Helena Ström, Göteborg. Fältstudie i Kampong Cham-provinsen, Kambodja

Stipendiat
Helena Ström

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att studera och utvärdera arbetet vid Handicap Internationals Physical Rehabilitation Center i Kampong Cham samt att utbyta kunskaper om och erfarenheter av rehabilitering med personal och patienter vid centret. Fältstudien skall resultera i en examensuppsats (C-uppsats) i fysioterapi VT2009 vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg.

Projektbeskrivning

Efter Pol Pot-regimen i slutet av 1970-talet har Kambodja kämpat med återuppbyggnad av infrastruktur samt sitt hälso- och sjukvårdssystem. Ett av huvudarbetsområdena för Handicap Internationals rehabiliteringscenter i Kampong Cham är att öka tillgängligheten, det vill säga att nå ut med rehabiliterande insatser till hela provinsen för att på sikt minska den ojämna fördelning som uppstått mellan stad och landsbygd. Min fältstudie syftar till att studera och utvärdera detta arbete vid centret genom observationer av och intervjuer med personal och patienter. Den syftar även till att möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Fältstudien kommer att ligga till grund för en examensuppsats i fysioterapi vid Göteborgs Universitet VT2009.

Helena Ström, student vid Göteborgs Universitet

gusstrhel@student.gu.se

Slutrapport

I mitten av mars reste jag till Kampong Cham i Kambodja för att under drygt en månads tid besöka ett av Handicap Internationals rehabiliteringscenter. Jag arbetade tillsammans med fem lokala sjukgymnaster och fick delta i arbetet med olika patientgrupper såsom minskadade, barn med klumpfot och cerebral pares, poliopatienter samt patienter med ortopediska trauman. Mestadels arbetade jag med barn med cerebral pares då ett av mina mål med resan var att utvärdera rehabiliterande insatser för denna patientkategori, vilket gjordes med hjälp av ett formulär med frågor om barnens upplevda livskvalitet. Svaren på formuläret har varit underlag för min examensuppsats i fysioterapi vid Göteborgs Universitet.

Mitt projekt har inneburit att jag på nära håll har fått följa rehabiliteringsarbetet i Kambodja; jag har fått insyn i hur det är att arbeta med rehabilitering i ett utvecklingsland. Ett av de stora problemen med verksamheten är att göra den tillgänglig för hela provinsens population. Skillnaden i ekonomiska förutsättningar mellan befolkningen i städerna och på landsbygden är väldigt stor, vilket innebär att hälso- och sjukvård inte alltid når de allra fattigaste, som ofta måste resa långt för att komma i kontakt med utbildad vårdpersonal i städerna. Resultat från min livskvalitetsstudie visar på brister i domäner som hälsa, materiell standard och emotionellt välbefinnande. Tydligast är barnens bristande livskvalitet i hälsodomänen vilket indikerar att rehabiliterande insatser för barn med cerebral pares i Kampong Cham behöver förbättras och utvecklas.

Mitt arbete i Kampong Cham har inneburit att jag har fått utbyta erfarenheter och upplevelser av rehabilitering med personal på Handicap Internationals center. Att arbeta med rehabilitering i Kambodja innebär möten med andra patientkategorier än här i Sverige och det har varit mycket lärorikt att se hur rehabiliteringsarbetet organiseras i ett land med så begränsade resurser. Erfarenheter från arbetet i Kampong Cham har givit mig insikt i hur utveckling inom olika samhälleliga områden hänger samman med möjligheten att bygga upp en heltäckande hälso- och sjukvård.

Samarbetet med Handicap International i Kambodja fungerade mycket bra under hela min vistelse. De var till stor hjälp när det kom till praktiska frågor såsom boende och resor. De har också bidragit med statistik för mitt arbete och med många nya kunskaper om patientkategorier som jag aldrig eller sällan möter i den svenska vardagen. Utöver bidrag från Handicap International och Palmefonden har mitt projekt sponsrats av Adlerbertska stipendiestiftelsen vid Göteborgs Universitet. Jag är mycket tacksam för att ha fått möjlighet att förverkliga detta projekt.

Uppdatering

Nu är det mindre än en vecka till avfärd och de flesta förberedelser inför resan är gjorda. De senaste veckorna har jag ägnat åt bakgrundsresearch för mitt examensarbete, men också åt praktiska saker som vaccinationer, packning och mailväxlingar med Handicap International, som jag skall arbeta för på plats i Kambodja. Hittills har arbetet flutit på väldigt bra, men den stora utmaningen blir att få ihop allting på plats. Jag vet ännu inte hur det dagliga arbetet på centret i Kampong Cham kommer att se ut. Det jag vet är att jag i huvudsak kommer att arbeta med rehabiliteringsverksamhet för barn med cerebral pares. Barnen och deras föräldrar kommer att delta i studien, som jag skall genomföra. Tanken med studien är att utvärdera centrets arbete genom att kartlägga dessa patienters upplevda livskvalitet.

Centret i Kampong Cham arbetar även med andra patientkategorier som cystisk fibros, polio och minskadade. Många av patienterna är barn och ungdomar. Därför har jag försökt att, i mina förberedelser, fokusera lite extra på dessa patientgrupper.

Nu när så många förberedelser är gjorda återstår bara själva resan och alla dess upplevelser. Jag förbereder mig på en händelserik tid!

Helena Ström