Har islam en plats i framtidens politik?

Stipendiat
Mikael Karl Olof Sahlberg

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Projektet består i en studieresa till Tunisiens huvudstad Tunis, där jag runt valet hösten 2019 ska göra efterforskningar som ska ligga till grund för en masteruppsats.

Uppsatsen ska handla om Ennahda, ett s.k. islamistiskt parti i ett demokratiskt system, om dess förändring sedan revolutionen 2011 och attityder gentemot partiet.

Jag hoppas att arbetet ska främja förståelsen av demokratisk utveckling och möjligheten att integrera islam politiskt i ett demokratiskt system.

Uppdatering
Sammanfattning
Projektet består av en knappt tre månader (sep-dec) lång studieresa till Tunisiens huvudstad Tunis där jag ska forska i det politiska klimatet, de två valen och deras resultat, samt valkampanjerna som föregick dem. Denna forskning ska sedan resultera i en examensuppsats som jag skriver för mitt masterprogram i Arabistik vid Freie Universität Berlin. Med mitt diplom i hand hoppas jag sedan kunna fortsätta utvidga och tillämpa mina kunskaper för att främja demokratisk utveckling, särskilt i icke-västliga kulturella miljöer.

Syfte
Jag hoppas att arbetet ska utöka vår förståelse för demokratin i dess linda och möjligheterna/svårigheterna att integrera olika element i den. Olika partier och aspekter av politiken kan komma att bli intressanta och uppta en del av arbetet, t.ex. grundlagen, rådande vallagar, medieklimat och diskursanalys. Nya skeenden under tiden jag är där, och även efter, kan också bli intressanta, och eventuellt kommer personintervjuer att inkluderas. Arbetet är i viss mån flexibelt för att kunna vara så relevant och aktuellt som möjligt.

En av arbetes tyngdpunkter kommer att ligga på Ennahdha-partiet, ett s.k. islamistiskt parti, och hur partiet arbetar för att integreras och normaliseras i det politiska systemet och samhället i stort.

Trots sin förmenta övergång från ”politisk islam” till ”muslimsk demokrati” kämpar partiet mot en image av mossighet, fromhet, eller värre. De kan uppfattas som gammaldags moralister eller rentav bakåtsträvande extremister, en inte helt ovanlig uppfattning i arabvärlden där diverse regeringar länge utmålat olika former av religiöst engagemang i politiken för extremism. Att islamistisk extremism även är ett reellt problem gör att partier som Ennahdha befinner sig i något av en rävsax. Förenklat kan man säga att om de blir för moderata så riskerar en del av deras religiöst motiverade dragningskraft att försvinna, men om de inte blir tillräckligt moderata så får de dras med “extremiststämpeln” som står i vägen både för goda valresultat och internationell legitimitet.

Denna balansgång för ett islamistiskt parti i en ny demokrati tycker jag är högintressant att utforska och jag tror att lärdomarna kommer att vara tillämpbara och relevanta i en mängd andra sammanhang. Jag hoppas och tror alltså att min uppsats kan bli ett bra bidrag till ett för framtiden mycket viktigt forskningsområde.

Tillbaka