Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. 40 000 kronor. Utbildning i mänskliga rättigheter med särskild fokus på Access to justice och fångars rättigheter i Gaza

Stipendiat
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen Hanga Santha

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

ICJ-S avser att tillsammans med lokal partnerorganisation genomföra en utbildning för juriststuderande i Gaza med syfte att öka kunskapen om de skyddsmekanismer som merparten av de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna erbjuder oaktat härkomst, ras eller religion. Fokus är på palestinska fångars rättigheter. Vid sidan av utbildningen kommer informationsspridning och opinionsbildning att pågå i Sverige för att öka såväl den nationella som den internationella förståelsen.

Projektbeskrivning

I ett samarbetsprojekt mellan jurister i Gaza och Sverige ges människorättsförsvarare konkreta juridiska verktyg för att föra fram kränkningar av de mänskliga rättigheter de utsatts för.

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen har inlett ett projekt i Gaza som syftar till att stödja undervisning och utbyte i frågor om internationell rätt och mänskliga rättigheter. Tillsammans med den palestinska partnerorganisationen Palestinian Center for Human Rights (PCHR) kommer en svensk delegation av jurister att genomföra en utbildning för juriststuderande i Gaza med syfte att öka kunskapen om de skyddsmekanismer som merparten av de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna erbjuder oaktat härkomst, ras eller religion.

Människor boende i Gaza är fortsatt isolerade från omvärlden. Israel utövar trots tillbakadragandet i september 2005 effektiv kontroll över Gazaremsan genom luftrummet, kusten och den internationella gränsen. Denna kontroll upprätthålls bland annat genom en s k ”buffertzon”, ett område förbjudet att beträda och som normalt upprätthålls genom att beskjuta människor som beträder området. Området är inte utmärkt och det är okänt vilken omkrets det omfattar men sträcker sig normalt från ett minimum av 300 m till 1,5 km. PCHR har inlett ett projekt för att dokumentera kränkningar av humanitär rätt och mänskliga rättigheter i detta område för att kunna rapportera till FN:s fördragsorgan.

Den svenska delegationen kommer att genomföra utbildning av PCHRs personal inom detta område, med särskilt fokus på upptagande av vittnesmål, dokumentation och juridisk argumentation.

Bristen på respekt för internationell humanitär rätt fortsätter resultera i civila offer och det är
av yttersta vikt att fortsätta hålla hoppet uppe inför de rättighetsinstrument som finns tillgängliga men som av en rad anledningar inte tillämpas eller utnyttjas till fullo.

Projektet genomförs med stöd av Olof Palmes Minnesfond