Unga påverkar kärnvapenpolitiken

Stipendiat
Svenska Läkare mot Kärnvapen

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning
Vårt övergripande mål är att Sverige skriver under och ratificerar FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Syftet med detta projekt är att närma oss politiska partier och grupperingar för att bygga en bred grund för att det övergripande målet. Vi har sett att ungdomsförbund, studentförbund, ungdomsorg. och väljarna inte har samma inställning till kärnvapenkonventionen som partierna i riksdagen, därför tror vi att förändringen måste komma inifrån och börjar med att fokusera på dessa grupper.

Uppdatering
Syftet med projektet är att påverka och skapa engagemang hos en yngre publik än som vanligen engagerar sig i kärnvapenfrågan. 2017 förhandlades det fram ett förbud mot kärnvapen i FN, men detta förbud har idag varken signerats eller ratificerats av Sverige. Vi har sett ett skifte i debatten om kärnvapen där de humanitära konsekvenserna av kärnvapen hamnar i skymundan och där kärnvapen lyfts som en viktig del av säkerhetspolitiken. Vi avser därför att inom detta projekt ta kontakt med unga personer genom politiska ungdomsförbund, studentförbund och/eller ungdomsorganisationer för att bygga upp ett nätverk med stöd för kärnvapenkonventionen, för kärnvapennedrustning och ett självsäkert Sverige i dessa frågor.

Vi planerar att hålla möten och dialog med politiska ungdomsförbund och individer däri för att öka intresset och kunskapen om kärnvapen och nedrustning. Vi vill bilda opinion för att påverka den svenska officiella positionen genom informationsspridning, storytelling, grafik och sociala medier. Vi har god tillförsikt att detta på sikt kan leda till konkreta resultat som vi kommer att kunna följa upp framöver samt ge en direkt effekt på politiken.

Slutrapport
REDOVISNING AV SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS PROJEKT MED STÖD AV PALMEFONDEN, NOVEMBER 2018 – MAJ 2019

Syftet med projektet var att påverka och skapa engagemang för kärnvapenfrågan hos en yngre publik med utgångspunkt i de humanitära och klimatmässiga konsekvenserna av kärnvapen. Vi ville inom projektet nå politiska ungdomsförbund, studentförbund och/eller ungdomsorganisationer för att informera och bygga stöd för kärnvapennedrustning och FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.
Storytelling, grafik och sociala medier med mera inkluderades som metoder i projektansökan.

Inom projektet har vi haft dialog med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Grön ungdom och IFMSA Sverige (medlemsorganisation för medicinstuderande) samt C- studenter. Vi har bland annat bidragit med fakta och underlag till remissvar till utredningen om Sverige och FN:s kärnvapenförbud. Delar av detta användes i det remissvar som SSU skrev tillsammans med andra sidoorganisationer, samt till IFMSA:s remissvar. Båda remissvaren har spridits via SLMK:s hemsida. Vi har även i dialogmöten för att IFMSA och LSU ska sprida information om kärnvapenfrågan i sina respektive kanaler.

Därtill har vi fört dialog med politiska ungdomsförbund genom ett samarbete med Folk och Försvar i december 2018, i form av ett rundabordssamtal om kärnvapen och internationell säkerhetspolitik. Vi berättade och svarade på frågor om FN:s kärnvapenförbud, med deltagare från både de politiska ungdomsförbunden och andra ungdomsorganisationer.

Vi har inom projektet genomfört en kartläggning om de politiska ungdomsförbundens syn på kärnvapen och eventuella uttalanden om FN:s kärnvapenförbud, material som kommer att sparas för tillbakablickar på den politiska processen.

Inom projektet deltog SLMK:s unga vice ordförande David Victorin vid de förberedande förhandlingarna inför översynen av icke-spridningsavtalet NPT 2020. David deltog vid ICAN:s möte med nedrustningsorganisationer från hela världen och vid ett möte med SLMK och utrikesminister Margot Wallström. Han skrev en artikel om NPT-förhandlingarna och kampanjmötet som spridits via SLMK:s medlemstidning för att visa hur en ung person kan engagera sig i organisationen.

Inom projektet har SLMK även hållit en föreläsning för medicinstudenter vid Linköpings universitet med resultatet att organisationen fick två nya medlemmar varav en vill bli studentrepresentant.

Genom att föra dialog både med de som stödjer kärnvapenförbudet, och de som inte gör det, har SLMK genom projektet sökt bygga gemensam förståelse för den förvärrade situationen kring kärnvapen och behovet av att agera genom folkrätt och diplomati. Genom att rapportera från förhandlingar inom NPT visar vi dels att NPT är ett viktigt avtal för civilsamhället att följa, och dels på vilka sätt som unga kan engagera sig på FN-nivå.

LÄNKAR OCH BIFOGADE DOKUMENT:

- SLMK:s medlemstidning om NPT med artikel av David bifogas.
- SLMK:s kommunikation på hemsida om NPT, till exempel https://slmk.org/nyheter-press/mote-med-utrikesminister-wallstrom/
- Information om eventet med Folk och Försvar: http://www2.folkochforsvar.se/event/rundabordssamtal-om-kaernvapen-och- internationell-saekerhetspolitik.html
- Remissvar IMSA och SSU med flera https://slmk.org/wp- content/uploads/ifmsa.pdf & https://slmk.org/wp- content/uploads/dnr_ud2019-00979-nis_olofpalmesintcenter_et_al_201904.pdf
- Länk till artikel om överlämning av Läkaruppropet, där IAMSA på inbjudan av SLMK deltog: https://slmk.org/nyheter-press/sveriges-lakarkar-uppmanar- riksdag-och-regering-att-skriva-under-och-ratificera-fns-karnvapenforbud/

Tillbaka