Toleransprojektet

Stipendiat
Södermöreskolan

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning
Huvudsyftet med projektet är att möta och motverka intolerans hos våra elever. Vi vill även nå ut till deras föräldrar. Vi kommer att jobba för att stärka eleverna, öka deras förståelse för sig själva och andra. Målet är att de efter avslutad kurs ska förstå hur antidemokratiska och rasistiska handlingar har sett ut i historien, hur de sker också idag och vad det kan leda till. Målet är att eleverna ska bli en bättre version av sig själva. Deras förmåga att kunna göra självständiga val ska öka.

Uppdatering
Syftet med projektet är att möta och motverka intolerans hos våra elever. Vi jobbar också för att nå ut till deras föräldrar. Vi jobbar för att öka elevernas förståelse för sig själva och andra. Målet är att de efter avslutad kurs ska förstå hur antidemokratiska och rasistiska handlingar har sett ut i historien, hur de sker också idag och vad det kan leda till. Vi lägger ett stort fokus på material från 30-talet i Tyskland och Förintelsens folkmord. Upplägget är tänkt att få eleverna att ifrågasätta sitt eget tänkande, fundera över ansvar och vem som påverkar deras val i livet. Målet är att eleverna ska bli en bättre version av sig själva och att förmågan till självständiga val ska öka.

Beskrivning av projektet
Vår målgrupp är elever i år 8 och 9, men också deras föräldrar. Vår undervisning bygger på normkritisk pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vi jobbar med att få eleverna att lära känna nya sidor hos sig själva, träna på att känna efter och uttrycka sina känslor. Vi möter platser och händelser i historien, drar paralleller till nutid, och lär av historien för att bättre förstå och möta det som sker nu. Kursen ligger en förmiddag varannan vecka där vi arbetar med eleverna hela förmiddagen. Strukturen för lektionerna ser lika ut från gång till gång, allt för att eleverna ska känna sig trygga med upplägget och veta vad som väntar dem. Ju tryggare de är desto mer fokus kan de lägga på att lyssna, utföra uppgifter och jobba på sin relation till varandra, historiska personligheter och sig själva. Vi arbetar med ett öppet klimat, där alla frågor och tankar välkomnas, utan pekpinnar. Vi utmanar gärna, men pressar aldrig.
Varje lektion startar med gemensam frukost. Vi samlas i en lokal en bit från skolan. Efter att ha fått prata av sig om morgonen går vi i samlad trupp till undervisningsrummet. Vi inleder alltid med att gå en runda och, med hjälp av kort med tecknade figurer på, sätta ord på hur vi mår. Eleverna blir bättre och bättre på att känna efter och sätta ord på sina känslor. Sedan startar undervisningen med dagens narration. Varje lektion har ett tema; ex. ansvar, vänskap, ondska, människa, identitet osv. Narration, övningar och uppgifter är alla kopplade till temat. En narration är en sann berättelse om personer och händelser i historien, i vårt fall har vi mycket fokus på 30-talets Tyskland och Förintelsen. Vi plockar även in valda delar från andra brott mot mänskligheten i historian. I våra diskussioner och övningar kopplar vi samman historian med exempel på sådant som sker i demokratier, diktaturer och krig idag. Vi pratar mycket med våra elever om stegen mot Förintelsen, det vill säga, att allt började med tankar om en annan människa som annorlunda och konstig, propaganda och sedermera lagar som begränsade dennes rättigheter.
Efter narrationen får eleverna arbeta med olika etiska dilemman och frågeställningar till narrationen. De gör skrivuppgifter, funderar, undersöker och diskuterar. Varje gång har vi också någon form av kreativt skapande och/eller samarbetsövning. Eleverna får upptäcka att det finns antidemokratiska former och händelser även idag. Till varje gång har vi en hemuppgift som eleverna ska utföra hemma. Tanken är att underlätta diskussioner hemma och att föräldrarna också ska få in nya tankar. Det kan handla om att intervjua en person, skriva kring en frågeställning eller annat. Föräldrarna involveras genom att de många gånger behöver medverka i läxan. Det är ett viktigt syfte i projektet att nå hemmen, då intolerans och jargonger ofta förs vidare till barnen vid köksbordet.
Vi kommer tack vare Olof Palmes minnesfond att kunna genomföra en resa med eleverna på slutet av kursen, då vi åker till Polen. Där kommer vi att besöka platser kopplade till Andra världskriget och Förintelsen. Under resan kommer eleverna att fördjupa sina kunskaper och förståelse kring det vi mött under tidigare lektioner och få en djupare förståelse för det folkmord som ägde rum. För våra elever, där många aldrig varit utomlands eller ens hemifrån kommer det också innebära att de får möta en ny kultur, ett nytt land. De kommer att behöva ta eget ansvar i allt som hör till resandet och genom det förhoppningsvis växa som människor. På resan kommer vi också att ha undervisning och uppgifter som eleverna ska utföra.
Styrkan i projektet är att vi befinner oss på annan plats än skolan, att gruppen är blandad mellan individer som är någorlunda trygga i sig själva, högpresterande i skolan samt de som har en svag tillit till andra människor, lågpresterande eller som uppvisar intolerant beteende mot andra. Vi är en personalgrupp från olika personalkategorier, vilket möjliggör ett ännu bättre arbete med eleverna. Vi är lärare, kurator, fritidsledare och även en museipedagog som jobbar med gruppen. På så vis kan vi nyttja även kvällstid på fritidsgården med specialarrangemang för vår grupp samt fånga upp våra elever i kuratorsamtal. Det blir en lägre tröskel för våra elever att ta kontakt med kuratorn. Vi arbetar tillsammans hela läsåret med att fånga upp elevernas funderingar och stärka dem i sig själva.
På slutet av kursen kommer våra elever att redovisa sina erfarenheter från resan och kursen genom att ha en utställning. Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha ett samarbete med biblioteket så att vi kan ha vår utställning i deras lokaler, som både är skolbibliotek och allmänhetens bibliotek. Vi har också en central fritidsgård, Unik, där vi planerar att visa upp elevernas foton och skrivningar, På så vis kan vi nå ut med kursens innehåll och elevernas erfarenheter och tankar från resan till andra invånare i närsamhället och ungdomar från andra skolor. När vi är iväg på resan kommer vi att ha ett instagram-konto där eleverna har ansvaret för att uppdatera om vad vi gör och upplever på resan. Föräldrarna kommer särskilt att uppmanas att följa sina barn på deras resa. Vår förhoppning är att vårt projekt kommer att sprida sig till andra skolor och kommuner.

Tillbaka