Reflection for Action? A Study of Popular Education Schemes and Indigenous Women's Organization in Ecuador

Stipendiat
Anna Hedin

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att genom fältstudier i Ecuador bidra till det internationella arbetet med att främja marginaliserade gruppers organisering och demokratiska deltagande. Projektet skulle innebära genomförandet av en fallstudie för att förstå vilka svårigheter som kvinnor inom bananindustrin möter i organiseringen för fackliga och mänskliga rättigheter, hur dessa hinder kan bemötas, samt vilken roll som utomstående stödorganisationer kan spela.

Uppdatering
Hur kan vi bredda det demokratiska deltagandet genom att stötta och främja historiskt marginaliserade gruppers organisering? I Ecuador har kvinnor från ursprungsbefolkningen länge varit en del av kampen för social, politisk, ekonomisk och klimaträttvisa, men trots det stöter de fortfarande på hinder för sitt politiska deltagande, ibland inom familjen och sina lokalsamhällen, men också inom Ecuadors urfolksrörelse i stort och på statlig institutionell nivå. Urfolkskvinnors mänskliga rättigheter är särskilt utsatta för kränkningar eftersom ojämställdhet på lokal nivå ofta sammanflätas med diskriminering baserat på etnicitet på nationell nivå, i synnerhet inom det offentliga styrningssystemet. På så sätt utgör dom en “dubbel barometer” för demokratisering.

Utöver diskrimineringen som sker i samband med politiskt deltagande, så finns andra problem som på grund av könsroller främst drabbar urfolkskvinnor, såsom bristen på rätten till rent vatten och könsbaserat våld. På grund av dessa orsaker så finns det anledning för att stötta urfolkskvinnors organisering. En aktör som sysslar med just detta är organisationen GAMMA (Grupo de apoyo al movimiento de mujeres del Azuay) i södra Ecuador, som sedan 2010 har drivit ett folkbildande projekt riktat mot kvinnor i ursprungsbefolkningen. Målet har varit att stärka, berika och bredda kvinnors deltagande och organisering i södra Ecuador genom folkbildningsinsatser och genom att skapa möten och utrymmen för reflektion kring kollektiva rättigheter, kvinnors rättigheter och naturens rättigheter. Min tes är att denna typ av kollektivt vuxenlärande kan vara ett sätt att bemöta mindre utbildade och historiskt diskriminerade gruppers exkludering från rätten till inflytande och självbestämmande. Projektet som jag ska genomdriva är en fallstudie av GAMMAs projekt för att skapa kunskap kring hur kollektiv handling och organisering hos urfolkskvinnor i Saraguro i södra Ecuador kan uppstå som följd av folkbildningsprocesser, och vad detta har för potential att skapa större social, politisk och klimaträttvisa. Studien syftar vidare till att förstå vilka svårigheter som dessa kvinnor möter i organiseringen för mänskliga rättigheter, i synnerhet i förhållande till kvinnors rättigheter och klimatförändringarna, samt hur dessa hinder kan bemötas.

Målet är att studien ska bidra till det internationella arbetet med att främja marginaliserade gruppers organisering och demokratiska deltagande. Att undersöka denna sorts kapacitetsuppbyggande processer är en avgörande fråga inte bara för mänskliga rättigheter och utvecklingsarbete, utan också för att kunna blåsa nytt liv i civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme, som både i Ecuador och på global nivå har krympt och ifrågasatts de två senaste årtiondena.

Jag har etablerat kontakt med GAMMA och ska börja genomföra intervjuer och fokusgruppdiskussioner i mitten av januari med kvinnor som deltagit i deras program.

Tillbaka