Yousef Morshedi, 10 000kr. Betydelsen av fred och icke våld i Egypten.

Stipendiat
Yousef Morshedi

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Det övergripande syftet är att undersöka ickevåldets betydelse i den egyptiska samhällsförändringen 2011. Jag vill genom den här studien bidra till ökad förståelse av ungas syn på sin politiska roll i samhället. Och hur medvetenhet utvecklas till handling i fredlig eller icke-fredlig riktning. Projektets mål är att ta reda på hur politiska, kulturella, sociala och kunskapsmässiga faktorer påverkar människors agerande.

Projektbeskrivning

”Vredens dag” den 25 januari i år blev startskottet för den pågående revolution i Egypten som genomfördes nästan av hela det egyptiska folket och helt fredligt. Protesterna möttes dock med brutalt våld från säkerhetspolisens sida och hundratals demonstranter har sedan dess dödats.

Händelseförloppet och den fortsatta utvecklingen i Egypten är intressanta för att studera ickevåldets betydelse i den egyptiska samhällsförändringen. Även frågor om genus och politiska processer och ungas syn på sin roll i samhället och hur politiska, kulturella, sociala och hur kunskapsmässiga faktorer påverkar människors agerande är relevanta.

Som ett led i planeringen av ett forskningsprogram reste den 4-14 november en grupp forskare (bestående av en professor i pedagogik, två docenter och 2 doktorand) och lärare från Södertörns högskola och Stockholms universitet till Egypten för att göra en pilotundersökning.

Under vistelsen har forskargruppen bland annat träffat den svenska ambassadören som kunde berätta sin version av och sin syn på händelseutvecklingen både ur ett historiskt, samhälleligt och politiskt perspektiv.  Vi har också träffat en av IDEAs (International institute for Democracy and Electoral Assistance) erfarna representanter i huvudstaden Kairo.

Utöver dessa viktiga möten så har vi träffat två unga grupper som hör till det så kallade civila samhället eller NOG grupper, vilket hör till mitt undersökningsområde.

Båda dessa NGO-grupper jobbar med så kallad non- violence metoder och för en fredlig samexistens. Båda grupperna har utöver det lokala arbetet även internationella kontakter. Dessa två grupper har varit involverade i olika engagemang och drivit fram olika fredliga frågor.

Med vänliga hälsningar

Yousef Morshedi

Slutrapport

Framväxten av mänskliga, fredliga och demokratiska värderingar i Egpten

Ur ett pedagogiskt och didaktiskt tillvägagångssätt kan ur det samlade undersökningsmaterialet uttydas olika mänskliga, fredliga och demokratiska lärandeprocesser där enskilda och organiserade egyptier är involverade i fredliga och demokratiska projekt i relation till den pågående revolutionen. Undersökningsmaterialet omfattar kontakter med olika egyptiska individer av varierande bakgrund och med medlemmar av de så kallade ”civilsamhälle” och NGO organisationerna, omfattande bland annat fredsaktivister. Ur dessa projekt så kan man utmärka och uskilja olika lärandeproccesser som till innehåll kan karaktäriseras av och kopplas till framväxten av mänskliga, fredliga och demokratiska värderingar. Dessa värderingar leder till individuellt självförverkligande och lärande. Både vad gäller enskilda individer, så som olika politiska och sociala begrepp, benämningar eller beskrivningar och förklaringar. Exempel på dessa är social rättvisa, demokrati, icke-våld och fredliga metoder. Olika individer ur arbetsklassen med yrke som taxichaufförer, liksom ungdomar och enklare tjänstemän nämner och beskriver att de för första gången nu hört och lärt sig om, samt bekantat sig med och tagit till sig dessa begrepp.

Enskilda och organiserade individers engagemang

Vad beträffar individer med sociala engagemang så har den pågående revolutionen och dess påverkningar efterlämnat positiva effekter som i sin tur lett till vidare utveckling av olika samhälleliga engagemang, som frågor om sociala rättvisa, demokrati och jämlikhet och kvinnofrågan. De socialt, kulturellt och politiskt engagerade indivderna, vilka tidigare i bästa fall var engagerade i samhällsfrågor genom välgörenhet, eller i statligt kontrollerade organisationer, involveras numera i samhälleliga projekt, vilket leder till både personlig och individuell utveckling, såväl som till samhällets utveckling.

 ”Civil-samhälles” gruppernas och NGO organisationernas medvetna arbete och engagemang omfattar olika syften, målsättningar och tillvägagångssätt. Detta har resulterat  i musikkonserter, konstutställningar och andra kulturella och kunskapsspridande verksamheter. Här tycks inte bara det demokratiska icke- våld och fredliga gruppers arbete utåt räknas, utan även det mer inåtriktade arbetet. Man arbetar inte bara för fredsfrågan och för att icke – vålds metoder skall spridas i samhället utan man jobbar också med sig själv. Man tar till sig olika idéer och lär sig mer och mer om dessa metoder och arbetssätt, omfattande olika lärandeprocesser. Dessa lärandeprocesser, som inte sker i en skola, utan ute i samhället och bland människorna, omvandlas och utvecklas till en mer eller mindre pedagogisk lärandeprocess med det demokratiska samtalet i centrum. Man involveras med andra ord i en process av ”ge och ta karaktär”.

Innebörden av fredsaktivisterna arbete

Fredsaktivisterna arbete och engagemang bidrar till framväxten av det civila samhället, inte bara tack vare deras kunskaper om olika demokratiska metoder. Det kan dessutom påverka samhällsutvecklingen genom förändringar av mänskliga värderingar, mänskliga rättigheter, demokrati, politiska variationer och tillvägagångssätt. NGO medlemmarna själva blir påverkade av processens komplexitet. De lär sig mer, tar till sig olika saker, bekantar sig med olika metoder och bygger kontakter med andra människor så att de skall kunna övervinna svårigheter. Detta gäller inte bara kulturella, sociala miljömässiga och politiska svårigheter, utan även personliga sådana. Tack vare de förändringsvindar som revolutionen svept över det egyptiska samhället så har förändringarna inte bara påverkat de vanliga människorna, utan även många andra. I synnerhet NGO medlemmar och tillsynes välbeställda individer av medelklass med akademiska tarditioner och studier  bakom sig. Detta har lett till en mångsidighet både vad gäller valda ämnen och de involverade individerna i fredsarbetet.  Människor med olika bakgrund, både etniskt såväl som religiöst, socialt och kulturellt involveras i dessa komplexa lärandeprocesser.

Positivt lärande om mänskliga värderingar

En positiv lärandeprocess omfattar minst två karaktärer, en konkretisering och ett tydliggörande av lärande med koppling till mänskliga värderingar och den sociala praktiken. Det vill säga ett tydligt syfte och ett konkret lärandemål för samhällsförändring och förvandling.  För många av ”civil samhälle” och NGO:s medlemmar  innebär arbetet för mänskliga, fredliga och demokratiska lärandeprocesser inte bara att påverka samhällsförändringen, utan  att genom dessa projekt och processers komplexititet påverka sig själva på många olika sätt. Det vill säga en verksamhet som påverkar både det yttre och det inre området.

Under intervjuer och i samtal med NGO medlemmar så tycks gruppsmedlemmarna vara ense om det betydelsefulla arbetet. Inte enbart för det valda målsättningen och lärndeprocessens syfte, utan även för de enskilda engagerade medlemmarna i olika veksamheter som syftar till ett bättre samhäller som värdesätter mänskliga, fredliga och demokratiska värderingar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis och i relation till det ovan sagda kan man ur den pågående revolutionen och ur de olika enskilda och organiserade individernas berättelser och engagemang märka olika variationer av lärandeprocesser och verksamheter. Dessa processer är både icke-medvetna och enkla, såväl som komplexa. Både vad gäller enskilda och politiskt engagerade och ”civil samhälle”, organiserade individer. Lärandeprocesser om mänskliga, fredliga och demokratiska värderingar förekommer i den pågående egyptiska revolutionen. Detta skiljer sig från de lärandeprocesser som sker i den vanliga traditionella skolan. Desssa processer sker ute i smhället, i revolutionens skola. Dessa lärandeprocesser konkretiseras på ett positivt sätt med nya eller efterfrågade och önskade värderingar så som frihet, social rättvisa, mänskliga, fredliga och demokatiska värderingar.

Denna optimism i en tid av stora förändringar, där icke-vålds och fredliga metoder vinner mark hos flera individer, såväl som länder, räknas inte bara till vår tid stora händelser och uppmaningar utan kan också vara värd all möda att ta del av, följa och undersöka vidare i en större skala. Detta till exempel i en avhandling som fokuserar på uppbygganden av de fredliga sätten att utveckla ett samhälle från diktatur till demokrati. Från ett samhälle som bygger på orättvisor till ett samhälle med en fördelningspolitik och sist men inte minst ett samhälle som värdesätter mänskliga värderingar, medborgerliga rättigheter och FN:s olika konventioner om jämlikhet, frihet, fred och mångkulturalitet. Detta oberoende av religion, samhällsposition och social status.

Med vänliga hälsningar

Yousef Morshedi

Uppdatering

Rapport: 2 från en studieresa till Egypten
”We want to mobilize millions of people – amongst the international civil society – to do work for the sake of peace in the broadest sense, including (social) sustainability, the reduction of (armed) conflicts (on both private and global levels)” http://www.masterpeace.org/About.aspx, masterpeace cairo
Under perioden 4 – 14 november 2011 har jag tillsammans med en grupp från Södertörns högskola i Stockholm (bestående av en professor i pedagogik, två docenter och 2 doktorand) varit i Egypten för en undersökning om det egyptiska samhället efter den fredliga revolutionen. Vi har under vistelsen träffat den svenska ambassadören som kunde berätta sin version av och sin syn på händelseutvecklingen både ur ett historiskt, samhälleligt och politiskt perspektiv.
Vi har också träffat en av IDEAs (International institute for Democracy and Electoral Assistance) erfarna representater i huvudstaden Kairo. Denna med erfarenhet av och arbete med den svenska regeringen, såväl som på den internationella arenan som med den europeiska unionen som uppdragsgivare. Detta bidrog till vår förståelse vad gäller både det nuvarande läget i landet, såväl som det tidigare. Frågor om demokrati, flerpartisystem, rättvisa och fred var sådana som berördes.
Vi träffade även vid flera tillfällen, en känd egyptisk kvinna vid namn Gihan Abou Zied, en etablerad författare med publikationer, föreläsningar och andra uppdrag. Hon beskrev kvinnornas situation både före och efter den egyptiska revolutionen och berättade även om förväntningar målsättningar, hinder och förhoppningar inför det analkande valet och framtiden.
Utöver dessa viktiga möten så har vi träffat två unga grupper som hör till det så kallade civila samhället eller NOG grupper, vilket hör till mitt undersökningsområe.
1- Misriyati (my egyptianity)
2- Master Peace (Cairo)
Båda dessa NGO-grupper jobbar med så kallad ”non- violence” metoder och för en fredlig samexistens. Båda grupperna har utöver det lokala arbetet även internationella kontakter. Dessa två grupper har varit involvrade i olika engagemang och drivit fram olika fredliga frågor.
Under de möten, intervjuer och samtal som vi har haft, så har fokus och ämnet för diskussionerna, för oss från Sverige, handlat om att i första hand lyssna och bekanta oss med gruppernas medlemmar, för det mesta unga universitetsstuderande. Vi har undersökt vilka möjligheter som finns till olika framtida samarbete såväl som gemensamma projekt, både i Egypten och i Sverige.
Det finns stora uppmaningar som kräver både ekonomiska, politiska resurser, såväl som metodiska och organisatoriska. På kortare sikt kan arbetet med att skapa nätverk och etablera kontakter byggas, så man kan komma fram till olika sätt att jobba vidare för ”en non- violence” samvaro. Målet för denna är en fredlig värld, där demokrati och samarbete, såväl som solidaritet, respekt och mångkulturalitet får sista ordet.
MVH
Yousef Morshedi