Nätverket för Kärnvapennedrustning/Svenska läkare mot kärnvapen. 70 000 kronor. Reaching Nuclear Disarmament – the Role of Civil Society in Strengthening the NPT

Stipendiat
Nätverket för Kärnvapennedrustning, med Svenska Läkare mot Kärnvapen som huvudman för projektet. I Nätverket för Kärnvapennedrustning ingår följande organisationer: Svenska Läkare mot Kärnvapen, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, S Emma Rosengren

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning

Kärnvapen är ett av de största hoten mot mänskligheten idag. För att skapa en fredlig värld som bygger på internationellt förtroende och förståelse istället för hot om våld måste dessa vapen nedrustas. Därför håller Nätverket för Kärnvapennedrustning en internationell konferens om kärnvapen inför översynskonferensen av icke-spridningsavtalet 2010. Vi söker bidrag av er för en ungdomsinsats för att försäkra att ungdomar och studenter kan medverka i konferensen.

Projektbeskrivning

Kärnvapen utgör ett av de största hoten mot mänskligheten idag. Därför anordnar Nätverket för Kärnvapennedrustning en internationell konferens om kärnvapennedrustning i Stockholm den 6-8 november i år.

Existensen av kärnvapen påverkar alla människor världen över, och i synnerhet dem som i framtiden kommer att leva med konsekvenserna av dagens kärnvapensituation. Därför är det viktigt att den nya generationen av världens medborgare finns representerad i nedrustningsarbetet. Med stöd från Olof Palmes minnesfond kommer konferensen därför särskilt att fokusera på att engagera ungdomar i arbetet för en kärnvapenfri värld.

Konferensen arrangeras av Nätverket för Kärnvapennedrustning i samarbete med Pugwash, IPB och ABF. Projektet finansieras av Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin och Olof Palmes minnesfond.

Kontakt:
Emma Rosengren
c/o Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm
+46 (0)70 753 02 91
info@nucleardisarmament.se
http://www.nucleardisarmament.se/

Slutrapport

Den 6-8 november arrangerade Nätverket för kärnvapen-nedrustning en internationell konferens om kärnvapen-nedrustning och icke-spridning i Stockholm. I konferensen ingick en ungdomssatsning med deltagarplatser för ungdomar och studenter från nätverkets internationella systerorganisationer inklusive finansiellt stöd för resor och uppehälle.

I urvalet av deltagare tog vi särskild hänsyn till tidigare engagemang, ursprung och rekommendationer. Totalt sponsrades 11 personer från 9 länder.

Ungdomarna/studenterna möttes under en interaktiv workshop som hölls innan konferensen formellt hade öppnat. I denna workshop formulerade de rekommendationer inför nästa års översynskonferens (RevCon) av icke-spridningsavtalet NPT, vilka presenterades inför hela konferensen under en av de stora panelerna. Detta innebär att deras budskap nådde fler än 200 personer varav ett flertal har stor möjlighet att påverka den politiska dagordningen. Många av de äldre talarna hänvisade till budskapet från den yngre generationen och var mycket positivt inställda till deras närvaro. De deltog också i en specifik workshop fokuserad på den nya generationens perspektiv och strategier inom själva konferensen. Efter konferensen uppmanades alla ungdomsledare att skriva korta artiklar för konferensrapporten.

Bedömning och analys av projektets utfall
Genom ungdomsprojektet ville vi både skapa engagemang bland ungdomar och studenter i Sverige, och möjliggöra deltagande för yngre deltagare från internationella systerorganisationer. Totalt deltog 250 personer i konferensen, varav ungefär 50 var svenska studenter/ungdomar och ca 25 var internationella ungdomar/ studenter.

Genom ett omsorgsfullt arbete med att identifiera engagerade studenter/ungdomar lyckades vi samla en stark grupp med många idéer och stort intresse för frågan. Gruppen har efter konferensen fortsatt arbeta tillsammans vilket vittnar om att målet är uppnått. Exempel på samarbete är koordinerade strategier inför RevCon, möten under RevCon samt nätverkande genom sociala medier som Facebook. Representanter från Nätverket kommer att ha fortsatt samarbete och kontakt med ungdomarna inför och under RevCon.

Internationell förståelse och gemensam säkerhet
för fred
Anledningen till att konferensen arrangerades är det hot som kärnvapen utgör idag, och behovet av att ersätta hot om våld med internationellt förtroende och förståelse i strävan efter en fredlig värld. Den stora uppslutningen av både ungdomar/ studenter och andra deltagare visar att frågan är angelägen och att det är viktigt att samlas över nationsgränser för att åstadkomma förändring.

Redogörelse för andra samarbetspartners i projektet
Förutom organisationerna som ingår i Nätverket samarbetade vi med:
– ABF Stockholm
– International Peace Bureau IPB
– FN-förbundet Sverige
– Pugwash Sverige
Samarbetet har fungerat mycket bra och vi hoppas att konferensen har stärkt den svenska fredsrörelsens arbete för kärnvapennedrustning.

Övriga bidragsgivare
– Utrikesdepartementet
– Folke Bernadotteakademin
– Helge och Kjell och Märta Beijers Stiftelse
– LO och TCO sponsrade konferensen med material

Uppdatering

29 oktober 2009. Nätverket för Kärnvapennedrustning har beviljats stöd för att i samband med en internationell konferens om kärnvapennedrustning bjuda in yngre deltagare för att öka engagemanget bland unga samt erbjuda dem en arena att delta i det internationella nedrustningsarbetet. I arbetet med ungdomssatsningen har vi framförallt fokuserat på 1) Rekrytering av deltagare, och 2) Planering av aktiviteter.

1. Rekrytering av deltagare
Inför sommaren 2009 påbörjades arbetet med att rekrytera yngre deltagare till konferensen. En grupp arbetade med att hitta lämpliga kontakter inom nätverkets organisationer. Några egenskaper efterfrågades särskilt:

– Engagemang: personen som nomineras förväntas vara aktiv medlem i organisationen.
– Erfarenhet: personen bör ha erfarenhet av kärnvapenfrågan.
– Rekommendationer: personen måste rekommenderas av någon med god kännedom om organisationens arbete.

I gallringsprocessen har vi särskilt tagit hänsyn till:
– Ålder: målsättningen är att ha en så stor spridning som möjligt inom ålderskategorin 18-30 år
– Kön: målsättningen är att ha en jämlik representation av män och kvinnor
– Visa: vi valde särskilt ut personer som har kännedom om vad som krävs för att söka visa

Efter detta tog vi kontakt via email med personerna med detaljerad information om vad vi förväntar oss av dem för att de ska få bidrag från oss. Av de flesta fick vi omedelbara och positiva svar. Endast ett par personer tog senare tillbaka sin anmälan av olika skäl.

2. Planering av aktiviteter
En stor del av arbetet med ungdomssatsningen har varit att involvera personer i Sverige i planeringsarbetet. Vi har gått till väga på följande sätt:

– För att ungdomarna ska känna sig välkomna på konferensen och i Stockholm har vi två kontaktpersoner som har det huvudsakliga ansvaret för att möta deltagarna och bistå dem med praktisk information.

– Ett särskilt seminarium kommer att hållas före konferensen, för att skapa möjlighet för ungdomarna att träffas och utbyta erfarenheter. Detta seminarium kommer att innefatta en interaktiv workshop som syftar till att ta fram konkreta arbetspunkter som kommer presenteras i en panel under konferensen. Ett seminarium under själva konferensen kommer också att fokusera på ungdomars arbete och i detta seminarium är 5 av deltagarna huvudtalare.

Vi ser fram emot en trevlig konferens i november!