Summer course: Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia

Stipendiat
Elin Christina Prestgaard

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Kursen utgör ett viktigt och givande komplement till mina Freds och Konfliktstudier vid Lunds Universitet. Jag strävar efter att i tillägg till min utbildning ta del av olika typer av kulturella och akademiska utbyten för att få praktiska insikter i komplexa frågor rörande internationellt samarbete. Som student av fredsfrågor anser jag det också vara ett medföljande ansvar att ta del av praktiska upplevelser som denna sommarkurs för att kunna göra ett bra och legitimt jobb i en framtida karriär.

Uppdatering
Mellan den 10:e och 28:e juni kommer jag, Elin, befinna mig i Bogotá på en sommarkurs med namnet ”Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia” som ges av Universidad de los Andes. Kursen blandar föreläsningar och akademiska seminarier med studiebesök till aktörer involverade i fredsprocessen där bland annat exkombattanter från FARC, den colombianska kongressen och FN:s utvecklingsorgan på plats i landet kan nämnas. Genom detta syftar kursen till att ge studenterna en bred och nyanserad förståelse för den komplexa process som fredsbyggande ofta innebär. Genom att besöka och lyssna på flertalet parter i konflikten undviker kursen att ge en ensidig och förenklad bild av konflikten, och förmedlar istället vikten av att lyssna och inkludera alla berörda parter för att främja möjligheten för en hållbar fred. Kursen syftar till att belysa de ’best practices’ som visat sig fungera väl i implementeringen av det aktuella fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC, men strävar också efter att förmedla kunskap och förståelse kring vad som visat sig vara mindre lyckat och varför så har blivit fallet.

Då jag till vardags är student i Freds- och konfliktstudier vid Lunds Universitet är denna sommarkurs högst relevant för mina studier. Jag tror personligen att det är viktigt att kombinera studier med mer praktiskt orienterade upplevelser som denna kurs innebär för att få en djupare förståelse för komplexa frågor rörande fred och internationellt samarbete - en värdering jag delar med Palmefonden. Jag är därför mycket tacksam för det finansiella stöd jag fått från fonden som gör det möjligt för mig att delta på kursen. Jag är övertygad om att kursen kommer vara oerhört lärorik och givande, och bistå mig i min strävan att arbeta med internationella frågor i en framtida karriär.

Slutrapport
Mellan den 10:e och 28:e juni har jag deltagit i en sommarkurs vid Universidad de los Andes i Bogotá med namnet ”Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia”. Kursen har innehållit föreläsningar varvat med studiebesök (se bifogat schema) och personliga möten med konfliktens offer, ex-kombattanter från FARC och sociala ledare som arbetar med att försvara och stärka rättigheter och utveckling på landsbygden. Alla vi mött har varit väldigt generösa med sin tid och uppmuntrat oss att ställa frågor, vilket har varit uppskattat. Mina förväntningar på kursen har infriats flera gånger om. Jag har haft chansen att dels lyssna på otroligt kunniga föreläsare och sakkunniga, men genom att höra personliga berättelser också fått se konflikten mer ur ett mikroperspektiv; hur den drabbat en person, en familj eller en by. Jag har lärt mig om konfliktens (och fredens!) komplexa dynamik, och ständigt blivit utmanad i mina tankar. Då föreläsningarna var tematiskt upplagda fick jag ständigt nya insikter om konflikten, och vad som vid första föreläsningen framstod som konfliktens kärna kompletterades under vägs med en mängd andra viktiga pusselbitar.

Vad jag starkast tar med mig från kursen är just denna komplexitet och vikten av att lyssna på, erkänna och uppmärksamma människors individuella historier av konflikt. En konflikt utspelas på flera nivåer; politiskt, institutionellt, juridiskt, men också på ett personligt och känslomässigt plan. Som universitetsstudent kan jag stundtals känna att studierna fokuserar på institutionella faktorer lite på bekostnad av att ge konflikten ett mänskligt ansikte, och den här sommarkursen var därför motiverande på så sätt att den fungerade som en påminnelse om det utbredda lidandet. Detta gäller självfallet inte bara konflikten i Colombia, utan kan appliceras på alla fall av konflikt och spänningar. Kursen fick mig också att reflektera över talesättet ”kunskap är makt”. Både då vi träffade en ex-kombattant från FARC som demobiliserat och nu deltog i reintegreringsprocessen och en social ledare fick vi höra om hot och hat de utsattes för dagligen, och hur deras vänner från båda dessa grupper mördats sedan fredsavtalet. Kvinnan som varit med i FARC hade blivit tvångsrekryterad som tonåring och utsatt för sexuellt våld av manliga överordnade, och berättade gråtande om hur omvärlden inte förstår att gerillamedlemmar också kan vara offer i en konflikt. Båda dessa personer avslutade sina presentationer med att vädja till oss deltagare att inte glömma dem och sprida deras berättelse i våra respektive hemländer för att öka förståelsen för deras utsatthet, en önskan jag tar på största möjliga allvar. Jag som utomstående kanske inte helt kan förmedla den utsatthet och lidande som jag aldrig varit utsatt för, men om jag kan hjälpa någon att få en mer nyanserad bild av en konflikt och mer internationell förståelse är jag iallafall ett steg på vägen.

Tillbaka