Sustainable Development Goals från global till lokal nivå: hur lokala NGO's i Indonesien implementerar SDG-målen i sitt arbete för att stärka kvinnor

Stipendiat
Maria Yartseva

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Mitt projekt är en fältstudie som görs i samband med min masteruppsats i vilken jag har valt att fokusera på Sustainable Development Goals och på de mål där kvinnor är i fokus. Mitt mål är att ta reda på hur globala mål blir implementerade på lokal nivå samt kvinnors roll för samhället och utveckling och mitt fokus-område kommer att vara Indonesien och hur lokala NGO's implementerar de globala SDG-målen i sitt jobb för att stärka kvinnor som startar eget företag i landet.

Uppdatering
Sustainable Development Goals från global till lokal nivå: hur tolkar och implementerar NGO's i Indonesien de globala målen (SDG) i samband med sitt arbete för att stärka kvinnliga entreprenörer?
Stor tungvikt har lagts på jämställdhet de senaste åren och insatser har gjorts på både global och lokal nivå för att öka jämlikhet. Jämställdhet och kvinnors roll för hållbar utveckling är även fundamentala för alla 17 av de globala målen Sustainable Development Goals (SDG). Men när det kommer till jämlikhet har framgång varierat mellan de 17 målen. Att de globala målen utgörs av 17 övergripliga mål och 169 målsättningar med riktlinjer för hur man ska uppnå målen gör det lättare att implementera dem i olika kontexter men samtidigt ger dessa riktlinjer plats för tolkning för dem jobbar med implementering, så som civilsamhället och non-governmental organizations (NGO’s). Därför är det av intresse att undersöka hur globala mål tolkas av personer som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling och jämställdhet och är även kärnfrågan i Maria Yartsevas projekt. Maria Yartseva är student på Lunds Universitet och studerar en master i Asienstudier med inriktning på Sydostasien och intresserar sig av hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och jämnliket. Syftet med projektet är att ta reda på hur globala mål tolkas av personer som arbetar inom NGO:s på lokal nivå och hur denna tolkningen speglas i deras arbete med att stärka kvinnor som startar eget företag i Jakarta, Indonesien. Målet med detta projekt är att utföra en fältstudie i Jakarta och samla material som ska stå till grunden för Marias masteruppsats som ska bidra till forskning kring jämställdhet, främjandet av kvinnor och öka förståelsen för hur globala mål appliceras i lokala kontexter. För att undersöka detta kommer semi-strukturerade intervjuer att genomföras med personer som jobbar på olika NGO’s i Jakarta.
Ett stort tack riktas till Olof Palmes Minnesfond vars bidrag gör det möjligt att genomföra detta projekt som står till grund för uppsatsen som har som mål att bidra till forskning kring jämlikhet och öka förståelsen för hur de globala målen tolkas lokalt.

Tillbaka