KFUK-KFUM, Göteborg. 30 000 kronor. Klimatutbyte med YMCA Mexiko till COP-16

Stipendiat
Y Climate Action genom KFUK-KFUM Plattform Caroline Sten

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Vårt syfte är att skapa relationer och förståelse mellan ungdomar från samma förening på olika kontinenter och visa dessa ungdomar hur de kan påverka sin egen samtid. Vi lärde oss mycket vid vårt deltagande vid COP-15 och vi vill sprida denna kunskap vidare. Klimatet är en global fråga som kräver globala lösningar, och om vi ungdomar kan arbeta tillsammans för att påverka vår framtid kommer det skapa relationer över världshav som både främjar internationell förståelse och en fredligare värld.

Projektbeskrivning

Y Climate Actions projekt går ut på att förbereda ett par svenska ungdomar för att delta i COP-16 i Mexiko i december och inför mötet skapa kontakter med andra ungdomar som också kommer vara där. Projektet går särskilt ut på att nå ungdomar inom YMCA i Central- och Sydamerika för att dela kunskap och idéer som rör klimatet. Syftet är att de ungdomar som deltar kan samla information och intryck som de sedan delger de som inte haft möjlighet att själva vara där. Ungdomars närvaro på mötet är viktigt dels ur ett demokratiskt perspektiv och dels för att ungdomar ska kunna förmedla intryck till andra ungdomar och berätta om händelserna på ett begripligt sätt. Det är också viktigt att detta sker över gränser så att ungdomar från olika delar av världen tillsammans arbetar mot ett mål som berör oss alla.

 

Under sommaren har arbetet bestått av att söka ytterligare bidrag, börjat skapa nätverk inför mötet samt strukturera upp arbetet och skapa en projektplan, studiecirklar och en arbetsfördelning.

Slutrapport

Syftet med Y Climate Actions projekt var att arrangera ett samarbete mellan mexikanska YMCA och svenska KFUM, där deltagarna sedan var med på det stora klimattoppmötet COP-16 i Cancun i Mexiko. Förberedelsearbetet bestod av planering och utbildning av de två svenska deltagarna Marie Widén och Elina Sundström, som båda var på COP-15 i Köpenhamn 2010, och kontaktsökande med mexikanska YMCA. Väl i Mexiko deltog både de svenska och de mexikanska delegaterna i aktioner och påverkansarbete genom ungdomsrepresentationen YOUNGO, och de hade även några dagar när de diskuterade förutsättningarna för YMCA att utvecklas inom klimat och miljö. De svenska tjejerna berättade om hur vi har arbetat med YCA i Sverige och tillsammans diskuterade de hur man skulle kunna utveckla något liknande i Mexiko. När tjejerna kom tillbaka till Sverige anordnade de en liten efterträff i Trollhättan där de berättade för en intresserad grupp om Mexikoupplevelsen, samt såg framåt mot COP-17 i Sydafrika. De har också hållit föreläsningar enligt villkoren för projektets andra sponsorer; Huddinge kommun, Miljöpartiet i Sala och Haninge och KFUK-KFUM:s triangelförbund.
Vi upplever att projektet var mycket lyckat och att våra förväntningar uppfylldes! Resultaten av projektet är att YMCA återigen representerats på ett COP, att ett YCA-projekt har startats upp i Mexiko och att ungdomar från båda länderna har fått mötas och utbyta erfarenheter av att vara ung i YMCA-rörelsen. Detta är också den främsta anledningen till att projektet har bidragit till internationell förståelse och fred, eftersom de svenska deltagarna har fått möjlighet att skapa kontakt med ungdomar från ett annat land, samtidigt som de tillhör samma förening och med samma intresse för att göra ungdomars röster hörda när framtiden för planeten ska avgöras. Dessutom fick både de mexikanska och de svenska ungdomarna arbeta med ungdomar från andra organisationer och länder inne på mötet.
Vi kommer fortsätta vara i kontakt med YMCA i Mexiko och följa deras utveckling. Vi kommer även arbeta för att sätta ihop en liten delegation till nästa stora klimatkonferens i Sydafrika i december 2011, och förhoppningsvis kommer delegationen även denna gång bestå av ungdomar både från Sverige och värdlandet, eller närliggande länder. YMCA, i egenskap av en global förening med över 45 miljoner medlemmar fördelade över 125 länder, har en unik möjlighet att hjälpa ungdomar lära sig mer om klimatet och samarbeta för att förändra både globalt och lokalt. Inom YCA finns kunskapen och erfarenheten som behövs för att skapa ett meningsfullt deltagande på klimat-toppmötet, och vi vill forsätta dela med oss av den och samtidigt lära av YMCA-medlemmar från andra länder.

Uppdatering

COP-16 och Mexiko närmar sig med stormsteg för gruppen. Våra resenärer har utsetts, Marie Widén och Elina Sundström kommer representera Y Climate Action tillsammans med en liten delegation från världssamfundet, World Alliance of YMCA´s, och representanter från YMCA i Latinamerika. En stor del av vårt arbete så här långt har bestått i att via mejl och telefonsamtal knyta nya kontakter med ungdomar i Latinamerika, vilket till slut har lyckats trots vissa språksvårigheter. Vi har även återupptagit kontakter från Köpenhamn och COP-15, via WA-YMCA, LSU (Sveriges ungdomsorganisationer), Svenska kyrkan och YOUNGO, ungdomars formella ingångskanal i förhandlingarna.

Utöver detta har vi haft en del praktiska förberedelser som man inte kommer undan; vi har bokat flyg, vaccinerat vår delegation, sökt ackrediteringar till mötet och letat boende. Förhoppningsvis löser sig boende gratis, tack vare en fantastisk mexikan vi träffade i Köpenhamn, och då kommer delegationen även få bo med andra klimatintresserade ungdomar från hela världen.

För oss som är kvar i Sverige i december har de senaste månaderna inneburit att vi sökt pengar från andra organisationer, så utöver Palmefonden kommer resan finansieras av Haninge kommun och Miljöpartiet Haninge och Västmaland. Vi har även planerat lite kring redovisningen av projektet, som troligtvis kommer bestå i lite föreläsningar i KFUM-lokaler i Göteborg samt en träff för intresserade.