Hur skapas delaktighet för unga genom samverkan mellan offentliga aktörer och ideella organisationer? En jämförande fältstudie i Nairobi, Kenya och Fortaleza, Brasilien.

Stipendiat
Shade Amao

Stipendiebelopp
12000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att genomföra fältstudier i Nairobi, Kenya och Fortaleza, Brasilien för insamling av material till en masteruppsats under våren 2019. Uppsatsen ämnar kartlägga hur samverkan mellan NGOs och offentliga aktörer lyckas skapa inkludering av unga i insatser för fred.

Målet är att bidra till den vetenskapliga forskningen inom ämnena offentlig förvaltning och utvecklingsstudier samt att skapa internationell förståelse för samarbeten mellan olika aktörer på global nivå.

Uppdatering
Masteruppsats om unga vuxnas delaktighet i Kenya

Med hjälp av mitt stipendium från Olof Palme ska jag skriva en masteruppsats genom att genomföra fältarbete runtom i Kenya och möjligen grannliggande länder. Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och jämföra hur unga i Kenya går tillväga för att bidra till positiv förändring i sitt lokala samhälle respektive hur unga i Sverige går tillväga.
Projektidén kopplas till den problembeskrivning som FNs resolution 2250 ”Youth, Peace and Security” lyfte där unga, framför allt marginaliserade unga, i högre utsträckning drabbas av de olika konflikter som finns i världen men inte är lika delaktiga att vara en del av lösningen. Projektet syftar till att ta reda på hur unga som har nära till de utmaningar som Kenya och Sverige står inför idag själva arbetar för att kunna bidra till fred i sin lokala omgivning.
För att genomföra projektet kommer jag att först intervjua unga vuxna i Sverige som på något sätt försökt bidra positivt till sitt lokala samhälle. Därefter kommer jag att resa till och leva i Kenya under två månader där jag kommer att följa och intervjua olika unga Kenyaner som också strävat efter att skapa positiva insatser till sitt samhälle.
Målet är att uppsatsen ska kunna kombinera akademisk forskning kring demokrati med praktisk kunskap om fredsarbete för att vidare kunna erbjuda internationell förståelse för hur vi kan skapa starkare, tryggare och fredligare platser för alla.
/Shade Amao

Tillbaka