Kriminaliseringen av våldtäkter inom äktenskapet i Libanon, - en kandidatuppsats gällande kvinnorättsorganisationer påverkansstrategier och kamp emot den Libanesiska ''våldtäktslagen''

Stipendiat
Donna Maria Maalouf

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Artikel 522 i den libanesiska strafflagen som existerat sedan 1940-talet har tidigare gjort det möjligt för våldtäktsmän att undkomma straff om våldtäkten skett inom äktenskapet. Kvinnorättsorganisationer hårda arbete för att kriminalisera äktenskapsvåldtäkter gav resultat år 2017 då lagen förbjöds. Syftet med kandidatuppsatsen är att identifiera och utvärdera de påverkansstrategier kvinnorättsorganisationer använt sig av, samt utforska vilka utmaningar som kvarstår.

Uppdatering
Press release Artikel 522

Avskaffandet av den libanesiska våldtäktslagen
20e november 2018: Donna-Maria Maalouf, 22 årig student vid Göteborgs universitet och verksamhetsutvecklare för KFUM Göteborgs sociala verksamheter har beviljats stipendium från Olof Palmes Minnesfond för att skriva sin kandidatuppsats i Globala studier om den omtalande’’våldtäktslagen’’ i Libanon.
Eftersom våldtäkt inom äktenskap inte anses vara olagligt enligt den libanesiska strafflagen har artikel 522, sedan början av 1900-talet, fungerat som ett kryphål för våldtäktsmän för att undvika straff. Under en lång tid har kvinnorörelser i Libanon arbetat aktivt för att avskaffa artikel 522 och i 2017 gav deras kamp resultat då lagen avskaffades.
’’I och med min libanesiska bakgrund och intresse i kvinnorörelser organisering, föll det sig naturligt för mig att vilja forska kring temat om kvinnorörelsers påverkan på könsdiskriminerande lagstiftning’’ Säger Donna-Maria som läser sitt sista år på kandidatprogrammet Globala studier vid Göteborgs universitet.
Syftet med kandidatuppsatsen är att analysera och utforska libanesiska kvinnorsrättsrörelser arbete för att förändra könsdiskriminerande lagstiftning. Genom att forska om hur avskaffandet av artikel 522 gick till, vilka påverkansstrategier som användes samt vilka utmaningar de stötte på, kan vi öka vår förståelse för hur sociala förändringar genom aktivism går till. Då det i princip inte råder någon forskning alls kring avskaffandet av artikel 522, blir Donna-Marias arbete väldigt relevant, inte minst för att öka vår internationella förståelse, vilket är ett av huvudsyftet för Olof Palmes minnesfond.

Donna-Maria kommer att skriva uppsatsen mellan mars-maj 2019. Under april månad kommer hon även åka ner till Libanon för att intervjua kvinnorättsorganisationerna KAFA och ABAAD som varit väldigt verksamma i rörelsen som avskaffade artikel 522.
Vid sidan av sina studier arbetar Donna-Maria som verksamhetsutvecklare för ungdomsorganisationen KFUM i Göteborg där hon driver olika verksamheter för nyanlända ungdomar. Hennes senaste projekt som beviljats statlig finansiering och som syftar till att stötta unga ensamkommande i sina studier samt stärka deras egenmakt heter Study Zone. I framtiden vill Donna-Maria fortsätta arbeta med social hållbarhet, interkulturella dialoger och jämställdhetsfrågor i Sverige men även i Mellanöstern.

Slutrapport


I Libanon har kvinnor en lång historia av att organisera sig och arbeta mot en jämställd
lagstiftning, precis som i andra länder runt om i världen. Efter en lång tid av opinionsbildning
och motstånd har aktörer från den libanesiska kvinnornas rörelse lyckats få parlamentet att
rösta för att avskaffa den könsdiskriminerande artikeln 522 år 2017 som kallats
‘’våldtäktslagen’’. Innan artikelns avskaffade kunde artikel 522 möjliggöra att en person som
begått sexualbrott som exempelvis våldtäkt, kidnappat en kvinna eller haft samlag med en
minderårig kunde slippa undan åtal om han gifte sig med målsägandet. Samtidigt som artikel
522 avskaffades år 2017, återinfördes giftermålskryphålet då det vävdes in i andra artiklar
(505 och 518) som behandlade sexualbrott såsom sex med minderårig eller sex med falskt
löfte om giftermål (vilket är ett brott i Libanon). Detta kritiserades hårt av kvinnorörelsen,
men många såg ändå det ursprungliga avskaffandet som ett viktigt första steg mot jämställd
lagstiftning i den libanesiska kontexten. Avskaffandet av artikel 522 inspirerade även andra
länder i Mellanöstern att pressa sina regeringar till att avskaffa liknande artiklar i sina länder.
Under april månad 2019 reste jag till Libanon, Beirut för att genomföra kvalitativa intervju
undersökningar med sju informanter från den libanesiska kvinnorättsrörelsen som arbetar för
de icke-staliga kvinnorättsorganisationerna ABAAD, KAFA, LECORVAW och LCW. Syftet
med resan var att samla material till min kandidatuppsats inom globala studier som syftar till
att förstå hur aktörer från libanesiska kvinnorrättsrörelsen får igenom
lagstiftningsförändringar som syftar till jämställdhet genom att analysera avskaffandet av
artikel 522. Materialet analyserades sedan med social movement theory, vilket är en lära om
hur sociala rörelser uppstår, verkar och jobbar mot social förändring. Genom att förstå sociala
rörelsers påverkanprocesser, kan vi öka vår kunskap om hur förändring kan uppstå i en värld
där jämställdhetsproblem, klimatproblem och sociala orättvisor blivit mer uppenbara för oss
genom globaliseringens förbättrade medie- och telekommunikationer.
Då det inte skrivits några akademiska artiklar fallet med avskaffandet av artikel 522 tidigare,
var det viktigt för mig att producera mer kunskap om ämnet då det ökar förståelsen för hur
kvinnorörelser i Mellanöstern jobbar för fred och jämställdhet. Lärdomarna av den
libanesiska kvinnorrättsrörelsen i och med avskaffandet av artikel 522 går i sin tur att
appliceras på framtida förändringar som rörelsen önskar att uppnå. Att våldtäkt inom
äktenskap fortfarande inte räknas som våldtäkt är ett exempel på en lag som den libaneiska
kvinnorättsrörelsen fortsätter att kämpa för att förändra.
Konkreta resultat från studien är insikten av att den libanesiska kvinnorrörelsen ständigt hotas
av landets politiska instabilitet. Kvinnorörelserns aktörer kunde exempelvis inte boka möten
med parlametariker under loppet av ett år då Libanons regering stod utan styre. Ett annat hot
är landets legslativa system där religiösa sekteriska domstolar tillåts bestämma över ärenden
såsom giftermål, skilsmässa och vem som har rätt till barnen efter äktenskapet annulerats.
Dessa hinder hotar röreslen från att uppnå legslativa förändringar. Annat som kom fram i
studien är att rörelsen kunde använda sig av sociala medier för att nå ut till allmänheten och
sprida information om artikel 522 skadliga effekter på barn och kvinnor. Många i Libanon
kände inte till att en våldtäktman kunde gifta sig med offret och därav undkomma straff,
förräns kvinnorörelsen började sina kampanjer för att upplysa allmänheten om det.
Genom att jag fått Olof Palme stipendiet och kunnat forska i hur kvinnorörerelser
åstakommer legislativa förändringar som syftar till jämställdhet och trygghet, har jag kunnat
producera kunskap kring ämnet som kommer att publiceras via Göteborgs unviersitet och
läsas av vem som helst som önskar utveckla sin förståelse av hur kvinnorörelser arbetar för
jämställdhet i Mellanöstern. Jag har också genom loppet av denna studie fått ett ökat intresse
för legislativa förändringar och har därmed sökt och fått jobbet som politisk assistent i
Bryssel, där jag kommer lära mig mer om hur nykterhetsrörelsen påverkar EU lagstiftning när
det kommer till folkhälsofrågor. Märkning av alkoholprodukter är ett exempel på en lag som
nykterhetsrörelsen vill få fram, då det idag tyvärr är så att vi inte vet vad alkoholhaltiga
drycker egentligen innehåller.
Jag kommer att fortsätta engagera mig i föreningar och sammanhang som syftar till social
hållbarhet i alla aspekter. I sommar ska jag vara volontär för Ung dialog i Stockholm som är
håller i ett sommarläger där ungdomar från judisk och muslimsk bakgrund ska få mötas och
öka sin förståelse för varandras bakgrunder i en tid där antisemitism och islamofobi ökar.

Tillbaka