Toleransresa till Auschwitz hösten 2019

Stipendiat
Nyhamnsskolan klass 8A och 8B, Höganäs kommun

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Toleransresan är en avgörande möjlighet att vidga sin kunskap om upprinnelsen till, liksom omfattningen och konsekvenserna av Förintelsen. Elevernas erfarenheter från resan ökar och förstärker deras förståelse för vikten av tolerans och medmänsklighet. Lärdomarna från de gemensamma upplevelserna och egna iakttagelserna förbereder dem för att i vardagen identifiera extremism och fientlighet, och genom insikten om vad dessa kan leda till, uppbåda mod att försvara människors lika värde.

Uppdatering
STORT ENGAGEMANG OCH STIPENDIET FRÅN OLOF PALMES MINNESFOND GÖR RESAN TILL AUSCHWITZ MÖJLIG FÖR NYHAMNSSKOLANS KLASS 8A OCH 8B

Vi åttondeklassare på Nyhamnsskolan åker på toleransresa tillsammans med våra lärare till Auschwitz under hösten 2019. Vi anser att denna resa är viktig. För att minnas, för att kunna lära av historien och för att undvika att den upprepas. Förintelsen får aldrig glömmas.

Toleransresan är en möjlighet att vidga vår kunskap om upprinnelsen till, liksom omfattningen och konsekvenserna av Förintelsen. Erfarenheter från resan ökar och förstärker vår förståelse för vikten av tolerans och medmänsklighet. Lärdomarna från de gemensamma upplevelserna och egna iakttagelserna förbereder oss för att i vardagen identifiera extremism och fientlighet och försvara människors lika värde.

Idag vet inte alla högstadieelever att Förintelsen ägt rum och en del känner inte till Adolf Hitler. Elevernas toleransresa, med förberedelser, reflektioner och samtal, är en insats mot okunskapen och glömskan och i förlängningen ett bidrag till det långsiktiga demokratiutvecklingsarbete som skolan och samhället konstant behöver värna och underhålla. Mot bakgrund av dagens växande nationalism och främlingsfientlighet i Sverige och Europa tycks toleransresans betydelse än större.

Vi tackar alla som har stöttat oss och hjälpt oss med vårt insamlingsarbete samt Olof Palmes Minnesfond för stipendiet som möjliggör vår resa.

Tillbaka