Fryshuset Elektra, 40 000kr. Det här är mitt liv, det här är min passion, det här vill jag förändra.

Stipendiat
Fryshuset Elektra Anna Levin

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet med besöket är att stärka internationell förståelse och motverka fördomar och utanförskap genom att möjliggöra ett utbyte för unga som lever med utanförskap, fattigdom och diskriminering i sin vardag.

Målet med utanförskap är att genom att stärka ett positiv aktörskap, självförtroende och självkänsla hos unga som lever i utanförskap i Palestina och Sverige.

Projektbeskrivning

Elektra är Fryshusets verksamhet för unga vars liv begränsas av hedersrelaterade värderingar. Unga killar och tjejer blir genom utbildningsprogrammet Sharaf Hjältar och Sharaf Hjältinnor ambassadörer för jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter och stödjer varandra och blir förebilder för andra unga att hitta sin egen väg i livet.

Fryshuset och Elektra samarbetar med det palestinska ungdoms- och kulturcentrumet Dar Qandeel i Tulkarem. Precis som Fryshuset jobbar Dar Qandeel med att stärka ungas passioner för att stärka självkänsla och mod att ta beslut över sina egna liv. Tulkarem är en liten stad som ligger i norra Västbanken, längsmed gränsen till Israel.  Som ung i Tulkarem upplever man att ens liv hela tiden begränsas; av den israeliska ockupationen, av den svåra ekonomiska situationen som ockupationen har lett till men också av traditionella värderingar om hur tjejer och killar ska leva och bete sig. Dar Qandeel är en av få mötesplatser i staden som är öppen för både tjejer och killar och de använder konst och kultur som verktyg för social förändring.

Att Fryshuset och Dar Qandeel delar värdegrund och arbetsmetoder gör att vi har massor att lära av varandra. Med inspiration från Elektras program Sharaf Hjältar och Sharaf Hjältinnor har Dar Qandeel tagit fram ett program för att stödja tjejer och killar att utveckla kunskap om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter och att använda dialog och samtal för att stärka ungas självförtroende och aktörskap.

Under våren 2012 kommer 12 ungdomar och 4 ledare från Dar Qandeel besöka Elektras unga aktiva i Sverige. Målet med utbytet är att stärka ett positiv aktörskap, självförtroende och självkänsla hos unga som lever i utanförskap i Palestina och Sverige. Utbytet kommer ge unga med begränsade livsmöjligheter möjlighet att ta en paus från vardagen, lägga fokus på sina styrkor och att vara experter på hur man kan vara aktiv för social förändring. Att möta andra med liknande erfarenheter sätter det egna livet i perspektiv och skapar en grund för kreativa och lösningsfokuserade diskussioner kring hur vi tillsammans kan förändra samhället och våra livssituationer.

 

Temat för utbytet är ”Det här är mitt liv, det här är mina passioner, det här vill jag förändra”. Temat sätter de unga aktiva och deras sociala engagemang i centrum och betonar att de är de unga aktiva som är experterna på sin verklighet och hur den kan förändras. Utgångspunkten är ungdomarna och deras erfarenheter och att lära genom att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Alla deltagare kommer förbereda hur de ska bidra till det gemensamma lärandet och hur de ska presentera sina passioner och sociala engagemang. De aktiva kommer guida varandra i sina liv, de problem de möter och deras strategier och metoder för att skapa förändring.  De kommer också dela med sig av intressen som ger dom energi och motivation att fortsätta engagera sig och utvecklas. Temat bygger på deltagarnas erfarenheter från att delta i Sharaf Hjältar och Hjältinnor och motsvarande utbildning hos Dar Qandeel. Att alla deltagare har gemensamma erfarenheter sätter alla på en jämn nivå för diskussioner och att dela erfarenheter.

Efter att ha utforskat egna erfarenheter kommer gruppen att titta på erfarenheter från andra sociala förändringsaktörer i Sverige och få inspiration och kunskap kring kreativa sätt att arbeta för social förändring.  Under fyra dagar kommer gruppen guidas av Elektras unga aktivister för att utforska deras hemmiljöer i Stockholm och Göteborg. Tillsammans kommer de besöka förorter, skolor, ungdomscenter och delta i diskussioner och samtal med olika personer de möter. Under fyra dagar, med ledning av Fryshusets personal, kommer vi undersöka metoder och tekniker att jobba praktiskt för att utmana könsstereotyper och engagera oss genom konst, musik och teater för att undersöka hur vi kan kombinera passionerade intressen med ett aktivt samhällsengagemang för jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Efter utbytet kommer vi stödja Elektras och Dar Qandeels ungdomar att fortsätta samarbeta och utbyta erfarenheter med hjälp av sociala medier.

Slutrapport

Elektra är Fryshusets verksamhet som arbetar för att alla unga ska ha rätt att välja sina liv utan att begränsas av normer och värderingar i hederns namn. Hos Elektra stärks unga att bli ambassadörer för demokrati och mänskliga rättigheter och höja ungas egna röster i samhället.
Under ett och ett halvt år samarbetar Elektra med den palestinska ungdomsorganisationen Dar Qandeel på Västbanken i Palestina. Precis som Fryshuset jobbar Dar Qandeel med att stärka ungas passioner för att stärka självkänsla och aktörskap. Genom stöd från Ungdomsstyrelsen, Olof Palmes Minnesfond och Sida har Elektra haft möjlighet att bjuda Dar Qandeels ungdomar till Sverige för en utbytesresa där vi tillsammans fördjupat oss i demokrati och mänskliga rättigheter och olika sätt att arbeta mot utanförskap.
Temat för utbytet var “Det här är mitt liv, det här är min passion, det här vill jag förändra”. Alla unga som deltar i projektet bemöter utanförskap, diskriminering och ojämlikhet i sin vardag och har valt att engagera sig för mänskliga rättigheter. Genom samarbetet har Elektras personal gjort flera resor till Palestina och Tulkarem, men detta var första gången som de unga från Dar Qandeel och Elektra fick möjlighet att träffas.
En beskrivning av hur projektet har gått
I april 2012 genomförde vi en utbytesresa där den palestinska organisationen Dar Qandeel besökte Elektra och Sverige. 12 ungdomar och 4 ledare från Dar Qandeel träffade lika många ungdomar och ledare från Elektra. Under en dryg vecka levde ungdomarna tillsammans på Kärsögården utanför centrala Stockholm och deltog i ett gemensamt program där de utforskade olika delar av sitt engagemang för social förändring och kultur. Elektras unga hade planerat programmet och var själva värdar för dagarna som hette Sverige genom Elektras ögon. De svenska ungdomarna tog med besökarna på guidade turer till deras vardag. vi besökte bostadsområden, favoritplatser etc och såg både möjligheter och segregation och utanförskap.
Efter besöket gjorde Elektras personal en uppföljningsresa till Palestina där vi träffade alla unga och ledare som varit med på besöket. Vi gick igenom upplevelser, känslor och tankar sedan hemkosten och hur de planerade att arbeta vidare efter resan. De svenska ungdomarna har träffats i Stockholm respektive Malmö för att prata och utvärdera besöket. För de svenska ungdomarna innebar besöket många nya tankar som vi följt upp under diskussioner i basgrupperna, Sharaf Hjältar och Hjältinnor. Besöket har förändrat ungdomarna för livet och gett ansvar för att vårda relationerna. Ungdomarna håller kontinuerlig kontakt per telefon och skype och vänskapsrelationer har djupnat efter resan. Det gör att vi forstätter följa situationen i Palestina. kontakten med Palestina är också en faktor som förenat de unga i Malmö och Stockholm . Engagemanget för att fortsätta kontaken och driva vidare samarbetet är stort. En av våra målsättningar var just att ungdomarna själva skulle ta över ägarskapet över samarbetet.
Vid den andra rapporten skrev vi att vi önskade förlänga projektet och hoppades att pengarna skulle räcka till en uppföljningsresa där de svenska ungdomarna skulle kunna träffas för att planera en fortsättning. Tyvärr räckte inte pengarna för det och vi får nu vänta in att kunna träffas In Real Life i samband med någon annan aktivitet under 2013.
En kort reflektion kring hur ert arbete bidragit till internationell förståelse, det antirasistiska arbetet och den gemensamma säkerheten för fred

Projektet innebar att unga från Palestina och Sverige fick en möjlighet att träffas för första gången. Dar Qandeels unga lever isolerat i Tulkarem, grund av den fysiska isoleringen bakom muren och vägspärrar, ekonomisk fattigdom men också föreställningar om könsroller som begränsar unga i deras vardag. Elektras unga lever också i utanförskap, grundad i ekonomisk fattigdom, segregation och traditionella könsroller.
För båda grupperna innebar besöket en möjlighet att sträcka sig ur sitt sammanhang och se sina styrkor tydligare. För de palestinska ungdomarna blev det tydligt vilket kapital de bär med sig i sitt politiska engagemang, sitt kunnande i social mobilisering och kulturella uttryck. De träffad unga i Sverige som lever med likande utanförskap och ibland svårare begränsningar på grund av könsdiskriminerande strukturer. Mötet skapade diskussioner och livslång vänskap mellan unga i Sverige och Palestina och stärkte också de unga att fortsätta engagera sig för fred och rättvisa och att de genom sitt starka kulturella engagemang är på rätt väg.
De svenska ungdomarna har sin bakgrund i Mellanöstern. Flera av de svenskarabiska ungdomarna upptäkte att deras arabiska inte räckte till och fick motivation att utveckla och förbättra sin arabiska. Flera utryckte en ”nykärlek” till sin arabiska identitet, kultur och språk och de fick motivation att förbättra sitt språk och tex lära sig läsa och skriva.  Många av Elektras unga har en ganksa negativ bild av Mellanöstern som  konservativt och traditionellt. Nu fick de träffa ett progressivt, kulturintresserat, modernt Mellanöstern som är helt i linje med deras eget liv och erfarenhet. En stolthet över sitt eget ursprung och en vilja att utförska och lära sig mer var en väldigt positiv konsekvens av besöket. En annan konsekvens var att de svenska ungdomarna fick perspektiv på sin egen segregation och utanförskap. Dels såg de Sverige genom de palestinska ungdomarnas ögon och såg att de har möjligheter och ett ansvar att ta tillvara på dom. Dels gjorde stoltheten över det nya sammanhanget att de började reflektera kring varför de inte varit så stolta över sitt ursprung tidigare. En av deltagarna sade till exempel att:  ”Tidigare försökte jag tona ner den arabiska delen av mig för att passa in och lyckas i samhället. Nu ser jag att det inte är sant. Det finns ingen motsättning mellan min arabiska del och min svenska del. Det arabiska är istället något som gör mig starkare i samhället!”
Utbytet skapade möten och erfarenheten som fick utmana ens erfarenheter på riktigt. Elektras unga som i vanliga fall räknas som utsatta fick i denna grupp känna sig extremt privilegierade och ta ansvar och vara lyhörda för hur våra gäster upplevde mötet med Sverige. Våra palestinska gäster upplevde en genuin mångfald och tolerans men som också skapade en smärtsam medvetenhet av hur de faktiskt lever. Samspelet i gruppen krävde praktisk tolerans. Resultat var respekt och ödmjukhet för andras erfarenheter och kunskap och förståelsen av hur viktigt det är att lyssna först. Med en känsla av stolthet och kunskap växer själförtroendet och självkänslan. Det ger en möjlighet att ta in mer nyanser och kunskap och en möjlighet att se på världen med öppna och toleranta ögon.
Beskriv hur arbetet med övriga samarbetspartners gått
Samarbetet mellan Dar Qandeel och Elektra har gått otroligt bra. Det bästa för oss är att ungdomarna nu har kontakt på egen hand. Ungdomarna fortsätter att ha kontakt via sociala medier och fortsätter en dialog och att vara stöd för varandra. De svenska ungdomarna gör också mindre insamlingar genom att sälja palestinska hantverk till förmån för Dar Qandeel.
Vi hade hoppats på att pengarna skulle räcka till att finansiera ett fortsättningsbesök där de svenska ungdomarna träffades för att planera hur de ska fortsätta. Nu räckte inte pengarna till det och vi får vänta in ett nytt tillfälle under 2013 där ungdomarna kan träffas fysiskt för att planera. Målsättningen är dock att vi kommer arrangera en ungdomsdriven uppföljning till resan. Önskemålet är att de svenska ungdomarna reser till Palestina. Är det inte möjligt hoppas vi kunna bjuda en mindre grupp palestinska ungdomar till Sverige.
Hur som helst är relationen mellan Elektra och Dar Qandeel bestående och vi får se vilka möjligheter som framtiden kommer att ge.
Har ni haft andar bidragsgivare?
Ja, projektet finansierades också av Sida och Ungdomsstyrelsen.

Uppdatering

Bakgrund
Elektra är Fryshusets verksamhet som arbetar för att alla unga ska ha rätt att välja sina liv utan att begränsas av normer och värderingar i hederns namn. Hos Elektra stärks unga att bli ambassadörer för demokrati och mänskliga rättigheter och höja ungas egna röster i samhället.

Under ett och ett halvt år samarbetar Elektra med den palestinska ungdomsorganisationen Dar Qandeel på Västbanken i Palestina. Precis som Fryshuset jobbar Dar Qandeel med att stärka ungas passioner för att stärka självkänsla och aktörskap. Dar Qandeel hade tidigare arbetat utan stabil finansiering. Genom vårt samarbete har Dar Qandeel haft möjlighet att ha ett långsiktigt program där unga fördjupat sig i demokrati och rättigheter och ifrågasatt snäva könsroller.

Genom stöd från Ungdomsstyrelsen, Olof Palmes Minnesfond och Sida har Elektra haft möjlighet att bjuda Dar Qandeels ungdomar till Sverige för en utbytesresa där vi tillsammans fördjupat oss i demokrati och mänskliga rättigheter och olika sätt att arbeta mot utanförskap. Utbytesresan innebar första möjligheten för ungdomarna från Dar Qandeel och Elektra att träffas In Real Life.

Temat för utbytet var ”Det här är mitt liv, det här är min passion, det här vill jag förändra”. Vi hade valt temat eftersom det sätter de ungas aktivism, aktörskap och utveckling i fokus. Alla unga som deltar i projektet bemöter utanförskap, diskriminering och ojämlikhet i sin vardag och har valt att engagera sig för mänskliga rättigheter. Flera har valt teater, konst och musik som verktyg för social förändring och dialog. Genom temat var tanken att bygga vidare på de program för social förändring som alla deltar eller deltagit och lära av varandras erfarenheter.

Utbytet

På kvällen fredagen den 13e april landade 12 ungdomar och 4 ledare från Dar Qandeel på Arlanda. En grupp från Elektra mötte gästerna på Arlanda med en liten orkester som spelade turkisk musik. Vi hade valt period för att vara säkra på vår, men under resan till KFUMs kursgård Kärsögården där vi skulle bo började det snöa!

Våra gäster kom uttröttade efter en lång resa. Som palestinier från Västbanken har ungdomarna inte rätt att resa från flygplatsen utanför Tel Aviv, som egentligen bara ligger en timme bort. Istället måste de resa via flygplatsen i Amman, en resa som tar två dagar.

Efter lite snöbollskrig gick gästerna till sängs. På lördagsmorgonen möttes de upp av ungdomar och ledare från Elektras verksamheter Sharaf hjältar och Hjältinnor från Malmö och Stockholm.

Vi inledde besöket med två dagar på kursgården på Kärsön för att lära känna varandra och påbörja veckans tema genom att fördjupa oss i temat normkritik. Elektragruppen från Malmö hade förberett så att vi alla fick lära känna varandra och pröva olika övningar som Elektra använder för att utmana och ifrågasätta könsroller och stereotyper.

Kärsögården ägs av KFUM och ligger i Bromma precis innan Drottningholmslott. Det är väldigt vackert och naturskönt, men enkelt. Vi bodde i ”Colombus”, vilket är ett område med 4-bäddsstugor med gemensamt allrum, kök och badrum. Vi hade gemensamt ansvar för området och fick börja med att prata gemensamt ansvar och bestämma hur vi skulle dela upp städ- och diskning etc. Att stället var enkelt och mysigt gjorde att vi omedelbart gjorde om det till vårt eget hem. Under helgen hade vi spontan fest första kvällen med massa dans. Ett av de starkaste minnena från resan för alla är nog dansen. Flera av Elektras unga kan traditionella danser från Mellanöstern men våra gäster dansade samma danser i egna helvilda versioner.

Efter två dagar på landet var det dags att ge oss ut i Stockholm. Vi hade gjort en förändring från det ursprungliga programmet. Vi hade först tänkt resa till Göteborg och besöka Fryshusets verksamhet där. Efter flera förändringar i Göteborg ställde vi in den resan och var kvar i Stockholm hela resan.

Dagarna var uppdelade i studiebesök för att fördjupa oss kring våra verksamhetsområden demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter, kultur som redskap för social förändring och temat ”Stockholm genom Elektras ögon”.  Vi valde att träffa personer som varit nyckelpersoner för Elektra såsom Linnamottangen som hjälper unga som riskerar att utsättas för heder, Lugna Gatan där flera inom Elektra är aktiva, Arhe Hamednaca som startade Elektra och nu sitter i riksdagen och Fryshusets Imam Othman Tawalbeh som diskuterat religion och tradition under utbildningen. Vi träffade Exit som jobbar mot utanförskap och politisk extremism i Sverige.

Som en del av ”Stockholm genom Elektras ögon” tog Elektras ungdomar med oss på guidade turer i deras eget Stockholm. Vi besökte deras vardag, bostadsområden, aktivitetscenter, favoritplatser samtidigt som de berättade om sina liv. Under Elektras guidning såg och pratade vi om utanförskap, segration och isolering, om hur det är att leva i ett mångkulturellt samhälle och hur det är att leva som fattig i ett rikt land. Vi hängde i Fittja där vi såg baksidor och framsidor av livet i förorten. Vi träffade Lugna Gatans personal och dom tog oss med till närpolisen i Fittja. Just polisens förebyggande och relationsbyggande arbete gjorde stort intryck.

Vi besökte Riksteatern som stödjer teatergrupper i Libanon. Vi fick höra om från Elektras och Riksteaterns samarbete med att för 10 år sedan uppmärksamma ungas utsatthet genom pjäsen Elektra som satte frågan om förtyck i hederns namn på agendan. Dar Qandeel berättade om sitt arbete med att använda teater och dockteater i skolor och för barn och unga i Tulkarem. Vi träffade också olika personer som stödjer kultur- och konstliv i Palestina samt Fryshusets konstnärliga aktiviteter.

Tillsammans skapade alla erfarenheter en helhet som visade hur komplex ett samhälle är, hur stora möjligheter men också brister det finns i ett samhälle som Sverige. Mötena skapade en förståelse kring hur lätt det är att skapa drömbilder av varandra men också hur lätt det är att underhålla fördomar och negativa attityder.

Studiebesöket bröt isolering. Våra palestinska gäster lever med betongmuren som separerar Israel och Palestina precis vid kanten av staden. Muren, men också fattigdom, gör att de har få möjligheter att möta andra människor och kulturer och byta erfarenheter. Även Elektras unga lever isolerat, men i Sverige. För många var det förutom att lära känna palestinierna ett stort steg att skapa relationer mellan Stockholm och Malmö. ”Det här är precis det vi har tjatat om i flera år” sade Elektras aktiva i Stockholm.

De flesta av de svenska ungdomarna har själva rötter i Mellanöstern. Flera av de svenskarabiska ungdomarna upptäkte att deras arabiska inte alltid räckte till att tolka eller att prata om mer komplicerade ämnen. Det gav motivation att förbättra sitt språk och lära sig läsa och skriva.  Många av Elektras unga har en ganska negativ bild av Mellanöstern som konservativt och traditionellt. Nu fick de träffa ett progressivt, kulturintresserat, modernt Mellanöstern, i linje med deras eget sätt att leva och vara.

Mötet med en positiv integration och multietniskt samhälle var något som våra gäster reflekterade mycket kring. Det första mötet med Sverige var positivt. De kopplade ihop lugnet, lite stress och nästan inga sopor med ett liv i fred som hela tiden är nära naturen. Det ledde också till ett konstaterande att deras eget arbete med att vara i naturen, utforska ett palestinskt kulturarv men också att städa den egna stadens gator är relevanta sätt att stärka en kultur av medmänskligt ansvar och motverka en passiv offerroll.  Palestinierna reflekterade mycket kring vad just lugnet och freden gör för den egna personen, och hur mycket stress de hanterar dagligen i Palestina.

De svenska ungdomarna lärde sig massor om Palestina och livet där. Förutom att lära sig rent faktiskt om hur det är att leva under ockupation fick vi uppleva hur de palestinska gästerna upplevde friheten i Sverige. Det fick oss svenskar att reflektera kring hur priviligierade vi faktiskt är. Vi inspirarerades också av palestiniernas engagemang och energi att fortsätta leva, utvecklas och driva en politisk kamp i en närmast hopplös situation. Vi har efter resan diskutetat vilket stort ansvar det är att ha skapat denna möjlighet att få byta perspektiv på ett liv i isolering. Samtidigt har vi uppmuntrat ungdomarnas att inte ha en överdriven respekt, utan våga säga vad man tycker och tänker. Ett exempel är diskussioner kring politisk aktivism där de svenska ungdomarna skapad en diskussion kring ”Kan man vara för politisk?” Är det ok att ha kul när man är förtyckt? Genom de olika studiebesöken kom vi också kommit in på diskussioner kring kontroversiella ämnen som religion, sexualitet, heder och utanförskap.

Utbytet skapade möten och erfarenheter som utmanade på riktigt. Elektras unga som i vanliga fall räknas som utsatta fick i denna grupp känna sig extremt privilegierade. Vi fick ta ansvar och vara lyhörda för hur våra gäster upplevde mötet med Sverige. Våra palestinska gäster upplevde en mångfald och tolerans som de uppskattade men som också skapade en smärtsam medvetenhet av hur instängt de faktiskt lever. Samspelet i gruppen krävde praktisk tolerans. Resultat var respekt och ödmjukhet för andras erfarenheter och förståelse av hur viktigt det är att lyssna och förstå.

Omedelbart efter besöket skapades en Facebookgrupp för alla som var med. Många av deltagarna har haft närmast daglig kontakt över Facebook och Skype. De som kan prata arabiska, men inte skriva, har skypat. De som inte kan arabiska har använt Google Translate på Facebook. Ungdomarna har på olika sätt lyckats fortsätta att ha kontakt. Efter hemkomsten har Dar Qandeels ungdomar visat upp sin organisation och staden via skypekameror. Flera av Elektras unga har hälsat på övriga aktiva, volontärer och ungdomar via skypekameror. Elektras unga försöker också hitta på sätt att stödja Dar Qandeel, antingen genom att sprida kunskap om deras arbete men också genom att kunna stödja organisationen finansiellt. Men framförallt är utmaningen att fortsätta att hålla kontakten och att hitta sätt för de svenska ungdomarna att åka och hälsa på. Sedan utbytet har vi en stående inbjudan att åka till Tulkarem. På det ena eller andra sättet kommer vi hitta sätt att det blir av säger Elektras unga aktiva.