Demokratiklubben - alla kan göra skillnad!

Stipendiat
Demokratiklubben, Nya Läroverket Bergnäset

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Vårt projekt "Demokratiklubben" har som syfte att göra våra ungdomar till aktiva, solidariska och empatiska samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska förslags- och yttranderätt. Klubben ger våra ungdomar möjlighet att genom föreläsningar, övningar och samtal utveckla sina egna åsikter och ta del av andras erfarenheter. Därtill är klubben en viktig social mötesplats i anslutning till skoldagen. Slutmålet med projektet är en studieresa till Auschwitz.

Uppdatering
Projektidé
Demokratiklubben är en studieklubb som vi ger veckovis, där ungdomar i årskurs åtta fått anmäla sig och söka plats. I dag deltar tjugo elever i klubben och vi träffas allihop varje fredag. Träffarna sker utanför lektionstid, men i direkt anslutning till schemat, så att eleverna enkelt ska kunna delta. I klubben jobbar vi med samtalsövningar, diskussionsövningar och värderingsövningar. Vi tittar på film, utför rollspel, och tar del av artiklar och texter som handlar om solidaritet, människovärde, rasism och främlingsfientlighet. Vi övar oss på att ta ställning, att lyssna på varandra
och att skapa gemensam förståelse kring händelser och skeenden som enskilt kan vara svåra att ta sig an. Klubbens långsiktiga mål är att göra en studieresa till Auschwitz under våren - 22.
Syfte
Syftet med klubben är att göra våra ungdomar till aktiva, solidariska och empatiska samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska yttranderätt och förslagsrätt. Projektet ska på olika vis lära och praktisera demokrati under hela projekttiden och vi har som mål att ge ungdomarna möjlighet till inflytande i samhällsfrågor genom att öka sin kunskap om sina demokratiska rättigheter och utveckla sin känsla för solidaritet.
Demokratiklubben har också som syfte att skapa en gemensam mötesplats där unga kan mötas för samtal och diskussioner, med demokrati och värdegrundsfrågor i fokus. I klubben ges våra ungdomar möjlighet att delta i ett sammanhang där betyg och prestationskrav är underordnat, och där istället samtal och möten är det centrala. Genom lärarledda övningar och diskussioner, får eleverna värdera sina egna och varandras åsikter, och ta del av omvärldsfrågor ur ett nutida, såväl som historiskt perspektiv. Vi tror starkt på att det är i möten med andra som lärande sker, och först när vi får lära och tänka tillsammans så når vi förståelse för olika skeenden
i vårt samhälle. Med det här som bakgrund tror vi att vår Demokratiklubb är ett viktigt bidrag i vårt gemensamma ansvar för att fostra de generationer som kommer efter oss.

Tillbaka