Kvinnors roll i bekämpandet av våldsam extremism

Stipendiat
Fanny Arendt

Stipendiebelopp
8000 kr

Sammanfattning
Projektet kommer att genomföras i termer av en fältstudie i Indonesien, där våldsam extremism har ökat lavinartat de senaste åren. Syftet är att kartlägga vilka specifika egenskaper kvinnor har för att förebygga våldsam extremism och på vilka sätt det tar sig praktiska uttryck i civila engagemang. Inhämtad data kommer att resultera i en masteruppsats, samt ett policyförslag för Indonesien. Målet är att öka förståelsen kring hur kvinnor i synnerhet kan förebygga våldsamt extremism i världen.

Uppdatering
Kvinnors roll i det förebyggande arbetet mot våldsam extremism
I mitten av våren 2019 kommer jag att inleda mitt forskningsprojekt, vilket ämnar undersöka olika möjligheter till att förebygga våldsam extremism. Projekt kommer att genomföras i Indonesien, ett land där närvaron av terroristnätverk och extremism har ökat under de senaste åren. Reaktiva förhållningssätt till våldsam extremism, vilket innebär att insatser först sätts in som en respons till terrordåd, har hittills varit den mest återkommande metoden i både Indonesien och andra delar av världen. Det är först på senare år som förebyggande insatser har fått ett starkare gehör, där Indonesien är ett av de länder som blivit särskilt uppmärksammade för sina förebyggande insatser mot våldsam extremism. En av anledningarna till det är att deras förebyggande arbetet till stor del leds av kvinnor och kvinnoorganisationer. För att undersöka hur kvinnornas roll ser ut i detalj, kommer jag att genomföra en fältstudie i Indonesien, där intervjuer med kvinnoorganisationer syftar till att kartlägga och analysera vilka specifika egenskaper som kvinnor har i att identifiera och motverka radikalisering. Vidare söker studien svar på hur dessa kvinnoorganisationer i sin tur verkar för att förebygga spridningen av våldsam extremism i Indonesien. Genom denna fältstudie är det övergripande målet att öka förståelsen för hur våldsam extremism kan förebyggas, och i synnerhet att bidra med nya perspektiv gällande kvinnors roll i detta arbete. Detta projekt är även en del av mina Mastersstudier inom ämnet Freds-och Konfliktvetenskap, vilket innebär att forskningsresultat kommer att delas med andra genom min Mastersuppsats, i slutet av sommaren 2019.

Tillbaka