Sverige för fred och gemensam säkerhet

Stipendiat
Olof Palmes Internationella Center

Stipendiebelopp
100000 kr

Sammanfattning
Mot bakgrund av den tragiska händelseutvecklingen i världen, med Rysslands invasion av Ukraina, behövs ett nytt projekt för att brett ökar kunskapen om fred, nedrustning, kärnvapenhotet och gemensam säkerhet i hela den breda svenska arbetarrörelsen och bland en intresserad allmänhet. Palmecentret arbetar vidare utifrån erfarenheter som gjorts i projekten om kärnvapen och gemensam säkerhet, ”Common Security 2022”.

Uppdatering
Palmecentret avser att i enlighet med ansökan lyfta begreppet gemensam säkerhet, och allt det innefattar med regelbaserad världsordning, fred, nedrustning, kärnvapen etc. Frågan har blivit än mer aktuell i och med Rysslands invasion av Ukraina och Sveriges ansökan om att bli med i Nato.
En viktig skillnad från när ansökan gjordes är att regeringen beslutat att finansiera flyktingmottagandet från Ukraina genom en kraftig nedskärning av biståndet, även innefattande kommunikationsanslaget.
Konsekvenserna av detta beslut är ännu inte helt tydliga, då det kräver omfattande budgetrevision. Men Palmecentret kommer att ha mindre resurser till förfogande för sina utvecklingsprojekt och kommunikationen i Sverige.
Det gör anslaget från Minnesfonden än viktigare. Utan detta är det oklart om Palmecentret med någon större kraft kunnat driva de breda fredsfrågorna vidare.

Slutrapport
I enlighet med ansökan har stipendiet använts till att informera och opinionsbilda kring nedrustningsfrågor, främst FN:s kärnvapenförbud. Opinionsbildningen har gjorts på bred front, men ett huvudsyfte har varit att nå ut till arbetarrörelsen, alldeles särskilt Socialdemokraterna som hade sin kongress i november.
Stipendiet har gjort det möjligt för Palmecentret att avsätt tid för att arbeta fram debattartiklar och bedriva opinionsbildning. Stipendiet användes för att ta fram ett tryckt material inför Socialdemokraternas partikongress.
Debattartiklar
-I januari tog en Palmecentret initiativ till en debattartikel tillsammans med de socialdemokratiska sidoorganisationerna. Detta med anledning av att 50 stater undertecknat kärnvapenförbudet och att det därmed trätt i kraft. Artikeln publicerades i Arbetet.
-I augusti, på Hiroshimadagen, skrev Palmecentrets generalsekreterare och Minnesfondens ordförande gemensam debattartikel i Dagen Arena. Temat var kärnvapen och kärnvapenförbudet.
-Inför den Socialdemokratiska partikongressen skrev Palmecentrets generalsekreterare och generalsekretaren för den fackliga världsorganisationen ITUC en debattartikel i tidningen Arbetet, där uppmaningen var att facket måste ställa sig bakom kärnvapenförbudet.
-Inför partikongressen skrevs även en debattartikel där 100 socialdemokratiska profiler uppmanade kongressen att ställa sig bekom kärnvapenförbudet.
Partikongressen
Ett särskilt material togs fram för att informera kongressombuden om kärnvapen och kärnvapenförbudet.
Kongressombud kontaktades i förväg och Palmecentret var även närvarande på kongressen.
Dagens Nyheter listade kärnvapenförbudet som en av de fem hetaste frågorna på kongressen.
Beslutet på kongressen kan betraktas som ett halvt steg framåt. Sverige ska delta som observatör på de möten där de stater som skrivit under kärnvapenförbudet möts och kan tillträda konventionen på sikt.

Tillbaka