Praktik på FN i Genève

Stipendiat
Clara Myhrman

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Praktikplats på Sustainable UN vars uppgift är att sköta klimatrapporteringen för hela FNs organisation samt leda dess arbete mot att bli klimatneutrala och leva upp till Parisavtalet. Under praktiken kommer jag att få inblick i detta arbete samt att bidra till att FN är en förebild för klimatomställningen och delta i forum där internationella samarbeten pushar för, underlättar och skapar förutsättningar för alla världens länder att minska sina utsläpp.

Uppdatering
Praktikplats på Sustainable UN vars uppgift är att sköta klimatrapporteringen för hela FNs organisation samt leda dess arbete mot att bli klimatneutrala och leva upp till Parisavtalet. Under praktiken kommer jag att få inblick i detta arbete samt att bidra till att FN är en förebild för klimatomställningen och delta i forum där internationella samarbeten pushar för, underlättar och skapar förutsättningar för alla världens länder att minska sina utsläpp.
Mina arbetsuppgifter kommer innefatta att göra klimatberäkningar åt FN samt att uppskatta möjligheten till förnyelsebar energi på FNs lokaler.

Min handledare beskriver mina lärandemål såhär:
The trainee will have a chance to work closely with UN internal sustainability experts both in headquarters and field locations and learn practical skills that will be key for a solid corporate environmental responsibility portfolio that is in high demand in all sectors these days. At the same time the candidate will experience first-hand how to measure, report and communicate about environmental performance to the public via his/her work on the greening the blue report. The candidate will learn how inter-agency projects in the United Nations are run and his/her networking skills and contacts within the UN system will be multiplied.

Slutrapport
Jag har haft en praktikplats på Sustainable UN vilket är en del av FNs miljöprogram (UNEP). Under praktiken har jag fått bidra till gruppens arbete med att genomföra FNs klimat- och miljörapportering, införandet av miljöledningssystem i samtliga FNs organ samt stötta FNs organ i dess arbete kring att minska sin klimat- och miljöpåverkan.
Min praktik gick bra och jag har tagit med mig många lärdomar. Dock måste jag meddela att min praktik förkortades till endast 3 månader (4 april – 1 juli). Detta då mitt team skulle flytta till FNs kontor i New York City (jag var placerad i Genève) och för att förutsättningarna för min masteruppsats ändrades och jag behövde bli klar tidigare än tänkt. Om en delvis återbetalning behöver göras pga. detta så förstår jag det.
Främst fick jag hjälpa till med att samla in data genom formulär och kontakt med FNs organ till den årliga miljö- och klimatrapporten. Rapporten publiceras årligen i november så rapporten jag har arbetat med kan ännu inte läsas men på denna länk kan förra årets rapport ses https://www.greeningtheblue.org/reports/greening-blue-report-2021.
En annan uppgift jag hade var att samla informationen om hållbarhetsarbetet för det internationella mötet Stockholm +50 som tog rum i Stockholm i början av juni 2022. Detta arbete byggde på FN miljöprograms verktyg som används för att minska negativ påverkan av konferenser: UNEP UNFCCC Sustainable Event Checklist. Hållbarhetsarbetet sammanfattades i en rapport som kan hittas här (publicerad på Stockholm +50s hemsida): https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40185/2022-06-22%20Stockholm%20%2b50%20%20Report%20on%20Greening%20Efforts.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Jag hade även ynnesten att delta på en av dagarna på mötet i Stockholm. Jag hjälpte till med logistiska ärenden inför ministermötet inom Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionen för kemikalier och avfall. Nedan kan mitt passerkort för mötet ses.

Ett sista exempel på uppgifter jag hade var att lada upp nyheter och berättelser från FN organens hållbarhetsarbete på Sustainable UNs hemsida. Dessa berättelser kan hittas här https://www.greeningtheblue.org/news-and-stories. Bortsett från de två första, så är de 6 senaste berättelserna uppladdade av mig.
Min praktik gav mig ökad förståelse för internationella samarbeten och relationer. Tex på Stockholm +50 fick jag se hur länder samtalar för att lösa internationella problem. Jag fick också inblick i och förståelse för hur viktigt det är att lyfta fram ursprungsbefolkningar samt låginkomstländer för att lära oss av alla samt ge alla samma förutsättningar att anpassa oss till samt begränsa klimatförändringarna.

Tillbaka