Mötesplats Hornstull, dokumentärfilmsworkshop i Kenyas slumområden

Stipendiat
Mötesplats Hornstull, David Herdies

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Vi söker bidrag för att visa filmen 99.9 – FM I skuggan av staden i två slumområden, Kibera och Korogocho, nere i Nairobi. I samband med visningen avser vi hålla en workshop om dokumentärfilm tillsammans med ett kulturcentrum i Korogocho.

Projektbeskrivning

Alternative Voices är ett demokrati-, yttrandefrihets- och mediekritiskt projekt som skapar ett samarbete mellan oberoende kultur- och mediautövare i Sverige och Kenya.

Workshopen hålls som ett samarbete mellan produktionsbolaget Filmfront STHLM, den ideella kulturföreningen Mötesplats Hornstull, samt radiostationen Koch FM. Workshopen var planerad att hållas i Korogocho under augusti, men flyttades fram till den 9-13 Juli. Vi kommer under dessa dagar tillsammans med en grupp från Korogocho under ledning av Francis ”Big Toto” Ngira, med utgångspunkt i det filmade materialet diskutera de erfarenheter och funderingar som vi stött på under arbetet med den dokumentär vi arbetat med i Nairobi sedan 2006. Diskussionerna förs med utgångspunkt i konkreta exempel ifrån vårt filmade material. Under workshopen genomförs övningar där deltagarna får möjlighet att pröva på olika sätt att utrycka sig genom filmmediet. I anslutning till radiostationen kommer vi även sätta upp en studio där vi kommer  ha en genomgång av grunderna i redigering. Detta kommer skapa möjlighet för deltagarna i workshopen att fortsätta arbeta med film i framtiden, och skapa nya nätverk.

Slutrapport

Alternative Voices

Vi har nu avslutat den del av vårt samarbetsprojekt i Kenya som vi fått stöd för att genomföra av Olof Palmes Minnesfond: En workshop som under namnet Alternative Voices hölls i slumområdet Korogocho i Nairobi nu i somras. Workshopen var upplagd som ett ömsesidigt utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter, och den blev som vi hoppats, inspirerande och lärorik för alla involverade. Vi bidrog med vår praktiska kunskap om hur man rent tekniskt arbetar med film, vilket vi förmedlade till deltagarna i workshopen under ett antal olika pass då vi gick igenom manusskrivande/planering, inspelning/filmning, respektive redigering/postproduktion. I utbyte fick vi ta del av deltagarna från Korogochos kunskaper i hur man bygger upp ”community baserad” mediaproduktion, något de bl.a. genom sitt arbete med drivandet av lokalradiostationen Koch FM har lång erfarenhet av. Vi hade dessutom flera gemensamma pass med mer teoretiska och filosofiska diskussioner kring makt, media och demokrati, ursprungligen med utgångspunkt i vår nyproducerade dokumentärfilm Citizen Oketch, en film som vi arbetat med i två och ett halvt år i slummen i Nairobi.

Trots att vi på många sätt kommer från totalt olika världar – de med erfarenheter av fattigdom, våld och orättvisor som vi aldrig helt kommer kunna förstå – fann vi under dessa diskussioner att vi faktiskt på många sätt har en liknande vision av vad vi vill uppnå genom att arbeta med film och media. Detta var för oss oerhört inspirerande och för vår del kände vi oss uppmuntrade och stärkta i vårt engagemang för att arbeta för förändring genom filmarbete. Workshopen har även lett till konkreta resultat för deltagarna i Nairobi. De har nu startat ett lokalt produktionsbolag för film under namnet Filmfront NRB och flera av personerna som deltog i workshopen arbetar med olika filmprojekt. Francis ”Big Toto” Ngira Okello, som varit huvudansvarig på plats för projektet och har varit vår huvudsakliga motpart, arbetade under slutet av sommaren som kameraassistent på spelfilmen The Necklace, den första kenyanska spelfilmen som filmas med Red kamera, och under hösten arbetade han sedan som producent och assisterande regissör på kortfilmen Salim som filmades i Puno i Indien. En annan av medlemmarna i Filmfront Nairobi Wandei Bernad arbetar just nu med dokumentären Fulfilling the African Dream som beräknas vara färdig 2009. Övriga deltagare Stephen Waweru, Maureen Sadia, Neville Albert och Raphael Onyango fokuserar på att bygga upp en liknande struktur som de tidigare gjorde med radiostationen Koch FM, där ungdomar från lokalområdet på sikt kommer få möjlighet att lära sig filmmediet och göra egna produktioner. David Herdies kommer åka tillbaka till Nairobi nu i december för att fortsätta fördjupa samarbetet med Filmfront NRB. Vår förhoppning är att vi längre fram ska kunna hjälpa varandra att tillgängliggöra varandras filmer, så att vi här i Sverige ska kunna ta del av deras produktioner och även tvärtom.

Uppdatering

Workshop – Alternative Voices

Det var med de glädjande nyheterna att vi fått ytterligare stöd till workshopen i form av foto och redigerings-utrustning till studion, från UR och Scandinavian Photo, som vi återsåg projektets huvudansvariga i Kenya Francis ”Big Toto” i Koch FMs studio i slumområdet Korogocho. Francis har efter flera års arbete med radio själv valt att inrikta sig mot filmarbete och har trots att han fötts i ett av Nairobis fattigaste områden mot alla odds lyckats ta sig in på en av Kenyas bästa filmskolor. Toto hade funderat vidare kring upplägget på workshopen och han kom när vi anlände till Nairobi med ett antal konkreta förslag till förändringar. Utifrån hans erfarenheter med startandet av radiostationen Koch FM så förslog han att vi skulle begränsa antalet deltagare i workshopen. Eftersom han själv redan är filmtekniskt kunnig och i fortsättningen kommer kunna fungera som lärare och instruktör, så föreslog han att vi istället för att försöka utbilda så många som möjligt skulle fokusera på en mindre grupp, på detta sätt skulle vi hinna mer, kvaliteten skulle bli högre och dessa personer skulle sedan i förlängningen kunna fungera som lärare åt andra. Vi beslutade oss för att följa hans model och workshopens deltagare begränsades till fem utöver oss tre tidigare nämnda. Workshopen blev ett mycket spännande forum, som var utvecklande för oss alla. Inte minst för vår egna film och vårt egna fortsatta filmskapande fick vi ut mycket av de synpunkter och åsikter som vädrades under diskussionerna kring vår film. De fem deltagarna fick göra flera kortare filminslag av olika typ som de sedan redigerade på egen hand. Alla involverade fick förutom en massa nya kunskaper och verktyg mersmak av samarbetet och vi håller numera kontinuerligt kontakt om detta. Att Toto valde att kalla den nya systerorganisation till radion som föddes efter workshopen för Filmfront NRB var för oss mycket glädjande! Då han kommer till Stockholm i samband med vår konstutställning/konferens nu i september (www.informalcities.org) har vi planer på att utveckla ett projekt som så att säga vänder på rollerna och där några filmskapare från Nairobi kommer hit för att göra en dokumentärfilm i Stockholm.  Men detta projekt är ännu på utvecklingsstadiet.