Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat på sjukhus i Uganda

Stipendiat
Johanna Liedholm

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Syftet med resan är att genom klinisk praktik på två sjukhus i Uganda få inblick i den kirurgiska vården i landet. Under resan kommer jag att delta i det arbetet på sjukhus i både storstad och på landsbygd. Målet med praktiken är att uppmärksamma skillnaderna i den kirurgiska vården i Sverige och den i Uganda, samt variationer inom olika delar av Uganda. På så sätt hoppas jag utvecklas i rollen som läkarkandidat och få en ökad internationell förståelse som grund för framtida arbete inom läkaryrket.

Uppdatering
Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat på sjukhus i Uganda

Projektet innebär en klinisk praktik på två sjukhus i Uganda. Detta sker som avslutande del av den valbara kursen Global Kirurgi som jag läser i slutet av min sjunde termin på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Syftet med resan är att få en inblick i den kirurgiska vården i landet genom att delta i det dagliga arbetet på olika sjukhus, i både storstad och på landsbygden.

Projektet kommer äga rum under drygt två veckor i januari 2019. Den inledande veckan kommer spenderas på ett mindre sjukhus i Soroti, och den efterföljande veckan på ett större sjukhus i storstaden Kampala. Under den kliniska praktiken kommer jag rotera mellan olika kirurgiska avdelningar samt operationer på sjukhuset för att få en inblick i hur det vardagliga arbetet kan fungera på ett sjukhus i en helt annan del av världen, med andra förutsättningar än i Sverige.

Under hösten har jag deltagit vid ett antal kvällsföreläsningar inom Global Kirurgi för att få en introduktion och större förståelse för kirurgi i andra länder än Sverige och förbereda oss för det som väntar i Uganda.

Målet med praktiken är att få upp ögonen för de skillnader som förekommer mellan den kirurgiska vården i Sverige och den i Uganda, samt även uppmärksamma de skillnader som förekommer inom olika delar av landet. På så sätt hoppas jag utvecklas i rollen som läkarkandidat och få en större internationell förståelse som grund för framtida arbete inom läkaryrket, både inom och utanför Sverige.

Slutrapport
Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat på sjukhus i Uganda

Under januari 2019 läste jag den valbara kursen Global kirurgi som en avslutande del av min sjunde termin på läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen innehöll en två veckor lång praktikperiod på två sjukhus i Uganda.

Den första veckan spenderades på Soroti Regional Regeral Hospital i norra Uganda. Under veckan i Soroti tog jag del av olika delar av sjukhusets kirurgiska verksamhet, såsom olika kirurgiska vårdavdelningar och operationsavdelningen. Jag undersökte patienter, tog del av deras livsöden och deltog vid olika operationer. En del av tiden spenderades även på den gynekologiska och obstetriska avdelningen, sjukhusets öppna barnmottagning och på förlossningsavdelningen.

Det var en vecka full av intryck. På sjukhusets alla avdelningar träffade jag många patienter som dels gav mig nya kunskaper kring sjukdomar och tillstånd som vi sällan ser i Sverige, dels gav mig en ökad insikt i hur olika patienternas förutsättningar och livsöden kan vara. I Soroti var många av patienterna fattiga och hade inte alltid råd med den diagnostik och de åtgärder som de ofta behövde för att bli botade och i vissa fall för att överleva. Om patienterna behövde genomföra någon annan bilddiagnostik utöver en vanlig slätröntgen behövde de ta sig till en större stad några timmar bort, men kostnaden för transporten och undersökningen i sig gjorde att det var få som hade råd med detta. Jag slogs av den hårt pressade patientsituationen, underbemanningen i personalen och bristen på utrymme (i ett rum som det i Sverige skulle ha legat max 3 patienter i, låg det här ca 15 patienter som samsades i samma sängar och på golvet). En av dagarna i Soroti var jag på sjukhusets operationsavdelning, vilket bestod av en enda operationssal med mycket begränsade resurser. Här saknades de avancerade patientövervakningssystemen vi är vana vid, rummet som var utan AC var säkert över 30 grader varmt och in och ut ur salen flög stora syrsor och andra insekter. Det var på många sätt så olikt den sjukvård jag var van vid hemifrån.

Men trots den höga belastningen på avdelningarna och bristen på specialiserade läkare verkade vården fungera. Jag insåg hur extremt kompetenta många av läkarna var. Då en stor del av diagnostiken här sker på klinisk basis blir läkarna tidigt mycket duktiga kliniker. Jag uppfattade att de ofta gjorde det bästa av de resurser som fanns och överallt på sjukhuset kunde jag se fantasifulla lösningar på resursproblemen. Patienter med frakturer låg fixerade i sina sängar med hjälp av anordningar med tunga påsar fyllda med sand eller vatten och läkarna utförde undersökningar med instrument som vi i Sverige inte ens skulle ha tänkt tanken att använda, men som tycktes fungera lika bra.

Mötet med de ugandiska läkarstudenterna på sjukhuset var ytterligare något som verkligen gjorde intryck på mig. Inte bara för att de, likt läkarna, var otroligt duktiga på att snabbt rabbla åtskilliga symptom för alla möjliga diagnoser, utan även för att jag fick en insikt i hur deras utbildning och syn på vården ser ut. För många sjukdomstillstånd lärde de sig dels hur de idealt skulle kunna diagnosticera och behandla patienterna, dels hur de skulle kunna hantera det rent konkret, då det i många fall var stor skillnad på vad man önskade göra och vad resurserna tillät.

Den andra veckan var jag på Mulago National Referal Hospital, landets största sjukhus, beläget i huvudstaden Kampala. Veckan där var mycket olik veckan i Soroti. Även om man på många sätt märkte av att vården var pressad av resursbristen även i Mulago var sjukvården på Mulago Hospital betydligt mer avancerad, resurserna trots allt bättre och antalet specialistläkare betydligt högre. Där observerade jag vid en öppen hjärtkärloperation som var mer avancerad än någon operation jag hittills varit med på i Sverige.

Under tiden i Uganda fick jag verkligen upp ögonen för de stora skillnaderna, men även likheterna, som är mellan sjukvården i Sverige och den i Uganda. Jag har även fått en större insikt i de stora variationer som förekommer mellan olika sjukhus inom landet. Praktiken på sjukhusen i Uganda var en otroligt givande upplevelse som gett mig en djupare förståelse för hur hälso- och sjukvård kan se ut i den fattigare delen av världen och jag har fått viktiga perspektiv för mitt framtida arbete som läkare, både inom Sverige och förhoppningsvis utomlands. Jag har dessutom blivit än mer inspirerad att någon gång i framtiden få arbeta vidare med projekt inom global medicin.

Tillbaka