Kvinnors deltagande i de fredsskapande processerna i Georgien

Stipendiat
Maja Skogh, Jenny Bengtsson, Matilda Torell Sjölander

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning
Som studenter på Försvarshögskolan vill vi öka vår förståelse för inkluderande fredsarbete i Georgien. Vår utgångspunkt är att kvinnors deltagande i fredsskapande processer är central i återuppbyggnaden av postkonflikt-samhällen. Vi vill därför göra en resa till Georgien för att på plats fördjupa vår förståelse och kunskap om kvinnors situation i landet. Vi vill också få en inblick i hur lokala organisationer arbetar för att förverkliga agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Uppdatering

Som masterstudenter på Försvarshögskolan i Stockholm har vi ett genuint intresse för vår omvärld och de politiska skeenden som berör den. Genom stipendiet från Olof Palmes minnesfond får vi nu möjligheten att genomföra en resa till Georgien under tio dagar för att öka vår förståelse för inkluderande fredsarbete.

Vår utgångspunkt är att kvinnors deltagande i fredsskapande processer är central i återuppbyggnaden av postkonflikt-samhällen. Genom att resa till Georgien hoppas vi på att få en inblick i hur lokala organisationer arbetar för att förverkliga agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Vi finner Georgien som särskilt intressant då det är ett postkonflikt-land som befinner sig mitt i en politisk dragkamp mellan Ryssland och EU, vilket leder till dilemmat: att bevara konservativa traditioner alternativt att gå mot ett mer öppet och liberalt samhälle. Vi tycker det är intressant att bredda den klassiska definitionen av säkerhet och konflikt och istället rikta fokus mot unga kvinnor i samhället - till vilken grad tillåts de vara delaktiga i fredsförhandlingarna mellan Ryssland och utbrytarregionerna?

Fältstudien kommer utgå från Tbilisi där vi kommer träffa de mest centrala aktörerna - Kvinna till Kvinna, UN Women, WISG och Sveriges ambassad i Tbilisi. Därefter kommer vi att resa till landsbygden för att i den mindre staden Telavi träffa organisationen Anti-violence network. Vi planerar även att resa till Achaltsiche för att träffa organisationen Democratic Women’s Organisation. Anledningen till att vi även vill träffa organisationer på landsbygden är för att ta reda på om det finns en skillnad i arbetet på landsbygden gällande att inkludera kvinnor i fredssamtalen. Just nu är vi även i processen att etablera kontakt med representanter från det georgiska parlamentet som jobbar med säkerhetsfrågor för att vi ska kunna ta reda på hur de, på högsta nivå, arbetar för att verkställa agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Slutrapport
Slutrapport efter projektresa till Georgien

I mars 2019 vistades vi - Jenny Bengtsson, Maja Hedvall Skogh och Matilda Torell Sjölander - under 8 dagar i Tbilisi i Georgien för att få möjlighet att på plats öka vår förståelse för det inkluderande fredsarbetet i Georgien. Vi tyckte att Georgien var intressant att utforska närmare eftersom landet nyligen befann sig i krig med Ryssland och under senare år har befunnit sig i en intensiv utvecklingsfas och bland annat för första gången har valt en kvinnlig president.

Vår utgångspunkt för resan var att kvinnors deltagande i fredsskapande processer är central i återuppbyggnaden av postkonflikt-samhällen.

Under vår vistelse träffade vi aktörer verksamma på olika nivåer för att få ett helhetsperspektiv av det pågående arbetet med inkluderingen av kvinnor i de fredsskapande processerna och dialogerna.
Genom ett möte med UN Women fick vi det större internationella perspektivet och genom mötet med Kvinna till Kvinna och UWILW (Union of Wives of Invalids and Lost Warriors) fick vi även möjlighet att få det lokala- och gräsrotsförankrade perspektivet. Vi ansåg även det vara intressant att träffa en svensk aktör, i form av den svenska ambassaden, som i sin tur kunde bidra med myndighetsfokus, då det är en viktig agenda för Sverige med jämställdhetsarbete och eftersom Sverige har varit en drivande kraft i att sätta dessa frågor på agendan.

Vad samtliga aktörer betonade var att konflikten inte är en så kallad “frusen konflikt”, utan aktiv och pågående. Georgien är således inte heller ett postkonflikt-land, vilket har enorm effekt på landets utvecklingspotential och i förlängningen arbetet för jämställdhet.

Utifrån alla de personer vi träffat är det tydligt att det blåser samma konservativa vindar som vi kan skönja i många andra länder. Det georgiska samhället präglas av traditionella värderingar, där den ortodoxa kyrkan - och framförallt patriarken - fortsatt har ett väldigt stort inflytande, som gör det svårt för jämställdhetsfrågor att få genomslagskraft. Representanter på svenska ambassaden lyfter dock bland annat ett framgångsexempel där patriarken och kyrkan haft en betydande roll vad gäller att minska könsbaserat våld i hemmen. Man har där drivit igenom lagstiftning på området och därav även kunnat se tydliga attitydförändringar. Resultaten är dock sköra.

Samtliga aktörer nämner att policyerna för jämställdhetsarbete de facto finns på plats, men det brister i implementering och efterlevnad. Gender mainstreaming måste till på alla nivåer, det räcker inte att bara räkna huvuden, vilket nämns av svenska ambassaden. Det krävs utbildning, dialogarbete samt att krav ställs på avtal. Många invånare kämpar med trauman, är internflyktingar och den mänskliga säkerheten är allmänt låg. Folk lever under utsatta socioekonomiska förhållanden, vilket måste tas hänsyn till i arbetet med att stärka människor i deras vardag. Vidare lyfter Kvinna till Kvinna problematiken med att när väl dessa frågor lyfts och diskuteras så når det i första hand en priviligierad grupp som redan har något slags intresse för frågorna och därmed redan är insatta, medan de mest behövande som lever i det svåraste utanförskapet, såväl ekonomiskt som socialt, inte får del av information eller bidrag. Mot bakgrund av detta arbetar UWILW bland annat med att arrangera informationsmöten för kvinnor, för att de som direkt påverkas av konflikten ska kunna invigas i den bubbla, som Kvinna till Kvinna nämner. Deras arbete är därför mycket konkret och viktigt! Eftersom många

lider av psykologiska problem ger dessa möten kvinnorna möjlighet att få prata ut om vad de behöver och vad de tänker på. Kvinnor som förlorat sina marker, sina barn – behöver återuppbygga förtroende vilket kräver just sådana gräsrots-insatser som UWILW initierat.

Framåt nämner svenska ambassaden att potentialen och kraften finns hos alla de kvinnor som vågar trotsa rådande normer och samhällsstrukturer. UWILW och Kvinna till Kvinna som civilsamhällsaktörer menar att kvinnorörelsen växer sig starkare och starkare och banar i förlängningen även vägen för en mer hållbar fred.

Vi har genom vår resa lärt oss mycket kring hur fredsarbetet i Georgien fortgår och vilka utmaningar som myndigheter, internationella organisationer och gräsrotsrörelser står inför. Efter hemkomsten till Sverige har vi i samarbete med studentkåren på Försvarshögskolan bjudit in till samtal och diskussioner kring våra erfarenheter, den rådande situationen och framtidsutsikterna för kvinnligt deltagande i de fredsskapande processerna i Georgien liksom om den viktiga roll som kvinnorörelsen och civilsamhället har i ett land som Georgien. Vi tror - och hoppas - att vi har inspirerat och fått fler att intressera sig för dessa frågor. Under hösten har vi diskuterat möjligheten att föra kunskapen vidare genom att skriva och försöka publicera en debattartikel liksom att delta vid en temakväll med den jämställdhets-fokuserade socialdemokratiska föreningen “Avantgarde”.

Vi är så tacksamma för att ha fått möjligheten att, genom Olof Palmes Minnesfonds bidrag, resa till Georgien och utveckla våra kunskaper kring kvinnligt deltagande i fredsprocesser. Vi kommer även fortsättningsvis att engagera oss i dessa frågor samt föra den kunskap vi fått vidare genom de kanaler och forum vi har tillgång till.

Återigen - TACK!

Jenny Bengtsson, Maja Hedvall Skogh och Matilda Torell Sjölander

Tillbaka