Vänföreningen Portees ungdomssektion, Hässelby. 40 000 kronor. Mänskliga rättigheter – något för alla?

Stipendiat
Vänföreningen Portees ungdomssektion Elina Elf

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att låta svenska ungdomar tillsammans med ungdomar i Sierra Leone arbeta tillsammans i ett projekt som har sin utgåmgspunkt i två av artiklarna i barnkonventionen. Under 10 dagar fyllda av gemensamma aktiviteter vill vi sätta fokus på mänskliga rättigheter och hur vi rent konkreta kan arbeta tillsammans utifrån dessa. Miljöfrågor kommer att stå i centrum och tillsammans vill vi tillägna oss kunskap och reflektionsmöjligheter kring detta.

Projektbeskrivning

Vänföreningen Portees ungdomssektion har blivit beviljade ett stipendium från Olof Palmes Minnesfond. Stipendiet mottas med stor tacksamhet och ger ungdomarna i föreningen möjlighet att förverkliga en dröm om ett samarbete med ungdomar i Portee, Sierra Leone.

Ungdomarna från Sierra Leone har tillsammans med ungdomssektionen i Vänföreningen Portee, sedan en tid tillbaka planerat att genomföra ett arbete kring Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen. Med dessa dokument som grund ska ett aktivt arbete kring miljöfrågor ta form.

Stipendiet från Olof Palmes Minnesfond möjliggör nu ett möte mellan ungdomarna under ett besök i Portee hösten 2010. Under besöket kommer praktiska miljöaktiviteter att anordnas och man kommer att sätta samman olika drama som kan användas för att sprida information vidare till andra invånare i samhället.

Efter besöket kommer den svenska ungdomsgruppen att visa sina erfarenheter från resan i ord och bild. Arbetet kan också följas via föreningens hemsida http://www.palmefonden.se/www.vfportee.se.

Slutrapport

Slutrapport från Vänföreningen Portees Ungdomssektion

Efter att ha beviljats medel från Olof Palmes stiftelse så började det förberedande arbetet inför resan till Sierra Leone. Det som skulle planeras var en temavecka kring ämnena miljö och mänskliga rättigheter i samrådan med ungdomarna i byn Portee.

I mars 2010 gjordes en förstudie inför projektet. Detta resulterade i att organisationen P.E.Y.A (Portee Enviromental Youth Association) bildades. Idag sitter tolv ungdomar från Portee, 6 killar och 6 tjejer, i organisationens styrelsen. Det är med styrelsen som det huvudsakliga samarbetet har skett.

När vi träffade ungdomarna i PEYA för första gången under temaveckan så inledde vi med en presentation av alla deltagare samt namnlekar.

Därefter började arbetet med en öppen diskussion kring mänskliga rättigheter i form av värderingsövningar. En av övningarna innebar fysiskt deltagande då man uttryckte sin åskit genom att ställa sig i på en plats som symboliserade ett alternativt svar på en fråga. Det gjorde att alla deltagare involverades och aktivt deltog i diskussionerna redan från början.
En öppenfilmvisning av filmen ”An inconvenient truth” anordnades för att öka förståelsen om varför vi senare i veckan skulle genomföra en städdag. Efter filmvisningen förde vi en diskussion kring filmens innehåll. För många av deltagarna var detta svårt då deras omvärldskunskap var relativt begränsad.

För att få lära oss mer om hur andra organisationer, liknande våra egna, arbetar besökte vi två andra ungdomsorganisationer tillsammans med P.E.Y.A. Här fick vi chansen att ställa frågor och även att planera eventuellt kommande sammarbeten. Alla var överens om att det är lättare att göra skillnad om man samarbetar. De organisationer vi besökte var African Youth Circle samt Action for Development.
Projektets höjdpunkt var städdagen i slutet på temaveckan. Alla som vi träffat eller som på något sett varit delaktiga under veckan var inbjudna och på morgonen stod en stor folksamling redo med de inköpta spadarna, skottkärrorna m.m. Tshirts med texten ”Therese is no planet B” var upptryckta och utdelade. Dels för att skapa en känsla av gemenskap men även för att marknadsföra P.E.Y.A och göra
människor uppmärksamma på vårt arbete.
Vårt gemensamma arbete har lett till att att öka förtsåelsen för att värna om närmiljön i form av enkla åtgärder som att kasta skräp i papperskorgar. Vårt projket har även lett till att stärka organisationens grund då vi med hjälp av studiebesöken bidrog till nätvärkande ungdomar emellan och då samarbetet mellan organisationerna leder till ökat självförtroende och tro på förmågan att påverka.

Ett enormt intresse för arbetet har funnits. Ett tydligt exempel var på städdagen då så många människor visade intresse för att hjälpa till. Städdagen togs emot otroligt positivt och även efter att vi åkt hem har ytterligare två till städdagar genomförts.

Vårt arbete kommer fortsätta. Att driva ett miljöarbete är en ständigt pågående process. Om vi ska få alla att ta lika ansvar måste vi också säkerhetsställa att alla ges samma möjligheter till kunskapsinshämtning i ämnet. För unga människor i Sierra Leone är detta ingen självklarhet.

Idag har vi nått så långt att vi tillsammans har diskuterat kring hur miljöfrågor är en framtidsfråga som berör oss alla tillsammans. Vad som sker i en del av världen påverkar en annan.

Tillsammans med PEYA kommer vi därför att med olika medel arbeta för att ett viktigt arbete får en fortsättning!