Ibn Rushd Studieförbund. 40 000 kronor. Srebrenica – Lärdomar från Historien

Stipendiat
Ibn Rushd Studieförbund Sofia Aouinti

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Projektets mål är att anordna en studieresa för 10 ungdomar till Srebrenica. Resan skall ge deltagarna en gedigen kunskap om skeendena kring folkmordet i Srebrenica. Genom studiebesök, föreläsningar och kontakt med lokalbefolkningen skall deltagarna få möjlighet att under resans gång reflektera över frågor såsom antirasism och mänskliga rättigheter. Projektets syfte är att ge deltagarna verktyg för att arbeta för ett bättre samhälle.

Projektbeskrivning

Ibn Rushd Studieförbund drar igång ett pilotprojekt för att uppmärksamma folkmordet i Srebrenica. Vi använder folkbildningen som verktyg för att initiera ett aktivt lärande men också för att slå ett slag för antirasismen och mänskliga rättigheter. Resan ska bli startskottet till ett viktigt folkbildningsarbete med att återberätta det som många helst vill glömma, ett folkmord i modern tid.
10 personer, ungdomar och vuxna med förankring i folkbildning, föreningsliv och antirasistiska organisationer kommer att åka med. Under drygt en vecka kommer gruppen att besöka historiska platser, museer och träffa överlevande men också få en ökad insikt om vad det var som föranledde kriget och folkmordet. Kriget är ett unikt exempel på hur islamofobi tillsammans med propaganda utvecklas till islamhat och muslimhat med etnisk rensning och folkmord som konsekvens.
-Vi är mycket glada att vi efter hårt arbete äntligen kan starta igång det här viktiga projektet. Vi vill att denna fråga ska få nödvändig vikt i historien och läroböckerna. Det handlar om ett folkmord i modern tid där mekanismerna bakom den har många likheter med de mekanismer som finns bakom det hat och intolerans som idag även gror i vårt samhälle. Srebrenica är tyvärr den yttersta konsekvensen av sådant hat och intolerans, säger Elvir Gigovic, tf rektor på Ibn Rushd Studieförbund.
Tanken är att deltagarna ska agera både som ambassadörer och vara de som hjälper studieförbundet att dra igång både stora och små folkbildningsinsatser.
Projektet utförs med stöd av Olof Palmes Minnesfond.

Slutrapport

Srebrenica-lärdomar från Historien

Slutlig rapport

Bakgrund

Under hösten 2012 initierade Ibn Rushd Studieförbund ett pilotprojekt för att uppmärksamma folkmordet mot muslimer i Srebrenica och i övriga Bosnien. Här har vi använt folkbildningen som verktyg för att påbörja ett aktivt lärande men också för att slå ett slag för antirasismen och mänskliga rättigheter.

Resan ska bli startskottet till ett viktigt folkbildningsarbete med att återberätta det som många helst vill glömma: ett folkmord i modern tid.

Ett skräddarsytt program har planerats med besök till historiska platser, utbildningsinstanser, museer samt möten med överlevande. Vi använder folkbildning som metod och fokus blir därför möten för kunskap och diskussion.

Metod

Ibn Rushd Studieförbund har i detta projekt arbetat enligt metoden Learning by Doing som syftar till ett lärande genom aktivitet på plats. Genom studiebesök, föreläsningar och kontakt med lokalbefolkningen har deltagarna fått möjlighet att under resans gång reflektera över frågor såsom antirasism och mänskliga rättigheter. Vi har på grund av den valda inlärningsmodellen varit sparsamma med bakgrundsinformation och istället valt att lägga fokus på att inspirera till ett lärande på plats och främja ett fortsatt arbete/opinionsbildande kring information om folkmorden samt ett antirasistiskt arbete.

Deltagarna har också fått dokumentera intryck och tankar i en dagbok. Denna information har sedan använts för rapporter, utvärdering och uppföljning.

Planering för projektet

15 augusti-14 september          Utannonsering av resa

17 september-28 september   Urval för deltagande

18 oktober                                Informationsmöte inför resan

2-6 november                           Resa till Bosnien

30 november                           Slutmöte för reflektion och utvärdering

december-januari                    Rapportskrivning
Resultat

Det dröjde inte länge förrän ansökningarna började välla in och tio deltagare har sedan varsamt valts utifrån eget fokus på resan, intresse av frågan, ålder och kön. Dessa personer har närvarat på ett informationsmöte den 18 oktober. Här gavs en föreläsning om bakgrunden till kriget samt om stämningarna i Srebrenica och övriga Bosnien, idag. Deltagarna fick också information om projektets fokus och om vårt gemensamma ansvar för att denna del av historien; ett av den moderna historiens grövsta brott mot mänskligheten, ska uppmärksammas bland oss, av oss som muslimer och till resten av samhället.

En månad efter resan anordnades en återträff för att dels utvärdera resan men också för att tala om ett gemensamt arbetssätt kring ämnet. Vi har i vår kommunikation varit tydliga med att denna satsning är ett pilotprojekt och innehåller därför ett fullspäckat program. Vi har velat testa ett koncept och har därför valt ut deltagarna med omsorg. I vår utvärdering fick resan ett högt betyg av samtliga deltagare.

Resan har varit en lärorik och minnesvärd upplevelse både för oss som arrangörer som för deltagarna. Syftet med resan har varit att uppmärksamma ett folkmord i modern tid, ett viktigt ämne och allvarligt likaså.  Även om det inte är möjligt att fullt ut förbereda deltagare inför sådana upplevelser visar ändå vår utvärdering på att samtliga deltagare känner att de värderar informationen de fått i förhand som tillräcklig.

Learning by doing är en metod som har tagits emot positivt av deltagarna. Samtliga anser att information tas in mer kvalitativt och är också ett stöttande sätt att tillsammans hjälpa varandra för en ökad kunskap och förståelse.

Alla deltagare eftersöker ett fortsatt fokus på Srebrenica, då folkmordet är internationellt känt samt problematiken kring det pågående arbetet med att hitta överlevande. Den inhemska politiska och samhälleliga kontext som befolkningen är fast att leva kvar i är också ett fokus som efterfrågas.

Alla som deltog i projektet hade någon förankring inom det muslimska civilsamhället och/eller ett antirasistiskt arbete. Var och en av dessa deltagare säger att de med resan fick en ökad insikt i problematiken kring Bosnien och att resan har bidragit till att alla vill lära sig och engagera sig mer kring frågan. Kombinationen med historia och bildning om den politiska utvecklingen har dessutom gjort att deltagarna har fått en ökad insikt i hur en hatisk, nationalistisk och rasistisk propaganda kan leda till något så fruktansvärt som ett folkmord.

En konstruktiv feedback som kom fram var att i fortsättningen ge deltagare en större valfrihet under resans gång i form att informationstillförsel. Alla deltagare är eniga om att learning by doing är en bra metod för en liknande typ av resa men information bör göras tillgänglig så att deltagare själva kan bestämma sig för vilken inlärningsmodell med betoning på folkbildning som passar dem bäst; mycket information eller learning by doing.

Hur går vi vidare?

Det har varit lärorikt att sätta ihop ett program till en så bred målgrupp och vi eftersträvar att kunna vidga projektet till fler resor riktade till olika målgrupper; muslimska ungdomar och vuxna, antirasistiska organisationer, skolor och föreningsliv i Sverige. Genom Ibn Rushds resor kommer förhoppningsvis deltagare sporras till att bilda nätverk och fungera som ambassadörer i frågan. Vi som ett folkbildningsförbund med en muslimsk profil har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och sprida kunskap om folkmordet i Bosnien. Vi ser också att kriget i Bosnien och de folkmord som har begåtts måste uppmärksammas i synnerhet för att stödja bosnierna att läka och Bosnien att byggas upp på nytt. Folkmordet i Srebrenica 1995 är ett av den moderna historiens grövsta brott mot mänskligheten.

Folkbildningsinsatser kommer att sättas igång dels för att utvidga projektet och inkludera fler målgrupper men också för att fortsätta att berätta om erfarenheterna och fakta om folkmordet. Vi har fått ta del av viktiga och dessutom unika vittnesmål och ett fokus är att sprida dessa röster under olika former. Det nätverk vi har startat i och med detta projekt kommer att verka som en informationskälla för olika satsningar.

Ibn Rushd studieförbund har ambitionen att fungera som en paraplyorganisation för de satsningar som deltagarna med sina organisationer kommer att starta. Vi som studieförbund har efter resan bestämt oss för att ha Bosnien som ett av våra fokusområden för vår ordinarie verksamhet. Arrangemang som studieresor, seminarier och studiecirklar kommer att produceras fram.

Ibn Rushd Studieförbund

Brännkyrkagatan 111 B,

117 26 Stockholm

Telefon: 08-56 24 49 00

Uppdatering

Ibn Rushd Studieförbund drar igång ett pilotprojekt för att uppmärksamma folkmordet i Srebrenica. Vi använder folkbildningen som verktyg för att initiera ett aktivt lärande men också för att slå ett slag för antirasismen och mänskliga rättigheter. Resan ska bli startskottet till ett viktigt folkbildningsarbete med att återberätta det som många helst vill glömma, ett folkmord i modern tid.
Ett skräddarsytt program har planerats med besök till historiska platser, utbildningsinstanser, museer samt möten med överlevande. Vi använder folkbildning som metod och fokus blir därför möten för kunskap och diskussion. Två personer på plats kommer att fungera som koordinatorer och tolkar.
Det dröjde inte länge förrän ansökningarna började välla in och tio deltagare har sedan varsamt valts utifrån eget fokus på resan, intresse av frågan, ålder och kön. Dessa personer har närvarat på ett informationsmöte den 18 oktober. Här gavs en föreläsning om bakgrunden till kriget samt om stämningarna idag. Deltagarna fick också information om projektets fokus och om vårt gemensamma ansvar för att denna del av historien ska uppmärksammas bland oss, av oss och till resten av samhället.
Det har varit lärorikt att sätta ihop ett program till en så bred målgrupp samtidigt som att det kommer att löna sig i längden då vi har förhoppningen att vidga projektet. Varje dag kommer att avslutas med tid för reflektion och samtal i synnerhet då vi vet hur mycket information, intryck och upplevelser denna resa kommer att erbjuda. Deltagarna ska sedan dokumentera sina intryck och tankar i en dagbok Detta kommer att dokumenteras för att sedan användas till rapporter och uppföljning.
Den råa verkligheten på plats kombinerat med en starkare muslimsk identitet kommer att sporra såväl Ibn Rushd Studieförbund och deltagarna till att fungera som slags ambassadörer i frågan och tillsammans kommer ett nätverk bildas. Folkbildningsinsatser kommer att sättas igång efter resan dels för att utvidga projektet och inkludera fler målgrupper men också för att fortsätta att berätta om erfarenheterna och fakta om folkmordet.