Vad kan man söka för stipendier?

 

Allmänna kriterier

Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner.

Projektets syfte och projektplan skall beskrivas på ett bra och tydligt sätt i ansökan.

Projekten ska vara välplanerade. Det innebär att er ansökan ska innehålla:

  • en utförlig för- och efterarbetsplan
  • en tydlig idé om vad ni vill uppnå med projektet
  • en utvecklad tanke om hur man vill att erfarenheterna av projektet ska sprida sig vidare

Stipendier ges inte retroaktivt eller till redan påbörjade projekt. Exempel på ”påbörjat projekt” är en ansökan där man söker stipendium för resekostnader men där resan redan är påbörjad eller genomförd.

Projektet skall vara tidsbegränsat med ett start- och ett slutdatum. Stipendium kan inte ges för att stödja löpande verksamhet.

I den mån fonden ger stipendier för studier ska dessa ligga inom något av områdena fred och gemensam säkerhet, internationell förståelse och mänskliga rättigheter. Det som oftast beviljas är stipendium för resor och omkostnader i samband med examensarbete eller fältstudier.

Fonden ger inte stipendium för kursavgifter i samband med utbytesstudier.

Fondens syften

  • främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning
  • stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
  • samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

 

Fred

Minnesfonden vill stödja och främja det engagemang och arbete som verkar för fred och ett fredligt sätt att lösa de olika konflikter som mänskligheten ständigt tycks stå inför: mellan stater, mellan olika grupperingar inom ett land och mellan enskilda individer.

Internationell förståelse

Minnesfonden vill stödja det engagemang och arbete som på olika sätt försöker öka och sprida den internationella förståelsen och vill främja solidaritet och empati mellan jordens folk.

Antirasism

Minnesfonden vill stödja och främja det engagemang och arbete som verkar för ömsesidig förståelse och respekt och som motverkar rasism och främlingsfientlighet i alla dess former.
Exempel

Ditt projekt ska stämma överens med något av fondens tre syften samt uppfylla de allmänna kriterierna. Du kan också ta del av tidigare beviljade stipendier samt svara på frågorna i en lathund för att få reda på om det är en bra idé att skicka in en ansökan.
Till lathunden