Peacebuilding in Colombia Academic Summer Course

Stipendiat
Louise Warvsten c/o Robert Warvsten

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Projektet avser en sommarkurs, `Peacebuilding in Colombia´, förlagd i Bogota i Colombia. Syftet och målet med kursen är att få en utökad förståelse för fredsbyggande i praktiken, samt att få en bredare erfarenhet av internationella miljöer och skilda kulturella kontexter. Kursen är tänkt som ett komplement till min nuvarande utbildning i juridik och freds- och konfliktvetenskap, då min förhoppning är att i framtiden kunna arbeta med dessa frågor i internationella sammanhang.

Uppdatering
Projektet omfattar en sommarkurs, ’Peacebuilding i Colombia’ vilken är förlagd i Bogotá, Colombia. Under tre veckor kommer vi kursdeltagare att fördjupa oss i den colombianska fredsprocessen, samt de problem och svårigheter som processen varit och fortfarande är förknippad med. Kursen kombinerar teoretiska aspekter med fältstudier, guidade lokala turer och seminarium med experter som arbetar i fält. Jag kommer att åka till Bogotá den sjunde juni 2019, och kursen börjar sedan den tionde juni. Under kursens gång kommer jag att bo på med andra internationella studenter nära campus, och jag ser mycket fram emot att dela och diskutera de upplevelser kursen kommer att bära med sig med dessa studenter. Syftet med projektet är främst att få en utökad förståelse för fredsbyggande i praktiken, men även att få en bredare erfarenhet av internationella miljöer och skilda kulturella kontexter. Kursen är tänkt som ett komplement till min nuvarande utbildning i juridik och freds- och konfliktvetenskap, då min förhoppning är att i framtiden kunna arbeta med dessa frågor i internationella sammanhang. Då min nuvarande utbildning till hög grad är bunden till det akademiska, anser jag att praktisk erfarenhet samt välförankrade internationella perspektiv blir nödvändiga för att i framtiden kunna uträtta ett meningsfullt arbete. För att försöka sprida resultatet av projektet, kommer jag under kursens gång att blogga på https://pbcolombia.travel.blog . Det är min förhoppning att i bloggen redogöra för mina upplevelser samt kursens innehåll, i syfte att sprida förståelse för den colombianska fredsprocessen och fredsbyggande i praktiken.

Slutrapport
Under tre veckor i juni deltog jag i sommarkursen ”Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia” vid Universidad de los Andes i Bogotá, Colombia. Kursens upplägg ämnade att ge en nyanserad och detaljrik bild av den utdragna konflikt som präglat Colombia i årtionden och det arbete som pågått, och fortfarande pågår, för att nå en hållbar fred. Upplägget varierade och under kursens gång fick vi studenter ta del av en välavvägd kombination av föreläsningar, studiebesök, debatter samt personliga möten.


Kursens första vecka fokuserade på den historiska bakgrunden till konflikten i Colombia. Vi introducerades till landets politiska historia, samhälleliga svagheter och styrkor, samt olika utlösande och pådrivande faktorer under den colombianska konflikten. Följande vecka stod själva fredsavtalet från 2016 i fokus. Vi fick lära oss om de förhandlingar som ledde fram till fredsavtalet, och granskade samt diskuterade varför just upprättandet av detta avtal lyckades trots att så många tidigare försök vidtagits. Temat för sista veckan var hur man i Colombia, nu och i framtiden, ska gå tillväga för att bygga en hållbar fred. Vilka mekanismer krävs? Vilka strukturella förändringar fordras? Vilken roll spelar förlåtelse, tolerans och försoning i arbetet för att bryta våldspiraler som pågått i generationer?


Min tid i Colombia var oerhört givande och lärorik, och utmanade framförallt min syn på vad som faktiskt utgör en konflikt. Den colombianska konflikten har visat att en konflikt kan pågå och frodas på lokal och regional nivå, samtidigt som den nationella nivån ter sig relativt opåverkad. Konflikten har även karaktäriserats av ett virrvarr av olika aktörer, och vi tvingades under kursens förlopp att upprepade gånger omvärdera och reflektera kring våra förutfattade meningar om vem som utgör offer respektive förövare. Kursen ställde oss även inför frågeställningen om en konflikt verkligen kan tilldelas ett konkret slutdatum, och vi blev uppmärksammade på det faktum att Colombia, trots det ingångna fredsavtalet, fortfarande präglas av bland annat våld, bristfälliga politiska och civila rättigheter samt påtagliga ojämlikheter.


Särskilt intressant under kursens gång var, för mig som juriststudent, diskussionerna kring rättvisa. Kan rättvisa skipas i ett post-konfliktuellt samhälle? Om ja, hur och för vem? Bör rättvisearbetet sträva efter att åstadkomma reparation eller vedergällning? Vid upprättandet av fredsavtalet 2016 i Colombia anammades en reparativ rättvisesyn och det var uttalat att konfliktens offer skulle stå i fokus under kommande fredsprocessen. Till följd av avtalet upprättades flertalet olika organ vars gemensamma syfte var att tillfredsställa rättigheterna hos konfliktens samtliga offer. Idag finns det en sanningskommission, en enhet för sökandet av försvunna personer och en omfattande

mekanism för arbetet med övergångsrättvisa som heter Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inom JEP återfinns flertalet organ som alla arbetar för att utreda, klargöra, åtala och straffa allvarliga brott mot mänskliga rättigheter samt brott mot internationell humanitär rätt. I mina ögon var det oerhört lärorikt att få insikt i hur dessa organ arbetats fram och verkar idag, samt att få förståelse för den fina balansgång som krävs för att tillgodose olika aktörers varierande viljor. Därutöver var det nyttigt att få lära sig om det svåra samspel mellan folkrätt och nationell rätt vilket många gånger präglar och formar fredsprocesser.


Olof Palmes minnesfonds bidrag har gett mig en unik och ovärderlig upplevelse genom att möjliggöra mitt deltagande i kursen. Jag har introducerats till nya perspektiv och frågeställningar, ställts inför tankeväckande utmaningar och även fått erfarenhet av fredsbyggande i praktiken- aspekter som jag är säker på att jag kommer dra nytta av under mina framtida studier och i mitt framtida arbete. För detta är jag oerhört tacksam. Tack!

Tillbaka