Studieresa till Berlin och Sachsenhausen

Stipendiat
Friskolan Vintergatan Ekonomisk Förening

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet med resan är att ge eleverna ökad förståelse för förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Vi vill ge eleverna möjlighet att själva uppleva och förstå historiens vingslag och på så sätt öka förståelsen för alla människors lika värde och skapa förståelse för hur vi idag kan påverka vår samtid och framtid för att undvika att vi begår samma misstag igen. Detta känns oerhört relevant i det klimat som råder i samhället idag med ökad segregation, rasism och icke tolerans.Uppdatering
Rapport inför Friskolan Vintergatans projektet “Studieresa till Berlin och Sachsenhausen”
Friskolan Vintergatan är en resande friskola i centrala Ljusdal. Vårt mål är att låta eleverna möta världen genom resor, studiebesök och utbyten. Skolan har 120 elever och är en ekonomisk förening som drivs som ett personalkooperativ.
Skolan har under de senaste 15 åren verkat för att skolans elever i årskurs 9 ska ges möjlighet att besöka ett koncentrationsläger i Europa. De senaste åren har vi valt att besöka Sachsenhausen men har tidigare varit på besök även till Auschwitz. Under våren 2023 kommer våra niondeklassare göra en resa till Berlin med besök på koncentrationslägret Sachsenhausen. Syftet med projektet är att ge våra elever ökad förståelse för förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Vi vill bidra till att skapa medvetenhet om hur våra handlingar då, nu och i framtiden kan forma historien och påverka vilken värld vi väljer att leva i. Vi tycker att det är oerhört viktigt att skapa insikt för hur händelser som dessa kan ske och vad vi kan göra för att undvika att samma misstag sker igen. Vår vision på skolan är att forma förberedda demokratiska medborgare som har kunskaper och verktyg med sig ut i livet för att kunna ta kloka beslut och växa upp till goda ansvarstagande medborgare. Ökad kunskap om Förintelsen bidrar till möjligheter att inspirera våra elever till kritiskt tänkande och öka deras medvetenhet om hur processer som styr samhällsförändringar kan se ut och hur de själva kan bidra i dessa processer. I det klimat som råder i världen idag med antisemitism, främlingsfientlighet, pågående krig och flyktingkriser samt hot mot demokratiska normer och värden anser vi att det är av stor betydelse att uppmärksamma och lära våra elever kring hur makt kan missbrukas och bidra till katastrofala konsekvenser för hela mänskligheten.
Resan föregås av mycket förberedande undervisning och projektet i sin helhet, inklusive för och efterarbete, pågår under hela läsåret 2022-2023. I skolan får eleverna förkunskap om andra världskriget, förintelsen och dess konsekvenser för vår historia och nutid. I anslutning till studieresan ges eleverna utrymme för värdegrundsdiskussioner, samtal kring främlingsfientlighet, människors lika värde och hur vi påverkas av vår historia och nutid.
Efter vår studieresa arbetar vi med att bearbeta upplevelser, nya insikter och kunskaper. Detta görs varje år genom ämnesövergripande grupparbeten utifrån olika teman och eleverna presentera sina arbeten med hjälp av olika medier såsom film, bild, text, musik. Vi samtalar med eleverna om vad de har erfarit under resan och hur de kan tillvarata nya kunskaper och upplevelser de har fått med sig genom projektet samt hur de kan nyttja dessa i sin vardag. Vi upplever att det är viktigt med tid till eftertanke, reflektion och samtal efter att ha fått varit med om en sån här resa. I många lägen är det först när man har kommit hem till vardagen och fått perspektiv på det upplevda som tankar faller på plats och frågor uppstår.
Därför upplever vi efterarbetet som oerhört viktigt för att fånga upp eleverna och skapa utrymme för reflektion.
Vi upplever att dessa studieresor med tillhörande kringarbete är något som eleverna bär med sig som viktiga erfarenheter för resten av livet och hjälper dem att reflektera över sin egen roll och möjlighet att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter.

Tillbaka