Palmestipendiet

 


Palmestipendiet är en stor del av Olof Palmes minnesfonds verksamhet. Genom stipendierna förs Olof Palmes politiska vision om tolerans och solidaritet vidare ut i världen.

Stipendierna ska främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning, eller stödja arbete mot rasism och främlingsfientlighet, eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Vem kan söka?
Olof Palmes Minnesfond tar emot ansökningar både från enskilda och från till exempel arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, fackförbund, kulturgrupper, skolor och fritidsgårdar, idrottsföreningar.

Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år.

Minnesfonden beviljar inte stipendium till individuella resor för deltagande i scoutläger eller läger anordnade av CISV.

När kan man söka?

Ansökan om stipendium kan göras två gånger per år och ska vara fonden tillhanda senast den 20 mars eller den 20 september. För sent inkomna ansökningar emottas inte.

Fonden beviljar inte stipendium för redan påbörjade projekt, det vill säga där finansiering genom stipendium från fonden skulle ske retroaktivt. Dock kan planeringen av projektet vara påbörjat.

När får man besked?

Efter sista ansökningsdatum är handläggningstiden sju till åtta veckor. Fondens styrelse fattar beslut i mitten på maj (vårens ansökningar) och i mitten på november (höstens ansökningar). Därefter skickas ett mejl samt brev till de som blivit blivit beviljad ett stipendium och det offentliggörs också på vår hemsida. Vi kan tyvärr inte meddela dem som inte tilldelats stipendium.

Fonden kan inte lämna förhandsbesked.

Hur stort belopp kan man söka?

Enskilda kan ansöka om högst 15 000 kronor. Organisationer kan ansökan om upp till 70 000 kronor. I undantagsfall beviljas högre summa, dock maximalt 100 000 kronor.

Om projektet har fler finansiärer är det viktigt att det i finansieringsplanen framgår vilka kostnader ni söker stöd från genom Palmestipendiet. Fonden stödjer framförallt projekt där sökt belopp kan ha stor betydelse för att ett projekt skall kunna genomföras.

Fonden kan inte bevilja stipendium för löpande verksamhetskostnader.

Palmestipendiet

De som tilldelas stipendium får ett diplom och ett brev med anvisningar om hur man går tillväga för att få sitt stipendium.

Ansökningsformulär