Krakow
Syftet med projektet är att ge våra niondeklassare en upplevelse och en förstahandserfarenhet av lägret där Förintelsen ägde rum och av judarnas historia i Krakow. Målet är att våra nior ska gå ur skolan med en gedigen kunskap om alla människors lika värde och om de krafter som i den nära historien har våldfört sig på dessa värderingar. Vi önskar att de blir sansade samhällsmedborgare som kan se igenom totalitära tendenser i samhället, och verka för att förhindra dessa.

Leandro Netzell Cerón, Blomstermåla, 15000kr
Ung i Chile 1973-2023
Femtio år efter statskuppen blickar Chile bakåt. Hälften av befolkningen minns diktaturen med smärta, medan andra hälften hyllar Pinochets arv. Vem kunde ha förutsagt att situationen skulle se ut så här våren 2019, när strejkande tonåringar startade en folkrörelse mot klassklyftorna? Vad har hänt med de revolutionära tonåringarna? Genom dokumentära medel vill jag utforska hur det är att vara ung i dagens Chile. Vilken framtid kan man drömma om i ett land som verkar sitta fast i sitt förflutna?

SSU Kronoberg, Växjö, 69000kr
Studieresa i Bosnien
Då vårt land går mot ökad polarisering ser vi ett stort behov av att bilda våra medlemmar i detta ämne. Vi ser syftet med resan som en möjlighet för våra medlemmar att lära sig mer om polarisering i samhället och etniska konflikter.

SG Södra Viken, Sunne, 70000kr
Hågkomstresa Norge
Syftet med projektet är att vi som skola vill satsa aktivt på demokratiarbete och förebyggande åtgärder för att främja de demokratiska värdena, alla människors lika värde och bidra till bildning för våra ungdomar. Målet är att genomföra en bildningsresa som konceptet Hågkomstresa är framtaget för och för eleverna bidra med viktig kunskap, reflektion kring människosyn och betydelsen av att vi måste alla slå vakt om allas lika värde och värna om vår demokrati. Målsättningen är att samtliga årskurs 2 elever på SG Södra Viken yrkesförberedande program ska få åka på en hågkomstresa till Oslo under sin utbildning. Detta projekt är en del i att utveckla skolans arbete med demokratiuppdraget. Hågkomstresans syfte är att eleverna ska få en fördjupad förståelse för och insikt om den norska Förintelsen och om terrordåden den 22 juli 2011 i Oslo i en autentisk lärmiljö. Eleverna får i uppdrag att efter resan berätta och förmedla sina reserapporter till yngre elever i Sunne kommun.

Socialdemokraterna i Malmö, MALMÖ, 70000kr
Hågkomstresa till Krakow/Auschwitz med unga socialdemokrater från Malmö
I Malmö Arbetarekommun har vi under ett antal år arbetat med att folkbilda och bilda oss antisemitism och rasism. Det har gjorts genom studier till förtroendevalda i samarbete med Svenska Kommitteen mot antisemitism och ett antal tematiska möten. Vi vill fortsätta det arbetet genom en hågkomstresa med en grupp unga socialdemokrater under våren 2024. Vårt mål är att dessa sedan ska kunna stärkas i sina nuvarande och framtida ledarroller i vår organisation som antirasistiska förebilder.

Nordhemsskolan, klass 9G, Göteborg, 35000kr
Så enade musiken en delad nation - och bidrog till murens fall
Att utforska vilken roll musiken spelade i de händelser som ledde till Berlinmurens fall, och samtidigt lära sig mer om betydelsen av detta historiska ögonblick. Idén är att på plats i Berlin göra en resa i tid och rum och återuppleva förloppet, från sångerna som via radion samlade massorna och gav hopp om en bättre framtid, till de avgörande konserter och festivaler som förde öst och väst samman. Resan ska ge klassen förståelse för hur musik kan vara en katalysator för historisk förändring.

Tilde Bergström, Göteborg, 15000kr
Fältkurs till Vietnam
Under den första delen av vårterminen 2024 har vi som studerar programmet i Globala Studier möjlighet att delta i en fältstudiekurs i Vietnam (15 hp). Kursens övergripande syfte är att empiriskt studera globalisering med fokus på rättvise- och hållbarhetsfrågor. Fältstudierna kommer att utföras tillsammans med studenter från ett partneruniversitet i Hanoi, och verkar därmed också för en ökad internationell förståelse och akademiskt samarbete över landsgränser.

Fredens Hus, Uppsala, 70000kr
Norrlandsturné av föreställningen “Hans namn var Emerich”
Projektets syfte är att genom en teaterturné på skolor återberätta den nu bortgångne förintelseöverlevaren Emerich Roths historia och de skeenden som ledde fram till Förintelsen. Syftet är öka elevernas förståelse för hur det är att utsättas för rasism och intolerans, samt att lärare som tar del av föreställningen och tillhörande lärarhandledning kan stärkas i sitt arbete kring dessa frågor. Målet är att spela föreställningen kostnadsfritt på 10 högstadie- och gymnasieskolor i Norrland.

Rafaela Stalbalk Klose, Malmö, 15000kr
Handboken så pratar du med barn om rasism
Rasism är en del i barns vardag från tidig ålder. De utsätts för rasism i olika miljöer av både andra barn och vuxna. Jag önskar att skriva en handbok i hur vi kan prata om rasism med barn. Ur en svensk kontext. Boken är till för alla som har med barn att göra. De handfasta tipsen som ges i boken är baserade på forskning.

Alva Borgentun, Mölnlycke, 15000kr
Fältkurs i Vietnam
Kursen kommer att ge mig möjlighet att empiriskt studera globalisering med särskilt fokus på rättvise- och hållbarhetsfrågor. Målet är att kunskapen ska kunna bidra till min förmåga att analysera och bedöma globala rättvise- och hållbarhetsfrågor för att vidare kunna formulera teoretiska och empiriskt välgrundade för förslag på förbättringar, exempelvis i form av policyrekommendationer.

Solbackeskolan Halmstad, Halmstad, 70000kr
Hågkomstresa till Auschwitz
I årskurs 9 har vi som ämnesövergripande projekt "Mänskliga rättigheter" som fokus. Att då få avsluta projektet med att på plats få studera antisemitismens, rasismens och intoleransens yttersta konsekvens är ett viktigt, starkt och omtumlande lektionspass som de bär med sig livet ut. Speciellt i en tid då samhället präglas av oro, utanförskap och socioekonomisk turbulens. Många av våra elever lever under svåra ekonomiska villkor och skulle inte ha råd att göra denna resa på egen hand.

CISV Västerås, 75598, 39000kr
Internationellt fredsläger i Västerås sommaren 2024
I sommar arrangerar CISV Västerås ett läger med 14-åriga barn från 10 olika länder. Under detta läger kommer barnen att fördjupa sin kunskap om olika kulturer och engagera sig för att främja fred och harmon. Aktiviteterna fokuserar på teman såsom mångfald, konflikthantering och mänskliga rättigheter, och de genomförs genom varierande metoder, inklusive rollspel och samarbetsövningar. Målet är att ge dessa unga deltagare unika möjligheter till ökad förståelse och tolerans redan i ung ålder.

Klass 6 Midgårdsskolan i Röstånga, Svalöv, 6000kr
Besök på Krigsmuseet i Köpenhamn
Flera barn i klass 6 har släktingar som på olika vis tvingats utstå krig och fly hit. I skrivande stund bombar Ryssland i Ukraina. Civilbefolkningen utstår stora lidanden, män och kvinnor tvingas ta till vapen. Men vad är ett krig, hur kan det se ut? Är det så som det porträtteras i media? Hur skiljer sig den bilden från att vara mitt i ett krig? Finns det alltid en "vinnare" i ett krig? Hur påverkar ett krig barnens vardag? Vår ansökan om Nato-medlemskap, vad kommer det att innebära sen?

Ådalsskolan, Kramfors, 40000kr
Spaniens historia / I diktaturens fotspår
Projektets syfte är att verka för internationell förståelse. Inbördeskriget i Spanien och den efterföljande diktaturen skapar fortfarande sår i det spanska samhället. Genom förståelse för historien skapas ökad kunskap om nutid samt ger förståelse för människors olikheter och acceptans. Målet är att resan bidrar till att ge elever en förmåga att förstå globala perspektiv och andra människors möjligheter. Det ger ökad kunskap och förståelse till skolans värdegrundsarbete.

förlag DIKKO, Skellefteå, 30000kr
Queer Roma i Norden - utställningen
Syfte är att synliggöra Romska hbtqi-minoriteter i Norden och den diskriminering utifrån flera aspekter som drabbar dem, bland annat genom antiziganistisk homofobi. Syftet med publikationen och vandringsutställningen är att utrusta organisationer, institutioner och intressenter med relevant kunskap och verktyg som höjer det allmänna medvetandet om de specifika former av diskriminering som drabbar Romska hbtqi-personer. Målet är att skapa en vandringsutställning.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2023

Children´s International Summer Villages i Östersund - "CISV-Östersund", Östersund, 45000kr
Barnby i Östersund
Syfte är att barn från olika länder/kulturer i tidig ålder förstår hur lika vi alla är, likväl att olikheter är naturligt. Genom att lära av varandra kan vi också förstå varandra och förebygga/förstå konflikter – vi låter alla växa som människor och medmänniskor. Målet är en fredligare värld.

Alma Blücher, Stockholm, 15000kr
LL.M. vid University of Texas School of Law inom fördjupningen Human Rights & Comparative Constitutional Law
Mitt namn är Alma Blücher och jag har sökt en LL.M. vid University of Texas School of Law inom fördjupningen Human Rights & Comparative Constitutional Law. Jag har tidigare gjort ett årslångt utbyte vid Texas Law då jag fördjupade mig inom konstitutionella rättighetsfrågor och arbetade med försvar av personer som dömts till döden. Jag har nu sökt en LL.M. därför att vill bygga vidare på mitt engagemang för mänskliga rättigheter och arbeta med försvar av personer som dömts till döden.

Arbetarnas Bildningsförbund - ABF, Stockholm, 60000kr
En global utbildning – Youth Global Awareness Programme (YGAP)
YGAP är en utbildning för unga inom den globala arbetarrörelsen. Syftet är att ge unga människor aktiva inom arbetarrörelsen nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete, och chansen att få träffa likasinnade människor och organisationer som alla kämpar för en bättre värld. Målet med utbildningen är att främja utvecklingen av nästa generations folkbildare som kan förse den globala arbetarrörelsen med den utbildning som krävs för att tackla vår tids största utmaningar.

FilmCentrum Syd, Malmö, 70000kr
Antirasistiska filmdagar - 30 år!
Syftet med festivalen är att genom filmvisningar och samtal öka kunskapen bland barn & unga om vad rasism är och vilka konsekvenser den har samt erbjuda dem verktyg för att hantera rasism. Målet är att medvetandegöra hur rasismen fungerar och vad som krävs för att förändra dess mekanismer och strukturer. Att motverka rasistiska attityder och främja antirasistiska värderingar samt öka känslan av tillhörighet bland utsatta barn och unga. Vi vill med festivalen nå 2 000 skolelever.

Susann Obaid, Uppsala, 45000kr
Kliniskt utbyte i Dar es-Salaam, Tanzania
Tre läkarstudenter från Uppsala universitet. Utbytet är en möjlighet till praktisk erfarenhet inom pediatrik i Tanzania, samtidigt som vi bidrar till kunskapsutbyte och samarbete mellan länder. Denna erfarenhet ger oss bredare förståelse för global hälsa, kulturell mångfald och samarbete över gränserna. Genom att arbeta med lokalbefolkningen och inhemska läkare lär vi oss om kulturella skillnader och relevanta kliniska färdigheter, inkl. arbeta med begränsade resurser, internationellt vanliga infektioner och ett annat traumapanorama.

Clara Rebecca Elisabeth Loodh, Stockholm, 15000kr
Utbytestermin i Brasilien
Syftet med min utbytestermin i Brasilien är att dels få akademisk kunskap om sociala och politiska system i utvecklingsländer utifrån det Brasilianska perspektivet, som själv är ett utvecklingsland. Detta innefattar kolonialism, politiska utmaningar så som korruption och affärslivet i Afrika och Asien. Men också att utveckla min egen förståelse för andra kulturer, normer och seder vilket jag tror är en otroligt viktig för att bidra till något gott i mitt framtida yrkesliv men också i vardagen.

Montessoriskolan Floda Säteri , Floda , 50000kr
Studieresa mot främligsfientlighet
Projektets syfte är att öka kunskapen om främlingsfientlighet, både genom historien men även i nutid och att ge en ökad förståelse för människors olikheter, och acceptans att vara olika. Den ökade förståelsen ger eleverna verktyg och perspektiv på hur de kan hjälpa människor i framtiden som utsätts för orättvis behandling. Målet är att öka elevernas kunskaper & förståelse för vår mörka historia men samtidigt ge dem verktygen och förutsättningarna för att göra världen till en bättre plats.

ABF Gästrikebygden - Österfärnebo Fritidsgård, Sandviken, 50000kr
Ungdomar mot polarisering och rasism
Vi vill åka till Polen med en grupp ungdomar för att besöka förintelselägren Auschwitz och Birkenau. Detta under en längre resa där ungdomarna får tid att ta in fler intryck av landet, kulturen och människorna. Vi tror även att intrycken blir starkare om det ges tid till eftertanke och att vara på en plats en längre tid. Resan syftar till att medvetandegöra ungdomarna vikten av att föra vittnesmål vidare och att lära av dessa. Också om värdet att kämpa för demokrati och mot polarisering.

Sjöängsskolan , Askersund, 70000kr
Ungdomsprojekt i Askersund för människors lika värde
Syftet med projektet är att - Genomföra en resa till Auschwitz. - Ökad kunskap och förståelse om förintelsen - Arbeta fördjupat med frågorna om mänskliga rättigheter och hur de historiskt har kränkts. - Arbeta med frågor om mänskliga rättigheter i vårt moderna samhälle. - Förmedla kunskap om mänskliga rättigheter och förintelsen. - Motverka rasistiska strömningar i samhället.

Sebastian Dahlström, Hägersten, 15000kr
Praktik på SEI i Nairobi, Kenya.
Praktikplats på Stockholm Environment Institute i Nairobi, Kenya. SEI Afrika stödjer nära samarbeten med afrikanska organisationer och nätverk i viktiga miljö- och utvecklingsfrågor. Detta görs inom ramen för min akademiska utbildning, masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring vid Stockholms Universitet. Då jag strävar efter att få engagera mig och jobba inom hållbar utveckling och miljö kommer detta utbyte generera ökad internationell förståelse och ovärderlig livserfarenhet

Falkenbergs gymnasieskola , Falkenberg, 36000kr
I förintelsens fotspår -från krig till folkmord
Syftet med vårt projekt och resan, som en del av projektet, är att elever och lärare får fördjupade kunskaper om orsaker och konsekvenser av folkmord som värsta brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter. Dessutom kommer elever och lärare att fördjupa sina kunskaper om landets och regionens historia och samhällsförändringar som en konsekvens av krig och folkmord. Under resans gång, kommer vi bland annat att: a) träffa överlevande från folkmord i Srebrenica b)diskutera om försoningsprocessen i staden och landet, c)skapa kontakter med ungdomar i Srebrenica och i övriga delar av landet d) arbeta aktivt mot alla former av rasism, antisemitism ,främlingsfientlighet och intolerans både lokalt och globalt. e) sprida vidare våra inhämtade kunskaper

Blombackaskolan, Södertälje, 59000kr
Vi sitter i samma båt
Projektets syfte är att ge elever chans att vidga sina vyer, bildligt och bokstavligt, få uppleva lugn, naturliv, gemenskap och samarbete på ett självklart och naturligt sätt, oavsett ursprung och förutsättningar. Genom praktiska uppgifter som t.ex. att paddla, laga mat, sätta upp tält och städa tältplatsen blir samarbete och kommunikation på vårt gemensamma språk (svenska) centralt, samtidigt som de lär känna varandra och lär sig mer om respekt, för varandra och för omgivningen/miljön.

Getingeskolan Halmstad, Halmstad, 70000kr
Studieresa till koncentrationsläger i Polen
Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i historiska skeenden samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingår att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Gdansk med ett besök på koncentrationslägret Stutthof.

SG Södra Viken, Sunne, 70000kr
Hågkomstresa Oslo
Syftet är att vi som skola vill satsa mer aktivt på demokratiarbete och förebyggande åtgärder för att främja de demokratiska värdena, alla människors lika värde samt bidra till bildning för våra ungdomar. Målet är att genomföra en bildningsresa som konceptet Hågkomstresa är framtaget för och för eleverna bidra med viktig kunskap, reflektion kring människosyn och betydelsen av att vi måste alla slå vakt om allas lika värde och värna om vår demokrati. https://hagkomstresor.org/

Eric Hall, Linköping, 15000kr
Master studier i internationel lag och global säkerhet.
Projektet är framtaget av EU-kommissionen och syftar till att driva akademisk verksamhet. Jag är intresserad av internationella relationer och säkerhet och har som ambition att arbeta inom den diplomatiska kåren för fred och säkerhet. Därför har jag sökt och bllivit antagen till två av deras projekt vilka leder till en masterexamen. Projektet syftar även till att ge studender möjlighet att fördjupa sin förståelse för andra länder och kulturer genom att vara på plats i olika städer.

Centralskolan, Kristianstad kommun, årskurs 5., Kristianstad, 10000kr
Besök utställning Malmö "Förintelsen & Flyktingförläggning"
Vi hade väldigt gärna åka till Malmö muséum och se utställningen "Välkommen till Sverige". Här är en kort sammanfattning av utställningen "Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö Museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de kvinnor och män som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna." Vi vill att eleverna ska ha med sig detta minnet för livet då vi har många elever som inte varit på muséum.

Mirjam Haj Younes, Askim, 15000kr
Lärarhandbok mot rasism
Mitt mål är att skapa ett läromedel. Lärarandboken kommer vara ett kit som består av faktatexter, 33 lektioner, 6 filmer och en utbildningsmanual. Upplägget: tre delar, Identifiera rasism, Analysera rasism och Agera mot rasism. Där eleverna lär sig om normer, svenskhet, rasismens historia och dess olika uttryck. Kapitel om afrofobi, antiziganism, antisemitism, islamofobi, antiasiatisk rasism och antisamisk rasism. Målgrupp: Lärare/elever i högstadiet och gymnasiet.

Alftaskolan åk 8, Alfta, 70000kr
Polen resa
En ökad förståelse för andra kulturer. Vad rasism kan orsaka om man inte lär sig och arbetar aktivt mot rasism. Vi kommer att besöka Auschwitz-Birkenau. Vi kommer även besöka olika judiska platser och de judiska områden som fanns före andra världskriget. Vi gör den här resan för hur man förhåller sig till alla människors lika värde. Det är viktigt att det faktiskt har betydelse vad man väljer att göra eller inte göra har betydelse.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2022

Friskolan Vintergatan Ekonomisk Förening, Ljusdal, 70000kr
Studieresa till Berlin och Sachsenhausen
Syftet med resan är att ge eleverna ökad förståelse för förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Vi vill ge eleverna möjlighet att själva uppleva och förstå historiens vingslag och på så sätt öka förståelsen för alla människors lika värde och skapa förståelse för hur vi idag kan påverka vår samtid och framtid för att undvika att vi begår samma misstag igen. Detta känns oerhört relevant i det klimat som råder i samhället idag med ökad segregation, rasism och icke tolerans.

StreetGäris, Johanneshov, 50000kr
Demokratiträffar kring antirasism i Storstockholm
StreetGäris vill, i synnerlighet nu efter valet, fokusera arbetet kring demokrati och antirasism genom att arrangera en serie demokratiträffar runt om i Stockholm. Dessa träffar ska besökarna tillsammans med experter, forskare och aktivister ta del av folkbildning tillika opinionsbildning för demokrati och mot rasism. Med träffarna vill StreetGäris främja det antirasistiska ställningstagandet och det gemensamma arbetet i att skapa ett mer jämlikt samhället. Målet är att hålla i sex träffar, ca en i månaden under december 2022 till maj 2023.

Björksätra skola åk 9C, Sandviken, 63000kr
Hågkomstresa för att få djupare förståelse och intryck av nazism och förintelsen för att bla koppla till dagens Europa med kriget som pågår i Ukraina.
Vi ser negativa aspekter i Europas länder för närvarande, bla i kriget i Ukraina med hänvisningar till att landet ska rensas från nazister till hur den politiska dialogen förs i Sverige. Det är av otroligt hög vikt att våra ungdomar känner till mer om historian om nazism och främlingsfientlighet, samt har insikt i hur politiska beslut kan påverka människor lokalt och även globalt. De behöver insikter och kunskap för att påverka och främja demokrati och mänskliga rättigheter, nu och i framtiden.

Författaren/Sveriges Författarförbund, Stockholm, 50000kr
Kriget och litteraturen
För första gången på mer än ett halvt sekel har vi ett nytt storkrig i Europa. Rapporter om kriget i Ukraina kommer ständigt via medier, men krig har också alltid satt avtryck i litteraturen. Vi söker stöd för projektet "Krigets röster" för att översätta nyskriven litteratur som berör konflikten i Ukraina skriven av unga, företrädelsevis, ukrainska författare. Det kan också röra sig av litteratur av ryska oppositionella. Texterna publiceras i Författaren och på Författarnas hemsida.

Nösnäsgymnasiet, Stenungsund, 70000kr
En resa i Förintelsens fotspår; för att erfara och känna det mörka så att eleverna ska kunna odla och sprida det ljusa – alla människors lika värde
I en tid när samtalstonen hårdnar och intoleransen växer blir det desto viktigare att tala om medmänsklighet och solidaritet. Syftet med projektet är, som ett av Förintelsens ögonvittnen, Emrich Roth säger att “lära om Förintelsen för att lära av Förintelsen”. Resan skulle på ett oslagbart sätt levandegöra intoleransens mekanismer och konsekvenser för eleverna. Vi vill aktivt arbeta för att ge eleverna redskap för att kunna stå upp för demokratin och allas lika värde i sin vardag.

Freja Falkenberg, Hägersten, 15000kr
Mikrolån som hållbar utvecklingsstrategi för kvinnor i Kenya
Projektet innefattar en fältstudie på 2 månader till Kenya för att undersöka hur kvinnor kan skapa en hållbar ekonomisk utveckling för sig själva och uppnå egenmakt och personlig säkerhet med mikrolån genom bistånd. Syftet med projektet är att samla information till en kandidatuppsats som behandlar samma ämne. Målet är att öka den internationella förståelsen av vad utveckling innebär samt bredda biståndsdiskursen för att främja jämlikhet inom givar- och mottagarrelationer.

Veingeskolan klassresa åk 9, Laholm, 70000kr
Veingeskolans nior åker till Auschwitz
Projektets mål är att tillsammans åka till Krakow och Auschwitz. Vi bokar en resa via ett resebolag som har stor erfarenhet och de kommer att ta oss runt i de judiska kvarteren Kazimierz och Oskar Schindlers fabrik, samt besöka Auschwitz och Birkenau. Syftet med resan är att vi ska få en förståelse för vad som hände under andra världskriget och kunna koppla det till vad som händer i världen idag.

Katedralskolan i Lund, Lund, 50000kr
Fake news och betydelsen av korrekt information
Idag finns valda politiker som sprider osanningar på sociala medier och ger “nätkrigare” order att piska upp hat mot myndigheter. I en tid då den som uttalar sig på det mest grövsta sättet får mest uppmärksamhet, har behovet av korrekt information blivit en av samtidens viktigaste frågor. Vi vill tillsammans med en klass elever skapa en utställning som handlar om fake news. Utställningen ska göras tillsammans med formgivare och filmare och användas för att utbilda ungdomar i detta ämne.

Nora Hattar, Solna, Stockholm, 15000kr
Masteruppsats med förståelse för infromell ekonomi, politisk och mänskliga rättigheter i Sydafrika
Jag har valt att fokusera min masterforskning på Sydafrikas informella ekonomi, och dess påverkan på mänskliga rättigheter, fattigdomsreducering och demokrati, med ett särskilt fokus på unga. Syftet med denna forskning är att få fördjupad förståelse för hur den utbredda informella ekonomin i Sydafrika är sammankopplad med människorättsliga frågor, och målet är att finna svar på den komplexa paradoxala frågan om informella ekonomier och människors rättigheter, och skyldigheter.

Signe Andersson, Ärla, 15000kr
Utbytesstudier för internationell förståelse i Global politik, konflikt, fred & säkerhet
Jag har blivit antagen som utbytesstudent till University of Wollongong i Australien VT23. Syftet med utbytet är att öka internationell förståelse samt kunskapen kring ämnen jag planerar att studera, som t.ex. Conflict, Peace & Security; Global Politics and Power. Med erfarenhet från olika svenska civilsamhälles organisationer, så som FN Eskilstuna, UF Uppsala, Op.1325 är målet att kunna utbyta kunskap som stärker mig och andra och möjliggöra för vidare studier och arbete inom ämnet.

Klass 9, Lerbergsskolan , Lerberget, 50000kr
Toleransresa till Berlin, Krakow, Auschwitz/Birkenau
Syfte med resan är att med egna ögon få se vad som skedde under Förintelsen och Andra världskriget, det som så många blundar för och till och med säger aldrig har hänt. I det tuffa samhälle vi lever i idag växer främlingsfientligheten allt starkare. Det är av största vikt att sprida kunskapen vidare generationer framöver så att vi aldrig någonsin glömmer det som har hänt och gör vårt yttersta för att det aldrig händer igen. Vårt mål med resan är att få kunskap som vi sen kan sprida vidare.

Distribute Aid, Lund, 31000kr
Resa för att förstå och främja insatser som upprätthåller mänsklig värdighet för flyktingar i Grekland
Syftet med denna resa är att bättre förstå hur hjälporganisationer på gräsrotsnivå i Grekland möter migranters grundläggande behov och hur de kämpar mot rasistiska och migrantfientliga sentiment i Grekland. Resan har två mål: 1) Att förstå biståndsbehov så att vi kan kommunicera dem till våra biståndspartner i Europa genom vårt arbete. 2) Att producera en dokumentärvideo som belyser dessa behov och uppmuntrar unga människor att engagera sig att hjälpa migranter i Europa.

Klarälvdalens Folkhögskola i Sunne, Sunne, 61000kr
Hågkomstresa till Norge
Hågkomstresan skulle ge 20 unga människor kunskap om vad som kan kullkasta ett demokratiskt land och konsekvenserna av en grym ideologi. Gruppen är heterogen, men samtliga kan anses ekonomiskt svaga. En flicka och en pojke är från Afghanistan, två pojkar kom från Syrien 2015. Många med svensk bakgrund har aldrig varit utomlands och är från hem där utbildningsnivån är låg och där fördomar ibland får fäste. En hågkomstresa skulle ge dem insikter och erfarenheter de annars inte skulle få.

Skyttbrinks gymnasium, Tumba, 45000kr
Demokratiprojektet
Att öka elevers förståelse för rasism, både den dolda vardagsrasismen och den öppet främlingsfientlighet som frodas i samhället idag. Genom att resa till ett koncentrationsläger och guidas i Krakow får eleverna en bild av historiska händelser för att kunna bidra till ett samhälle där vi inte upprepar historien.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2022

Utrikespolitiska Föreningen Uppsala, Uppsala, 70000kr
Studieresa till Rwanda
Syftet och målet med resan är att ge intresserade studenter en närmare inblick i ett utrikespolitiskt fascinerande land. Detta genom att faktiskt besöka landet i fråga och prata med individer och organisationer som verkar på plats för att främja värden som demokrati, rättvisa och jämlikhet. Ett ytterligare mål är att ge en större kulturell förståelse för ett land som skiljer sig mycket från Europa.

GNOSJÖ SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN, Hillerstorp, 70000kr
Studieresa till Auschwitz
Projektets mål är att göra en kort studieresa till Auschwits-birkenau för att påminna oss om förintelsen, och de oerhörda grymheter som tredje riket utförde mot oskyldiga i syftet att utplåna de som ansågs orena. Detta syfte har kommit att bli ytterligare relevant med Rysslands invasion av Ukraina och Putin-regimens anklagelser att ukrainska regeringen utgörs av Nazister. Vi vill påminna unga som gamla om de handlingar och inte ord som utgör ondskans kännetecken.

Veronica Lennefors, Malmö, 15000kr
Masteruppsats: Vattenbristen i Hopi reservatet, Arizona. - Hur den amerikanska ursprungsbefolkningen är exponerade för klimatförändringar
Syftet med projektet är en studieresa till Hopi reservatet i nordvästra Arizona där vi har ambitionen att följa ett vattenprojekt som heter ‘’The Hopi Water Project’’. Studieresan utförs i koppling till en masteruppsats i landskapsarkitektur. Målet är att skriva en uppsats där vi belyser de missförhållanden som den amerikanska ursprungsbefolkningen utsätts för då klimatförändringarna gör deras redan obrukbara och uttorkade marker sämre men även att hitta nya designprinciper för resiliens.

Rebecca Ramsey, Stockholm, 15000kr
Spela för insikt: Taiwans relation till Kina
Syftet med projektet är att efterforska historien, konflikterna och den aktuella politiska situationen mellan Taiwan och Kina. Vi vill förmedla denna kunskap genom att kombinera grafisk design, speldesign och litteratur i formen av ett brädspel för att stimulera människors intresse. Projektet kommer ske i samarbete med taiwaneser, vilket gör det unikt och autentiskt. Vi vill utforska hur brädspel kan vara en brygga för människor att lära sig om vikten av internationell förståelse.

Betelskolan klass 9, Hönö, 19000kr
Toleransresa till Berlin och Sachsenhausens koncentrationsläger.
Syftet med resan är att ungdomarna ska få uppleva historien och dess konsekvenser på plats med egna sinnen. Under resan ges tid för diskussion och reflektion för förståelse och målet att kunna ta ställning i svåra frågor. Målet är att ungdomarna ska få en grund att stå på för att själva bygga sin egen värdegrund och i framtiden reagera på rasism och icke tolerans. Det känns extra värdefullt för våra elever som går på en liten skola och lever på en liten ö med en homogen befolkning.

S-studenters tidskrift Libertas, Göteborg, 33000kr
Reportageresa till Bosnien
Syftet är att åka till Bosnien för att göra en reportageresa. Texterna ska sedan publiceras som en tidning som skickas till, i huvudsak, S-studenters medlemmar samt publiceras på Libertas hemsida och eventuellt Folkhemmet. På detta sätt ska bidra till medlemmarnas engagemang och förståelse för internationella frågor öka genom reportage på olika ämnen såsom valet den 2 oktober, demokrati, kamp mot nationalism, miljö och klimat och hur krig påverkar ett samhälle i efterkrigsperioden.

Arbetarnas Bildningsförbund - ABF, Stockholm, 60000kr
EURO-GAP (European Globalisation Awarness programme)
EURO-GAP fokuserar på hur klyftan mellan EU och medborgarna i Europa kan överbryggas, hur den populistiska högern skulle kunna motverkas av progressiva rörelser. EURO-GAP, en kurs för att öka deltagarnas känsla av att tillhöra en europeisk rörelse av likasinnade, för att främja samarbete och dialog. Deltagaren får möjlighet att förbättra sin förståelse och tillgång till EU:s beslut och policyskapande. Varje aktivitet kommer att utformas så att den kan översättas till nationella/lokala kontexter.

Voksenåsen – Senter for svensk norsk samarbeid, Oslo, Norge, 70000kr
Oslo Dialogue on Democracy 2022
Oslo Dialogue on Democracy (ODD) er et årlig, tredagers seminar for masterstudenter som studerer fred og konflikt, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner ved norske og svenske universitet. Tanken bak seminaret er blant annet å tilby en arena for profesjonell utvikling og nettverksbygging for studenter som søker en karriere innen freds-/demokratibygging, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner.

Leo Biko Podov Halbert, Stockholm, 15000kr
Mastersprogram i International Development and Humanitarian Emergencies
Syftet med utbildningen är att fördjupa min kunskap om internationellt bistånd och fredsinsatser. Ett konkret resultat av programmet är den Mastersuppsats jag kommer att producera under handledning. Min ambition är att i uppsatsen undersöka kopplingen mellan klimatsäkerhet, livsmedelsosäkerhet och konflikt i den så kallade torra korridoren i Centralamerika. Mer specifikt ämnar jag fokusera på operationaliseringen av tidiga varningssystem och föregripande humanitära insatser i regionen.

Selma Aldiri, Göteborg, 15000kr
MA International Affairs and Diplomacy
Jag har tilldelats en plats i denna masterutbildning som syftar till att vidareutbilda individer i internationella affärer, relationsbygge och fredsprocesser. Efter utbildningen kommer jag inneha en genomgripande förståelse för världspolitikens funktion samt smidigt kunna uppträda, förmedla och förhandla i både bilaterala och multilaterala arbetsmiljöer. Jag planerar att skriva min master uppsats om den svenska Folke Bernadottes avtryck i diplomatin. Mitt framtida mål är att verka som diplomat.

Moe Duke-Bergman, Stockholm, 15000kr
Utbytesstudier gällande japansk syn på internationella relationer, internationell lag samt freds-och konfliktkunskap.
Jag har blivit utvald som utbytesstudent från Institutionen för Asien-och Mellanösternstudier vid Stockholms universitet till Chuo University. Där kommer jag mellan sept–jan att studera den japanska synen på internationell lag, mänskliga rättigheter och humanitär hjälp, vilket kommer att bli del av min kandidatuppsats gällande det japanska säkerhetsfördraget med USA, det sk. Anpo. Utöver detta ämnar jag under augusti på plats samla grundläggande information till denna.

Olof Palmes Internationella Center, Stockholm, 100000kr
Sverige för fred och gemensam säkerhet
Mot bakgrund av den tragiska händelseutvecklingen i världen, med Rysslands invasion av Ukraina, behövs ett nytt projekt för att brett ökar kunskapen om fred, nedrustning, kärnvapenhotet och gemensam säkerhet i hela den breda svenska arbetarrörelsen och bland en intresserad allmänhet. Palmecentret arbetar vidare utifrån erfarenheter som gjorts i projekten om kärnvapen och gemensam säkerhet, ”Common Security 2022”.

Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm, 19000kr
Breaking boundaries, building bridges: LGBTI+
Syftet med ansökan är att få större förståelse för HBTQi frågor och hur andra ungdomsorganisationer i Europa jobbar med detta. Rural Youth Europe bjuder in till deras höstevent "Rural Out Loud". På deras hemsida står det "The aim is that the participants gain knowledge of LGBTI+ inclusion and develop skills to facilitate respectful dialogue on the topic in rural communities and rural youth organisations." Detta vill 4H vara en del av och sprida ny kunskap internt. Målet är att 2 personer åker.

Tina Ahmadi, Västra Frölunda, 15000kr
Klinisk utbyte som läkarstudent i Sydkorea
IFMSA är en ideell förening som verkar för fred och förbättrad hälsa såväl lokalt som globalt samt syftar till att konstruera ett nätverk mellan världens alla vårdstudenter. Det är just genom IFMSA som jag nu har fått chansen att åka på ett internationellt utbyte, där jag så som tusentals andra läkarstudenter från hela världen ska få chansen att utforska hälsosjukvården i olika kulturella och sociala miljöer för att öka vår interkulturella förståelse och interprofessionella samarbete som grupp.

Rutsborgsskolan Bjärred, Bjärred, 70000kr
Studieresa till Berlin och Sachsenhausen.
Syftet är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella utveckling är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till framtida generationer. Det går att läsa sig teoretiskt via litteratur, vilket vi gör under många årskurser, men det är helt annat att uppleva på plats, där det har hänt, där känslorna går att ta på med alla sina sinnen. Denna resa har vi i många år haft som avsikt att genomföra för ÅK9

Hjalmar Strömerskolan, Strömsund, 50000kr
Hågkomstresa till Norge - I spåren av den norska Förintelsen
Ökad inblick i och kunskap om norsk förintelsehistoria. Eleverna ska lära sig om judisk historia och Förintelsen i Norge, och Sveriges roll i denna historia. De ska få kunskap om de mekanismer som lät Förintelsen ske och kunna identifiera sådana mekanismer idag som propaganda, avhumanisering, hatretorik, konspirationsteorier och hur ta ansvar. Reflektera över vad det betyder för oss som individer att "aldrig glömma", lär hur man kan agera när man står inför orättvisor, rasism och antisemitism.

Kannebäcksskolan Döv & Hörsel/ tal och språk/ särskola, Göteborg, 30000kr
Tolerans och respekt- en resa i historien med blicken mot framtiden
Vi ville belysa bakgrunden till världskrigen och förintelsen på olika plan gm skönlitteratur, berättelser från överlevande, filmer,konst parallellt med faktakunskaper. Syftet är att ge en bred bild av tidens strömningar sett ur olika perspektiv för att på djupet inse det fruktansvärda som skedde. Målet är att våra elever ska utveckla ett inkuderande,humanistiskt synsätt genom att bli berörda på djupet och förstå hur skör demokratin är och att den måste vårdas för att stå emot främlingsfientlighe

Västra Stenhagenskolan , Uppsala, 70000kr
Vandra i Förintelseöverlevarnas spår
Vi har ett samarbete med Fredens hus som handlar om värdegrundsarbete där det tillslut mynnar ut i att eleverna diskuterar och lär sig om Förintelsen. Antonio från Fredens Hus har kontinuerligt workshops med klasserna under hela högstadiet och finalen i 9:an blir en studieresa till Krakow och Auschwitz. Övergripande tanken med aktiviteterna är att försöka väva ihop ett tillägg till skolans värdegrundsarbete och öka förståelsen, medvetenheten och förberedelsen för Förintelsens, dess framväxt.

Sofiedalskolan Klass 8A (9A vid resan), Valbo, 50000kr
Förståelse i motverkan mot främlingsfientlighet och rasism.
Då skolans elever mestadels består av svenskfödda elever med 1-2 utlandsfödda elever/klass är förståelsen väldigt låg för andra kulturer och dess tankesätt. SYFTET är att klass 8A (Vid resans tid 9A) ska påvisa för sig själva vad främlingsfientlighet och rasism kan åstadkomma och att som MÅL sprida denna kunskap vidare till andra klasserna i skolan.