Olof Palme Conference 2019 - Youth Against Extremism

Stipendiat
Unga Örnars Riksförbund

Stipendiebelopp
100000 kr

Sammanfattning
I september 2017 genomförde Framfylkingen – norska Unga Örnar – en ungdomskonferens på Utöya. Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism, var ett första steg i skapandet av ett europeiskt nätverk av unga mot extremism. Konferensen samlade ett hundratal ungdomar från ett tiotal länder i Europa, främst medlemmar i nordiska Unga Örnar och IFM-SEI.

Nu har Unga Örnar tagit facklan för att anordna en uppföljande konferens den 15-17 mars 2019 i Stockholm.

Uppdatering
Olof Palme Conference – Youth Against Extremism
Den 15–17 mars 2019 kommer en ungdomskonferens mot extremism arrangeras på Marholmen strax utanför Stockholm. Konferensen vänder sig i första hand till Unga Örnars medlemmar i de nordiska länderna. Arrangören, Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden (ABN) är en organisation som består av Unga Örnars Riksförbund (Sverige), DUI LEG og VIRKE (Danmark), Framfylkingen (Norge) och Nuoret Kotkat (Finland). ABN:s arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och genom olika aktiviteter där barn och ungdomar i Norden träffas över nationsgränserna stimulerar organisationen nordisk kultur och identitet. Målet för organisationen och de gemensamma aktiviteterna är att stärka barns rättigheter i medlemsorganisationernas länder, men även i världen.

I september 2017 genomförde Framfylkingen, en ungdomskonferens på Utöya. Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism. Konferensen som finansierades av LO var ett första steg i skapandet av ett europeiskt nätverk av unga mot extremism. Under konferensen deltog ett hundratal ungdomar från hela Norden och konferensen blev en stor succé med förhoppningen om en uppföljande konferens.

Unga Örnars Riksförbund är nu huvudansvariga för den uppföljande konferensen för det nätverk av unga mot extremism som skapades på Utöya 2017. Ambitionen är att samla 30 ungdomar i åldern 15–25 år och erbjuda ett program fyllt med föreläsningar och workshops på temat extremism och ledarskap.

Konferensen heter Olof Palme Conferense - Youth Against Extremism för att hedra Olof Palmes kamp för en bättre värld.

Slutrapport
1
Olof Palme Conference – Youth Against Extremism
Vad har vi gjort?
Den 15–17 mars 2019 genomfördes en nordisk ungdomskonferens mot extremism på Marholmen strax utanför Stockholm. Konferensen vände sig i första hand till svenska Unga Örnars medlemmar och medlemmar till Unga Örnars nordiska motsvarigheter i länderna Danmark, Finland och Norge. Totalt samlade vi ungefär 25 personer i åldern 15–25 för att under en helg prata, lära och workshopa om extremism och ledarskap.
Konferensen är en del i en serie med fyra konferenser där varje deltagande land anordnar en konferens med ett eget tema. Olof Palme Conference hade temat ”Youth Against Extremism” och för att ge ungdomarna kunskap om vad extremism är hade vi bjudit in Moa Fahlander från Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Fahlander pratade om begreppet extremism i stort för att ge en tydligare bild av vad extremism handlar om. Hon berättade även om på vilket sätt CVE arbetar genom att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige och hur de ytterst arbetar med att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE vänder sig till den som söker kunskap om våldsbejakande extremism, den som söker stöd och råd i sin yrkesroll gällande våldsbejakande extremism samt den som är intresserad av myndighetssamverkan mot våldsbejakande extremism.
Den svenska gruppen med ungdomar hade även fått i uppdrag att anordna ett eget pass om extremism och de pratade om vad extremism är, vad det kan vara som får olika människor att bli extremister, olika extremistiska grupper och hur de jobbar med att rekrytera följare.
För söndagen hade vi planerat att ha med ett pass av Lars Jederlund där han skulle berätta om sina möten med partierna till höger om högern i Europa och arbetet med den nya boken ”Ödesvalet: En orosanmälan om ett brunt Europa”, som ges ut i samarbete med Olof Palmes Internationella Center. Tyvärr fick Jederlund förhinder i sista sekunden och vi la istället in ett fördjupande pass där vi tittade på fem filmer som visar olika typer av extremister och extremistgrupper, till exempel vänsterextremister och kristna extremister. Sen pratade vi om fördomar om extremister, hur samhället tänker sig den typiska extremisten och hur många olika typer av extremism det faktiskt finns.
2
Vi hade även bjudit in Hala Mohammed, Child Safeguarding Director från Rädda Barnen att prata om sin ledarskapsresa som ung ledare i civilsamhället. Mohammed har tidigare arbetat som förbundsordförande på Röda Korsets Ungdomsförbund, varit vice ordförande för Svenska Röda Korset, varit senior advisor åt Svenska Röda Korsets ordförande och varit regionchef på Rädda Barnen. Mohammed har även suttit i flertalet styrelser som Rättviseföreningen och Clowner utan gränser. Med den bakgrunden tyckte vi inte att vi kunde hitta en bättre ung inspiratör!
Kopplat till Mohammeds föreläsning hade vi även ett pass där ungdomarna i grupper fick göra sina egna ledarskapsövningar och presentera dem för resten av gruppen som då skulle delta i de nyskapade övningarna.
För att knyta an till något vi visste att deltagarna hade mycket kunskap om hade vi med ett workshop-pass där vi pratade utifrån de egna organisationerna. Vi arbetade både i smågrupper och i helgrupp och diskuterade frågor som vad som är mest prioriterat i den egna organisationen just nu, hur de olika beslutsvägarna ser ut och hur stor möjlighet till att påverka den egna organisationen ungdomarna känner att de har.
Hur gick det?
Konferensen blev väldigt lyckad! Den sammanställda bilden efter att utvärderingarna sammanfattats var väldigt positiv. Det var 19 personer som svarade på utvärderingen och medelvärdet över nöjdheten med helgen i helhet var 9,2 på en skala från 1–10. Här är några citat hämtat från utvärderingen om helgen i helhet:
”I feel great. I loved it, very informative.”
”Stuffed with food and knowledge”
”tired but content - feeling grateful and motivated”
Ungdomarna fick även ge betyg och ett omdöme gällande alla pass i utvärderingen och det var överlag väldigt höga betyg och fina omdömen för alla pass.
Förväntningarna inför helgen var i stort att ungdomarna skulle lära sig mer om extremism, vad det är och hur vi motverkar det. Tanken med att prata om de egna organisationerna, beslutsvägar och hur stor möjlighet den enskilde har att påverka var att få ungdomarna att se sin egen roll i det stora, att
3
det arbete de lägger ner faktiskt har betydelse och efter att ha läst utvärderingarna tror jag vi lyckades någorlunda. Här är några citat hämtat från utvärderingen av passet om de egna organisationerna:
”Good time to do reflektion about how we work in our organisation”
”it was fine activity and made us think”
”I think this gave a lot for us to work on”
Eftersom vi har en förhoppning om att flera av dessa ungdomar antingen redan är eller kommer bli olika typer av ledare i framtiden hade vi med en del om ledarskap. Vi tror nämligen att ledarskap är en viktig del i arbetet med antirasism och internationell förståelse. Dels självledarskap dels förmågan att kunna leda andra. Därför var det roligt att det mest uppskattade passet var Hala Mohammeds pass om ledarskap, hennes pass fick 9,4 på en skala från 1–10. Här är några citat hämtat från utvärderingen av Mohammeds pass:
”very inspiring, especially for us who will become leaders in the future”
”she was so good I learned so many new things”
”she had a lot of experience and included us heavily in her presentation”
Den övergripande bedömning är att våra förväntningar infriades med råge, det känns verkligen som att vi lyckades förmedla både kunskap och engagemang till deltagarna. Det märktes dels under själva konferensen då det uppkom många frågor och diskussioner samt att alla deltagarna deltog väl under såväl samarbetsövningar som workshops och de ställde en rad frågor till de externa föreläsarna. Det märkes särskilt väl i samanställningen av utvärderingarna, även om det alltid finns utrymme för förbättring och att vissa vill ha fler pauser och vissa färre är den sammanfattade bedömningen att deltagarna i stort var väldigt nöjda med konferensen som helhet.
4
I utvärderingen hade vi även med en fråga där deltagarna fick dela med sig av vad de hade gillat minst under helgen och om de vill skicka med något till oss som arrangerade konferensen.
”It's too short.. Well I don't know”
”Friday when everybody came because I was really nervous. And when I have to say something infront of everyone”
”Non was bad but the least interesting for me was Moa Fahlander (CVE), it was fun but not as fun as the others.”
”Very nice! :) You were very helpful and kind - welcoming. Thank you for an amazing weekend”
Vi har även redan beslutat att vi kommer göra en liknande konferens nästa år, men då antagligen med ett tema som knyter an till solidaritet.
En kort reflektion
Vårt antirasistiska arbete är ständigt pågående och vi tror starkt på att internationella samarbeten som detta har stor betydelse. Att bidra till att unga personer från olika länder får träffas och utbyta erfarenheter och knyta kontakter tror vi är en väsentlig del i arbetet med att motverka till exempel extremism och rasism. Genom att ta in externa föreläsare som kan bidra med ny och fördjupad information, genom att visa aktuella filmer, prata om aktuella böcker och händelser i världen samtidigt som vi låter ungdomarna fundera och prata om sin egen position, sina egna organisationer och vad de själva kan bidra med tror och hoppas vi att vi skapar ringar på vattnet gällande den internationella förståelsen och det antirasistiska arbetet. Vi hjälper ungdomarna att reflektera över sin ställning i världen, för tänker och pratar, det gör de redan, vi bidrar bara med verktyg och förhoppningsvis nya perspektiv.
5
Genom att inkludera ungdomarna i arbetet och låta dem hålla i egna pass tror vi även bidrar till att öka deras känsla av deltagande och äganderätt. Vi har en tanke om att medverka till att forma morgondagens ledare och genom att då låta ungdomarna vara med och ansvara för programmets utformning, planera och hålla i ett eget pass och skapa egna ledarskapsövningar ger dem en chans att testa sig fram, upptäcka vad de är bra på och vad som är roligt. Eftersom de under hela konferensen var indelade i grupper lär de sig även om sin egen roll i en grupp, är du den typiske ledaren som snabbt tar initiativ och delar ut arbetsuppgifter och alltid vill få din röst hörd eller känner du in gruppen och tar ansvar när du märker att ingen tar den rollen. Eftersom alla grupper presenterade till exempel sina förväntningar på helgen och de egna ledarskapsövningarna inför hela gruppen får ungdomarna också prova på att prata inför en grupp och se hur det känns och om det är något man tycker om eller inte. Vi tvingar aldrig någon till deltagande men erbjuder möjligheten och vissa pratade mycket och andra mindre och eftersom ungdomarna kommer att träffas två gånger till är förhoppningen att deras nya relationer kommer bli starkare och att desto bekvämare de blir med varandra desto mer plats vågar de ta.

Tillbaka