Beviljade stipendier

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2022

Utrikespolitiska Föreningen Uppsala, Uppsala, 70000kr
Studieresa till Rwanda
Syftet och målet med resan är att ge intresserade studenter en närmare inblick i ett utrikespolitiskt fascinerande land. Detta genom att faktiskt besöka landet i fråga och prata med individer och organisationer som verkar på plats för att främja värden som demokrati, rättvisa och jämlikhet. Ett ytterligare mål är att ge en större kulturell förståelse för ett land som skiljer sig mycket från Europa.

GNOSJÖ SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN, Hillerstorp, 70000kr
Studieresa till Auschwitz
Projektets mål är att göra en kort studieresa till Auschwits-birkenau för att påminna oss om förintelsen, och de oerhörda grymheter som tredje riket utförde mot oskyldiga i syftet att utplåna de som ansågs orena. Detta syfte har kommit att bli ytterligare relevant med Rysslands invasion av Ukraina och Putin-regimens anklagelser att ukrainska regeringen utgörs av Nazister. Vi vill påminna unga som gamla om de handlingar och inte ord som utgör ondskans kännetecken.

Veronica Lennefors, Malmö, 15000kr
Masteruppsats: Vattenbristen i Hopi reservatet, Arizona. - Hur den amerikanska ursprungsbefolkningen är exponerade för klimatförändringar
Syftet med projektet är en studieresa till Hopi reservatet i nordvästra Arizona där vi har ambitionen att följa ett vattenprojekt som heter ‘’The Hopi Water Project’’. Studieresan utförs i koppling till en masteruppsats i landskapsarkitektur. Målet är att skriva en uppsats där vi belyser de missförhållanden som den amerikanska ursprungsbefolkningen utsätts för då klimatförändringarna gör deras redan obrukbara och uttorkade marker sämre men även att hitta nya designprinciper för resiliens.

Rebecca Ramsey, Stockholm, 15000kr
Spela för insikt: Taiwans relation till Kina
Syftet med projektet är att efterforska historien, konflikterna och den aktuella politiska situationen mellan Taiwan och Kina. Vi vill förmedla denna kunskap genom att kombinera grafisk design, speldesign och litteratur i formen av ett brädspel för att stimulera människors intresse. Projektet kommer ske i samarbete med taiwaneser, vilket gör det unikt och autentiskt. Vi vill utforska hur brädspel kan vara en brygga för människor att lära sig om vikten av internationell förståelse.

Betelskolan klass 9, Hönö, 19000kr
Toleransresa till Berlin och Sachsenhausens koncentrationsläger.
Syftet med resan är att ungdomarna ska få uppleva historien och dess konsekvenser på plats med egna sinnen. Under resan ges tid för diskussion och reflektion för förståelse och målet att kunna ta ställning i svåra frågor. Målet är att ungdomarna ska få en grund att stå på för att själva bygga sin egen värdegrund och i framtiden reagera på rasism och icke tolerans. Det känns extra värdefullt för våra elever som går på en liten skola och lever på en liten ö med en homogen befolkning.

S-studenters tidskrift Libertas, Göteborg, 33000kr
Reportageresa till Bosnien
Syftet är att åka till Bosnien för att göra en reportageresa. Texterna ska sedan publiceras som en tidning som skickas till, i huvudsak, S-studenters medlemmar samt publiceras på Libertas hemsida och eventuellt Folkhemmet. På detta sätt ska bidra till medlemmarnas engagemang och förståelse för internationella frågor öka genom reportage på olika ämnen såsom valet den 2 oktober, demokrati, kamp mot nationalism, miljö och klimat och hur krig påverkar ett samhälle i efterkrigsperioden.

Arbetarnas Bildningsförbund - ABF, Stockholm, 60000kr
EURO-GAP (European Globalisation Awarness programme)
EURO-GAP fokuserar på hur klyftan mellan EU och medborgarna i Europa kan överbryggas, hur den populistiska högern skulle kunna motverkas av progressiva rörelser. EURO-GAP, en kurs för att öka deltagarnas känsla av att tillhöra en europeisk rörelse av likasinnade, för att främja samarbete och dialog. Deltagaren får möjlighet att förbättra sin förståelse och tillgång till EU:s beslut och policyskapande. Varje aktivitet kommer att utformas så att den kan översättas till nationella/lokala kontexter.

Voksenåsen – Senter for svensk norsk samarbeid, Oslo, Norge, 70000kr
Oslo Dialogue on Democracy 2022
Oslo Dialogue on Democracy (ODD) er et årlig, tredagers seminar for masterstudenter som studerer fred og konflikt, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner ved norske og svenske universitet. Tanken bak seminaret er blant annet å tilby en arena for profesjonell utvikling og nettverksbygging for studenter som søker en karriere innen freds-/demokratibygging, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner.

Leo Biko Podov Halbert, Stockholm, 15000kr
Mastersprogram i International Development and Humanitarian Emergencies
Syftet med utbildningen är att fördjupa min kunskap om internationellt bistånd och fredsinsatser. Ett konkret resultat av programmet är den Mastersuppsats jag kommer att producera under handledning. Min ambition är att i uppsatsen undersöka kopplingen mellan klimatsäkerhet, livsmedelsosäkerhet och konflikt i den så kallade torra korridoren i Centralamerika. Mer specifikt ämnar jag fokusera på operationaliseringen av tidiga varningssystem och föregripande humanitära insatser i regionen.

Selma Aldiri, Göteborg, 15000kr
MA International Affairs and Diplomacy
Jag har tilldelats en plats i denna masterutbildning som syftar till att vidareutbilda individer i internationella affärer, relationsbygge och fredsprocesser. Efter utbildningen kommer jag inneha en genomgripande förståelse för världspolitikens funktion samt smidigt kunna uppträda, förmedla och förhandla i både bilaterala och multilaterala arbetsmiljöer. Jag planerar att skriva min master uppsats om den svenska Folke Bernadottes avtryck i diplomatin. Mitt framtida mål är att verka som diplomat.

Moe Duke-Bergman, Stockholm, 15000kr
Utbytesstudier gällande japansk syn på internationella relationer, internationell lag samt freds-och konfliktkunskap.
Jag har blivit utvald som utbytesstudent från Institutionen för Asien-och Mellanösternstudier vid Stockholms universitet till Chuo University. Där kommer jag mellan sept–jan att studera den japanska synen på internationell lag, mänskliga rättigheter och humanitär hjälp, vilket kommer att bli del av min kandidatuppsats gällande det japanska säkerhetsfördraget med USA, det sk. Anpo. Utöver detta ämnar jag under augusti på plats samla grundläggande information till denna.

Olof Palmes Internationella Center, Stockholm, 100000kr
Sverige för fred och gemensam säkerhet
Mot bakgrund av den tragiska händelseutvecklingen i världen, med Rysslands invasion av Ukraina, behövs ett nytt projekt för att brett ökar kunskapen om fred, nedrustning, kärnvapenhotet och gemensam säkerhet i hela den breda svenska arbetarrörelsen och bland en intresserad allmänhet. Palmecentret arbetar vidare utifrån erfarenheter som gjorts i projekten om kärnvapen och gemensam säkerhet, ”Common Security 2022”.

Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm, 19000kr
Breaking boundaries, building bridges: LGBTI+
Syftet med ansökan är att få större förståelse för HBTQi frågor och hur andra ungdomsorganisationer i Europa jobbar med detta. Rural Youth Europe bjuder in till deras höstevent "Rural Out Loud". På deras hemsida står det "The aim is that the participants gain knowledge of LGBTI+ inclusion and develop skills to facilitate respectful dialogue on the topic in rural communities and rural youth organisations." Detta vill 4H vara en del av och sprida ny kunskap internt. Målet är att 2 personer åker.

Tina Ahmadi, Västra Frölunda, 15000kr
Klinisk utbyte som läkarstudent i Sydkorea
IFMSA är en ideell förening som verkar för fred och förbättrad hälsa såväl lokalt som globalt samt syftar till att konstruera ett nätverk mellan världens alla vårdstudenter. Det är just genom IFMSA som jag nu har fått chansen att åka på ett internationellt utbyte, där jag så som tusentals andra läkarstudenter från hela världen ska få chansen att utforska hälsosjukvården i olika kulturella och sociala miljöer för att öka vår interkulturella förståelse och interprofessionella samarbete som grupp.

Rutsborgsskolan Bjärred, Bjärred, 70000kr
Studieresa till Berlin och Sachsenhausen.
Syftet är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella utveckling är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till framtida generationer. Det går att läsa sig teoretiskt via litteratur, vilket vi gör under många årskurser, men det är helt annat att uppleva på plats, där det har hänt, där känslorna går att ta på med alla sina sinnen. Denna resa har vi i många år haft som avsikt att genomföra för ÅK9

Hjalmar Strömerskolan, Strömsund, 50000kr
Hågkomstresa till Norge - I spåren av den norska Förintelsen
Ökad inblick i och kunskap om norsk förintelsehistoria. Eleverna ska lära sig om judisk historia och Förintelsen i Norge, och Sveriges roll i denna historia. De ska få kunskap om de mekanismer som lät Förintelsen ske och kunna identifiera sådana mekanismer idag som propaganda, avhumanisering, hatretorik, konspirationsteorier och hur ta ansvar. Reflektera över vad det betyder för oss som individer att "aldrig glömma", lär hur man kan agera när man står inför orättvisor, rasism och antisemitism.

Kannebäcksskolan Döv & Hörsel/ tal och språk/ särskola, Göteborg, 30000kr
Tolerans och respekt- en resa i historien med blicken mot framtiden
Vi ville belysa bakgrunden till världskrigen och förintelsen på olika plan gm skönlitteratur, berättelser från överlevande, filmer,konst parallellt med faktakunskaper. Syftet är att ge en bred bild av tidens strömningar sett ur olika perspektiv för att på djupet inse det fruktansvärda som skedde. Målet är att våra elever ska utveckla ett inkuderande,humanistiskt synsätt genom att bli berörda på djupet och förstå hur skör demokratin är och att den måste vårdas för att stå emot främlingsfientlighe

Västra Stenhagenskolan , Uppsala, 70000kr
Vandra i Förintelseöverlevarnas spår
Vi har ett samarbete med Fredens hus som handlar om värdegrundsarbete där det tillslut mynnar ut i att eleverna diskuterar och lär sig om Förintelsen. Antonio från Fredens Hus har kontinuerligt workshops med klasserna under hela högstadiet och finalen i 9:an blir en studieresa till Krakow och Auschwitz. Övergripande tanken med aktiviteterna är att försöka väva ihop ett tillägg till skolans värdegrundsarbete och öka förståelsen, medvetenheten och förberedelsen för Förintelsens, dess framväxt.

Sofiedalskolan Klass 8A (9A vid resan), Valbo, 50000kr
Förståelse i motverkan mot främlingsfientlighet och rasism.
Då skolans elever mestadels består av svenskfödda elever med 1-2 utlandsfödda elever/klass är förståelsen väldigt låg för andra kulturer och dess tankesätt. SYFTET är att klass 8A (Vid resans tid 9A) ska påvisa för sig själva vad främlingsfientlighet och rasism kan åstadkomma och att som MÅL sprida denna kunskap vidare till andra klasserna i skolan.

Nico Edwards, Saltsjö-Boo, Stockholm, 15000kr
War by Biodegradable Means? An Assessment of the British Military Sector’s Green Turn – International Relations PHD
Detta doktorsprojekt är en direkt fortsättning på min kandidat och master i freds- och säkerhetsstudier och min erfarenhet av parlamentariskt påverkansarbete inom gemensam säkerhet och nedrustning. Projektet utgör den första studien av motiven bakom en växande grön militär policyagenda och dess konsekvenser för försvars- och klimatpolitik, och är nödvändigt för mitt mål att arbeta som researcher för icke-/mellanstatliga organisationer med specialisering på säkerhet, militarisering och klimaträttvisa.

Svenska Pugwash, Stockholm, 99000kr
Nuclear Risks
Avsikten är att genomföra en serie om tre konferenser (heldag) på temat nukleära risker, i synnerhet på kärnvapenområdet, med svenska och internationella forskare och experter. Syftet är att öka kunskapen om nya kärnvapenhot och finna nya vägar att nå framgång på nedrustningsområdet. Relevanta organisationer från regeringen, vetenskapssamhället och civilsamhället kommer att inbjudas att delta: Palmecentret, UD (NIS), SLMK, SIPRI, Alva Myrdal Center m. fl

Solidarity Rising, Göteborg, 65000kr
Bike4WesternSahara
Sedan 1975 har det västsahariska folket levt i flyktingläger i väntan på att få återvända till sina hem, trots att Västsahara står på FN:s lista över länder som bör avkoloniseras och lovat en folkomröstning. I Sverige och större delen av världen saknas kunskap om situationen i Västsahara. Detta projekt vill främja en internationell förståelse och genom det skapa solidaritet för folket i Västsahara. Efterfrågad komplettering: Två personer som cyklar hela vägen, flera (runt tio planerade i dagsläget) som ska cykla med korta sträckor i omgångar och en stor grupp västsaharier och medlemmar ur solidaritetsrörelsen som ska cykla sista sträckan från Alger till de västsahariska flyktinglägren.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2021

Tulika Gangopadhya Lundmark, Bromma, 10000kr
MA International Conflict Studies
Som en fortsättning på mina tidigare studier och min arbetserfarenhet inom ramen för fred och konflikt är denna utbildning ett väsentligt steg för att kunna arbeta med fredsbygge och konflikthantering. Genom denna utbildning kommer fortsätta den forskning jag bedrev på FBA och planerar att skriva min Master uppsats om den nuvarande konflikten och fredsprocessen i Afghanistan. Mitt fokus kommer vara på den Afghanska diasporan där jag kommer undersöka deras roll som aktör i fredsprocessen.

Teater Unga Roma, Visby, 45000kr
Irena - ingen ängel
Tillsammans med kulturkollektivet StopKlatka planerar vi att spela vår föreställning Irena - ingen ängel för barn i Warszawa, där deras skådepelare blir del av föreställningen, samt ha en efterföljande workshop. Vi vill undersöka hur vi tillsammans kan förstå fenomen som mänskliga rättigheter, civilt motstånd, mod, rädsla. Vår vilja att spela för skolbarn i Polen handlar om att vi använt en viktig del av deras lands trauma och historia för att göra teater av, och vill därför dela den med dem.

Klass 91 Lagaholmsskolan, Laholm, LAHOLM, 30000kr
Studieresa till Auschwitz och Birkenau för att låta historien motarbeta rasism i nutid
Resa till Auschwitz. Via denna resa öka kunskapen om förintelsen och vilka konsekvenser främlingsfientlighet kan frambringa. Genom att med egna ögon se och känna och få med sig detta för att kunna göra sitt för att detta absolut inte får upprepas. Samt förmedla sin upplevelse och känslor till både jämnåriga och inom sina egna familjer och vänner.

Amanda Stenberg, Lund, 15000kr
Utbytesstudier i Utvecklingsstudier, Korea
Jag söker detta stipendium då jag i våras tilldelats en plats för en utbytestermin på Ewha Womans University i Seoul, Korea. Detta görs inom ramen för min akademiska utbildning, kandidatprogrammet i Utvecklingsstudier. Då jag strävar efter att få engagera mig och jobba inom fredsförebyggande arbete kommer detta utbyte generera ökad förståelse för internationella relationer samt bättre verktyg för att analysera omvärldens behov för fred och säkerhet.

Kälarne skola, Kälarne, 70000kr
We Make a Difference
Auschwitz och Birkenau Vi kan aldrig ta demokratin för given, det vittnar både äldre och mer nutida historia om. Syftet med projektet är att synliggöra och medvetandegöra vikten av demokrati samt motverka främlingsfientlighet och rasism. Därigenom når vi mål i Lgr11, som; Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap och aktiva insatser. Vi vill att eleverna ska få med sig denna viktiga kunskap och insikt som de samhällsmedborgare de är/kommer att bli, att genom kunskap och erfarenhet kunna göra skillnad.

Tornedalsskolan i Haparanda, Haparanda, 90000kr
Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred.
Syftet med denna resa är att eleverna ska få fördjupade kunskaper om Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. Vi anser det särskilt viktigt i den tid vi lever i, med en framväxande och ökad populism i världen. Vi vill stärka elevernas värdegrund och sin förmåga att göra etiska överväganden. Förhoppningen är att de efter en resa till Auschwitz ska förstå vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till och hur politiska beslut och ställningstaganden påverkar oss människor enskilt och globalt, och vilka konsekvenser det kan få för en hel värld. Vi vill också att de ska få insikter om att det som hände under andra världskriget kan hända igen och att det därför är allas vår skyldighet att inte glömma utan berätta vår Europeiska historia vidare så att vi tillsammans kan stå upp för demokratins värdegrund och de mänskliga rättigheterna. Vi måste samarbeta med andra folk och nationer för att överbrygga hinder som rasism och främlingsfientlighet, främja samförstånd och fred. Målet är att få åka till Auschwitz och genom vår resa uppmärksamma Förintelsen och vad icke demokratiska värden kan leda till. När vi kommer hem ska vi sprida denna information och kunskap till så många som möjligt. Det gör vi genom att eleverna göra utställningar på vår egen skola och i staden, besöker klasser på grundskolan och berättar för media. Vår berättelse - vårt projekt; Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värde och betydelsen det har för Europas folk och världens fred. Detta projekt ska visas och vara höjdpunkten på Europadagen den 9 maj 2022 samt på Förintelsens dag i januari 2023.

- Noblaskolan Löddeköpinge, 9A, Svedala, 15000kr
Auschwitz (Krakow) Studieresa
Klass 9A som kämpar för att få till en studieresa och gärna till Auschwitz (Krakow)då alla är rörande överens om att vi aldrig får glömma.

Västra Berga skola, Helsingborg, 45000kr
TOLERANSRESA TILL AUSCHWITZ
Syftet med resan är att besöka Auschwitz och få ta del av den dramatiska och hemska historia platsen är. Platsen är en viktig symbol för det kan sluta om vi inte står upp för våra demokratiska ideal.

Västra Berga skola, Helsingborg, 45000kr
Toleransresaresa till Sachsenhausen och Berlin
Syftet med resan är att besöka Berlin och få ta del av den dramatiska och delvis hemska historia staden har upplevt. Att med hjälp av staden Berlin lyfta och diskutera viktiga centrala händelser i vår historia som har utmanat vår demokrati och vilka konsekvenser blev av nazisternas brott mot mänskliga rättigheter. Att med staden Berlin som exempel visa på vikten av att vi kan förändra och stå upp mot totalitära system och visa på vikten av tolerans.

Klass 12A, Kristofferskolan, waldorfskola i Bromma, Bromma, 40000kr
Hatikva - Hopp! En resa till Sachsenhausen/Oranienburg. Genom möten, utbildning och fördjupning har freden en chans.
Klass 12A:s mål är en resa till Berlin i maj. Vi hoppas få möjlighet att ta del av de workshops och guidningar för ungdom som Museum Sachsenhausen erbjuder. Syftet är en fördjupad kunskap om Förintelsen och även om förtrycket i DDR. I Sachsenhausen finns lager på lager av historia som förmedlas av kunnig museipersonal. Rasismen växer i Tyskland och i Sverige - nazismen i Brandenburg är skrämmande. Hos oss är demokratin hotad. Syftet är att göra varje deltagare på resan till aktiva antirasister.

Nösnäsgymnasiet, Stenungsund, 80000kr
En resa i Förintelsens fotspår; för att erfara och känna det mörka så att eleverna ska kunna odla och sprida det ljusa – alla människors lika värde
I en tid när samtalstonen hårdnar och intoleransen växer blir det desto viktigare att tala om medmänsklighet och solidaritet. Syftet med projektet är, som ett av Förintelsens ögonvittnen, Emrich Roth säger att “lära om Förintelsen för att lära av Förintelsen”. Resan kommer att på ett oslagbart sätt levandegöra intoleransens mekanismer och konsekvenser för eleverna. Målet är att eleverna rustar sig för att kunna stå upp för demokratin och allas lika värde i sin vardag.

Perstorp Tekniska Gymnasium, Perstorp, 50000kr
Att förstå det ofattbara
Syfte förstå de historiska, politiska och sociala förutsättningarna för nazisternas maktövertagande och förbrytelser mot olika folkgrupper få insikt i hur yrkesarbetande människor på olika befattningsnivåer inom tysk industri möjliggjorde förintelsen få diskutera och reflektera kring personligt ansvar och civilkurage både som privatperson och i sin yrkesroll Mål studiebesök på museer, aktivt deltagande i seminarier i Buchenwald och Wannsee, besök historiska platser i Berlin

Socialsydväst Göteborg, Göteborg, 24000kr
Resa till Auschwitz
Syftet med detta projekt är att få en ökad förståelse av internationell historia och även genom att åka till andra länder förstå kulturer. Vi vill gärna att ungdomar skall få chansen att resa och se olika historiska platser och även lära sig vad som har tidigare hänt och dess konsekvenser. Även lära sig angående antisemitism och även bidra till bättre internationella relationer mellan ungdomar i olika länder.

Clara Myhrman, Stockholm, 15000kr
Praktik på FN i Genève
Praktikplats på Sustainable UN vars uppgift är att sköta klimatrapporteringen för hela FNs organisation samt leda dess arbete mot att bli klimatneutrala och leva upp till Parisavtalet. Under praktiken kommer jag att få inblick i detta arbete samt att bidra till att FN är en förebild för klimatomställningen och delta i forum där internationella samarbeten pushar för, underlättar och skapar förutsättningar för alla världens länder att minska sina utsläpp.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2021

Olof Palmes Internationella Center, Stockholm, 150000kr
Common Security in a multipolar world
The goal is to mark the 40th anniversary of the publication of the Palme Report on Common Security: A Blueprint for Survival. The anniversary brings with it the opportunity to launch a public policy debate on the critical need for a new understanding of Common Security in a troubled world that is retreating from global cooperation at a time when it is most required. Through a series of digital round tables the concept and new aspects of common security in our time will be discussed.

SSU Gävleborg, Gävle, 90000kr
Training for Trainers
SSU Gävleborg har för avsikt att hålla i en Training for Trainers i 4 dagar dvs en avancerad handledarutbildning för aktivister som driver folkbildning inom ungdomsorganisationer med fokus på konceptet non-formal education. Tillsammans med medlemmar i SSU samt från våra partnerorganisationer i Belarus, Turkiet och Tyskland vill vi dela med oss av erfarenheter och utveckla nya metoder och verktyg för att folkbilda unga om ämnen som fred, feminism, antirasism, demokrati och hbtq-rättigheter.

Oscar Martinsson Holzwart, Berlin, 7000kr
Health promotion and intercultural dialogue among LGBTIQ teenagers in Western Balkans.
Jag ska göra praktik på ERA, en HBTQ-organisation på Västra Balkan, och kombinera den med min masteruppsats om konsekvenser av implementeringen av EU:s HBTQ-policies har för ungdomar. Jag vill se på vilket sätt EU kan sensibilisera sitt arbete i framtiden för ökad internationell förståelse. Vi ska jobba tillsammans på ett projekt för att förstärkt nå ut till HBTQ-ungdomar och fokusera på mental och sexuell hälsa och bygga broar mellan olika etniska grupper.

Klass 9c Mjällby skola Sölvesborg, Bromölla, 50000kr
Låt oss minnas
Vi arbetar utifrån tanken att världen måste få komma in i skolan och skolan måste komma ut i världen. Alla har möjlighet att se bilder på allt, men få har möjlighet att faktiskt uppleva och känna. När man gör det når man fram genom åsiktskorridorer och filter. Syftet med resan är att medvetandegöra den historia som ligger så nära oss samtidigt vi ämnar problematisera och resonera med eleverna kring hot mot demokratin och värdegrundsfrågor.

Toleransprojektet på Sannerudsskolan i Kil, Kil, 100000kr
Jerusalem 3.1
Vi vill arbeta för att utveckla ett kulturellt utbyte mellan ungdomar i Kils kommun och ungdomar i Israel-Palestina. Ett genomgående tema i vårt toleransarbete är att motverka indelningen av människor i ett VI och DEM, och att eleverna ska kunna använda det i sin egen hemmiljö. I projektet får deltagarna möta jämnåriga från både den israeliska och Palestinska sidan och se komplexiteten i konflikten mellan judar och muslimer, men också vad konflikten innebär för den enskilda människan.

Hjo Folkhögskola, Hjo, 70000kr
Resa till förintelsens och antisemitismens minnesplatser med syftet att motverka antisemitismen i nutid.
Under sex år har en integrationsassistentutbildning med syftet att utbilda ungdomar och vuxna främst med utländsk bakgrund, för att dessa ska bli en integrerande brygga mellan nyanlända och det övriga svenska samhället. Utifrån detta har behovet av en fördjupningskurs växt fram med "demokratin mot extremism och antisemitism" i fokus. På kursen behandlas rasismens och antisemitismens historia vilket skapat ett behov att resa till Polen och se förintelsens platser för att ge en djupare förståelse.

Tanja Holm, HÄGERSTEN, 15000kr
Jemenfreden
Dokumentärfilm som skildrar en kaotisk vecka i december 2018, då Sverige stod värd för FN:s fredssamtal om Jemen. Två förhandlingsdelegationer anlände från Arabiska halvön till Johannesberg utanför Stockholm, liksom dussintals reportrar. Här är en berättelse om en kuslig konflikt som gjort Jemen till världens största humanitära katastrof, berättad av mig som följt landet i ett drygt decennium, varav fem på plats inne i Jemen.

Föreningen Paideia folkhögskola, Stockholm, 63000kr
Temaarbete och studieresa i Förintelsens spår med deltagare från Paideia folkhögskola
Projektet syftar till att öka förståelsen för Förintelsen, arbeta med temat antisemitism och mänskliga rättigheter samt att ge deltagarna verktyg för att motverka rasism i Sverige idag. Projektets mål är att: - 40 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år ska genomföra ett temaarbete om Förintelsen, mänskliga rättigheter och hur det påverkar oss idag. - 10-15 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år och 2 pedagoger ska genomföra en studieresa i Förintelsens spår till bland annat Auschwitz.

Demokratiklubben, Nya Läroverket Bergnäset, Luleå, 50000kr
Demokratiklubben - alla kan göra skillnad!
Vårt projekt "Demokratiklubben" har som syfte att göra våra ungdomar till aktiva, solidariska och empatiska samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska förslags- och yttranderätt. Klubben ger våra ungdomar möjlighet att genom föreläsningar, övningar och samtal utveckla sina egna åsikter och ta del av andras erfarenheter. Därtill är klubben en viktig social mötesplats i anslutning till skoldagen. Slutmålet med projektet är en studieresa till Auschwitz.

Teater Martin Mutter/Martin Mutter produktion ek. förening, Örebro, 50000kr
Jag, mamma och förintelsen fas 2
Genom att turnera med teaterföreställningen Jag, mamma och Förintelsen och skapa en kortfilm om den vill vi berätta om Förintelsen och dess konsekvenser för både första och andra generationen i syfte att motverka antisemitism, rasism och främlingsfientlighet. Med projektet vill vi öka förståelsen för alla människor som utsatts för förföljelse, krig, och flykt. Målgruppen är åk 8, 9 samt gymnasiet. Detta är ett samarbete mellan TMM, skådespelaren Eva Dällerud och filmregissören Marcus Carlsson.

Wallbergsskolan, Halmstad, 44000kr
Ökad internationell förståelse hos Wallbergsskolans elever för att i framtiden bli bättre världsmedborgare
Wallbergsskolan planerar ett projekt för nästa års niondeklass. Syftet med projektet är dels att öka kunskapen om den grymma historien som utspelat sig i vår närhet för mindre än åttio år sedan och dels sprida dessa kunskaper och erfarenheter för att i framtiden minska risken för både fördomar och konflikter. Målsättningen är att eleverna ska få en ökad insikt och en bättre internationell förståelse för varandras olikheter samt att eleverna i framtiden ska bli bra världsmedborgare.

Getingeskolan, Getinge, 70000kr
Studieresa till Auschwitz-Birkenau
Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i Förintelsen samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingår att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Krakow med ett besök på koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Målet är således att motverka rasism och främlingsfientlighet. .

Fusion, Göteborg, 70000kr
En resa genom historien
Syftet är att förmedla kunskap till dagens romer om romers utsatthet under andravärdskriget. Det finns en stor brist av Romernas utsatthet under förintelsen. När man hör eller läser om förintelsen, vare sig i skola eller annan form av information, är romer inte särskilt nämnda i detta sammanhang. Målet är att målgruppen får kunskap och egna upplevelser om hur romer behandlades under kriget för att sedan Reflektera kring hädelsen under andra världskriget, anteckna och dokumentera känslor, upplevelse, omgivning m.m som ska sedan informeras genom föreläsningar till samhället, och att romer har brutalt torterats under andra världskriget, detta för att motverka rasism och utanförskap. Delmålen är även att bevara historier från kvarlevande äldre romer från förintelsen, detta för att romer saknar skriftspråk och stor brist om historia finns nerskriven med romer under andra världskriget.

Sammilsdalsskolan, Leksand, Siljansnäs, 50000kr
Demokratiresan för att uppmärksamma och motarbeta främlingsfientliga krafter och ökad polarisering
Demokratiresan uppkom som ett svar och en reaktion på de främlingsfientliga krafter som sågs sprida sig i samhället i början av 2000-talet. Vi föräldrar och elever känner att detta är ytterst relevant även idag då vi ser en fortsatt ökad polarisering i samhället både här i Sverige och övriga världen. Vi vill genom demokratiresan inte bara låta barnen få ta del av ett historisk skeende utan genom denna resa belysa vikten av demokrati och demokratiska principer. Därigenom ge ökad förståelse

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Helsingborg, 70000kr
Antirasistiska Filmdagar Norra Skåne
Antirasistiska Filmdagar Norra Skånes syfte är att genom film och samtal starta processer som motverkar intolerans och rasism. Vi har i flera år bedrivit ARF Helsingborg, och vill nu ta konceptet på turné i norra Skåne under hösten 2021. Piloten kommer att, beroende på utfall i sökt finansiering, ta plats i mellan 4 och 8 kommuner, och genomföras som en heldag för gymnasieungdomar i respektive kommun med filmvisningar samt efterföljande samtal på temat antidiskriminering, rasism och demokrati.

Skärgårdsstadsskolan, Åkersberga, 70000kr
Värdegrundsresa till Colombia
Syfte: Att ge våra elever en förståelse för människors villkor i livet samt att bygga en skola för ursprungsinvånare i Colombia. Vi hoppas ge våra elever en bild av hur livet fungerar i andra delar av världen. Mål: Uppföra en skolbyggnad i Colombia i samarbete med Saturnusstiftelsen. Lära eleverna om insamling till välgörande ändamål. Ge eleverna en upplevelse för livet och därigenom få dom att engagera sig i liknande projekt för internationell förståelse i framtiden.

Manar Khudur, Billesholm, 15000kr
Utbytesstudier inom fred och konfliktstudier
Jag söker stipendiet då jag blivit tilldelad en utbytesplats hösten 2021 vid Korea University i Seoul. Mitt framtida mål är att jobba med frågor som rör fred och säkerhet globalt. Därför vill jag genom mitt utbyte få ökad internationell erfarenhet samt bredda mina kunskaper och ta vidare det till andra. Att utse mig som stipendiat vore en stor investering i min framtida karriär där jag förhoppningsvis kan få arbeta med frågor konflikthantering och på så sätt bidra till mer fred och stabilitet.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2020

Adam Bülow, Ebba Rubensson, Alma Olsson, Alice Andersson , Malmö, 19000kr
Malmö Pula Music Exchange project
Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter av aktivism och musik med kören Zbor Praksa I Pula i Kroatien. Målet är att lära oss om skillnader och likheter mellan politiska rörelser i Kroatien och i Sverige idag och historiskt samt hur man kan använda musik som ett verktyg för att kämpa mot rasism och nazism i våra respektive länder. Vi vill utforska hur musiken kan vara ett verktyg för att hitta kopplingar mellan historiska protestsånger och nutida demokratiska rörelser.

Simon Revilla, Stockholm, 15000kr
Dokumentär om Argentinas stulna barn
Under den Argentinska militärdiktaturen blev hundratals spädbarn födda i fångenskap bortadopterade i hemlighet. Än idag är de flesta fallen olösta. Svensk-argentinska musikern Natalie misstänks vara ett av de stulna barnen, och ska resa tillbaka för att söka sina rötter. Resan kommer att resultera i en dokumentär som utforskar Argentinas historiska människorättsbrott och dess konsekvenser som känns än idag.

Katedralskolan , Lund, 50000kr
Ravensbrück - vi levande
Levandegöra, föra vidare och berätta. Det är de ledorden som vi har och kommer att arbeta efter i projektet ”Ravensbrück – vi levande”, som syftar till att låta elever själva, med professionell handledning, gestalta Förintelsens ögonvittnen. Målet är att skapa en ljud- och videoutställning där ögonvittnenas röster och upplevelser i lägret står i fokus. För att sprida vittnesbörden bortom själva utställningen kommer vi även skapa en hemsida där gestaltningar kommer att nås.

SSU Gävleborg, Gävle, 25000kr
Universal human rights - Youth Participation and care
Med projekt vill vi utbyta och utveckla nya idéer för hur vi kan stärka tonåringar och unga vuxnas deltagande och engagemang i civilsamhället samt politiken. Tillsammans med andra deltagare runt om i Europa och Mellanöstern vill vi öppna upp för nya målgrupper och format som gör engagemanget mer diversifierat och inkluderade både internt och externt för att även lyckas organisera ungdomsgrupper som annars inte skulle engagera sig. Vi vill göra detta med folkbildningen som medel.

Lisa Buijsse, Hägersten, 15000kr
Facket som aktiv förändringsaktör för jämställdhet på arbetsplatser i Kenya
Jämställdhet är en demokratifråga och viktigt för ekonomisk utveckling. I Kenya präglas kvinnors arbete av otrygga anställningsvillkor och av höga risker, exempelvis sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen. Landet har även inskränkta fackliga rättigheter. Hur kan facket stärka arbetet för jämställdhet i denna kontext? Mitt projekt syftar till att öka förståelsen för hur fackligt arbete fungerar som en aktiv kraft för jämställda villkor i ett land som präglas av dessa utmaningar.

Broskolan, Upplands-Bro kommun, Uppsala, 50000kr
Resa till Auschwitz och Schindlers museum - besök på historiska platser för att uppmärksamma Förintelsen och motverka rasism
Syftet med projektet är att resa till Krakow på våren 2021 för att fördjupa elevers förståelse av Förintelsen och de krafter som verkade för att nazisternas alla brott kunde hända. Som historielärare på Broskolan märker jag av rasism dagligen och jag hör elever berätta om hur deras föräldrar påstår att Förintelsen aldrig har ägt rum. Det är förskräckligt att höra. Målet är därför att resa med en årskurs nio, 27 elever, och fördjupa och sprida kunskaperna vidare på vår skola och i kommunen.

Pakhiwas Cultural Exchange, Linköping, 17000kr
Bok-och teaterprojekt för att bryta fördomar och skapa förståelse för minoritetsgrupper och olika kulturer
Med barnboken “Paaro och Noshi” som utgångspunkt kommer vi hålla i olika teateraktiviteter och workshops med barn och ungdomar i Norrköping med närområde för att öppna dörrar mellan olika kulturer och livsstilar. Deltagarna kommer undersöka likheter och utmaningar de delar med bokens huvudpersoner, två romska barn från Pakistan, trots deras olika levnadsvillkor. Vi vill bryta fördomar, rasism och diskriminering och inspirera till nyfikenhet och förståelse för olika kulturer.

Scouterna, Västerås, 66000kr
Scouterna bevakar FN:s klimatmöte COP26
Målet är att göra det möjligt för unga att delta i FN:s klimatförhandlingar COP26 hösten 2021 och att nå ut med information om ungas levnadsvillkor runt om i världen till 400 makthavare och 10 000 ungdomar. Projektet har följande syften: Möjliggöra för unga att vara med och informera makthavare om ungas levnadsvillkor runt om i världen. Ur ett ungdomligt perspektiv rapportera från klimatförhandlingarna i media. Ge unga erfarenhet av att delta i förhandlingar och påverkansarbete.

Wisbygymnasiet, Visby, 50000kr
Toleransprojekt med yrkeselever
Syftet med vår studieresa med yrkeselever från Wisbygymnasiet till Polen är bland annat att: • motverka främlingsfientlighet och antisemitism, genom att t ex besöka platser såsom Auschwitz • besöka polska skolor med yrkesinriktningar för att lära känna ungdomar från andra kulturer • genomföra ett välgörenhets yrkesprojekt med polska elever • ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige. • skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald. • få ta del av den polska kulturen och det polska vardagslivet. • eleverna får uppleva att bo hos polska elever och att de kan kommunicera på engelska samt ta till sig historiska fakta. • eleverna känner sig säkrare inför egna resor utomlands.

Föreningen Rävlyan, Väse, 70000kr
Toleransprojektet Väse
Genom lektioner, studieresa till Förintelseläger i Polen och efterarbete som verktyg ta hjälp av historien för att öka kunskapen och stärka individen inför framtiden. Att öka insikterna i vad som sker runt om i världen idag samt att använda var och ens förmåga att agera och reagera. Byggstenarna i projektet är mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och demokrati. Den primära målgruppen är ungdomar och vårdnadshavare i Karlstad kommun. Därtill kommer de skolor och människor som kommer nås i efterarbetes föredrag och utställning.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, Stockholm, 70000kr
Gendering nuclear disarmament – en feministisk analys av svensk nedrustningspolitik under kalla kriget
Vi vill ta fram en populärvetenskaplig version av Emma Rosengrens avhandling Gendering Nuclear Disarmament - Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War. Avhandlingen visar hur svensk nedrustningspolitik tog form som en prioritering inom socialdemokratin, och om hur föreställningar om genus har präglat nedrustningspolitiken. Vi vill göra avhandlingen tillgänglig för en bredare allmänhet och fredsrörelsen. Vi ser att det finns många historiska lärdomar att dra. Vi hoppas nå studiecirklar.

Unga Örnar Stockholm, Stockholm, 50000kr
Internationell ledarutbildning
Vi ska (när man väl får mötas fysiskt igen) sammanföra tonåringar från Unga Örnar Sthlm och Unga Örnar Borlänge. Vid två tillfällen - en gång i Borlänge och en gång i Sthlm - arrangerar vi ledarutbildning med fokus på internationell solidaritet. Vi väljer att fokusera på internationell solidaritet för att vi vet att unga människor ofta brinner för att bedriva internationella projekt. Vi hoppas att projektet ska leda till att få igång fortsatt global verksamhet i både Borlänge och Sthlm.

Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg, 70000kr
Building democracy through empowerment and friendship
Projektet är ett utbyte mellan Sundsgårdens folkhögskola och New Epoch Center, Albanen. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att agera som demokratiska medborgare, deras egenkraft och möjlighet att verka för förändring, i en tid då demokratin ifrågasätts. Metoden är Forumteater, som ger möjlighet att arbeta med komplexa samhällsfrågor på ett interaktivt sätt. Målet är också ökad förståelse för ungdomars förutsättningar och möjligheter i de båda länderna och att vänskapsband knyts.

Kannebäckskolan , Västra Frölunda, 35000kr
Resa till Auschwitz-Birkenaw/ Rabka
Ett syfte är att elever från de fyra spåren får samverka, genomföra en resa gemensamt och dra lärdom av varandras styrkor. Olikheter kan vara mycket berikande. Den andra är kunskapsmässigt genom att vara innovativ och uppfinningsrik i undervisningen och göra ett besök i historien tror vi på en djup förståelse för de kunskapsmål som vi strävar mot. Jag vill inte lära ut att 6 miljoner judar mördades under andra världskriget utan nå en förståelse för att varje siffra är en individ och dess öde.

Rättighetscentrum Dalarna, Falun, 50000kr
Hatets Röst - en teaterföreställning
Teaterföreställningen ”Hatets röst” riktas till gymnasieelever (unga vuxna) i Dalarna län, med målsättningen att teaterföreställningen genomförs i alla 15 kommuner, 20 föreställningar. Vi anser oss ha en skyldighet att värna vår demokrati och att ständigt hålla diskussionen levande om nazistiska rörelser. Vi ser en påvisad ökning av rasism, normalisering av rasism och extremism. Människor som står på tröskeln in i vuxenvärlden, och snart ska göra sitt första politiska val, är vår framtid.

Amanda Wimmer, Mölndal, 10000kr
Taiwans självständighet, eller inte?
Taiwan har varit "på pappret" självständigt sedan 1949, nu vill Kina att Taiwan skall återföras till fastlandet och ena Kina. Taiwans självständighet är en stor fråga i den politiska debatten och även en vattendelare mellan de två största partierna. Kina har uttryckligen hotat med militärt ingripande om taiwaneserna förklarar Taiwan självständigt. Jag kommer ingå ett projekt med internationella studenter där vi kommer se vad befolkningen tycker i frågan samt hur en återförening hade sett ut.

Fanny Arendt, Vellinge, 8000kr
Universitetsstudenter förebygger våldsbejakande extremsim in Asien
Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framför allt unga män och kvinnor kan bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Projektet utgår ifrån Bangladesh och Filippinerna och förhoppningen är att kunna dra lärdomar utifrån dessa fall till andra delar av världen. Målet är således att bidra till utökad kännedom med evidensbaserad strategier om olika sätt att reducera risken för radikalisering och extremism i Bangladesh och Filippinerna i synnerhet, och i världen i allmänhet.

Rikstens skola, Tullinge, 50000kr
Resa till Auschwitz med årskurs 9 elever
Jag har under det senaste decenniet undervisat om Förintelsen på högstadiet och även haft förmånen att åka till Auschwitz vid fyra olika tillfällen. Numera arbetar jag i en relativt nystartad skola som saknar erfarenheter av större projekt. Syftet med detta projekt är därför att öka våra ungdomars kunskaper om solidaritet, antirasism och alla människors lika värde. En resa till Auschwitz skulle i allra högsta grad bidra till att öka förståelsen för alla människors lika värde.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2020

Unga Örnar Stockholms Län, Stockholm, 40000kr
Våra Drömmars Stad
Syftet med projektet är att skapa en djupare förståelse mellan ungdomar från olika bostadsområden och deras förutsättningar Primärt är målet att skapa en mötesplats för ungdomar från olika delar av Stockholm att träffas och reflektera över identitet och hur viktigt boendet är för den egna identiteten. Deltagarna kommer att bygga en förståelse för varandras olikheter och vi kommer bekämpa fördomar som finns om olika bostadsområden i StorStockholm.

Eira Arb Zackrisson, Vaxholm, 15000kr
Praktik vid Centro de los Derechos del Migrante (Centrum for migranters rättigheter, Mexico City, Mexiko
Syftet med projektet är dels att bidra till organisationens arbete mot exploatering av mexikanska migrantarbetare i USA, dels att själv få erfarenhet av att arbeta med målgruppens intressen inom ramen för en effektiv intresseorganisation. Det skulle vara särskilt värdefullt att få erfarenhet av arbete det arbete som bedrivs för migranters rättigheter i deras hemland, då jag tror att detta medför viktiga lärdomar att ta hem till Sverige.

Elise Brune , Lund , 15000kr
Fältstudie för att minska främlingsfientlighet i Jordanien
Projektets övergripande syfte är att bidra till fred. Målet är att ge den yngre generationen erfarenheter som kan hjälpa dem att själva bryta segregerande processer. Jag vill öka möjligheterna för att barn och ungdomar från olika kulturer att mötas, spela fotboll tillsammans och lära av varandra. Min hypotes är att lagsport kan bidra till att minska diskriminering och fördomar. Fältstudien kommer ske i Jordanien i samarbete med organisationen Right to Play.

Nora Bougern, Sollentuna, 15000kr
Praktik på Sveriges Ambassad i Tunisien
Tunisien är en av få, eller snarare det enda arabiska landet som har fått igång en demokratisk process efter den arabiska våren 2011. Syftet med praktikperioden på Sveriges Ambassad är få ökad förståelse om hur Sverige hjälper till i demokratibildandet och hur Sverigefrämjande hänger ihop med dessa processer. I och med arbetet kommer jag få praktisk erfarenhet om Sveriges arbete med fredspåverkan i utvecklingsländer. Målet är att få djupgående förståelse som kan användas i min kand.uppsats.

Svalövs gymnasium arbetslag NA-SA, Svalöv, 80000kr
Resa till Polen och Auscwitz- Birkenau - historisk medvetenhet som verktyg mot intolerans
Syftet med resan och projektet kring rasismens historia är att fördjupa förståelsen för de mekanismer som låg bakom förintelsen. Målet med resan är att levandegöra den historiska erfarenheten. Vi tror att detta är en nödvändighet i tider då högerextremism och intolerans är på framfart i både Sverige och Europa. Skolan har ett uppdrag att motverka rasism och intolerans och att värna om alla människors rättigheter. De erfarenheter som eleverna får kommer att resultera i en utställning på skolan.

Arbetarnas Bildningsförbund - Förbundsexpeditionen , Stockholm, 50000kr
En global utbildning - Youth Globalisation Awarness Program
Trots rådande Corona-tider planerar och ämnar ABFs förbundsexpedition i samverkan med IFWEA (International Federation of Worker’s Federation) att genomföra en global utbildning de två sista veckorna i oktober. Syftet med utbildningen är att låta deltagaren få nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete. Att skapa möten med andra organisationer som alla jobbar kring samma mål om en bättre värld. Tillsammans under resans gång bygger vi en global kunskapsbank och låter nya idéer utvecklas kring arbetarrörelsens fortsatta arbete både i norr, söder, öst och väst. Målgruppen är unga inom den globala arbetarrörelsen och rekryteras dels genom IFWEAs medlemsorganisationer dels genom ABFs medlems-och samverkansorganisationer. Vi planerar kursen utifrån ett deltagarantal om 25 folkbildare, förtroendevalda, fackliga och politiskt aktiva från den globala arbetarrörelsen.

Isak Lundholm, Umeå, 15000kr
Interreligiös dialog och fredsbyggande i Libanon
Trettio år efter inbördeskrigets slut och folket i Libanon är fortfarande starkt uppdelat mellan etnoreligiösa gränser. Kriget skulle leda till en etnisk rening som resulterade i religiösa enklaver i ett land som tidigare var blandat. Försök har gjorts för att motverka denna uppdelning och möjliggöra att fördrivna grupper kan återvända hem. Mitt projekt syftar till att studera hur interreligiös dialog kan användas som verktyg för att återintegrera religiösa grupper i Libanon.

Korsängsskolan, Enköping, Enköping, 75000kr
Tolerans-projekt 2020
Syftet med detta toleransprojekt är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet, rasism och intolerans i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

S-studenters Burma-nätverk, Göteborg, 45000kr
Strengthening Democracy in Myanmar by Capacitating
 Ethnic Youth Leaders on Politic, Human Rights, Rule of Law, Peace and Democratic Values
Vi planerar för att 3 personer från SYCB ska hälsa på i Sverige 26 september - 4 oktober 2020. Målet är att bidra till ett mer jämlikt utbyte mellan oss samt kunskapsutbyte, nätverksbyggande och kapacitetsutveckling genom relevanta möten och workshops. Syftet är att SYCB ska få en ökad kunskap om bl.a demokrati, fred, jämställdhet, hållbarhet, processledning och påverkansarbete, och att kunskapen sen ska spridas genom organisationen. Vi vill även öka kunskapen om Myanmar inom S-studenter.

Unga Örnar Jämtland, Orrviken, 58000kr
Auschwitz läger
Vi vill planera och genomföra ett läger för våra ungdomar för att skaffa ökad förståelse för bl'a andra världskriget då det är extremt viktigt i vår samtid, när högerextrema vindar blåser i Europa. Efter detta besök i förintelselägret vill vi att gruppen kommer hem till Sverige med ökade kunskaper om antisemitism – och en vilja att dela med sig. När intolerans dyker upp bland skolkamraterna hoppas vi att våra ungdomar skapar diskussion utifrån demokratibegreppet och alla människors lika värde.

LajvVerkstaden, Västerås, 30000kr
Tidshjältarna
Syftet är att lära barn på ett lustfyllt sätt om Västerås historia av arbetsinvandring och hur viktigt det har varit för stadens tillväxt och mångfald. Syftet är att motverka rasism och främlingsfientlighet samt öka Västeråsarnas internationella förståelse. Målen är att barn ska få delta på ett gratis lajv “Tidshjältarna” där de får möta och lära sig av historiska personer som förbättrat staden. Vi ska genomföra 2 lajvdagar under jullovet 2020.

Vasagymnasiet, Arboga kommun, Arboga, 50000kr
Projekt tolka
Vi vill blanda elevgrupper där elever som läser kursen Idrott 2 och elever som läser språkintroduktionsprogrammet. Redan nu har elever som läser Idrott 2 omsatt de kunskaper de har fått i sin kurs till aktiviteter ihop med eleverna i språkintroduktionsprogrammet. Vi skulle vilja kunna ta med eleverna på en resa med övernattning där kunskaperna verkligen sätts på prov.

Catrin Martinelle, Lund, 10000kr
Utbytesresa till Kapstaden
Jag söker bidrag då jag blivit tilldelad en utbytesplats i på Tygerberg Hospital utanför Kapstaden. Mitt framtida mål som läkare är att någon gång jobba med humanitära frågor globalt. Därför vill jag genom mitt utbyte få ökad internationell erfarenhet, chansen att uppleva en annan sjukhuskontext och samtidigt synliggöra vilka samhälleliga strukturer som påverkar människors hälsa i ett annat land och i en annan kultur. Jag är säker på att detta kommer berika min utbildning och framtida karriär.

Rädda Barnens lokalförening i Lund, Lund, 23000kr
Tjej till tjej
Tjej till tjej är ett mycket uppskattat integrationsprojekt för nyanlända tjejer 10-18 år i Lund. Vi erbjuder en trygg mötesplats som underlättar deras väg in i samhället genom vänskap, gemensamt skapande, lärande och lek. Stor vikt läggs på erfarenheter, självkännedom och själv-förverkligande. Kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse är centrala i projektet. Målen är att förse deltagarna med egna verktygslådor att bemöta svårigheter med och bli välorienterade om sina möjligheter i samhället.

Rutsborgsskolan, klass 8 (A, B och C). Totalt 80 elever. , Bjärred, 41000kr
Studieresa Berlin/Sachsenhausen.
Ett syfte är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella utveckling när det gäller rasism/främlingsfientlighet är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till våra elever och även framtida generationer. Det är möjligt att läsa sig teoretiskt via litteratur men det är helt annat att uppleva på plats, där det har hänt. Målet är att se och uppleva historien med sina egna sinnen. Ett annat syfte med resan är att eleverna ska diskutera rasism, antisemitism och främlingsfientlighet och kunna reflektera och ta ställning i svåra frågor om folkmord, krig, olika diktaturer och politiska system.

Falkenberg gymnasieskola, Falkenberg, 25000kr
I folkmordens fotspår
Syftet och mål med projektet är att utvidga lärarnas och elevernas perspektiv på folkmord genom att besöka och uppleva historiska platser som Srebrenica där ett folkmord ägde rum 1995. På så sätt vill vi också sprida kunskaper om folkmord som värsta brott mot mänskligheten samt arbeta aktivt mot alla former av rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans. Målet är också att öka elevernas förståelse för andra kulturer och få kunskaper om samhällen som gått genom krig.

Klass 7B NLV Bergviken Luleå, Luleå, 70000kr
Auschwitz - ett projekt för lyfta allas lika värde
Syftet med vårt projekt och resa till Auschwitz är att tillsammans arbeta för att göra skillnad och bidra till en bättre värld genom fördjupade kunskaper om konsekvenserna av att värderingar som människors lika värde, jämlikhet och solidaritet sätts ur spel och att sprida vidare denna kunskap. Att på plats få ta in den hemska händelsen och därefter bearbeta och sprida vidare kunskapen. Att visa att vi kan göra skillnad genom att jobba tillsammans mot ett mål om en medmänskligare värld.

Malmö Borgarskola, Malmö, 50000kr
Reservsjukhuset Malmö Borgarskola
Vi vill att Per Albin Hanssons tidigare skola, Malmö Borgarskola, i samarbete med Malmö Museer kan modernisera den idag lilla och alltför anspråkslösa elevutställningen och uppmärksamma det kulturhistoriska värdet i vår byggnad som användes som sjukhus för totalt 1031 f.d. koncentrationslägerfångar i samarbete med Malmö Museer.