Hatets förödande konsekvenser!

Stipendiat
SSU Skåne

Stipendiebelopp
65000 kr

Sammanfattning
Vi vill genomföra ett studiebesök i Srebrenica, Bosnien för att våra ungdomar skall få ökad förståelse för folkmordet och de drabbade 11-22 Juli 1995. Vårt mål är att vi efter vårt besök på plats skall ta med oss kunskap hem för att sprida denna kunskap vidare. Detta kommer vi att genomföra via SSUs grundkurser där vi har tänkt bredda vårt nuvarande perspektiv med verkliga berättelser ifrån Srebrenica, detta blir ett avsnitt både under Internationell Politik samt antirasism på kurserna.

Uppdatering
Vårt projektidé består av ett studiebesök i Srebrenica, Bosnien för att våra ungdomar skall få ökad förståelse för folkmordet och de drabbade 11-22 Juli 1995. Vårt mål är att vi efter vårt besök på plats skall ta med oss kunskap hem för att sprida denna kunskap vidare. Detta kommer vi att genomföra via SSUs grundkurser där vi har tänkt bredda vårt nuvarande perspektiv med verkliga berättelser ifrån Srebrenica, detta blir ett avsnitt både under Internationell Politik samt antirasism på kurserna.

Slutrapport
”Hatets förödande konsekvenser”

SSU Skåne har genomfört en studieresa på fyra dagar för att fördjupa vår kunskap om folkmordet i Srebrenica 1995. Under vår resa besökte vi Sarajevo, Mostar och slutligen Srebrenica. Vår ambition var att ha en röd tråd genom hela vår resa, där av har vi valt att dela upp vårt besök på tre olika destinationer. Vår resa var guidad av Nihad Kastendzic som tillsammans med oss byggde ihop studieresan utefter våra önskemål.

I Sarajevo fick vi en guidad tur av som förklarade anledningarna till varför kriget startade och hur det utvecklades i staden. Under detta besök fick vi vår grundförståelse för upptrappningen av konflikten och på vilka premisser det avslutades. Under dagen besökte vi olika platser som är vitala för att se hur kriget fortlöpte i Sarajevo. Bland annat besökte vi tunnelmuseet där vi fick en känsla av hur folk överlevde Serbiens belägring av staden Sarajevo.

Under andra dagen besökte vi staden Mostar och fick även en guidad tur där. Vårt besök i Mostar etablerade en fördjupad insikt i krigets historiska, kulturella och sociala aspekter. Studiebesöket i Mostar visade på hur konflikten i Bosnien fortfarande är aktuell och hur fiendebilden mellan kroater, Bosnien och serber fortfarande är närvarande i Bosnien och Hercegovina.

Under den tredje dagen besökte vi Srebrenica. Vårt besök bestod var guidad utav en person som överlevt folkmordet. Han berättade om konfliktens upptrappning i Srebrenica och folkmordets olika stadier. Väl efter berättelsen besökte vi museet där konflikten händelseförloppet förklarades mer detaljerat. Avslutningsvis besökte vi gravplatserna som ligger precis utanför staden.

Syftet med projektet var att genomföra ett studiebesök i Bosnien och Hercegovina för att få en fördjupad kunskap om folkmordet i Srebrenica den 11-12:e juni 1995. Vi skulle sedan etablera vår nyfunna kunskap i organisationen genom att skapa en stående föreläsning i våra grundkurser. Denna föreläsning kommer framöver finnas i grundkursernas avsnitt ”internationell politik” och antirasism.

Inledningsvis kan vi konstatera att projektet varit lyckat. Under vår vistelse i Bosnien och Hercegovina har vi erhållit mycket kunskap som vi kommer kunna sprida vidare i vår organisation. SSU Skåne har efter resan skapat en föreläsarbank bestående av de personer som varit med på studieresan. Varje individ besitter kunskapen att kunna föreläsa om ämnet i våra grundkurser med en tydlig koppling till antirasism och internationell politik. Våra grundkurser arrangeras i tre steg där benämnda

avsnitt är inkluderade i alla tre. Kurserna arrangeras vid olika tillfällen under årets gång för att kunna vara tillgängliga för alla våra medlemmar. Det kommer under kurserna finnas en stående föreläsning om folkmordet i Srebrenica och dess koppling till antirasism och internationell politik.

Fortsättningsvis kommer denna kunskap att spridas i organisationen. Därför ser SSU Skåne att efterarbetet är en viktig byggsten. Vi kommer i detta skede söka kunskap hos andra parter i arbetarrörelsen som besitter fördjupad kunskap om ämnet för att bjuda in dem till våra föreläsningar.

SSU Skåne ansökte om möjligheten att kunna genomföra detta projekt med målet att sprida kunskap om hur hat, rasism och våld påverkar vår globala värld. Fallet i Bosnien och Hercegovina utgör en stark och viktig utgångspunkt i detta.

Efter vår studieresa kommer vår nyfunna kunskap tas tillvara genom att implementera den i våra grundkurser. Vi har skapat en föreläsarbank som kommer vara verktyget för att sprida kunskapen om hur vi bedriver en rörelse emot hat och rasism med starka underlag från vårt studiebesök i Bosnien och Hercegovina. SSU Skåne är en politisk ungdomsorganisation och har därför en etablerad plattform för att kunna genomföra verksamhet som verkligen når ut till vårt samhälle. Genom att etablera kunskap om hur vi jobbar med och förebygger hat och rasism med tydliga kopplingar till historien och samtiden, har vi ett starkt förtroende på att denna kunskap kommer få blomstra i vår politiska verksamhet.

Tillbaka