Gendering nuclear disarmament – en feministisk analys av svensk nedrustningspolitik under kalla kriget

Stipendiat
Svenska Läkare mot Kärnvapen

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Vi vill ta fram en populärvetenskaplig version av Emma Rosengrens avhandling Gendering Nuclear Disarmament - Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War. Avhandlingen visar hur svensk nedrustningspolitik tog form som en prioritering inom socialdemokratin, och om hur föreställningar om genus har präglat nedrustningspolitiken. Vi vill göra avhandlingen tillgänglig för en bredare allmänhet och fredsrörelsen. Vi ser att det finns många historiska lärdomar att dra. Vi hoppas nå studiecirklar.

Uppdatering
När Sveriges utrikesminister Margot Wallström lät meddela att hon ville ansluta Sverige till ett internationellt förbud mot kärnvapen – ett förbud som den svenska regeringen varit med och förhandlat fram – drabbades konservativa debattörer av kollektiv hysteri. Än värre blev det när det blev känt att Donald Trumps försvarsminister hotat försvarsminister Peter Hultqvist att ett svenskt undertecknande av kärnvapenförbudet kunde komma att riskera framtida relationer med Nato. Två år senare meddelade utrikesminister Wallström att regeringen inte kommer att underteckna konventionen.

Hur kan vi genom en feministisk lins förstå processer som föranleder historiska beslut? Emma Rosengren tittar i sin avhandling Gendering Nuclear Disarmament - Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War på två historiska skeenden, nämligen den inhemska debatten om Sverige skulle skaffa ett eget atombombsprogram under 50-60-talet och den så kallade ubåtskrisen i Sverige under tidigt 80-tal. Genom en feministisk analys tydliggörs maktstrukturer och härskartekniker som påverkar debatten och besluten i stor omfattning. Motståndare mot en svensk atombomb anses vara känslosamma medan atombombsivrarna agerar med förnuft och rikets säkerhet för ögonen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen kommer att ta fram en populärvetenskaplig version av denna avhandling, för att göra analysen och berättelserna tillgängliga för allmänheten, fredsrörelsen och alla andra som vill lära sig mer om hur man genom att titta på språk och kön som en symbol för makt kan blottlägga strukturer och se samband, från 50-talet ända till dagens kärnvapendebatt.

Slutrapport
Rapport om genomfört projekt ” Gendering nuclear disarmament – en feministisk analys av svensk nedrustningspolitik under kalla kriget”

Syftet med vårt projekt var förarbete inför lansering och initialt arbete med att producera en populärvetenskaplig version av dr. Emma Rosengrens avhandling Gendering Nuclear Disarmament - Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War. Vi har under projektets gång haft möten med utvalda delar av civilsamhället som vi hoppas kommer att ta till sig boken och använda den såväl i sitt dagliga arbete som i bokcirklar, studiecirklar etcetera. Emma Rosengren har också medverkat på Svenska Läkare mot Kärnvapens årsmöte som föreläsare, skrivit artikel i vår tidskrift samt medverkat i en av ovan nämnda organisationers lunchseminarium online där hon vid alla tillfällen marknadsförde bokprojektet och hennes arbete med detta.

Vi arrangerade ett inledande halvdagsmöte med kollegor från SLMK, IKFF samt en tidigare anställd för att gå igenom vad bokens innehåll bör vara och fokusområde – vad behöver civilsamhället och vilka frågor vill vi få besvarade? På grund av pandemin kunde vi inte ha mötet fysiskt utan hänvisades till digitala verktyg och därmed kostade det inget, förutom arbetstid för respektive organisation.

I samband med Svenska Läkare mot Kärnvapens årsmöte bjöds Emma Rosengren in som föreläsare för att presentera delar av sin avhandling och informera om bokprojektet. Åhörare kom från vår organisation, ett bredare civilsamhälle och även representanter från såväl nuvarande regering som en tidigare regeringsrepresentant.

I vår tidskrift Läkare mot Kärnvapen nummer 162 utgivning februari 2021 skrev Emma Rosengren en artikel om avhandlingen och bokprojektet för att sprida information och skapa en efterfrågan på boken.

Föreningens projektansvarig och Emma Rosengren har haft kontinuerlig dialog kring bokens upplägg och syfte, och en synopsis har framtagits för att användas i kommunikation med eventuella förläggare och andra intressenter.

Vi avser att när boken är färdig sprida den till civilsamhälle, regeringsrepresentanter, myndigheter och en intresserad allmänhet. Vi hoppas att boken kan stimulera intresse, skapa engagemang och ligga till grund för samtal, bokcirklar och studiecirklar framöver. Vi hoppas också att boken kan används i den dagliga debatten och genom att blottlägga hur en genusbaserad maktstruktur påverkar aktörers möjligheter att påverka på olika sätt och att dessa strukturer är genomgående och har negativt påverkat flera decenniers nedrustningspolitik i Sverige. Genom att blottlägga detta hoppas vi att en nedmontering av dessa strukturer initieras.

Tillbaka