Författarcentrum Väst, Göteborg. 40 000 kronor. Made in Backa- den litterära elevtidningen av och för barn – förstudie

Stipendiat
Författarcentrum väst Homeira Tari +Mattias Lindgren

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att:

– öka förståelsen mellan mellanstadiebarn med olika bakgrund

– öka förutsättningarna för en utveckling i fredlig samlevnad i området

– öka barnens respekt och förståelse för varandras kulturer och erfarenheter, och deras självkänsla

– de genom kunskap ska kunna leva ett värdigt liv där kunskap används som ett verktyg i vardagslivets problematik istället för hat och våld

Projektbeskrivning

Författarcentrum Väst gör i samarbete med Backa kulturhus, Brudbergskolan och Skälltorpsskolan en pilotstudie till en litterär tidskrift. Ekonomiskt stöds projektet av Allmänna arvsfonden, Olof Palmes Minnesfond och Skandia. Vi valde att göra en förstudie för att vi vill testa redskapen/metoderna och bygga referensgruppen innan vi drar igång projektet i större skala. Förstudien kommer att resultera i ett första nummer av tidskriften Made in Backa.

Tidskriften görs av och med barn som är 9-12 år gamla under ledning av kulturpedagogen Homeira Tari. Föreläsare bjuds in, bland annat författare och äldre ungdomar från området. Några av barnen skriver reportage om besöken, men de bidrar också alla med helt eget material så som dikter och berättelser. Detta arbete är nu i full gång! När tidskriften är färdig kommer den att delas ut till alla barn mellan 9 och 12 år i området.

Tanken är att arbetet i projektet ska ge barnen ökad kunskap om varandras kulturer och bättre förståelse för varandras olikheter. På sikt leder detta till mer integration, mindre fientlighet, mer trygghet, bättre självkänsla, självförtroende och en friskare bekräftelse.

Författarcentrum Väst

Kontakt och länkar:
Homeira Tari, homeira_tari@hotmail.com

Se ett inslag om Made in Backa på GP-TV

Slutrapport

Made in Backa är en litterär tidskrift skriven och utgiven av 35 mellanstadieelever med olika kulturbakgrund. Projektledare har varit Homeira Tari.

Två författare och två föreläsare har träffat barnen och deras klasskamrater i kulturhusets teaterrum. Sammanlagt över 100 elever från Brudbergets skola och Skälltorpskolan deltog i besöken.

Först deltog barnen i en workshop om journalistik ledd av Homeira och Mattias Lindgren. Därefter skrevs reportagen, varav fyra blev klara och kunde publiceras i tidskriften.

Andra barn bad sina föräldrar och ungdomshandledare om ordspråk från sina ursprungliga länder. På skrivarkurser skrev barnen dikter och berättelser som tillsammans med ordspråken publicerades i tidskriften.

Nu är pilotprojektet färdigt och tidskriften utdelad i årskurs 3 till 6 i Backas skolor. Fyra ungdomar delade ut den till sammanlagt 1 500 barn.

Barnen, några lärare, en föreläsare och två chefer har utvärderat projektet. De allra flesta är mycket nöjda med tidningen och vill fortsätta medverka i Made in Backa.

Barnen är glada för att de genom tidningen har kunnat visa att de är bra människor. De vill inte att folk i andra områden ska se dem som kriminella. De är också glada över att ha fått utveckla sitt skrivande, och för att föräldrarna är stolta över dem.

Genom projektet har barnen lärt sig mer om sin egen och varandras kultur. När de har arbetat med sin tidskrift har de mått bättre än tidigare, de har varit trevligare mot varandra och gett uttryck för mindre fördomar. Genom sitt arbete har de bidragit till ett tryggare Backa. I flera debatter på Kulturhuset har vi diskuterat aktuella ämnen som kriminalitet, att vara invandrare, fördomar med mera. Barnen har mycket bättre förståelse för varandra nu när de vet mer.

De som medverkade mest i tidningen fick en T-shirt med Made in Backas logga. Det syns tydligt på dem hur stolta de är över sig själva och över hela Backa.

När vi pratade med barnen i november trodde de att tidningen hade att göra med kriminalitet. De identifierade sig med kriminella. Idag gör de inte det.

Genom hela projektet har barnen och ungdomarna varit i centrum, ingen annan. De har fått tala, visa sig, bli bekräftade och få uppmärksamhet på ett positivt sätt. Idag är de ofta glada, och de kommer inte lika ofta i konflikt med varandra. Efter reportage i Göteborgs-Posten om Made in Backa känner de sig inte längre lika kränkta av media. Barnen har lyckats visa sina positiva sidor.
De får beröm för sitt arbete hemma, i skolan, hos oss och hela Backa.

I projektet har vi kunnat jobba med många viktiga frågor. Barnen har gjort framsteg vad gäller demokrati, minskad fientlighet och ökad kunskap, men behovet i Backa är stort. Man måste ständigt jobba vidare, särskilt med integrationsfrågorna. Även om de flesta av barnen är födda och uppväxta här identifierar de sig inte som svenskar. Detta beror bland annat på hur samhället bemöter dem. Jag är glad över att ha kunnat bidra till att de känner sig mindre kränkta, främmande, utanför med mera. Made in Backa har tillåtit dem att känna sig behövda, synliga och viktiga.

Samarbetspartner har varit rektor på Brudbergetskolan Anna Karin och Kent Turnefelt och Kenneth Johansson på kulturhuset. Det har fungerat jättebra. Kulturhuset och servicegruppen har hjälpt med lokaler och utrustning.

Allmänna Arvsfonden gav oss 70 000 kr i bidrag och Skandia har gett oss 10 000 kr.

Under arbete med projektet har vi märkt att vi sökte för lite bidrag. Vi har fått jobba mycket ideellt för att bli klara.

Författarcentrum Väst
Homeira Tari

Uppdatering

Göteborg januari 2010 Åtta barn har haft i uppdrag att skriva reportage om sammanlagt tre författarbesök, två föreläsningar och en fotbollsturnering. Innan de började deltog de i en workshop om journalistik, och medan de skrev hade de handledning. Sex av barnen är färdiga med sitt arbete. Två av barnen har inte skrivit klart ännu. Jag tror att detta hade att göra med jullovet. Ett av barnen dök inte upp, då tappade det andra barnet lusten att skriva klart reportaget.

En större grupp barn har skrivit dikter och berättelser, också de med handledning. En pojke var särskilt aktiv, hans berättelse är 28 sidor lång! Pojkens vänner informerade varje dag om hur långt han kommit i berättelsen.

Ett antal barn har haft i uppdrag att samla in ordspråk från föräldrar och ungdomshandledare, andra har gjort bilder om Made in Backa-projektet och sin värld.

Tillsammans med foton på barnen är detta innehållet i tidskriften. Jag, två lärare och en journalist har granskat språk och innehåll i texterna. Alla barn har också fått brev med hem där föräldrarna tillfrågas innan något publiceras.

Det har varit mycket spännande att jobba med projektet. Alla som samarbetat (barn, författare, lärare…) och de elever som lyssnat på författare och föreläsningar tycker att det har varit både spännande och givande. En lärare som deltog när två ungdomar föreläste blev så rörd av deras historia så hon grät.

Arbetet med projektet har krävt mer tid och insatser än jag hade förväntat mig. Men jag är ändå nöjd och tycker att det har gått bra. Detta beror på barnen, skolorna… glädjen över projektet, barnens skapande och utveckling.

Nästa steg är layout och sedan tryckning, innan det är dags att dela ut tidningen på skolorna.

Mattias Lindgren har på grund av tidsbrist inte kunnat delta i projektet så som vi hade tänkt från början.

Författarcentrum Väst
Homeira Tari