Masteruppsats: Vattenbristen i Hopi reservatet, Arizona. - Hur den amerikanska ursprungsbefolkningen är exponerade för klimatförändringar

Stipendiat
Veronica Lennefors

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är en studieresa till Hopi reservatet i nordvästra Arizona där vi har ambitionen att följa ett vattenprojekt som heter ‘’The Hopi Water Project’’. Studieresan utförs i koppling till en masteruppsats i landskapsarkitektur. Målet är att skriva en uppsats där vi belyser de missförhållanden som den amerikanska ursprungsbefolkningen utsätts för då klimatförändringarna gör deras redan obrukbara och uttorkade marker sämre men även att hitta nya designprinciper för resiliens.

Uppdatering
Vi heter Veronica Lennefors och Linnéa Saiduddin och är två studenter från landskapsarkitektprogrammet på SLU Alnarp som till våren skall skriva vårt examensarbete om Arizonas vattenförsörjning. Mer specifikt kommer arbetet vidröra hur vattenresurserna fördelas och distribueras till befolkning i staten.

Att ha tillgång till vatten är både en grundläggande mänsklig rättighet och en nödvändighet ur ett agrikulturellt perspektiv. Hopi reservatet i nordvästra Arizona är ett av många exempel där invånare får en mindre skälig livssituation av politiska skäl. Syftet med vårt examensarbete är att belysa vattenbristen och dess offer samt undersöka potentiella förändringar inom området. Detta arbete kommer bestå av en litteraturstudie samt en studieresa till Arizona där vi ämnar att besöka både Hopi reservatet och andra delar av mellersta och nordvästra Arizona för att få en uppfattning om situationen och en inblick i deras strategier och framtidsplaner med hjälp av studiebesök och intervjuer.

Hopi reservatet med dess kultur är idag den äldsta och även en av de största i Usa, hälften av dess befolkning är idag bosatta i Hopi reservatet i nordvästra Arizona. Att vara av Hopi härkomst är tätt förknippat med agrikultur, vilken är beroende av vattentillförsel. När vattnet blir en bristvara riskerar kulturen att helt dö ut då marken de kultiverar förgås och blir ofruktbar. Under ett halvt sekel har vatten pumpats ut ur Hopi reservatet och konsumerats av utomstående och den andel vatten som nu finns kvar i reservatet är förgiftat av arsenik, så pass höga nivåer att det är skadligt enligt US EPA standards.

Idag hanteras Arizonas och närliggande staters vattenresurser på ett ohållbart sätt som inte bara hotar en uråldrig kultur att försvinna, utan där även nu städernas invånare hotas av vattenbrist. I takt med klimatförändringarna med torka som konsekvens kan situationen lätt bli kritisk. Vi vill undersöka hur vi som landskapsarkitekter kan lära oss av hur en sådan extrem situation hanteras och hur framtiden för vattendistributionen ser ut, då en av våra största utmaningar idag är just torka och vattenbrist.

Detta projekt har uppkommit efter de svåra omständigheter som de amerikanska urinvånarna utsatts för då regionen är svårt drabbad av klimatförändringar och andra katastrofer där kritisk torka och förorenat dricksvatten är de mest framträdande. Att få en djupare förståelse och inblick i deras strategier för att bekämpa torka och förorenat vatten är något vi sedan vill tillföra i en svensk kontext då klimatförändringarna gör denna situation relevant ur ett globalt perspektiv.

Tillbaka