Beviljade stipendier

2017B

Nytorpskolan 9A, Angered, 65000kr
Klassresa med ungdomsutbyte till Berlin - för ökad internationell förståelse och tolerans
Syftet med klassresan är att motverka rasism och antisemitism genom en förståelse av förintelsen fruktansvärda brott. Målen är: • Att öka elevernas förståelse av rasismen mekanismer genom att studera dess historia • Att få en närmare förståelse för förintelsen och dess offer. • Öka kunskapen och respekten inför Judendomen och att minska och förebygga de anti-semitiska strömningarna i gruppen och på skolan. • Utbyta erfarenheter av rasism och världssyn med elever från en skola i Tyskland

Hanna Strid, Stockholm, 12000kr
Vad kan en nationsgräns betyda?
Projektets syfte är att undersöka vad nationsgränser innebär för de som korsar dem och rör sig i närheten av dem på både laglig, yrkesmässig och irregulär väg och se om det finns några skillnader. För att göra det kommer jag resa till Sid och Subotica i Serbien och Ventimiglia och Gorizia i Italien. Känslan och dess bakomliggande orsaker är fokus. Målet är att öka förståelsen för hur och om fysiska landgränser upplevs olika av olika personer, och varför de i så fall upplever dem som de gör.

Alexandra Ann-Margret Löfgren, Dvärsätt, 8000kr
Studieresa till Kenya samt besök av kenyanska FN-organ och skolor
Östersunds FN-förening ska genomföra en studieresa till Kenya den 13:e till 21:a januari 2018. Syftet är att lära sig om landet samt FN:s betydelse och arbete i Kenya utifrån en studiecirkel innan och därefter en studieresa till Kenya. Besök till viktiga FN-organ i landet kommer genomföras samt en vistelse på en skola i Kiriko som Östersunds FN-förening samlat in pengar till. Resans syfte är också att träffa nyckelpersoner i Kibera och Mathare Valley för att få en bättre bild av bostadsområdena.

Kristin Holmlund, Enskede, 15000kr
“Sanitation and Waste to Value for Informal Settlement Project”
Huvudmålet med projektet är att genom en sanitetslösning förbättra hälsa och välstånd hos människor i Jackson utanför Johannesburg, Sydafrika. Detta ska generera effekter som minskad arbetslöshet som i sin tur ska bidra till mindre våld och segregation. Varje del i projektet ska sträva efter att uppnå några av FN:s globala mål. Målet med arbetet är även att vi båda ska utvecklas som ingenjörer och få en djupare internationell förståelse i ämnet Hållbar Utveckling.

Operation 1325, Stockholm, 36000kr
Erfarenhetsutbyte för att stärka förståelse samt kunskap om implemenation av fredsresolution för nutida och framtida fredsarbetare
Vi, styrelsetrainées hos Operation 1325, söker stipendier till ett erfarenhetsutbyte som vi ämnar göra till Albanien där Operation 1325 bedriver freds- och säkerhetsarbete riktat mot kvinnor genom att hjälpa till att utarbeta en nationell handlingsplan för att implementera FN:s resolution 1325. Då kreativa samarbeten och hållbara relationer uppmuntras vill vi som är engagerade unga hos Operation 1325 göra ett erfarenhetsutbyte med unga och kvinnor i Albanien som arbetar mot liknande mål.

Pax Et Bellum, Uppsala, 6000kr
En temavecka om fredsbyggande i teori och praktik
Syfte och mål: Syfte: Utveckla en nyanserad och fördjupad förståelse för konfliktlösning och fredsbyggande hos unga akademiker och framtida fredsutövare genom interaktiva möten med erfarna forskare, professionella och beslutsfattare. Mål:Uppnå fördjupad och nyanserad förståelse och medvetenhet av hur vi kan betrakta och implementera fredliga lösningar i framtiden.

Kommunal Sektion Karlskoga, Karlskoga, 76000kr
Hur kan det hända igen?
Vi ser att klimatet för utlandsfödda och/eller de som inte passar in i ramen/normen blir alltmer utsatta och utlämnade utanför samhället och dess trygghet. För att motverka detta behöver vi mer verktyg, kunskap och argument. Att sprida kunskap och motverka okunskap och utanförskap är oerhört viktigt. Vi vill sprida det vid b.la medlemsutbildningar och utbildningar för fortroendevalda. Kampen för internationell solidaritet och alla människors lika värde får inte sluta!

SSU Skåne, Malmö, 65000kr
Hatets förödande konsekvenser!
Vi vill genomföra ett studiebesök i Srebrenica, Bosnien för att våra ungdomar skall få ökad förståelse för folkmordet och de drabbade 11-22 Juli 1995. Vårt mål är att vi efter vårt besök på plats skall ta med oss kunskap hem för att sprida denna kunskap vidare. Detta kommer vi att genomföra via SSUs grundkurser där vi har tänkt bredda vårt nuvarande perspektiv med verkliga berättelser ifrån Srebrenica, detta blir ett avsnitt både under Internationell Politik samt antirasism på kurserna.

Alice Castensson, Uppsala, 6000kr
The power of menstrual cups – hur användningen av menskoppar bland tjejer i Uganda kan påverka deras upplevda egenmakt
Ett forskningsprojekt som ämnar belysa samt öka den internationella förståelsen för den diskriminering många tjejer upplever i samband med menstruation. Målet är att genom intervjuer med unga tjejer i Uganda undersöka hur användningen av menskoppar kan ha påverkat deras upplevda egenmakt. Syftet med studien är att förstå för hur ett innovativt och effektivt mensskydd, såsom en menskopp, kan vara ett redskap inom utvecklingsarbete för att främja alla människors rätt till icke-diskriminering.

Musiker Utan Gränser, Spånga, 50000kr
VI MINNS
VI MINNS är en konsert till åminnelse av Förintelsen under andra världskriget. I programmet ingår judisk musik, klezmermusik, sefardiska sånger (traditionell musik från det medeltida och moriska Spanien), romsk musik och filmmusik. I projektet medverkar ett stort antal sångare och musiker, de flesta med stark koppling till judisk och romsk musiktradition.

Sofia Hvittfeldt, Göteborg, 15000kr
The gendered nature of non-violent resistance: Explaining the relationship
Syftet är att undersöka vilken kausal mekanism som kan förklara sambandet mellan en persons definition av genus och synsätt på icke-våldsmetoder (principiellt vs strategiskt) som jag fann i min förra fältstudie. Jag förslår att androcentrism kan förklara det genom ökad tendens för etno-religiös centrism. Målet är att öka förståelsen kring hur synsätt på genus kan påverka ens syn icke-våld och slutligen vad det har för konsekvenser för fredligt motstånd, kollektivt handlande och post-konflikt..

Natalie Verständig, Stockholm, 10000kr
Resa till Lärbro Krigssjukhus för insamling och studie av material om de f.d. koncentrationslägerfångarna 1945-1946
Syftet med projektet är att genom att tillgängliggöra en personlig berättelse från en 3:e generationens överlevande efter Förintelsen bidra till fördjupad förståelse för dagens migration till Sverige, motverka rasism och antisemitism. Det blir allt svårare att få vittnesmål från de som överlevde Förintelsen. Jag söker pengar för att genomföra en resa till Lärbro krigssjukhus dit min morfar kom som flykting. Med hjälp av arkivet där vill jag tillgängliggöra min morfars berättelse för unga idag.

Ellen Edmar, Göteborg, 15000kr
LIVE FOR EVER
Jag vill påbörja ett samarbete med Rwandiska dansgruppen Afro Kasa. Vi vill utbyta kunskaper och skapa koreografiskt material tillsammans samt arrangera workshops för ungdomar i huvudstaden Kigali. Dans kan vara ett oerhört starkt medel för att skapa en känsla av samhörighet och detta vill vi utforska och använda i vårt arbete med ungdomar. Målet med projektet är att genom ett internationellt samarbete stärka och förhöja den urbana dansscenen både i Rwanda och Sverige.

Kälarne skola, KÄLARNE, 50000kr
Kälarne Future Europe - We Make a Difference
Vi är en av Sveriges EU-ambassadörsskolor och i år vill vi sätta fokus på varje individs möjligheter och ansvar när det gäller tolerans och demokratifrågor. Vi har sett att de flyktingar som kommit till vår bygd fått allt svårare att integreras och att våra elever inte självklart förstår vilken positiv skillnad de kan göra. Vi kommer att uppmärksamma Europeiska språkdagen, FN-dagen, Förintelsens minnesdag och vi vill besöka Riksdagens demokrativerkstad i Stockholm och Auschwitz med våra elever.

Ljusnarsbergs Konstklubb, Grängesberg, 70000kr
Textilverkstad Ljusnaren
Vår lilla kommun har tagit emot många asylsökanden. Nu får en hel del av sökarna uppehållstillstånd och behöver komma i arbetslivet. Unga kvinnor har förlorat många år för kriget och skolgången har varit bristfälligt. Vårt projekt med textilkonst och textilprodukttillverkning bjuder samvaro, språkträning och läkning via det meditativa arbetet, som målandet av blommor och andra kurbitsmotiv ger. Vi erbjuder platser i textilverkstad för svenska och nysvenska unga kvinnor för gemensamt skapande.

Wisbygymnasiet , Visby, 30000kr
Toleransprojektet
Syftet är bland annat at: motverka främlingsfientlighet, intolerans, främlingsfientlighet, antisemitism, och icke demokratiska ideologier genom att t ex besöka platser såsom Auschwitz. ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige. studera byggkonstruktioner i Polen skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald. få ta del av den polska kulturen och det polska vardagslivet. eleverna får uppleva att de kan kommunicera på engelska.

Samori Tovatt, Stockholm, 15000kr
Waithood
Jag söker resebidrag ifrån er för att undersöka begreppet ”waithood” i landet Gambia. I mitt undersökande kommer jag fokusera på 3 olika perspektiv – de ungas situation, diktatorns arv och av bistånd från Väst och Kina. Genom att undersöka dessa tre delar, som jag anser kretsar kring det tematiska begreppet ”waithood” vill jag hitta fram till ett perspektiv som kommer bli eni film som beskriver detta tillstånd genom hur människan och dess omgivning påverkas globalt, lokalt och historiskt.

Vera Berzak Teaterproduktion, Göteborg, 40000kr
Uppsättning av den nyaskrivna teaterpjäsen Generalguvernören
Teaterprojektet utforskar ondskans ursprung genom sitt fokus på en nazistisk krigsförbrytare ställd inför rätta. Vad får en till synes normal man att bli ledande i en fascistisk rörelse? Vilka lärdomar kan vi dra som är tillämpbara i vår tid? Pjäsen undersöker samtidigt hur historien kan utnyttjas av makten: är det en källa till nationalism och slutenhet, eller ett skydd mot att upprepa misstag och främja kritiskt tänkande och öppenhet? Föreställningarna följs av samtal om rasism med publiken.

ÅK 8 Alftaskolan, Ovanåkers kommun, ALFTA, 62000kr
Studieresa till Polen för att motverka rasism och främlingsfientlighet
För att förstå sin samtid behöver man kunna sin historia. Vi tror därför att rasism och främlingsfientlighet bäst motverkas genom att på plats i Polen se, höra och uppleva förintelsens konsekvenser och realiteter. Eftersom syftet är ständigt aktuellt vill vi elever och föräldrar föra denna tradition vidare.

IM-programmen, De la Gardiegymnasiet, Lidköping, 50000kr
Polen 2018- en resa för att öka förståelse och tolerans
Vi önskar arbeta med dessa ungdomar utifrån ett bredare perspektiv än vad skolans ramar tillåter. Vi önskar medverka till att utvidga deras omvärldsuppfattning, skapa förutsättningar för ansvarstagande i syfte att stärka självkänslan. Vidare önskar vi stärka deras känsla av att leva i ett sammanhang så livet blir meningsfullt, hanterbart och begripligt. Vi har en väl underbyggd oro för att ungdomarna hamnar i utanförskap och segregering och vill genom detta projekt förebygga just detta.

Altorpskolan Herrljunga (LiUn), Herrljunga, 30000kr
Studieresa för ökad tolerans och förståelse
Vi ser en brist på tolerans, i vår kommun har det under de senaste åren kommit många ensamkommande barn. Dessa barn ska finna en plats i vårt samhälle och vi ser hur samhället delas upp i vi och dem. Men inte bara det, vår skola delar byggnad med grundsärskolan och även här ser vi en vi-och-de-mentalitet bland ungdomarna.Händelsen i Stockholm den 7 april och allt som har följt efter det visar också på att vi behöver arbeta för att sprida kunskap och förståelse om varandra och om våra olikheter.

2017A

Paula Humborg, Täby, 8000kr
Laboratoriet tro och skapa fred (Laboratorio creer y crear la paz)
”Laboratorio creer y crear la paz” är ett socialt projekt som syftar till att främja värden som bygger upp en fredskultur genom konstupplevelser. Målen är att skapa rum för möten mellan ungdomarna och deras skapande, utveckla deras konstupplevelser och skapa en fredskultur inom gruppen. Fredskulturen består av att främja egenskaper som stärker den kollektiva känslan bland ungdomarna och av att lära ut ett kritiskt tänkande som utmanar normer, vålds- och maktstrukturer som finns i Colombia.

Utrikespolitiska föreningen , Karlstad, 15000kr
Studieresa Auschwitz
I slutet av maj 2017 anordnar UPF karlstad en studieresa till Auschwitz polen. Studieresan är till för våra medlemmar som uteslutande är gymnasie och högskoleelever. Med alla krig som pågår, alla människor som är på flykt och ökande främlingsfientliga krafter runt om i världen, ser vi att historia, inte minst den här biten historia, är en viktig bit att sprida kunskap om och ta med sig in i delar av den utrikespolitiska debatt som pågår idag.

Lovisa Granath, Norrköping, 8000kr
Utsatta kvinnor och barn i Sydafrika
Under hösten kommer jag göra min verksamhetsförlagda utbildning på ett hem för utsatta kvinnor och barn i Kapstaden i Sydafrika. St Anne's Homes erbjuder boende för kvinnor och barn som annars inte skulle ha någonstans att ta vägen eller är våldsutsatta och behöver skydd. Hemmet erbjuder även stöd för ensamstående mammor som inte fullt etablerat sig på arbetsmarknaden, traumatiserade barn och arbetsträning för kvinnorna. Efter avslutad praktik föreläsa om mina erfarenheter.

Ungdomsfullmäktige Karlstad kommun, Karlstad, 60000kr
En av oss 2018
Utbildning av 25 ambassadörer för likabehandling. Ungdomar i gymnasieåldern i Karlstad får ansöka om att bli en del av ambassadörsgruppen. Projektet motverkar intolerans, fördomar och främlingsrädsla. Syftet är att sprida vidare berättelserna om människorna och mekanismerna bakom förintelsen, för att lära unga att upptäcka tecken och beteenden som förminskar och diskriminerar andra människor. Ambassadörerna besöker skolor och initierar samtal om öppenhet och antirasism efter utbildningen.

Sofia Hasselberg, Lund, 10000kr
Kurs: International Summer Water Resources Research School. Projekt: Acute toxicity of mixtures of copper and zinc to Daphnia magna
Syftet med sommarforskarskolan är att ge möjlighet att fördjupa sig i en miljö-och vattenrelaterad fråga genom att utföra ett projektarbete i små, internationella grupper samtidigt som ett kunskapsutbyte med de kinesiska studenterna på Xiamen University kommer vara grunden för samarbetet. Fokus för kursen kommer att delas mellan miljö- och vattenrelaterade frågor och ett yrkes/studiemässigt utbyte om levnads- och arbetssätt i Kina.

Söderslättsgymnasiet, Trelleborg, 100000kr
Skola i Namibia.
Syftet med volontärarbetet i Namibia är att öka förståelsen för lokalbefolkningens situation och låta eleverna agera som ambassadörer genom att sprida kunskap bland sina kamrater och andra unga i deras närmiljö. På så vis också öka förståelsen för olikheter och på sikt både minska rädslan för det som är annorlunda och stävja rasismen i samhället. Eleverna får möjlighet att utbyta kunskap kring sitt blivande yrke med lokalbefolkningen och därmed växa både personligt och i sin yrkesroll.

Populistkollen, ideell förening, SKARPNÄCK, 8000kr
Populistpodden
Projektet Populistpodden syftar till att skapa en podcast där vi intervjuar samhällsvetare, pedagoger, aktivister och andra, för att undersöka olika sätt att se på främlingsfientlighet. Tillsammans med vår publik undersöker vi vilka strategier som kan användas för att bemöta populismen och rasismen. Målet med det delprojekt som vi söker stöd för är att producera ett pilotavsnitt för att testa idén och ha som grund när vi söker samarbetspartner och finansiering för den fortsatta produktionen.

Teater JaLaDa, Mamö, 60000kr
Hem
Teater JaLaDa vill tillsammans med Bombina Bombast utveckla den flerspråkiga föreställningen "Hem" för barn från 13 år. Syftet är att visa en mångfacetterad bild av vad ett hem kan vara. Det blir en såväl fysisk som virtuell resa genom språk och tillhörigheter där ensemblen på bl.a. arabiska och svenska guidar publiken och låter dem påverka hur berättelsen ska föras vidare. Målgruppen kommer vara delaktig i hela processen genom intervjuer, workshops, referensgrupper och i föreställningen.

Lerbergsskolan (årskurs 9), Höganäs , 25000kr
Förintelsens och efterkrigstidens Berlin.
Mål et med resan till Auschwitz och Birkenau: Att ge möjlighet att själv uppleva historiska platser som finns med i skolböcker och som diskuteras i andra medier. Resan kommer ge fördjupade kunskaper om efterkrigstidens Berlin och Förintelsen, och vara en grund för fortsatt arbete om mänskliga rättigheter och brott mot dessa i andra delar av världen och i andra tider. Syfte är även att få eleverna att försöka förstå hur människor kunde behandla varandra så i Auschwitz och hur man kan arbeta med att motverka det, kopplat till nutid.

Föräldraföreningen Motala Kulturskolas Gitarr- och Afro förening, Motala, 27000kr
Youths for Kosovo - A cultural exchange
Vi avser att under en 5-dagars resa till Kosovo besöka en skola med ungdomar som spelar gitarr och tillsammans med dessa ungdomar ge 5 konserter i Kosovo. Vi kommer sedan att bjuda dessa ungdomar till Kulturskolan i Motala för ett utbyte över nationsgränserna. Vårt mål är att verka för internationell förståelse och för ett samarbete som motverkar rasism och främlingsfientlighet samt att i förlängningen verka för fred genom ett aktivt samarbete mellan ungdomar från olika delar av världen.

Svenska läkare mot kärnvapen, Stockholm, 30000kr
Ett förbud mot kärnvapen
27-31 mars samt 15 juni-7 juli träffas staterna i FN för att förhandla ett sedan länge behövligt globalt förbud mot kärnvapen. ICAN är civilsamhälleskoordinatorer under mötena och vill sprida information om förhandlingarna i sociala medier för att medvetandegöra en bredare och förhoppningsvis yngre publik än den som normalt intresserar sig för kärnvapenfrågor. Vi vill även att förhandlingarna ska kunna följas i realtid och göra det möjligt för folk att påverka under förhandlingarna.

Tobias Kjäll, Göteborg, 10000kr
Återuppbyggnaden av Nepal
2015 drabbades Nepal av en jordbävning, det resulterade i att stora delar av Nepal raserades och miljontals människor förlorade sina hem. Vi planerar att i ett samarbete med Ingenjörer utan gränser och Build Up Nepal, åka dit och bidra med vårt tekniska kunnande för att på så sätt kunna underlätta återuppbyggandet och bidra till bättre mer hållbara hus. Arbetet ska resultera i en rapport som kan användas för att lära lokalbefolkningen att själva bygga upp sina hem.

Hedvig Schylander, Uppsala, 8000kr
Hur utgör menstruation ett hinder för flickors utbildning? Fältstudier på St John School i Gulbarga, Indien.
Ett empiriskt forskningsprojekt som ämnar undersöka hur menstruation kan stå i vägen för flickors lika tillgång till utbildning, på grund av tabun, bristande tillgång till mensskydd och sanitära inrättningar. Målet är att genom djupintervjuer undersöka om, och hur, flickor anser mens påverkar deras utbildningsmöjligheter. Syftet är att bättre förstå hur menstruation bör hanteras för att inte vara ett hinder, samt ge flickorna möjlighet att göra sina tankar hörda inom detta tabubelagda ämne.

Hanna Egge Grandert, Älvsjö, 10000kr
Könsstympning
Jag vill åka på en arbetsresa till Gambia, som nyligen förbjudit kvinnlig könsstympning. Jag vill veta mer om hur beslutet har efterlevts, hur de könsstympade lever, historik. Ända sedan jag läste Waris Diries självbiografiska böcker för 15 år sedan har jag velat göra någonting avseende detta ämne. Jag kommer att göra ett fotoreportage som jag tänker sälja in för att sprida kunskap om hur ett förbud mot könsstympning får konsekvenser i ett land . Jag har tidigare sålt in fotoreportage från andra länder till bland annat Norrtelje tidning och Expressen.

Jenny Pein, Malmö, 10000kr
Från patient till behandlare - en masteruppsats gällande lekmannaterapi som traumabehandling
Projektets syfte är att samla in data till en masteruppsats på psykologprogrammet i Lund. Denna uppsats ämnar att undersöka effekten av och erfarenheter kring lekmannaterapi, vilket innebär att en person efter en kortare utbildning kan gå från att vara en patient till att arbeta som terapeut. Vi kommer att undersöka hur denna metod används för traumabehandling. Detta kan öppna för nya möjligheter och empowerment för en annars utsatt grupp samt att fler människor kan få terapeutisk behandling.

Mattias Norlinder, Malmö, 10000kr
Från patient till behandlare - en masteruppsats gällande lekmannaterapi som traumabehandling
Projektets syfte är att samla in data till en masteruppsats på psykologprogrammet i Lund. Denna uppsats ämnar att undersöka effekten av och erfarenheter kring lekmannaterapi, vilket innebär att en person efter en kortare utbildning kan gå från att vara en patient till att arbeta som terapeut. Vi kommer att undersöka hur denna metod används för traumabehandling. Detta kan öppna för nya möjligheter och empowerment för en annars utsatt grupp samt att fler människor kan få terapeutisk behandling.

Youth initiative for the peaceful settlement of the Nagorno Karabakh conflict, Baku, Azerbaijan, 60000kr
Social Media for Peace versus Dangerous Speech
During all period of the Nagorno Karabakh conflict the media space of both conflicting sides was full of the war rhetorich. After April escalation which brougt to the outburst of chauvinism and militarism in each country showed the need of the work with communities in the field of social media as the most emerging tool of the communication and influence the societies.The proposed project aims to use social media to influence public opinion and spread the messages of peace in all social media

Sandra Segall, Umeå, 10000kr
Praktik vid FN:s program för urbant fredsbyggande i Kosovo, FN:s boende- och bosättningsorgan (UN-Habitat).
Under tre månader kommer jag att göra praktik vid FN:s programkontor i Kosovo. Praktiken är inriktad på urbant fredsbyggande och inkluderande planeringsprocesser i samhällen som polariserats av våld och väpnad konflikt i norra Kosovo. Syftet med praktiken är att skaffa mig praktisk erfarenhet inom ramen för mina studier kring fredsbyggande, försoning, demokratiutveckling och inkluderande politiska processer i postkonfliktsamhällen.

Anna Hall, Malmö, 20000kr
Nkhoma Hospital, Malawi
Syftet med projektet är att vi som sjuksköterskor ska få en bredare kompetens vad gäller kulturella skillnader inom vården.Vi ska lära av varandra och dela med oss av våra evidensbaserade vårdkunskaper samtidigt som vi ser vad svensk sjukvård kanlära sig av Malawisk sjukvård. Man utvecklar förmågan att hantera språkbarriärer och inspireras av hur vården kan strukturers på olika sätt. Målet är att utvecklas som sjuksköterska och få en ökad internationell förståelse som gynnar vårt framtida arbete

Lagaholmsskolan, Mellbystrand, 8000kr
The Guatemalan Mayan Center
Syftet är öka den internationella förståelsen hos eleverna i Laholm för minoriteter som far illa och målet är att skicka drygt 100000 kronor till The Guatemalan Maya Center för att stödja de ensamkommande Maya barnen som flytt från Guatemala och finansiera deras skolgång och uppehälle. I Europa finansieras flyktinghjälpen till stor del av statliga medel, men i USA är det frivilliga organisationer som har ansvaret för flyktingar och vi vill bjuda in en representant för The Center att föreläsa.

Cechael Sebghati Sparrfelt, Uppsala, 10000kr
Fältresa och praktik på sjukhus i Nicaragua som läkarstudent, med fokus på Globalmedicin och hälsa.
Vi lever i en allt mer globaliserad värld, utmaningarna inom hälsa berör oss alla. Jag vill se de större sammanhangen och få en ökad förståelse för hur situationen runt om vår jord påverkar oss. Det är särskilt viktigt för oss som tänker arbeta inom vården att se sin egen roll i ett globalt vårdperspektiv. Syftet med denna resa är att jag ska få en djupare förståelse för ämnet GlobalMedicin och få erfarenheter och värdefull kunskap som jag kan ha med mig under hela min framtida läkarkarriär.

Sjumilaskolan, Göteborg, 75000kr
International Solidarity Exchange
Syftet är med utbytesresan till Montevideo är att erbjuda eleverna möjligheter att besöka varandra i hemländerna ge elever möjlighet att få möjlighet att diskutera internationell politik och lära sig om likheter och skillnader i deras sociala kontexter. Ytterligare, önskar vi att, i och med projektet, öka lusten att kommunicera över nationsgränser för att skapa mindre distans och knyta band över kontinenter för att öka internationell solidaritet.

Unga Örnars Riksförbund, Stockholm, 50000kr
Utöya konferens
Framfylkingen (Unga Örnar i Norge) arrangerar en konferens på temat extremism. Konferensen kommer att genomföras den 1-3 september på Utöya. Inbjudan riktar sig till unga människor i arbetarrörelsen i norden. Vi önskar skicka så många ungdomar som möjligt till denna konferens i syfte att öka förståelse och kunskap om terrorism, extremism och antirasism.

Alice Wästberg, Stockholm, 10000kr
BiciCircoleta - Teatral samtidscirkus för att lindra krigstrauman, öka ekologisk förstålese samt bevara forntida traditioner i Colombia.
Colombia har lidit i många år av en bevapnad konflikt som har lämnat många trauman hos invånarna och syftet med detta projektet är att stötta samt uppmana invånarna att ta sig vidare i livet på ett ansvarsfullt och hållbart vis. Syftet är att bevara forntida traditioner för att kunskapen om naturens värde och ursprung inte ska förloras. Genom skratt och lek är syftet att läka sår som det långa inbördeskriget lämnat samt öppna väg for en ny, mer hållbar, tillvaro.

RFSL Uppsala, Uppsala, 60000kr
WelcomeOUT Pride Festival
The WelcomeOUT Pride Festival was organized for the first time in 2016 by a mixed team of HBTQ immigrants and Swedes in order to lift up the voices of LGBTQ newcomers in Sweden and create a dynamic meeting space between old Swedes and new Swedes. WelcomeOUT is the first pride festival in the world to focus on the lives of LGBTQ immigrants and asylum seekers; challenging the popular conception of who LGBTQ person are and what they look like.

Tyra Öhrman, Lund, 10000kr
Verksamhetsförlagd utbildning i Malawi, sjuksköterskestuderande
En sommarkurs på 15 hp, fristående från sjuksköterskeprogrammet, där en tillbringar 8 veckor utomlands i verksamhetsförlagd utbildning. Jag kommer att resa till Malawi för att arbeta på CCAP Nkhoma Hospital. Syftet och målet är att förberedas för yrkesutövning i en internationell och multikulturell miljö, att få en ökad förståelse och professionella och personliga erfarenheter. Under vistelsen kommer vi att blogga om våra upplevelser så att andra studenter kan ta del av kunskapen.

Jasmine Ljungberg, Göteborg, 10000kr
Kvinnors rätt till sin kropp och överlevnad i Indien - ett projekt med fokus på anti-våld
Mitt deltagande i Vimochana utgår ifrån ett bejakande av deras ståndpunkter, mål och syften: avmilitarisering och mänsklig säkerhet, kvinnors rätt till ett forum för att driva politiska- och rättsfrågor , kvinnors rätt till sin kropp och överlevnad, skydd, stöd samt strategier för att bekämpa misshandel i hemmet och inom äktenskapet, (könsmotiverat) våld mot kvinnor i samhället och könsdiskriminering, sexuella trakasserier, trafficking, våld relaterat till dowry, könsselektiv abort, etc.

Unga Örnar Blekinge, Karlskrona, 45000kr
Youth exchange Sweden and Zimbabwe
Unga Örnar Blekinge bedriver ett utbytesprojekt tillsammans med Patsime Trust i Zimbabwe. Projektet syftar till att utveckla unga, starka ledare i båda länderna samt skapa förståelse för varandras kultur och situation. Projektet genomförs genom en globalskola där man träffas två gånger om året (en gång i Sverige och en gång i Zimbabwe) tillsammans med ungdomar från Karlskrona och Harare. I skolan ingår kunskap om ledarskap, barns rättigheter, organisation, demokrati, HIV och mycket mer.

Karlsborgs Bordtennisklubb, Karlsborg, 10000kr
Internationellt utbyte och förståelse
Vi avser att besöka Polen under en vecka med besök i Auswitch samt även Saltgruvan och olika kulturella besök i Krakow och Poznan. Vi kommer också att träna med våra Polska vänner för att öka förståelse mellan ungdomar genom att de umgås hela tiden under vår vistelse där. Vi kommer att bo dels på typ vandrarhem och familjer och på det viset ge våra ungdomar en större förståelse för vardagslivet. Vi tror också på att ungdomarna utveckals och får förståelse genom att de kommunicerar på engelska

Kommunal Sydost Sektionen , Sölvesborg, 36000kr
Medvetenhet om vår historia och påverkan inför framtiden.
Genom att resa till Stutthof, ett koncentrationsläger, vill vi skapa en medvetenhet ute på våra arbetsplatser om vad värderingar har för betydelse för oss inom fackföreningarna och samhället. I första hand vänder vi oss till 25 ungdomar och arbetsplatsombud. Och 2 från sekt På många arbetsplatser finns SD anhängare eftersom Jimmy Åkesson kommer i från stan. Det är han som representerar SD och ingen annan. Och definitivt inte deras politik. Vi måste bli bättre på att tala om värderingar och dess betydelse för oss som anställda och hur vi påverkar varandra.

Kultur och ungdomförening Pamir , Övertorneå, 10000kr
Nowroz i Övertorneå
Fira det Persiska nyåret tillsamman med ungdomar från Övertorneå. Förklara och visa de Afghanska sedvänjorna vid Nowroz tillsammans äta afghansk mat och se på framföranden av afghansk musik. Skapa en mötesplats för alla ungdomar på flykt i Övertorneå och svenskar.

Jändelskolan 7-9, Jämjö, 25000kr
Motverka rasism och främlingsfientlighet
Syftet med projektet är att motverka rasism och främlingsfientlighet samt ge eleverna kunskap kring begreppet folkmord. Ett mål är att eleverna ska kunna resonera kring orsaker och konsekvenser kring begreppet folkmord samt kunna bli medvetna om varningssignaler i samhället kring ett folkmord. Ett annat viktigt mål är att belysa alla människors lika värde i vårt samhälle. För att kunna uppfylla syftet och målen vill vi åka till Polen på ett studiebesök vilket blir ett eget syfte med projektet.

Sofia Rahm, Umeå, 10000kr
Resa till sjukhuset Kolandot, Tanzania.
Förra sommaren var jag i 1 månad på en sjukhus i Kolandoto, Tanzania och praktiserade som läkarassisten. Denna praktik var något jag helt själv ordade och finasierade med sparade pengar. Nu denna sommar skulle jag vilja åka ner till detta sjukhus igen. För at kunna skapa en fungerade länk med sjukhuset i Kolandoto så att flera läkarstudenter kan få vara med om det fantastiska och lärorika upplevelsen jag hade, inte minst för öka den internationella förståelsen bland oss blivande läkare.

Wisbygymnasiet, Visby, 20000kr
Toleransprojektet
+motverka främlingsfientlighet och antisemitism, genom att t ex besöka platser såsom Auschwitz. +besöka en polsk skola och ta emot dem på Gotland med inriktning på Bygg för att lära känna ungdomar från andra kulturer +ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige. +studera byggkonstruktioner i Polen +skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mån

Höörs United FF, Höör, 10000kr
Ball For All
HUFF vill bedriva sin fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.Vi arbetar för att alla ska ha samma möjligheter till sitt idrottsutövande.HUFF är ett lag där alla är välkomna,oavsett tidigare erfarenhet, bakgrund, språk kultur eller läggning. Vi vill skapa gemenskap, integration och en känsla av tillhörighet.

Falkenbergs gymnasieskola, Falkenberg, 10000kr
I folkmordens fotspår - studieresan till Bosnien med besök i Srebrenica, Sarajevo och Mostar
Syftet med resan är att elever och lärare får fördjupade kunskaper om folkmordet och landets historia genom att a) träffa överlevande från folkmordet, b)diskutera om försoningsprocessen i staden och landet, c)skapa kontakter med ungdomar i Srebrenica och i övriga delar av landet d) samt arbeta aktivt mot alla former av rasism, främlingsfientlighet och intolerans både lokalt och globalt

Norrsätraskolan, åk 8, Sandviken, 60000 kr
Auschwitz, ökad integration och medvetenhet om vårt egna ansvar
Vi vill att eleverna ska öka förståelsen för att deras val och handlingar är av avgörande betydelse för hur deras samhälle kommer att se ut. Att elever från olika länder och kulturer får uppleva något så starkt som att besöka Auschwitz tillsammans och sedan bearbeta och vidareförmedla upplevelserna och tankarna skapar en stark Vi-känsla. Det är verkligen en bra integrationsaktivitet som skapar spår in i framtiden. Syftet är att ökad integration, förståelse, tacksamhet och motverka mobbing.

Gottne IF, Mellansel, 50000kr
Fotboll för alla
Syfte: Att lösa transport för nyanlända som vill satsa och vara delaktig i Gottne IF. Dom asylsökande som i dagsläget vill vara en del av vår verksamhet bor på boenden som omöjliggör detta på grund av avstånd till träningar samt kostnader och transportmöjligheter kopplat till lokal infrastruktur. Målsättningen: Är att ALLA spelare som vill vara delaktiga i vår föreningen ska få samma förutsättningar att kunna delta i föreningens aktivteter oavsett transportmöjligheter.

2016B

Demokrati för Barns Framtid (DBF), Visby, VISBY, 50000kr
Möte med Twa - ett bortglömt ursprungsfolk i Rwanda
Ungdomsutbyte. Resa till Kigali. Målet med det utbytet är att få kunskap om folkmordet i Rwanda med fokus på ursprungsbefolkningen Twa. I två kommer vi träffa 15 ungdomar som tillhör gruppen Twa och lära oss mer om deras situation, kultur och historia. Hur kommer det sig att 30 % av ett folk kunde utplånas i ett folkmord utan att de hade någon historisk skuld, utan att de hade något att göra med de politiska motsättningar som föranledde folkmordet?

Tensta Familjer & Ungdomsförening, Spånga, Spånga, 25000kr
Påverkansarbete - uppmuntra ungdomars engagemang införa nationella förändringar i Somalias skollag så att den omfattar antirasism, mänskliga rättigheter, förbjud mot barnaga och fred.
Påverkansarbete uppmuntra ungdomars engagemang införa nationella förändringar Somalias skollag så att den omfattar FN:s konventioner om mänskliga rättigheter antirasism, förbjud mot barnaga och fred. Projektet syftar främst till ökad internationell förståelse stödja och uppmuntra ungdomars engagemang påverkansarbete mot politiker, parlamentsledamöter och skolministeriet att införa nationella förändringar i skollagen. Nassir (s) är yngsta sittande ledamot i kommun och utbildningsnämnd i Stockholm

Centralasiengrupperna, Malmö, Malmö, 20000kr
Stärka tjejers rättigheter i södra Kirgizistan
Projektets syfte är att stärka kapacitet och intresse för unga kvinnors rättighetsarbete och organisering i södra Kirgizistan, med särskilt fokus på genus/jämställdhetsfrågor. Projektet syftar även till att öka förståelsen mellan kulturer och att stärka det globala civilsamhället genom ungas erfarenhetsutbyte. Målet är att våra partners i Centralasien och deras målgrupper har stärkt sin förmåga och förbättrat förutsättningarna för att självständigt genomföra och utveckla sitt arbete i framtiden.

Linnea Fehrm, Stockholm, Stockholm, 10000kr
Teater för integration.
March har sedan 2014 drivit ett projekt i Tripoli, nära den libanesisk-syriska gränsen, där de använder teatern som konfliktlösningsverktyg mellan ungdomar från stadens två rivaliserande milisgrupper. Idén är att föra över kunskaper och erfarenheter de förvärvat genom detta, på en svensk kontext och integrationsproblematik. I detta syfte vill jag bjuda in dem till Sverige, för att genom filmvisning, presentation, panelsamtal och workshops visa hur man kan använda teater för integration.

Disa Arnljots, Uppsala, Uppsala, 8000kr
Praktik på sjukhus i Dar Es Salaam,Tanzania, inom gynekologi och obstetrik, på läkarprogrammet.
Resans syfte är att jag som läkarstudent ska få deltaga i kvinnosjukvården vid ett sjukhus i Dar Es Salaam,Tanzania och se hur sjukvården fungerar i en del av världen som inte har möjlighet att hålla samma standard på vården som i Sverige. Jag ser mycket fram emot att få deltaga i kvinnans vård och hälsa som är ett område inom medicinen som behöver mycket resurser och uppmärksamhet runtom i världen. Erfarenheten att ha praktiserat vid ett sjukhus i Tanzania kommer vara mycket värdefull att ha.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Landskrona, 48000kr
SSU:s Kurdistanprojekt
Målet är att skapa ett starkare, internationellt samarbete mellan unga, politiskt aktiva kurder och unga socialdemokrater, förankrat i utbytesprojekt mellan två partier. Syftet är att öka förståelsen i Sverige för kurders situation i Turkiet, samt verka för att stärka anti-rasistiska och demokratiska rörelser och individer i Turkiet. Vår organisationsidé begrundar sig på att vi vill ha ett fördjupat samarbete mellan Socialdemokraterna och det pro-kurdiska partiet HDP, samt deras ungdomsråd

Krista Koskinen, Uppsala, Uppsala, 10000kr
Klinisk praktik som läkarkandidat vid Hue Central Hospital, Vietnam
Under våren 2017 kommer jag att utföra 7 veckors klinisk praktik som läkarstudent vid Hue Central Hospital i Vietnam. Målet med praktiken är att öka min förståelse för internationellt arbete och hälsovård i Vietnam. Denna kunskap önskar jag att kunna använda och få nytta av i mitt jobb som läkare i framtiden. Praktik i Vietnam är en unik möjlighet för mig som läkarstudent att skapa kontakter och få ett utökat perspektiv på hälsovården i ett låginkomstland.

Blommensbergsskolan, Stockholm stad, Stockholm, 10000kr
Blommensbergsskolans fördjupningskurs om Förintelsen och studieresa till Auschwitz
Resa till Krakow och Auschwitz. Syftet med fördjupningskursen och resan är att föra ut ett antirasistiskt budskap till ungdomar från andra ungdomar genom att öka kunskaperna om och förståelsen av de fruktansvärda händelser som ägde rum under Förintelsen.

August Sunnemark, Lidingö, Lidingö, 10000kr
Undervisning på hög höjd, Himalaya
Efter jordskalvet i Nepal 2015 ser förutsättningarna annorlunda i byn Patle. Ett ökat behov av stöd från omvärlden. Förståelsen för internationella förhållanden är därför extra viktig och jag har här en möjlighet att hjälpa till. Syftet med projektet är att förbättra människors livsvillkor på längre sikt. Genom en unik inbjudan har jag fått möjligheten att bidra till barn och ungdomars utveckling genom att undervisa i engelska i byn Patle.

S:t Eskils Gymnasium, Eskilstuna, Eskilstuna, 34000kr
S:t Eskils Gymnasium Etiopienprojektet
Vårt syfte med samarbetet med Bright Future School i Addis Abeba är att skapa internationell förståelse för samtliga deltagare. Vi vill arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Vi vill arbeta med att skapa förståelse för interkulturella problem som hälsa, utbildning, solidaritet och demokrati. Vårt mål är att deltagarna av projektet ska ha fått en förståelse för dessa områden.

Mimer Hus Gymnasium, Kungälv, Kungälv, 50000kr
EU emigranternas vardag och villkor
Inom ramen för den ovan nämnda kursen kommer vi i klassen att genomföra en studieresa till landsbygden i Rumänien. Syftet med studieresan: att få förståelse och inblick hur vardagen och levnadsvillkoren ser ut för den lokala befolkningen. Med bakgrund av den situationen som finns med tiggare på våra gator med ursprung från Rumänien tror vi att vi kommer att få ökad förståelse och tolerans för dessa människors tuffa livssituation.

Gudlaug Olafsdottir, Uppsala, Uppsala, 8000kr
Institutionalizing Gender Equality - Creating Conditions for Post-Conflict Peace?
Ett teoridrivet empiriskt forskningsprojekt som ämnar pröva, samt nyansera, teorin att jämställdhet leder till ökad sannolikhet för fred. Målet är att undersöka om, och hur, institutionalisering av kvinnors rättigheter kan påverka förutsättningar för post-konflikt fred. Studien blir en fallstudie av detta förhållande i Uganda, där jag jämför norra Uganda, där LRA bedrev ett brutalt krig, med södra Uganda som åtnjutit mer varaktig fred. Syftet är att bättre förstå hur en hållbar fred kan byggas.

Edwin Fondén, Askim, ASKIM, 10000kr
Understanding women's participation in democratic processes
Projektet syftar till att kartlägga de hinder och möjligheter som finns kring kvinnors deltagande i demokratiska processer. Idag förhindras kvinnors påverkan av patriarkala strukturer runtom i hela världen. Våren 2016 genomförde jag en studie kring detta för SSU Göteborg. Som mitt examensarbete vill jag applicera samma metod på mexikanska organisationer. Projektet syftar till att skapa en internationell förståelse för, och stärka, jämställdhetsarbetet i olika demokratiska organisationer.

G9RC - Getingeskolans 9:ors Reality Check, Getinge, Getinge, 38000kr
Vi behöver inte mer främlingsfientlighet - vi behöver mer medmänsklighet
Studieresa till Auschwitz. Projektets syfte är att ge oss en möjlighet att realisera något som verkligen kan påverka våra ungdomars värderingar. Framförallt få en förståelse och känna empati för de människor som idag lever i/eller flyr från någon av alla de krigszoner som finns i vår omvärld. De som idag flyr till oss i Sverige möts tyvärr av en allt mer utbredd främlingsfientlighet, en främlingsfientlighet som till stor del beror på okunskap och bristande empati.

Teater Komet (ideel förening), Stockholm, Stockholm, 40000kr
JÄVLA PARASITER!
JÄVLA PARASITER! är en pjäs om att komma som flykting till ett nytt land. Två unga människor lär känna varandra på en flyktingförläggning och kommer allt närmare varandra i den utsatta situation de delar. Pjäsen är baserad på intervjuer. Vår främsta målsättning är att väcka empati för deras berättelser och upplevelser hos publiken. Vår övertygelse är att empati med andra människors situation är ett av de viktigaste verktygen för att motverka rasism och öka möjligheten för ett integrerat samhälle

Åsa Nilsson, Göteborg, Göteborg, 10000kr
Volontärsarbete inom hållbar utveckling och antirasism, Sydafrika
Syftet med mitt volontärsarbete inom The Green Camp Gallery Project i Sydafrika är att lära mig hur hållbar utveckling kan ske genom återvinning, ekologisk stadsodling och konst samt hur denna kombination är ett kraftfullt verktyg i antirasistiskt arbete. Genom den praktiska kunskapen jag kommer att få och det kontaktnät jag har i Sverige har projektet som mål att skapa broar för framtida kunskaps- och kulturutbyten. Projektet ger möjligheter till utökad internationell för mig och dem jag möter.

15SAD-BET Värmdö Gymnasium, Enskede, Enskede, 30000kr
Resa till Krakow
Vi hoppas att vår resa ska leda till en ökad förståelse för en av vår tids hemskaste händelser. Den största delen av resan kommer att kretsa kring nazism, antisemitism och förståelse. Vi anser att besöka platsen gör det hela mycket verkligare än att bara läsa om det i en bok. Dessutom känns resan just nu extra relevant då vi kan se ett ökat utanförskap i Europa, att det blivit vanligare att skilja på oss och dem samt att politiker ofta pekar ut redan utsatta folkgrupper för saker de inte orsakat

Asylrättstudenterna Göteborg, Stockholm, 5000kr
Rådgivning för asylsökande och papperslösa i Göteborg
Syftet med projektet hösten 2016 är att kunna hjälpa asylsökande och papperslösa med juridisk information angående asylprocessen. Detta för att de som inte kan eller vågar vända sig till myndigheter kan få information från annat håll. Målet är att skapa en trygghet för asylsökande och papperslösa genom att bidra med kunskap om varför deras situation ser ut som den gör och vad de har för valmöjligheter för att på bästa sätt kunna integrera sig i samhället.

Zikaron, Stockholm, Stockholm, 50000kr
Utbildningsresa till koncentrationsläger i Polen
Projektet går ut på att utbilda Zikarons föreläsare om Förintelsens grymheter genom en studieresa till förintelse- och koncentrationsläger i Polen. Alla våra föreläsare är tredje generationens överlevande, de tar en av sina släktingars historia och för dem vidare genom känslomässiga och pedagogiska föreläsningar till skolelever. Syftet med resan till Polen är att fortbilda och motivera föreläsarna för att de ska bibehålla sitt ideella engagemang och sprida sin kunskap till eleverna.

NT3AD Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona, Karlskrona, 50000kr
Polen 2017 - en resa för att öka förståelsen och toleransen samt våga visa civilkurage.
Syftet med projektet är att knyta ihop snart 3 års aktivt mentorsskap i en NT-klass på gymnasiet. Vi har som mentorer hela skoltiden haft en tydlig agenda för vår klass på 26 elever. Våra ledord har varit mänskliga rättigheter, civilkurage, internationell förståelse samt ansvar. Genom att åka till Auschwitz-Birkenau vill vi att eleverna ska fundera över och diskutera vilka moraliska dilemman vi kan ställas för i livet och få kunskap och vilja att verka mot främlingsfientlighet och rasism.

Matfors IF P03, Matfors, MATFORS, 10000kr
Polenresan
Resa till Polen, för att där deltaga i en internationell fotbollsturnering (Wroclaw Trophy).I samband med cupen har vi för avsikt att besöka Auschwitz. Det skall göras som ett studiebesök. Syftet är att pojkarna ska få lära sig om vad som skedde i Europa under tiden för andra världskriget, förintelsen och dess konsekvenser. Då vårt lag troligen kommer att vara det enda laget från Norden som deltar i cupen så kommer det även att innebära möten med många olika nationaliteter och kulturer.

Dejeskolan, Deje, Deje, 60000kr
Resa i förintelsens spår
På senare år har främlingsfientligheten och rasismen ökat i vår omvärld, men även här i vårt lilla brukssamhälle. Många elever tycker att det som hände under Förintelsen är hemskt, men de kan ha svårt att dra paralleller till vad som händer i vår omvärld nu. Vi vill arbeta för att våra ungdomar får insikt i vad främlingsfientlighet och rasism kan leda till i förlängningen om man delar upp människor i ”vi och dom”.

Stockholms byggtekniska gymnasium - gymnasiesärskolan, Kista, Kista, 36000kr
Allas rätt till ett värdigt liv i ett demokratiskt samhälle.
Studieresa till Auschwitz. Arbeta med frågor som t ex utanförskap, rasism och jämlikhet. Projektet avser dels att stärka eleverna som individer eftersom de ofta har upplevt/upplever ett utanförskap på grund av sitt funktionshinder. De är på väg ut i vuxenlivet utan samma möjlighet till utbildning/arbete som ungdomar utan en intellektuell funktionsnedsättning. De behöver få verktyg att acceptera och tolerera olikheter och svagheter hos såväl sig själva som andra. Dels att skapa förståelse för utsatta grupper i dagens samhälle genom ett såväl nutida som historiskt perspektiv.

Unga Örnar Väst, Trollhättan, Trollhättan, 25000kr
Global workshop - Namibia
Syftet är att ge ungdomar i åldrarna 15-25 år i både Sverige och Namibia en större förståelse för hur det är att vara ung i respektive land. Målet är att genomföra 2 Global workshop i Namibia under april månad där vi samlar ca 100 deltagare som ska diskutera gemensamma frågor som kommer planeras under våren 2017.

Edvard Nilsson, Solna, Solna, 5000kr
Global hälsa med fältstudier i storstad och på landsbygd i låginkomstlandet Laos - kvinnors och barns hälsa samt mänskliga rättigheter ur ett hälsoperspektiv.
Öka förståelse för global hälsa, öka den internationell förståelsen. Lämna fördomar om hur välden ser ut bakom sig och få en aktuell och evidensbaserad världsbild med sig hem till Sverige. Inom ramen för kursen Global Hälsa om 7,5 högskolepoäng vid Karolinska Institutet är målet att förstå skillnader i hälsosystem och de faktorer som har betydelse för det aktuella hälsoläget i låg-, mellan- och höginkomstländer, men även kvinnor och barns hälsa samt mänskliga rättigheter ur ett hälsoperspektiv.

Anna Gustavsson, Linköping, Linköping , 10000kr
Volontär på ett Barnsjukhus i Nepal
På barnsjukhuset ”Kanti Children Hospital” i Kathmandu hjälper och assisterar volontärer läkarna med de små patienterna. Man måste vara utbildad inom vård för att genomföra denna volontärplacering och specifika arbetsuppgifter beror på vilka förkunskaper man har sedan tidigare. En förståelse för globala frågor, praktiska erfarenheter och ett nytt perspektiv inom pediatrisk omvårdnad är målet med detta projekt.

Christopher Hedström, Lund, Lund, 10000kr
Utbyte inom traumakirurgi i Johannesburg, Sydafrika
Jag och en vän har blivit beviljade en undervisningsplats på traumakirurgen på Chris Hani Baragwanath Hospital i Soweto, Johannesburg under en period om tio veckor våren -17. Utbytet ges under en valbar kurs på läkarprogrammet i Lund som heter "internationell medicinsk erfarenhet" vars syfte är att ge en möjlighet till ökad internationell förståelse för andra samhällen och specifikt sjukhusmiljön och vården. Detta görs inom ett valfritt medicinskt fält av intresse där vi valt just traumakirurgi.

Fryxellska skolan, Sunne, SUNNE, 24000kr
Resa till Polen
Vi har tidigare i skolan och i Sunne haft problem med antidemokratiska värderingar/främlingsfientlighet och rasism.Vi vill med projektet motverka detta och utrusta ungdomarna med verktyg för att sprida ett konkret antirasistiskt budskap.Vi vill gå från "prat till verkstad".Vi tror att vi med ett mångfald av strategier och kunskap kan skapa en positiv atmosfär och utbildar ambassadörer som sen sprider detta vidare. Vi vill göra en resa till Polen och besöka koncentrationslägren Auschwitz/Birkenau

Tilda Meissner, Göteborg, Göteborg , 10000kr
Antirasistisk föreställning
Syftet är att stödja ett arbete mot rasism & främlingsfientlighet. Jag vill visa på att ungdomarna själva har kraft att påverka. Jag vill dessutom att de ska lära sig om & få möjlighet att förstå vår historia & samtid. Målet är att få mer kunskap kring ämnet, en vilja att påverka hur samhället utformas & en antirasistisk föreställning med & av ungdomarna. Föreställningen kommer dels bygga på diskussioner av ungdomarnas egna erfarenhet av utanförskap, rasism & vårt besök i Auschwitz.

2016A

SSU Kronoberg, Karlskrona, 35000kr
Feministiskt utbytesprojekt i förmån att organisations-utveckla och utbilda i normkritiskt tänkande.
Stärka vår Holländska systerorganisations feministiska utveckling både internt och externt. Bilda SSU medlemmar i normkritiskt tänkande men att också verka för att öka förståelsen för hur viktigt det är med internationell solidaritet och feminism, samt att våra medlemmar ska få chansen att dela med sig utav kunskap och erfarenhet som ska stärka respektive organisationer.

Ungdomsorganisationen Reacta, Järfälla, Järfälla., 40000kr
Utbyte för ungas hälsa.
Öka förståelsen för ungas livsvillkor och hälsosituation i andra delar av världen. Vår organisation grundar sig i människovärdesprincipen samt har ett mångfaldsperspektiv där vi arbetar utifrån alla människors lika värde. Därför vill vi anordna en utbytesresa, där vi i ett första skede besöker en ungdomsorganisation i Polen. Vi vill belysa de skillnader och likheter som finns kring hälsosituationen för unga i Sverige och Polen, samt hur levnadsvillkor kan vara kopplade till länders historia och kultur. Vi planerar även att besöka Auschwitz för att ge våra unga mer kunskap om hur dåtida främlingsfientlighet och rasism kan ha en påverkan kring ungas nutida levnadsvillkor.

Ebba Gabrielson, Linköping, Linköping, 10000kr
Praktikarbete som läkarstudent på sjukhus i Eldoret, Kenya.
Under sommaren 2016 kommer jag praktisera vid Moi University hospital i Eldoret Kenya, jag kommer då ha avslutat min sjunde termin på läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Syftet med utbytet är att studenter från Linköpings universitet får göra en klinikplacering i Eldoret Kenya och samma antal studenter från Kenya åker till Linköping för att göra en klinikplacering här. Det är ett samarbete som ger möjligheten för studenter att få en utökad förståelse för andra kulturer och andra arbetssätt.

Tava Sieh, Lund, Lund, 10000kr
Examensarbete vid kliniker i Ecuador
Jag planerar nu som en del av Fysioterapeutprogrammet på Lunds Universitet att åka till Ecuador under höstterminen 2016 men min kurskamrat Elizabeth Sonneholzner, för att jobba med en stiftelse för patienter med knappa ekonomiska resurser och samla in data till vårt examensprojekt. Syftet med projektet är att skapa ett värdefullt utbyte mellan oss, patienterna och fysioterapeuterna i Ecuador, öka internationell förståelse och möjligtvis även skapa en väg för framtidens fysioterapeut-studenter att ta vid och fortsätta bidra till verksamheten där.

Jasmin Höglund Hellgren, Stockholm, Stockholm, 10000kr
Environmental conflicts and governance – implications for state and civil society relations in mega-dam projects in Brazil
Projektet syftar till att öka förståelsen kring dynamiken och interaktionen mellan olika aktörer, främst staten, det lokala civilsamhället och internationella organisationer i s.k. miljökonflikter. Målet är att kartlägga och redogöra för på vilket sätt miljökonflikter möjliggör men också begränsar statens och civilsamhällets sätt att agera. För att studera detta lämpar sig olika dammprojekt i Brasilien väl (speciellt Belo Monte fallet) då de symboliserar den yttersta lokala gestaltningen av den typ av konflikt jag vill undersöka.

Involver Teatergrupp, Malmö, Malmö, 40000kr
Isaak 2016
Att skapa opinion och förståelse för hur viktigt det är att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i fallet Dawit Isaak. Vi vänder oss både till ungdomar, allmänhet, press och politiker, som vi hoppas ska agera i frågan och stå upp för allas våra medborgerliga rättigheter. Syftet är att skapa en föreställning utifrån journalistiska iakttagelser och research som Martin Schibbye kommer att göra för Involvers räkning. Visionen är att föreställningen ska vara en plattform till att aktualisera kring fallet, driva debatten vidare, skapa opinion och utveckla läromedel i utbildningssyfte kring mänskliga rättigheter.

Arbetarnas Bildningsförbund, Stockholm, 25000kr
Youth Globalization Awareness Programme
YGAP är ABF Nordens gemensamma globala utbildning och bedrivs i samarbete med ABF-internationalen IFWEA sedan 2012 i Kapstaden Sydafrika. Den vänder sig till unga medarbetare, förtroendevalda samt aktiva inom ABF-organisationerna samt våra medlems- och samarbetsorganisationer. Bland flera syften så är det största att flytta perspektivet med att arbetarrörelsen är internationell och global närmre deltagarnas vardag, och att ge deltagarna verktyg att ta sina egna erfarenheter vidare i sina respektive lokalsamhällen och organisationer. Stipendiet skall bidra till deltagaravgiften för deltagare vilkas egna hemorganisationer inte kan bekosta densamma.

Hanna Nilsson, Linköping, Linköping, 10000kr
Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat i Eldoret, Kenya.
Jag har blivit antagen till 6 veckors praktik som läkarkandidat på ett sjukhus i Eldoret, Kenya i sommar. Även om jag varit utomlands en del tidigare så skulle det vara en helt ny upplevelse att jobba inom sjukvården i ett annat land, speciellt i ett land med annorlunda förutsättningar och kultur. Jag tror att det skulle vara väldigt givande, och ge många tankar och nyanser på den sjukvård vi har i Sverige. Jag tror att jag kommer att ha fler internationella engagemang i framtiden, och det här skulle hjälpa som en första inblick.

Ingenjörer utan gränser Luleå, Göteborg, 10000kr
Projekt i Tanzania
Vi är en grupp studenter i den ideella föreningen Ingenjörer utan gränser, vid Luleå tekniska universitet. Projektet har som mål att skapa förutsättningar för fred i längden genom att skapa ett samhälle som inte lever med stora orättvisor. Detta ska uppnås genom att vi genomför tre delprojekt. Vi ska installera en pump, renovera en skolbyggnad och bekämpa skadedjur i området, dessa mål syftar till att skapa förutsättningar för utbildning, utbildning som i sin tur leder till ett stabilare samhälle.

Åkerboskolan klass 8, Löttorp, Löttorp, 10000kr
STUTTHOF ht 2016
Många ungdomar (och vuxna) tycker att det som hände under Förintelsen är hemskt, men det kan vara svårt att väcka deras intresse för vad som händer nu. Insikten om att främlingsfientlighet, känslan av ”vi och dom”, alltid måste bekämpas. Förståelsen för att vi alla, oavsett bakgrund är människor med samma mänskliga känslor och behov oavsett varifrån vi kommer vill/orkar, vågar inte alla att självklart ta till sig. Syftet med resan till Stutthof är att ungdomarna på djupet ska få uppleva en plats där det som inte får hända, ändå hände. Känna allvaret som vilar över området där tusentals oskyldiga människor förföljdes, förnedrades och dödades. Målet är att deltagarna ska få kunskap och vilja att verka mot främlingsfientlighet och rasism som medvetna och engagerade medmänniskor för resten av sina liv.

Unga Örnar Uppsala Län, tillsammans med Unga Örnar i Västerbotten och Unga Örnar Köping, Uppsala, 48000kr
Projekt, Unga Örnar och Heal the Hood - Unga ledare för demokrati,solidaritet och jämlikhet
Syftet med projektet är att arrangera en ledarutbildning tillsammans med unga ledare inom Unga Örnar och Heal the Hood i Kapstaden, Sydafrika, som jobbar för barns rätt till en bättre framtid. Målet med projektet är att utveckla unga människor till demokratiska ledare och öka den internationella förståelsen för hur det är för unga i andra delar av världen. Unga Örnar i Västerbotten, Köping och Uppsala Län har ett OPC projekt tillsammans med Heal the Hood i Sydafrika. Att besöka Sydafrika och utveckla vår relation med Heal the Hood ger oss en särskild kunskap om rasismens påverkan i ett samhälle, och hur vi lära av dem hur man kan arbeta aktivt för att bryta gränser och fördomar mellan grupper i samhället.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Dalarna (i samarbete med STS Riks), Folkärna, 60000kr
Möte med kämparna för fred och rättvisa i Palestina-Israel
Alla tre syftena är relevanta för projektet, men väljer FRED. I Israel och i de ockuperade områdena Västbanken och Gaza råder brist på respekt för mänskliga rättigheter från både israeliska och palestinska myndigheter. Makt att förändra har dock främst Israel. Majoriteten israeler väljer att inte bry sig, MEN det finns kämpar för fred och rättvisa bland israelerna och det finns motsvarande bland palestinierna. Ett syfte för oss är att stödja dem och sprida kunskap om "the other Israel/Palestine"

Svenska läkare mot kärnvapen och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Stockholm, 60000kr
Stärka civilsamfundets kapacitet att driva på för nedrustningsåtaganden i FN:s öppna arbetsgrupp om kärnvapen
Kärnvapen är ett av de mest kritiska hoten mot mänsklig säkerhet och utveckling idag. Riskerna för kärnvapenanvändning är större än på länge, och en kärnvapendetonation skulle innebära katastrofala humanitära konsekvenser. SLMK och ICAN vill med detta projekt säkerställa att civilsamfundet kan engagera sig i slutförhandlingarna inom FNs nya arbetsgrupp om nedrustning. Projektmedlen ska användas för civilsamfundets arbete med att delta aktivt vid arbetsgruppens möten; genomföra förberedande arbete på nationell nivå inför slutförhandlingarna; samt genom informationsarbete och rekommendationer bidra konkret till att arbetsgruppen resulterar i åtaganden om nedrustningsförhandlingar.

Jönköpings läns SSU-distrikt, Jönköping, 30000kr
SSU-resa till Israel och Palestina
Vi vill ge tre SSU:are från vårt distrikt möjligheten att besöka Israel och Palestina. Palestina-frågan är oerhört viktig för vår organisation och att få möjligheten att förstå den djupare på nära håll, utveckla vårt kontaktnät, politisk analys och förståelse. Insikter om hur vi kan bidra till en fredlig utveckling. Men inte minst ett för- och efterarbete som ger SSU:are i hela vårt län mer kunskap och förståelse för motsättningen mellan länderna på plats, och rasism och antisemitism i Sverige.

Svenska kyrkans unga Malmö pastorat St Johannes församling St Pauli kyrka , Malmö, 22000kr
Öppenhet och förståelse. Resa till Auschwitz-Birkenau
Malmö har en ansträngd situation med en massiv flykting invandring. I Malmö finns det en stor mängd Romska tiggare. Antisemitismen i Malmö ökar. Hatet mot dessa folkgrupper ökar. Varför gör den det? Vem är det som hatar? Kan vi se likheter nu som då och vad kan vi göra idag för att göra en förändring. Vilken roll har alla kyrkor/religioner!? Med denna resa hoppas vi att vår förståelse ökar och hur vi kan agera för att göra en skillnad. Vi som kyrkans ungdom kan göra skillnad!

Gemensamt mål, Haparanda, Haparanda, 20000kr
Gemenskap bland ungdomar
Syftet med föreningen är att skapa en gemenskap bland svenskar och flykting ungdomar, det gör vi med hjälp av aktiviteter som fotbollsträningar och matcher.Vi vill att alla ska få vara med oavsett bakgrund. Vi firar även högtider som ex. Persiska nyåret och Eid där alla är välkomna. Vårt mål är också att flyktingarna ska lära sig språket och komma in i vårt svenska samhälle.

Hidde Iyo Dhaqan, Malmö, Malmö, 30000kr
Tid för toelrans
Syftet är att 20 svensksomaliska ungdomar (10 tjejer, 10 killar) i Malmö blir toleransambassadörer i arbete för antirasism, solidaritet, interkulturell dialog och gemensamt fredsarbete med andra ungdomar i föreningslivet i Malmö. Målen är att utbilda och stärka cirka 400 unga i frågor kring tolerans, jämställdhet i fredsarbete och vägar till försoning och förståelse i samtidens globalisering och migration. Projektet innefattar bland annat en resa till Auschwitz.

Unga Örnars Riksförbund, Stockholm, 70000kr
Ett globalt riksläger
Unga Örnar har haft internationella projekt i flera årtionden och det har gjort att vi skapat kontakter och fått vänner över hela världen. I sommar samlas vi för Riksläger i Blekinge. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att sammanföra unga människor från hela världen för att bygga på den internationella förståelsen mellan unga från olika länder. Under lägret kommer vi att ha ett antal internationella seminarier med syfte att skapa global förståelse och global nyfikenhet.

Fridaskolan Uddevalla årskurs 8, UDDEVALLA, 54000kr
Building Awareness and Tolerance Together
Syftet och målet med resan och vårt utbyte med en polsk högstadieskola är att eleverna ska vinna förståelse och tolerans för alla människor oberoende av bakgrund. Vår polska vänskola har ambitionen att även besöka oss i Uddevalla, varför projektet kan fortgå över en längre tid. Vidare kommer delar av studieresan förläggas till studiebesök på platser som är kopplade till Förintelsen (Auschwitz) och platser kopplade till efterkrigstidens DDR (exv. Berlinmuren).

Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, Trelleborg, 50000kr
Att förstår genom att hjälpa.
Elever på byggprogrammet reser till Zambia. Syftet med volontärarbetet i Zambia är att öka förståelsen för lokalbefolkningens situation och låta eleverna agera ambassadörer och sprida kunskap bland andra unga i deras närmiljö. På så vis också öka förståelsen för olikheter och både minska rädslan för det som är annorlunda och stävja rasismen i samhället. Förståelsen andra människor levnadsvillkor och de orättvisor som finns i världen, får fäste i alla grupper i samhället.

SSU Norra Älvsborg, Trollhättan, 20000kr
Internationellt utbyte – Konstanz resa
Syftet med projektet är att ge SSU Norra Älvsborgs medlemmar möjligen att utöka och utveckla sina internationella relationer och kunskaper genom en konferens tillsammans med europeiska systerorganisationer, temat kommer vara flyktingkrisen och rasism. Målet och förhoppningsvis även resultatet är att intresset för internationella frågor och internationell solidaritet ökar hos våra medlemmar. På långsikt hoppas vi att frågor utanför landgränsen kommer lyftas upp på dagordningen både inom SSU och S

Åkerboskolan Borgholms kommun, Löttorp, 10000kr
Studieresa till Stutthof åk 9 Åkerboskolan
Projektets syfte Besöka koncentrations- och utrotningslägret Stutthof, i norra Polen. Där mördades ca 85 000 människor under andra världskriget. Eleverna i åk 9 ska med egna ögon få bevittna ett av resultaten av Förintelsen – historiens värsta brott. Resan ska tjäna som motvikt till den rasism som tyvärr fortfarande finns i samhället. Projektet är också väl förankrat i skolans värdegrund: "Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser" Lgr11

Finspång FK - Org. nummer 802419-4717 , Finspång, 30000kr
Integration FFK En väg in i Svenska samhället
Eftersom vårt projekt vänder sig till ALLA nyanlända hoppas vi kunna öka förståelsen för varandra. I det här fallet är fotbollen redskapet för att bygga broar. Vi kommer inte bara att träna fotboll. Vi kommer att samtala med varandra i grupp om allt från respekt gentemot varandra till fotbollstermer och exempelvis varför det är viktigt att passa tider. Alla kommer att behöva samarbeta för att vi ska dra åt samma håll. Tjejer som killar, barn som vuxna.

SSU Tanum, tanumshede, 10000kr
Integration över gränserna
Med den ökande flycktingstormen vi har bevittnat i snart ett år så har vårat engagemang för att lösa detta problem eskalerat. Vi är övertygade om att den adekvata lösningen kräver en elementär analys av hur andra löser integrationen. Så med anledningen av det kommer vi att kalla till möte med arbetarrörelsen i Norge för att se hur de har löst sina problem. Vår målsättning är att ha en integration som inte kategoriskt anpassar utan också assimilerar den kunskap som dessa människor besitter.

Ungdomsenheten, Trelleborgs kommun, Trelleborg, 60000kr
Kunskap och förståelse
Som fritidsledare har jag sett hur segregationen blivit allt mer påtaglig. Från den öppna nazismen mot invandrare på 90-talet till dagens växande främlingsfientlighet. För att möta detta ökade hat och för att skapa större förståelse bland alla de barn och unga som besöker ungdomsgårdarna, ska ett antal ungdomar från samtliga gårdar i kommunen få följa med på en resa som kan bidra till ökad kunskap och förståelse och som kan vara startskottet till ett fortsatt arbete för att möta hat och rasism.

Tångaskolan, Falkenberg, Falkenberg, 30000kr
Falkenberg-Sarajevoprojektet
Ökad förståelse och tolerans gentemot medmänniskan. I Bosnien ser man fortfarande tydliga tecken på den etniska rensning som begicks där under Balkankriget. Vi besöker minnesplats och museum i Srebrenica. I Sarajevo bor eleverna i värdfamiljer där föräldrar som var med under kriget berättar om sina personliga upplevelser. Ungdomar med olika kulturell bakgrund får se bakgrunden till varför man blir flykting och det ger en ökar förståelse gentemot flyktingsituationen i världen idag.

Josefin Grönlund och Caroline Stenman, Höllviken, Höllviken, 10000kr
Omvårdnad i ett internationellt perspektiv
Vi är två sjuksköterskestudenter som går vårt sista år på Lunds universitet. Vi vill delta i en utlandspraktik i Malawi med en vision att lära och förmedla internationella kunskaper kring sjukvård till vår kommande profession. Våra förhoppningar är att vi under dessa två månader kan samla kunskap och erfarenheter inför den kommande professionen och kunna dela med oss av dessa till andra studenter och till allmänheten. Det vore även intressant att se hur vi med vår kunskap kan hjälpa till samt att se de kulturella skillnaderna mellan den svenska sjukvården och sjukvården i Malawi, speciellt eftersom vårt samhälle utvecklas och blir allt mer mångkulturellt.

Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö, Malmö, 15000kr
Växthuset Mosippan
Mosippan är ett transitboende för nyblivna svenska medborgare med permanent uppehållstillstånd. Där bor ungefär 50 barn i åldern 0-17 år. Vi har flera verksamheter riktade mot barn och unga i åldern 5-16 år. Dessa består av läxhjälps- och aktivitetsgrupper med totalt fem träffar i veckan. Syftet är att påskynda integrationsprocesser, vilket är en del av en större internationell förståelse.