Josephine Sundqvist, Jönköping. Fältstudier i Rwanda

Stipendiat
Josephine Sundqvist Enskild sökande

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Jag planerar för att åka till Rwanda två månader under februari-mars 2009 för att samla material till min Master uppsats i Freds-och Utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet. Mitt huvudsakliga syfte är att undersöka vilken roll civila samhället har i freds och försoningsprocesser i Rwanda, där jag specifikt kommer att undersöka och tittare närmare på kyrkans roll, som en stor aktör inom civilsamhället.

Projektbeskrivning

Jag bedriver forskning om freds och försoningsprocessen i Rwanda. Jag kommer under två månader vårterminen 2009 att resa till västra Rwanda för att genomfora en fältstudie med kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer och samla material till min Master uppsats i Globala Studier vid Göteborgs Universitet. Mitt huvudsakliga syfte med studien är att undersöka vilken roll civila samhället har i freds och försoningsprocessen i Rwanda, där jag specifikt undersöker och tittare närmare på kyrkans roll, som en stor aktör inom civilsamhället på gräsrotsniva.

Slutrapport

Jag har avslutat min masterforskning om freds- och försoningsprocessen i Rwanda där jag studerat civila samhället med specifikt fokus på kyrkans roll i processen. Jag har under dryga två månader under vårterminen 2009 genomfört en fältstudie i västra Rwanda med kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer och deltagande observation vid kyrkomöten och lokala ”Gacaca” rättegångar. Jag har presenterat och försvarat min masteruppsats för ett forskarseminarium vid institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet den 3 juni 2009.

Jag har genom min insamlade empiri bidragit med ett unikt perspektiv inom ämnet Globala Studier genom studiet av försoningsprocessen utifrån en ”buttom-up approach”, där sociala rörelser i lokalsamhället stått i fokus för min analys. Mitt empiriska material har påvisat vikten av att inkludera studiet av sociala rörelser inom freds- och försoningsforskningen, för att kunna mäta försoningspåverkan lokalt utifrån landets nationella försoningsstrategi.

Jag vill uttrycka min uppskattning för det stöd och den vägledning som jag har från School of Global Studies (SGS), under ledning av Michael Schultz. Jag vill också tacka Center for Conflict Management (CCM), särskilt professor Paul Rutayisire, för att ha erbjudit mig kontinuerligt stöd. Forskningsstudien skulle inte ha kunnat genomföras utan bidrag från två viktiga givare, där Internationella Programkontoret har varit den huvudsakliga sponsorn. Minor Field Study (MFS) stipendiet har täckt mina mina större omkostnader för de månader jag tillbringat i Rwanda. Stipendiet från Olof Palmes Minnesfond har möjliggjort för mig att anställa professionella tolkar och översättare från National University of Rwanda. Jag vill rikta ett särskilt tack till fonden för denna möjlighet men också personligen tacka tolkarna; Denyse Umuneza, Esther Umwineza, Noah Manzi och Christian Lufulwabo.

Jag vill också tacka alla medlemmar och ledare för Association des EGLISES de Pentecôte du Rwanda (ADEPR) för att ha deltagit i fallstudien, i synnerhet ”représentant legal; Pasteur Samuel Usabwimana som har gett mycket av sin tid.

Jag har haft den stora möjligheten att bedriva min forskning i Öst/Central Afrika där jag tillbringat flera år som barn och ytterligare år som vuxen. För dessa tidigare erfarenheter som jag bär med mig vill jag tacka mina föräldrar och min man. Under mitt arbete vid FN: s internationella krigsförbrytartribunal (UNICTR) väcktes mitt stora intresse för försoningsprocessen i Rwanda och genom mitt arbete där fick jag möjligheten att ha personliga möten med flera av hjärnorna bakom folkmordet 1994. Tack alla mina kollegor vid UNICTR för att ni gav mig denna möjlighet.

Josephine Sundqvist

ABSTRACT

This is an inquiry on the role of the Pentecostal movement (ADEPR) in the national reconciliation process in post-genocide Rwanda. My overall aim are to contribute to the research field focusing on the role of social movements in reconciliation processes by filling the ”gap” of studies on religious grassroots movements. Religious movements failed to prevent the genocide and stand accused of participating in the killing. Hence they face the enormous challenge of fostering peace and contributing to the national reconciliation process.

The case study is triangulated through the use of different qualitative methods (semi structured interviews, participant observation and qualitative text-analysis) and is conducted on three different levels through strategic sample. The first level concerns representatives from the movement, on a grass-root level, the second level involves religious representatives from other leading congregations in Rwanda and the third level includes non-religious actors such as the National Unity and Reconciliation Commission (NURC).

The results show that the movement has been fairly inactive in the reconciliation process during the first ten years following the genocide due to internal struggles and leadership conflicts along ethnic lines. Despite this, the movement has during the last five years had a great impact, in particular in their emphasis on repentance through their programs in prisons which have resulted in perpetrators confessing their crimes in Gacaca sessions. The young generation, have been front figures in initiating processes of reconciliation internally; in local churches and externally; through village programs with a strong emphasis on forgiveness, acceptance of the past and rebuilding of relationships.

Religion is strong in Rwanda and a vast majority of the Rwandese population is engaged in religious congregations. ADEPR alone has over a million members (including children and non-baptized adults). The governmental influence over the movement has been strong, during the years, and as a result the movement has been given much public space. Several local leaders bring to the light a governmental monopolization of the concept of reconciliation. Despite this members and leaders of the movement have managed to integrate a religious interpretation.

***

Länkar:

National University of Rwanda

School of Global Studies

National Unity and Reconciliation Commission

Uppdatering

Jag är nu mitt uppe i min masterforskning om freds- och försoningsprocessen i Rwanda. Jag befinner mig i västra Rwanda i Gisenyi och genomför kvalitativa intervjuer och undersöker vilken roll civila samhället har i freds och försoningsprocessen i Rwanda, där jag specifikt undersöker och kyrkans roll, som en stor aktör inom civilsamhället på gräsrotsnivå. Den absolut största utmaningen jag står inför är den kontroll som regeringen utövar, inte minst över religiösa organisationer i fält och detta har helt klart en negativ inverkan på demokratiseringsprocessen i landet. Inspirerande nyheter är att jag precis har fått mitt forskningspermit från myndigheterna, på söndag ska jag delta vid min första Gacaca rättegång i fält. Gacaca är ett traditionellt domstolsväsende som regeringen återskapat för att kunna utreda alla fall mot folkmordsförövare genom att involvera hela lokalsamhället i rättsprocessen. Ser fram emot
fortsatt spännande möten och intervjuer i fält under ytterligare en månad framöver.
MVH Josephine Sundqvist