Anders Forsberg, Haninge. 10 000 kronor. Conflict Resolution in Somalia: The Role of the European Union

Stipendiat
Anders Forsberg

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Syftet med mitt projekt är att genomföra fältstudier i Nairobi och Somalia, inför min uppsats på master-nivå inom statsvetenskap. Min undersökning kommer att fokusera på EU:s roll som fredsaktör i Somalia.
Min målsättning är att söka utröna dels vilken roll EU redan nu spelar som fredsaktör gällande Somalia, samt dels att undersöka vilka möjligheter som finns för EU att agera mer, eller på andra sätt, för att stärka konfliktlösning och fredsarbete i Somalia.

Projektbeskrivning

Somalia har inte haft en fungerande centralregering sedan 1991 och är idag ett av de osäkraste länderna i världen. Konflikten i landet har resulterat i oräkneliga döda, enorma flyktingströmmar och regionala spänningar som även har kommit att påverka länder utanför Afrika.

Europeiska Unionen (EU) har en uttalad målsättning att vara en stark internationell aktör för fred och säkerhet. I fallet Somalia har EU än så länge en begränsad roll i den somaliska konflikten, något som dock håller på att ändras (genom bland annat Operation Atalanta). Under hösten planerar bland annat det svenska EU-ordförandeskapet att fastslå en plan för vilken politik EU bör fokusera på när det gäller Afrikas Horn och Somalia.

Syftet med mitt projekt är att genomföra fältstudier och intervjuer i Nairobi och Somalia, inför min uppsats på master-nivå inom statsvetenskap. Målsättningen är att söka utröna dels vilken roll EU redan nu spelar som konfliktförebyggande gällande Somalia, samt dels att undersöka vilka möjligheter som finns för EU att agera mer, eller på andra sätt, för att stärka konfliktlösning i Somalia.

Jag strävar i mitt arbete efter att skriva en så ’policy-relevant’ uppsats som möjligt, som även ska innehålla praktiska rekommendationer för beslutsfattare i Sverige och EU, utifrån studiens slutsatser.

Uppdatering

Jag har nu befunnit mig i Nairobi, Kenya, sedan mitten av december. Att komma hit strax innan jul visade sig ha både en uppsida och en nersida; av dem jag önskade träffa och genomföra intervjuer med hade flera såklart redan åkt på semester, men de jag väl lyckades få möten med innan jul kunde å andra sidan ge mig gott om tid för frågor och diskussioner.

Syftet med mitt projekt är att genomföra fältstudier och intervjuer i Nairobi och Somalia, inför min uppsats på master-nivå inom statsvetenskap. Målsättningen är att söka utröna dels vilken roll EU redan nu spelar som konfliktförebyggande gällande Somalia, samt dels att undersöka vilka möjligheter som finns för EU att agera mer, eller på andra sätt, för att stärka konfliktlösning i Somalia.

EU:s engagemang när det gäller Somalia har blivit allt större under de senaste åren, både i dess roll (genom medlemsländerna och kommissionen) som biståndsgivare, men även rent politiskt, i sitt stöd och ansträngningar för landets än så länge väldigt svaga transitionsregering (TFG). EU stödjer även Afrikanska Unionens styrka AMISOM – som är på plats i Mogadishu genom ett FN-mandat – såväl finansiellt som kapacitetsmässigt.

Jag har sedan jag kom hit kunnat genomföra möten av såväl informant- som respondentkaraktär – det vill säga både möten med syfte att skaffa bakgrunds- och mer generell information, som primärmaterialinsamling. När det gäller insamling av primärmaterial till uppsatsen har jag genomfört ett antal intervjuer, med bland andra Somalia-ansvariga på den Nederländska och den Franska ambassaden, samt etablerat kontakt med flera andra aktörer, såsom forskare på International Crisis Group här i Nairobi och FN-kontoret UNPOS (UN Political Office for Somalia).

Jag har på plats även kunnat skriva en hel del om ’the security-development nexus’, det vill säga den överlappning som finns mellan säkerhetsrelaterade policies och mer utvecklings- och humanitärtinriktade sådana – en överlappning som inte är helt oproblematisk. Min uppsats kommer att knyta an till den debatt som finns inom detta fält, en debatt som de senaste åren har engagerat både praktiker och akademiker inom fältet konflikthantering.