En global utbildning - Youth Globalisation Awarness Program

Stipendiat
Arbetarnas Bildningsförbund - Förbundsexpeditionen

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Trots rådande Corona-tider planerar och ämnar ABFs förbundsexpedition i samverkan med IFWEA (International Federation of Worker’s Federation) att genomföra en global utbildning de två sista veckorna i oktober. Syftet med utbildningen är att låta deltagaren få nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete. Att skapa möten med andra organisationer som alla jobbar kring samma mål om en bättre värld. Tillsammans under resans gång bygger vi en global kunskapsbank och låter nya idéer utvecklas kring arbetarrörelsens fortsatta arbete både i norr, söder, öst och väst.
Målgruppen är unga inom den globala arbetarrörelsen och rekryteras dels genom IFWEAs medlemsorganisationer dels genom ABFs medlems-och samverkansorganisationer. Vi planerar kursen utifrån ett deltagarantal om 25 folkbildare, förtroendevalda, fackliga och politiskt aktiva från den globala arbetarrörelsen.

Uppdatering
På grund av rådande omständigheter, både själva pandemin som olika in-och utreserestriktioner har ABF och IFWEA (ABF-internationalen) beslutat att helt ställa in årets kurs, och återkomma med förnyade krafter 2021.
Detta innebär att vi inte kommer kunna genomföra den verksamhet vi beviljats medel för 2020.

Enligt det återkommande mantrat ”ABF ställer inte in - vi ställer om”, har vi dock inte helt lagt oss på rygg och väntat på bättre tider:
Istället för ordinarie kurs kommer vi under vecka 44 att arrangera ett Hackathon med deltagare från alla kontinenter, där en brokig skara yngre fackligt och politiskt aktiva tillsammans med dataprogrammerare ska jobba med gamification, det vill säga att under sex intensiva dygn (med alla tidszoner) ta fram ett kombinerat spel och utbildningsmaterial, och på det sättet bryta ny mark både för global folkbildning , metodutveckling och opinionsbildning.
Deltagarna kommer från hela världen, med projektledning från Kapstaden och själva datacentret på Sunderby Folkhögskola (som har spelutvecklarutbildning till vardags) Luleå.

Slutrapport
YGAP GameJam
Inledningsvis planerades i samverkan med IFWEA (International Federation of Workers’ Education Associations) en global utbildning placerad i Kapstaden. Syftet med utbildningen var att låta deltagaren få nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete. Att skapa möten med andra organisationer som alla jobbar kring samma mål om en bättre värld. Tillsammans under resans gång skulle en global kunskapsbank byggas och nya idéer utvecklas kring arbetarrörelsens fortsatta arbete både i norr, söder, öst och väst.

Trots den pågående pandemin och de begräsningar det resulterat i valde vi att med ovan nämnda syfte i behåll och efter mantrat ”ABF ställer inte in, ABF ställer om” genomföra ett alternativt YGAP.

Fortfarande i samverkan med IFWEA samt med tillskottet Sunderby Folkhögskola genomfördes under vecka 44 en semidigital version av utbildningen - YGAP GameJam. Utrymme skapades för att 21 deltagare från 12 olika länder dels skulle få utbyta tankar, idéer och erfarenheter kring de utmaningar alternativt möjligheter den globala arbetarrörelsen möter dels rama in detta i ett narrativ passande för ett spel. Nämnda deltagare utgjorde en referensgrupp som kopplades ihop med 5 spelutvecklare från Sunderbyns Folkhögskola för att tillsammans utforska spelifiering som folkbildningsmetod.

För ABF, för IFWEA och i mångt och mycket för den globala arbetarrörelsen är detta ett nytt grepp och således fick vi leva som vi lär, det vill säga learning by doing. En farhåga inför utbildningen var att deltagarrekryteringen skulle bli svår, dels på grund av en viss online-trötthet dels för att detta är något nytt inom det nätverk vi befinner oss i. Det visade sig med den breda deltagargruppen inte vara fallet och ett stort intresse för den här typen av verksamhet gick tydligt att utläsa.

Förväntningarna inför utbildningen var att introduktionen av spelifiering som metod inspirerat skulle tas emot men där den experimentella lärprocessen snarare än en slutprodukt var i fokus. Vi lämnar avslutad kurs inspirerat och med flertalet lärdomar. Att ha knutit samman 26 spelutvecklare, folkbildare, förtroendevalda, fackliga och politiskt aktiva från världens alla hörn som reflekterat tillika identifierat gemensamma värderingar, utmaningar och möjligheter har onekligen bidragit till ökad internationell förståelse för samtliga inblandade. Dessutom, även om slutprodukten inte var högsta prioritet, har deltagarna med sig ett spelbart verktyg till sina sändande organisationer för internt nyttjande som komplement till sina erfarenheter av en global utbildning. I sann demokratisk anda döptes spelet till FIERCE (Fun, Interactive, Revolutionary, Challenging, Engaging), ett namn som beskriver utbildningen tillika den gemensamma processen bra.

Sammanfattningsvis ser vi detta som en pilot och bär en förhoppning om att framgent kunna arrangera ett globalt GameJam årligen.

Tillbaka