Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholm. 70 000 kronor. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i praktiken – unga kvinnors deltagande i den internationella freds- och säkerhetspolitiken

Stipendiat
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Josefine Karlsson

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning

Ett internationellt forum med syftet att förena IKFF:s yngre medlemmar från hela världen. Målet är att utarbeta verktyg för engagemang i freds- och säkerhetsfrågor med utgångspunkt i kvinnors mänskliga rättigheter och lika deltagande. Vi vill skapa förståelse och utbyta erfarenheter kring hur säkerhet och fred kan förstås olika i olika länder och kontexter inom IKFF. Det övergripande målet är att stärka, förena och inspirera unga kvinnor i deras arbete för fred, säkerhet och jämställdhet.

Projektbeskrivning

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har mottagit Palmestipendiet 2010. Olof Palmes Minnesfond har beslutat att stödja IKFF:s planerade möte för att sammanföra unga medlemmar från hela världen. Målet är att utarbeta verktyg för engagemang i freds- och säkerhetsfrågor med utgångspunkt i kvinnors mänskliga rättigheter och lika deltagande. Vi vill skapa förståelse och utbyta erfarenheter kring hur säkerhet och fred kan förstås olika i olika länder och kontexter inom IKFF. Det övergripande målet är att stärka, förena och inspirera unga kvinnor i deras arbete för fred, säkerhet och jämställdhet. Inbjudan har gått ut till IKFF:s samtliga 38 sektioner på alla kontinenter. Tack vare Olof Palmes Minnesfond kommer flera deltagare från sektioner som saknar egna finansiella medel för resor att kunna delta, såsom Colombia, Costa Rica, DR Kongo och Palestina.

Kontaktperson: Josefine Karlsson, josefine.karlsson@ikff.se

Slutrapport

IKFF anordnade ett läger där deltagarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter av arbete med freds- och säkerhetspolitiska frågor. Genom workshops men också genom att leva och bo tillsammans under några intensiva dygn fick deltagarna lära mer om vad fredsarbete innebär i olika delar av världen. Många har i utvärderingar också uttryckt att tiden mellan workshops var oerhört värdefullt för samtal och utbyte av erfarenheter och personliga band har knutits för framtiden. Deltagarna deltog även i en internationell konferens anordnad av Operation 1325 med anledning av resolution 1325:s tioårsjubileum och fick genom detta även en inblick i hur andra organisationer arbetar kring resolution 1325 och dagsaktuella frågeställningar.

Vi pratade mycket kring möjliga samarbeten och inte minst om kommunikation. Deltagarna såg en stor styrka i hur de skulle kunna kommunicera på nya sätt jämfört med hur kommunikationen fungerar inom organisationen idag. Genom värdeövningar och gruppdiskussioner för att utnyttja den bredd på bakgrunder och erfarenheter som finns bland medlemmarna skapades en handlingsplan för deltagarnas arbete inför IKFF:s internationella kongress i augusti 2011 i Costa Rica. Det arbetet har nu påbörjats och deltagarna har via mejl fortsatt hålla kontakten för att fortsätta.

Sista dagen för lägret anordnade vi ett öppet seminarium för att presentera forumdeltagarnas erfarenheter och de frågor de ser som avgörande för framtiden. Det blev också ett tillfälle för deltagarna att berätta för andra IKFF-medlemmar om det intensiva arbete som pågått under lägret och idéerna för framtiden.

Beskrivning av hur projektet har gått, konkreta resultat, förväntningar och fortsatt arbete
Projektet har gått mycket bra! Några exempel på konkreta resultat är det fortsatta samarbete som mötet har lett till. De flesta deltagarna har fortsatt att hålla kontakten för att dela information, fundera kring samarbetsmöjligheter och inte minst nästa möte. I sommar, 2011, arrangerar IKFF internationellt en stor konferens på temat kvinnor, fred och säkerhet där medlemmar från hela världen kommer att delta för att diskutera och utveckla både organisationens politik och sturktur. Deltagarna från lägret i Stockholm diskuterar nu hur deras resultat och idéer ska kunna presenteras där.

Kort reflektion kring hur ert arbete har bidragit till den internationella förståelsen, det antirasistiska arbetet och/eller den gemensamma säkerheten för fred
Målet var att utarbeta verktyg för engagemang i freds- och säkerhetsfrågor med utgångspunkt i unga kvinnors mänskliga rättigheter och lika deltagande. Vi ville skapa förståelse och utbyta erfarenheter kring hur säkerhet och fred kan förstås olika i olika länder och kontexter inom IKFF. En viktig lärdom av detta projekt är värdet av personliga möten. Många av deltagarna hade tidigare varit i kontakt med varandra men aldrig träffats. Samarbetet sinsemellan är nu oerhört mycket lättare. Som ung kvinna som vill arbeta för fred i en global värld behöver du all uppmuntran du kan få. Detta läger innebar en oerhörd energikick för alla deltagare som redan gett ringar på vattnet.

Arbetet med övriga samarbetspartners
Vi deltog i en konferens anordnad av Operation 1325 som fick mycket gott betyg av deltagarna i utvärderingarna. Seminariet sista dagen anordnades tillsammans med ABF vilket också var lyckat.

Andra bidragsgivare
Stöd från Ungdomsstyrelsen bidrog till möjligheten att anordna lägret. Palmefondens medel möjliggjorde internationellt deltagande.

Uppdatering

IKFF anordnar internationellt forum för yngre medlemmar med
stöd av Olof Palmes Minnesfond

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har mottagit
Palmestipendiet 2010. Olof Palmes Minnesfond har beslutat att stödja
IKFF:s planerade möte för att sammanföra unga medlemmar från hela
världen. Arbetet med att arrangera mötet går framåt. Tack vare
tidigare kontakter internationellt och med stöd av IKFF:s huvudkontor
i Genéve har kontakterna kunnat skötas effektivt. Intresset för att delta
är större än väntat! Det är självklart glädjande, men också tråkigt att
behöva tacka nej till engagerade medlemmar runt om i världen. I
dagarna besöker de deltagare som behöver visum Sveriges ambassader
runt om i världen. Trots alla de ansträngningar som krävs av
deltagarna med ibland långa resor för visumintervjuer,
ogenomtränglig byråkrati eller dyra flygbiljetter är alla fast beslutna
att delta – från Australien har en deltagare betalat sin resa helt själv till
exempel. Genom en facebook-grupp knyter deltagarna redan kontakt
med varandra – världen känns plötsligt mindre! Om allt går som
planerat kommer Olof Palmes Minnesfond att ha möjliggjort
deltagande från sektionerna i Colombia, Costa Rica, DR Kongo,
Nigeria och Palestina.

Kontaktperson: Josefine Karlsson, josefine.karlsson@ikff.se