Leading through Laughter

Stipendiat
Clowner utan Gränser

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning
Leading through laughter är ett nytt utbildningskoncept inom Clowner utan Gränser som syftar till att samla de unika metoder och ledarskap som Clowner utan Gränser använder i arbete med att barn och unga i humanitära kontexter.

Det övergripande målet med projektet är att stärka fredsfrämjande arbete genom skratt och kultur, genom att
utveckla en gemensam metod och ledarskap som genomsyras av kvalité, hållbarhet och en demokratisk värdegrund.

Uppdatering
Leading through laughter

Leading through laughter är ett nytt utbildningskoncept inom Clowner utan Gränser som syftar till att samla ihop och formalisera de unika metoder och ledarskap som Clowner utan Gränser utövar i sitt arbete med att möta barn och unga i humanitära kontexter med behov av fredsfrämjande insatser
Det övergripande målet med projektet är att utveckla och erbjuda en gemensam metod, ledarskap och verktyg som genomsyras av kvalité, hållbarhet och en demokratisk värdegrund, för nya och erfarna artister som arbetar i humanitära kontexter.

Projektbeskrivning
Clowner utan Gränser arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som lever i extrem utsatthet. Syftet med vårt arbete är att genom kultur, lek och humor, språk som barn & unga själva talar, stärka psykosocial hälsa med fokus på stärkt självkänsla, gemenskap, fantasi och kreativitet, samt att motverka våld, frustration och apati. Genom att ge verktyg för barn och unga att själva ta tillbaka agens och makt kan de finna kraft och verktyg för förändring. Genom att stärka barns psykosociala hälsa så lägger vi grunden för en positiv, hållbar, demokratisk samhällsutveckling.

Utöver sin artistiska och pedagogiska kompetens behöver våra artister besitta stora kunskaper i hur en leder barn och unga på ett inkluderande, jämställt och humant sätt, i mycket svåra humanitära kontexter. Clowner utan Gränser kommer därför att under 2019 att fördjupa sitt arbete för kompetensutveckling och kvalitetssäkring med fokus på hur vi leder i fredsfrämjande insatser.
För att säkerställa att vi håller god kvalité och kan möta de behov som finns lanserar vi nu kompetensutbildningsprogrammet, Leading through laughter, som riktar sig till unga och nya artister i vårt nätverk med fokus på att leda kreativt arbete med barn/unga i mycket komplexa humanitära situationer. Genom programmet kommer vi säkerställa att vi har en större bas av artister med goda kunskaper i att möta och leda barn i humanitära katastrofer och för att på sikt stärka ett fredsfrämjande arbete.

Slutrapport


Följande mål sattes upp för projektet: 

1. Clowner utan Gränser ska ha ett beprövat koncept för att utbilda både nya och erfarna artister i vår metod och ledarskap 
o Resultat: Vi har tagit fram ett helt nytt koncept för grundutbildning för våra artister. Vi har analyserat behov och utifrån det tagit fram specifika fördjupningsworkshops/utbildningar.   
2. Clowner utan Gränser ska ha fördjupat förmågor att leda och verka jämställt, inkluderande och demokratiskt utifrån konkreta situationer som vi möter 
o Resultat: Vi har analyserat vår verksamhet och metod och utifrån konkreta situationer och aktiviteter förtydligat och fördjupat hur vi kan leda och verka jämställt, inkluderande och demokratiskt. Utöver detta har vi även haft ett särskilt fokus på hur vi planerar och leder aktiviteter utifrån säkerhet (för såväl barn som våra artister) och kulturell sensitivitet.  
3. Deltagarna ska ha en gemensam grund för att arbeta med kreativa metoder och leda barn och unga i humanitära kontexter 
o Resultat: Vi har tagit fram och genomfört grundutbildning för nya, unga artister som fått en tydlig introduktion till Clowner utan Gränsers metod och hur vi i allt vårt arbete leder barn och unga i komplexa kontexter. Vi har även sett över och gjort en total uppdatering av Clowner utan Gränsers artisthandbok som är det främsta verktyget för artister att luta sig mot. Denna ger stort stöd och en tydlig introduktion till vår metod / vårt arbete med barn och unga.  
4. Deltagarna ska veta vad det innebär att vara en ledare inom Clowner utan Gränser och känna sig trygga i sitt ledarskap 
o Resultat: Samtliga deltagare på interna kurser ha uttryckt att de varit nöjda och att de känner sig trygga med vad som förväntas av dem. Citat från skriftliga utvärderingar: “både innehållsmässigt givande och väldigt trevligt och peppande att gå kursen.” “Toppen! ...fick en väldigt bra bild både av vad som är viktigt att veta för att arbeta med Clowner utan Gränser”; “Bra och givande, gärna uppföljning “; “Lärorik, nya sätt att förstå hur scenkonst kan användas.” “Superbra men den kunde ha varit längre”; “En jättebra kurs som jag tycker att väldigt många människor borde ta del av.”; “bra och givande”; “Väldigt positiv (helhetsupplevelse). Jag gick hem på söndagen med en glad och inspirerande känsla och med en stärkt vilja att vara en del av Clowner utan gränser.”; “Mycket lärorikt... Mycket roligt att arbeta med de andra och mycket bra upplägg och blandning av skratt och allvar.”; “Det inkluderande och glädjefyllda ledarskapet (var extra bra)”; “det känns som att det är bra och tryggt att lära känna er som organisation innan man ger sej ut.” 

Projektet har enbart stött på en utmaning och det har varit att vi redan i år har nått majoriteten av våra medlemmar inom ramen för rätt åldersgrupp. Det betyder att vi i år har nått majoriteten av våra medlemmar som är yngre än 30 år.  
I vår ansökan så hade vi en plan på att söka medel för ytterligare två år men det kommer vi inte göra eftersom vi har ändrat våra strategiska mål vad gäller nyrekrytering: istället för att satsa på att nå fler artister kommer vi att lägga resurser på att stärka de som redan finns i organisationen. I egen regi kommer vi därför att fortsätta att utveckla programmet och kompetensutveckla våra artister.  

Erfarenheter och framtida möjligheter
Under året har vår artistansvariga/projektledare tillsammans med artistråd och utvalda erfarna artister arbetat intensivt med att analysera vår metod, vårt ledarskap utifrån olika kontexter, scenarion och sammanhang, samt samlat ihop enorma mängder med information som funnits på olika platser och hos olika personer. Utifrån detta har vi tagit fram ett utbildningsprogram som bygger på över tjugo års samlad erfarenhet tillsammans med helt nya perspektiv. Säkerhet för såväl barn som våra artister har varit prioriterat, likaså hur vi skapar trygga rum och hur vi leder våra grupper, allt utifrån perspektivet att vi arbetar med barn som lever i utsatthet och i komplexa humanitära situationer. För att göra det tydligt och konkret för alla som berörs så har allt kopplats till konkreta situationer och möten med målgrupp som våra artister känner sig hemma i. 

Efter vårens analys och konceptutveckling genomförde vi en pilotutbildning under sommaren. Under hösten genomfördes våra första grundutbildningar där helt nya artister fick en grundlig introduktion till Clowner utan Gränsers metod och ledarskap. Vi fick i samband med ett annat projekt även möjlighet att genomföra en utbildning i Kamerun. Parallellt med dessa har vi genomfört flera erfarenhetsutbyten och workshops i både Malmö och Stockholm på olika teman som bidragit till att fördjupa vissa teman.  

Projektet har varit oerhört betydelsefullt och viktigt för organisationen. Vi har varit i en fas där vi utvecklat och analyserat vår metod, vår pedagogik, vårt bemötande och ledarskap i stort och att ha möjligheten att göra detta inom ramen för detta projekt har varit oerhört givande. Det har bidragit till att vi nu inför 2020 har fattat beslut om att instifta ett årligt kompetensutvecklingsprogram med en rad olika utbildningar (grund- och fördjupning), workshops och erfarenhetsutbyten. Responsen från våra medlemmar har varit väldigt positiv, och det är tydligt att det finns ett stort önskemål och behov av att fortsätta utvecklas. Därför känns det mycket viktigt att vi nu kan tillgodose detta så vi i framtiden kan fortsätta hålla hög kvalité i vårt arbete med barn och unga. 

Vi har också fått efterfrågan från några av våra systerorganisationer om att komma till dem under 2020 och utbilda även deras artister. Vi kommer att göra en sådan utbildning i Irland under våren och en i Brasilien under hösten. 

Totalt har 33 (mål 30) personer deltagit i utbildningen samt 30 unika personer (mål 40) i erfarenhetsutbyten/workshops (en del har deltagit i fler tillfällen). 

Utbildningsmaterialet/handboken har spridits till 160 av Clowner utan Gränsers aktiva artister samt till ytterligare 100 personer som visat intresse för att engagera sig och som deltagit i workshops ledd av vår artistansvariga.  


Hur projektet bidragit till den internationella förståelsen det antirasistiska arbetet och eller den gemensamma säkerheten för fred. 

I Clowner utan Gränser möter vi människor i scenkonst, lek, humor och skratt; det mellanmänskliga mötet är centralt. Vårt arbete grundar sig i en inkluderande hållning, ett intresserat lyssnande och interagerande där vi bekräftar och stärker det gemensamma, det delade, det vi upplever och utbyter med varandra. Vi gör allt för att fylla på med positiva känslor både i den enskilda och mellan människor på plats. Det är fredsfrämjande. Det är läkande. Det ingjuter hopp och framtidstro i sinnet.  
För att människor ska kunna mötas är trygghet och tillit oavhängigt. Våra artister visar med kropp, blick och beteende att de kommer med goda intentioner, med något underhållande, lekfullt och roligt, där deltagande är välkommet och frivilligt. Vi har väl utarbetade metoder för att förmedla säkerhet både i sättet vi organiserar oss i samband med föreställningsverksamhet och workshops/fortbildningar. 
Våra metoder innebär även att utbyta erfarenheter, vilket i konkreta termer t.ex. sker genom att våra artister återkommande inbjuder deltagare att delge gruppen lekar eller lekfulla aktiviteter som de kan från andra sammanhang. 

Exempel från utbildningarna i Kamerun:  
• I samband med utvärdering vid första dagens slut, uttryckte en av deltagarna att hen i början av dagen varit skeptisk till vad dessa “white clowns” kunde lära ut men att hen under dagens lopp haft så roligt och skrattat så mycket att hen nu var otroligt glad över allt vi gjort tillsammans och var förväntansfull inför de kommande dagarna. 

• Deltagarna har varit överväldigande positiva och återkopplat att de verkligen uppskattat upplägg, innehåll, metoder och det strukturerade erfarenhetsutbytet mellan deltagare. De uppgav att de hade fått inspiration, konkreta verktyg och kompetensutveckling som i efterhand haft direkt påverkan på deras dagliga arbete med barn i mycket svåra humanitära kontexter (de har återkopplat om innehåll och upplägg som de gjort efter utbildningens slut). Några citat från skriftlig utvärdering: “Inclusion is just perfect” ; “So fun-filled, the approach to facilitation is great.”; “I love the simplicity of facilitation. I am fulfilled. Thank you. Thank you.”; “The session was engaging and the tempo was great. Learnt a lot!”; “Inclusion (everybody feels important)”; “Facilitation as a team / the way the team takes turns to facilitate”; “I love the games, they are full of fun and variety”; “I enjoy the team spirit. Interaction is wholesome.” 

• Deltagarna sa att det verkligen var en avstressande, läkande och stärkande atmosfär. Att de utöver konkreta verktyg till sitt arbete även fått påfyllning av energi och positiva känslor till sitt liv/arbete. 

Tillbaka