BANANAS!*

Stipendiat
Inspirationsgruppen handelshögskolan, Stockholm Alexandra Kenne

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Vi vill visa filmen BANANAS!* för Handelshögskolan i Stockholms studenter och ha ett diskussionsseminarie påföljande dag.

Målet med detta projekt är att öka våra medstudenters medvetenhet kring frågor rörande hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Vidare vill vi även uppmärksamma företagens etiska ansvar.

Projektbeskrivning

Inspirationsgruppen är en förening under Handelshögskolans studentkår. Föreningens huvudmål är att väcka intresse för frågor gällande global hållbarhet och utveckling bland såväl skolans studenter som fakultet och alumni. För att uppnå detta jobbar vi aktivt med föreläsningar och projekt för att inspirera studenter och lärare kring dessa ämnen.

Vi vill visa filmen BANANAS!* för Handelshögskolan i Stockholms studenter och ha ett diskussionsseminarie påföljande dag. Målet med detta projekt är att öka våra medstudenters medvetenhet kring frågor rörande hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Vidare vill vi även uppmärksamma företagens etiska ansvar.

Filmen BANANAS!* hade premiär hösten 2009 och har varit vida omskriven. Den berör en rättstvist mellan nicaraguanska bananplantagearbetare och fruktföretaget Dole. De anställdas arbetsförhållanden har varit fruktansvärda och de har arbetat med mycket allvarliga kemikalier, trots Doles visshet om detta. Filmen är en dokumentär som belyser det missförhållande som råder då storföretag tjänar pengar på att medvetet ignorera det sociala ansvar de har till sina anställda i samtliga produktionsled. En klassisk situation där ekonomiska vinstintressen går före medmänsklighet. Vi medlemmar i föreningen tycker att det är viktigt att så många av våra medstudenter som möjligt ser filmen, då har flera beröringspunkter som vi vill knyta an till. En dokumentation som ligger helt rätt i tiden och som vi hoppas kan få publiken att tänka till. Vi har hyrt Biograf Bio Rio i Hornstull för det bidrag vi mottagit. Salongen rymmer ca 220 platser, vilket vi har goda förhoppningar om att fylla.

Efter filmvisningen vill vi diskutera de frågeställningar som är centrala inom filmen tillsammans med våra kurskamrater. Socialt ansvar och hållbarhetsarbete kommer att vara mycket centrala frågeställningar. Vidare vill vi även ge stort utrymme kring en diskussion om hur företag i framtiden måste svara mot det etiska och sociala ansvar konsumenternas förväntningar sig att de tar.

Detta diskussionsseminarie kommer att hållas i Handelshögskolans lokaler. Den största föreläsningssal som vi får tillgång till rymmer 80 personer, vilket vi förväntas fylla. Inbjudna till seminariet är filmens regissör Fredrik Gertten samt riksdagsmanen Luciano Astudillo. Vår förhoppning är att vi tillsammans med dessa kan leda in diskussionen på spännande ämnen som lämnar bestående intryck på de deltagande studenterna.

Inspirationsgruppen vill se att diskussionen cirklar kring företagsetik och företags ansvar jämte anställda, miljö och samhälle i ett bredare perspektiv än enbart filmen. Detta anser vi vara av yttersta vikt då handelsstuderande efter examen ofta får arbete inom stora företag med höga lönsamhetskrav. Att redan under sin utbildning ha kommit i kontakt med de frågeställningar som filmen BANANAS!* berör och kunna applicera detta på andra områden kan vara avgörande för hur denna framtida anställda kan komma att ta ställning. Vår förhoppning är att detta projekt ska lämna ett bestående intryck på våra medstudenter så att de dels påverkas i sina aktuella konsumtionsval, dels påverkas i sina framtida yrkesval.

Ett långsiktigt mål för föreningen är även att inspirera tillräckligt många engagerade studenter som genom studentmakten kan påverka innehållet i Handelshögskolans utbildning. I dagsläget finns det delmoment i de finansiella kurserna kring CSR, men vi vill se att denna del ska tas på allt större allvar och spela en större roll i utbildningen. Genom att inspirera våra medstudenter är vår förhoppning att efterfrågan kring dessa kunskaper ska öka hos studenterna och genom detta medverka till ett breddat perspektiv i vår utbildning.

Alexandra Kenne
Inspirationsgruppen, Handelshögskolan