Universitetsstudenter förebygger våldsbejakande extremsim in Asien

Stipendiat
Fanny Arendt

Stipendiebelopp
8000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framför allt unga män och kvinnor kan bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Projektet utgår ifrån Bangladesh och Filippinerna och förhoppningen är att kunna dra lärdomar utifrån dessa fall till andra delar av världen. Målet är således att bidra till utökad kännedom med evidensbaserad strategier om olika sätt att reducera risken för radikalisering och extremism i Bangladesh och Filippinerna i synnerhet, och i världen i allmänhet.

Uppdatering
Detta projekt syftar till att öka förståelsen för hur framför allt unga män och kvinnor kan bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Projektet utgår ifrån Bangladesh och Filippinerna och förhoppningen är att kunna dra lärdomar utifrån dessa kontexter till andra delar av världen i termer av att förebygga radikalisering och våldsam extremism. Målet är således att bidra till utökad kännedom med evidensbaserad strategier om olika sätt att reducera risken för radikalisering och extremism i Bangladesh och Filippinerna i synnerhet, och i världen i allmänhet.

Den huvudsakliga målgruppen kommer att bestå av studenter från universitet i Bangladesh och Filippinerna. Genom intervjuer och möten med unga män och kvinnor från utvalda universitet kommer intervjumaterial att ligga till grund för en rapport om hur unga personer bedömer drivkrafterna till extremistnätverk, samt hur de anser att dessa kan motverkas.

Tillbaka