Ungdom mot rasism. 60 000 kronor. Hela Sverige tar debatten

Stipendiat
Ungdom Mot Rasism Jaime Silva

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Syfte:

– att väcka engagemang mot rasism i vardagen genom utbildning, nätverk och aktivism

– att få fler att ta debatten mot rasism där den visar sig, hur den än visar sig

– sätta press på politiken att ta ansvar
Mål:

– att nå 50 unga antirasister fördelat vid 2 utbildningstillfällen under 2011

– att skapa en infrastruktur för nätaktivism

– att genom omfattande kampanjande dela ut minst 50 000 trycksaker

– att se en generellt mer positiv inställning till det antirasistiska arbetet

Projektbeskrivning

Ungdom Mot Rasism tilldelas Palme-stipendiet för kampanjen ”Hela Sverige tar debatten!”

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism har tilldelats Palme-stipendiet av Olof Palmes Minnesfond för att under 2011 bedriva kampanjen ”Hela Sverige tar debatten”.

Kampanjens syfte är att väcka engagemang mot rasism i människors vardag genom utbildning, nätverk och aktivism. Ungdom Mot Rasism vill få fler att ta debatten mot rasism där den visar sig, hur den än visar sig.

Med kampanjen ”Hela Sverige tar debatten” vill vi kraftsamla mot en allt mer utbredd vardagsrasism som samhället i stort inte verkar kunna eller vilja hantera. Det är en kampanj som sätter kampen mot rasism på dagordningen, både politiskt och i människors vardag. Vi kommer att ställa krav på politiker, både lokalt och nationellt, och be dem ge svar på hur de vill motverka rasismens utbredning.
Målsättningen är att nå 50 unga antirasister fördelat vid 2 utbildningstillfällen under 2011, att skapa en infrastruktur för nätaktivism, att genom omfattande kampanjande dela ut minst 50 000 trycksaker samt att genom detta se en generellt mer positiv inställning till det antirasistiska arbetet. Ungdom Mot Rasisms ordförande Anton Landehag kommenterar detta på följande vis. ”Det är väldigt glädjande att Olof Palmes Minnesfond tilldelat Ungdom Mot Rasism Palme-stipendiet för arbetet med kampanjen ”Hela Sverige tar debatten”. Vi måste på allvar våga prata om rasismen som ett strukturellt samhällsproblem och hur vi på lång sikt ska motverka den. Det är dags att sluta med det ängsliga bemötandet av rasistiska partier och istället få igång en diskussion på hur vi allvar skapar ett samhälle fritt från rasism, där alla kan delta på lika villkor och ges samma möjligheter.”  Kontakt

Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism

anton@umr.nu

0702-851488

Uppdatering

Hela Sverige tar debatten!
Redovisning två till Olof Palmes minnesfond
Kristianstad 2011-09-19
Hela Sverige tar debatten!
Ungdom Mot Rasisms kampanj Hela Sverige tar debatten syftar till att väcka engagemang mot rasism i vardagen genom utbildning, nätverk och aktivism. Till att få fler personer, unga som gamla att ta debatten mot rasismen där den visar sig, hur den än visar sig samt att sätta press på politiker att ta sitt ansvar.
Kampanjen har pågått sedan juni 2011 och har i skrivande stund involverat en stor andel av Ungdom Mot Rasisms lokalgrupper. Vi är väldigt glada över att kunna genomföra kampanjen med hjälp av det stöd som utgår från Olof Palmes minnesfond. Utan detta bidrag hade inte kampanjen kunnat nå den spridning som den nu gör.
Påverkansarbete
Material för påverkansarbete i form av flygblad, affischer och klistermärken har tagits fram och tryckts upp samt spridits till ovan nämnda lokalgrupper. Ett stort antal lokalgrupper har begärt och fått materialet som i dagsläget används inom ramen för dessas lokala påverkansarbete. På nationell nivå har kampanjen präglat Ungdom Mot Rasisms opinionsbildande arbete likväl som dess lobbyarbete. På organisationens seminarium i Almedalen fördes en debatt om rasismens
ursprung och konsekvenser.
På bloggen www.tadebatten.nu tar hela Ungdom Mot Rasism debatten om rasism. Medlemmar i
organisationen, styrelseledamöter samt personer från andra organisationer eller rörelser har skrivit inlägg, blivit intervjuade eller på annat sätt visat sitt stöd för kampanjen. I dagsläget stöttar 15 organisationer kampanjen genom att på bloggen, med sin logotyp, ställa sig bakom kampanjen. Material för att stötta nätaktivism har framtagits i form av en ”socialmedia handbok”. Denna
används i skrivande stund av Ungdom Mot Rasisms medlemmar i deras arbete med att bemöta rasistiska mytbildningar och lögner som sprids på nätet.
Utbildningar
I skrivande stund har två utbildningsdagar genomförts som riktat sig till unga antirasister, som företrädesvis är aktiva i Ungdom Mot Rasism. Båda dessa har gått av stapeln i ABF-huset i Stockholm.
Det första tillfället samlade aktiva medlemmar i Mälardalen som representerade ett flertal lokalgrupper. Utbildningen syftade till att bygga kunskap om rasism och antirasism samt kring
påverkansarbete i allmänhet och argumentationsteknik och -taktik i synnerhet. Det andra utbildningstillfället genomfördes under september månad. Vid detta tillfälle ägnades särskilt fokus på att utbilda framtida utbildare som ska kunna genomföra workshops och föreläsningar inom ramen för Hela Sverige tar debatten riktade till såväl lokalgrupper inom Ungdom Mot Rasism som till allmänheten i form av utbildningar på skolor eller öppna seminarier. De båda utbildningstillfällena har nått ut till omkring ett trettiotal aktiva och engagerade antirasister. Ett tredje utbildningstillfälle är planerat till att genomföras under oktober månad.