Verksamhetsförlagd utbildning i Uganda

Stipendiat
Lisa Karlsson

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Projektet innebär en versamhetsförlagd utbildning på ett sjukhus i Mbarara, Uganda och ingår i kursen Omvårdnad/radiografi i ett internationellt perspektiv, 15 hp. Syftet med projektet är att jag som sjuksköterskestudent skall få en större internationell förståelse ur ett vårdperspektiv.
Målet är att jag skall få större kunskap om kulturella och språkliga skillnader i vården och utöka mitt personcentrerade tänkande.
Målet är också att jag ska bli en bättre, lyhörd och kompetent sjuksköterska.

Uppdatering
Verksamhetsförlagd utbildning i Uganda

Projektet innebär en verksamhetsförlagd utbildning på Mbarara regional referral hospital i Uganda och ingår i kursen Omvårdnad/radiografi i ett internationellt perspektiv 15 hp vid Lunds universitet. Undertecknad påbörjar i höst sista terminen på sjuksköterskeprogrammet i Lund. Syftet med projektet är att jag som sjuksköterskestudent skall få en större internationell förståelse ur ett vårdperspektiv. Genom att få en större förståelse för kulturella och språkliga skillnader i vården kan jag öka mitt personcentrerade tänkande i min framtida profession och bli en bättre, mer lyhörd och kompetent sjuksköterska.

Projektet kommer äga rum under åtta veckor, juni-augusti 2018.
Mitt mål är att samla kunskap och erfarenheter kring hur sjuksköterskor bäst kan hantera kulturella och språkliga olikheter, kommunikationsbarriärer, begränsade resurser och arbeta för jämställdhet i vården.

Att som sjuksköterska få dessa kunskaper och erfarenhet anser jag är essentiellt för dagens vård i Sverige för att alla människor oavsett kulturell bakgrund ska få lika god vård, kommunikation, information, stöd, delaktighet i sin egen vård, autonomi och ett personcentrerat bemötande.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer jag rotera på olika avdelningar på sjukhuset för att få se och uppleva så mycket som möjligt, och få en bred bild av sjukvården. De avdelningar jag främst vill fokusera på är dock gynekologisk, mödravård samt förlossning då jag är intresserad av kvinnohälsa och sexuell hälsa ur ett globalt perspektiv, och eventuella skillnader mellan Sverige och Uganda. I förarbetet har jag varit på ett flertal föreläsningar i kvinnohälsa, bland annat könsstympning och läkare utan gränsers arbete mot HIV.

Det kommer bli en värdefull erfarenhet att få genomföra det här projektet och har varit en dröm för mig hela sjuksköterskeutbildningen. Jag är väldigt tacksam att Olof Palmes minnesfond gör det möjligt.

Slutrapport
Jag har under åtta veckor genomfört en verksamhetsförlagd utbildning på ett sjukhus i Mbarara, Uganda. Under dessa veckor roterade jag på sex olika avdelningar på Mbarara regional refferal hospital för att få en så bred upplevelse och erfarenhet som möjligt.
De avdelningar jag praktiserade på var förlossning och mödravård, gynekologisk avdelning, kirurgi, operation, akutsjukvård, barnavdelning samt öron-näsa-hals mottagning. Under projektet hade jag kontakt med MUST Peer Project, som är en studentdriven organisation där de arbetar med och diskuterar ämnen som rör samtycke, sexualitet och reproduktiv hälsa med ungdomar och studenter på universitetet.
Jag fick ut väldigt mycket av mina träffar med dem. Genom gruppdiskussioner, föreläsningar på skolor och anordnade aktiviteter fick de många ungdomar att prata om ett annars väldigt tabubelagt ämne.
Jag har upplevt och lärt mig väldigt mycket värdefullt, som jag kommer ha stor användning för i min kommande yrkesprofession. Jag har även fått en god förståelse och kunskap kring globala hälsoproblem och hur sjukvården bedrivs i ett utvecklingsland på ett sätt som jag aldrig kunnat få annars. Det var en stor utmaning att befinna sig i en helt annan kultur och lära sig kommunicera och bemöta patienter och närstående från en annan kultur, med helt annat språk och andra förväntningar på mig som sjuksköterska.
Jag tycker verkligen att jag har fått en större kunskap kring att arbeta transkulturellt och hitta sätt att kommunicera tydligt, vilket jag kommer ha god användning för även i den svenska sjukvården. Efter min praktik presenterade jag mina erfarenheter för sjuksköterskestudenter på Lunds Universitet. Jag har även berättat om det på min nuvarande arbetsplats. Jag intresserades mest för global kvinnohälsa under min praktik då jag spenderade 3 veckor på obstetrisk och gynekologisk avdelning.
Efter hemkomst skrev jag en rapport om det relaterat till mina upplevelser och vetenskapliga artiklar i ämnet. Jag känner att jag har fått en god förståelse för vilka faktorer som spelar in för att kvinnor ska få en god vård, såsom maktstrukturer, socioekonomiska, organisatoriska och kulturella faktorer.
Jag har fått insyn i hur olika socioekonomiska faktorer kan påverka vården i ett utvecklingsland. Fattigdom, tillgänglighet på vård, jämställdhet, brist på kunskap och rent vatten är några av de faktorer som jag fått en större kunskap och förståelse för.

En kulturell skillnad från Sverige som jag upplevde var vilken stor roll anhöriga har i omvårdnaden i Uganda. Det var de som skötte all omvårdnad kring patienten. Jag tar med mig hur olika detta kan se ut i olika kulturer i min framtida roll som sjuksköterska. Den svenska sjukvården upplever jag inte ger så mycket utrymme för anhörigas deltagande, och vi fokuseras väldigt mycket på personcentrerad vård. Jag tror det är viktigt att ha förståelse för att familjen är väldigt viktig, och att beslutsfattandet ofta sker i samråd med alla familjemedlemmar i vissa kulturer.
Jag är mycket tacksam för den här erfarenheten och känner att jag har stor nytta av den nu efter min examen i yrkeslivet. Jag har mer verktyg för att ge en personcentrerad vård där alla mina patienter oavsett kulturell bakgrund får lika god vård, information och kommunikation, stöd, delaktighet i vården och autonomi. Jag har fått ett stort intresse för global hälsa och hoppas kunna studera mer och i framtiden även arbeta inom området.

Tillbaka