Linnéa Plöen/Kenyaprojektet, Göteborg. En hållbar uppväxt för barn i Kenya Volontär-/utvecklingsarbete, 10 000 kronor

Stipendiat
Linnéa Plöen / Kenyaprojektet

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Som Kenyaprojektsmedlem söker jag medel för en resa till Wagwe för att skriva en utvärderingsrapport och volontärarbeta på en skola. Väl hemma ämnar jag föreläsa om resans lärdomar (kontakt finns redan med Sigtunaskolan och de ställer sig mycket positiva). Resan kommer leda till att vårt arbete blir mer effektivt och med rapporten/föreläsningen kommer jag berätta om mina upplevelser och därmed öka den internationella förståelsen för barns situation i ett mycket fattigt område i Kenya.

Projektbeskrivning

Som medlem i Kenyaprojektet har jag beviljats 10.000 kronor av Palmefonden för en resa till Wagwe i Kenya för att skriva en utvärderingsrapport och volontärarbeta på en skola. Väl hemma ämnar jag föreläsa om resans lärdomar (kontakt finns redan med Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och de ställer sig mycket positiva). Resan kommer att leda till att vårt arbete blir mer effektivt och med rapporten och föreläsningarna kommer jag berätta om mina upplevelser och därmed öka den internationella förståelsen för barns situation i ett mycket fattigt område i Kenya.

 

Mitt namn är Linnéa Plöen, jag är 22 år gammal och har precis avslutat min kandidatexamen i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Jag har alltid haft ett stort engagemang för utrikespolitiska frågor och mänskliga rättigheter. Det har bland annat lett till att jag som 14-åring var med i uppstarten av välgörenhetsföreningen Kenyaprojektet på min gamla högstadie- och gymnasieskola Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

 

Kenyaprojektet hjälper invånare i det extremt fattiga området Wagwe i Nyanzaprovinsen vid Victoriasjön. Det bor cirka 8000 människor i området varav två tredjedelar är under 18 år. Kenyaprojektet är en förening vars medlemmar i huvudsak är ungdomar och tanken med föreningen är just att ungdomar skall hjälpa andra ungdomar. Föreningen arbetar aktivt för FN:s millenniemål 1, 2 och 4, detta genom att skapa förutsättningar för utbildning, ge näring och vård genom skolmåltider och skolhälsovård samt genom tillgång till rent vatten. Föreningen har under åren hjälpt flera barn med skolavgifter för att kunna ta sig igenom både lägre och högre utbildning. Dessutom invigdes nu den 5 januari i år The Mama Norah Education Centre, en skola som föreningen byggt där 40 sexåringar nu börjar i förskolan. Den största delen av dessa barn kommer från mycket fattiga förhållanden och skulle inte ha råd att betala en skolavgift. Målet är att skolan kontinuerligt skall fortsätta att byggas ut för att ge plats åt äldre elever också. Förutom utbildning är också rent vatten en av projektets hörnstenar, och även en viktigt förutsättning för fattigdomsbekämpning. Därför har projektet ett initiativ för rent vatten där vi köpt in solvattendunkar, som renar vatten med hjälp av solenergi, Life Saver-vattenfilter, som gör havsvatten drickbart, samt Eco Loo-toaletter, som omvandlar fekalier till biologiskt gödsel (www.kenyaprojektet.se).

 

Jag har tilldelats Palmestipendiet för att ges möjligheten att finansiera en resa till Wagwe i Kenya där jag i egenskap av utbildad statsvetare skall utarbeta en rapport som utvärderar arbetet Kenyaprojektet gjort hittills. Detta behöver göras för att effektivisera arbetet, samt för att hitta nya vägar att bidra till en hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter för invånarna i området. Jag söker stipendiet för att föreningen inte har råd att finansiera min resa på grund av begränsade medel.

 

Med min resa och mina lärdomar ifrån den, kommer jag att kunna medverka till att hjälpa invånarna i ett mycket utsatt område i Kenya med utbildning och näring. Dessutom kommer föreningen Kenyaprojektet att kunna använda min rapport för att utveckla och effektivisera arbetet så att vi vet att hjälpen går dit den ska. Vidare kommer rapporten att vara ett led i att förbättra våra hjälptagares situation, vilket bidrar till Palmefondens utsatta mål att verka för internationell förståelse genom att främja solidaritet och empati. Det är en mycket viktig gärning.

 

Jag kommer att befinna mig i Kenya mellan 22 okober och 3 december 2014. Under den tidsperioden kommer jag att skriva en rapport som omfattar intervjuer med lokalbefolkningen, datainsamling på plats, studiebesök i området, samt besök hos aktiva medlemmar av föreningen i Nairobi.  Jag och föreningen anser att det är ett tillräckligt tidsomfång för mig att hinna göra både undersökningen till rapporten samt att skriva den.

 

Jag kommer att följa upp mitt arbete med en publicering av rapporten på föreningens hemsida samt genom att hålla föreläsningar på bland annat Sigtunaskolan om mina upplevelser och lärdomar. Med webbpubliceringen och föreläsningarna kommer rapporten att kunna vara till gagn för många. Enligt mig är det av stor vikt att sprida kunskapen jag kommer ålägga mig, för att resultaten kommer inte bara att hjälpa min förening, utan de kommer också att kunna vara ett hjälpmedel för andra välgörenhetsföreningar som arbetar småskaligt, detta genom att mina resultat förhoppningsvis kommer att visa hur välgörenhetsföreningar kan jobba effektivt och se till att hjälpen går dit den ska.

 

I en vidare kontext vill jag tro att mitt arbete kommer att vara viktigt för barnen i Wagwe. Min förhoppning är att Kenyaprojektet kommer att kunna använda mina resultat till att hitta nya vägar för hjälparbete och internationell förståelse. Det är viktigt i ett land där korruptionen är hög och där det kan vara svårt att på ett transparent sätt se vart medlen vi ger går. Det är också anledningen till att idén till resan föddes. Jag vill göra skillnad, och genom att vara på plats och samla in våra hjälptagares erfarenheter tror jag att jag kommer göra det, åtminstone i en liten skala.

Linnéa Plöen,