Olof Palmes minnesfond får stöd av UD för FN-projekt

2008-10-20

Olof Palmes minnesfond och UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) ges nu möjlighet att fortsätta med pilotprojektet "UNITAR Negotiation Series" genom vilket man vill ge diplomater från tredje världen möjlighet att stärka sina färdigheter i multilaterala förhandlingssituationer. Seminarierna har hittills hållits i två utbildningsomgångar i FN: s högkvarter i New York genom anslag från Minnesfonden, ett tredje seminarietillfälle äger nu rum den 21-22 oktober. Deltagarna ges genom föreläsningar, praktiska övningar och exempel möjlighet att ta del av kunskaper från experter i förhandlingsteknik och andra erfarna diplomater.

– Alltför ofta sker förhandlingar i multilaterala miljöer utifrån ojämlika förutsättningar. Utvecklingsländernas diplomater har många gånger svårigheter att mäta sig med sina kollegor från Europa och USA, särskilt när de sitter i Säkerhetsrådet. Olof Palmes minnesfond har tagit detta initiativ för att stärka dessa representanters möjligheter till ökat inflytande. Vi är därför mycket glada över Utrikesdepartementets beslut om att anslå 1 200 000 SEK till vårt projekt. Det har varit en enorm efterfrågan på kurserna och vi kan nu tillsammans med FN möta detta intresse på ett bra sätt, säger minnesfondens ordförande Pierre Schori.

Målsättningen med initiativet är alltså att ge diplomater främst från tredje världen nödvändiga verktyg för att kunna göra sina röster hörda i förhandlingar på den internationella arenan och därmed få ett större inflytande och bättre möjligheter att påverka. Ambitionen är att på detta sätt förbättra möjligheterna för internationellt samarbete och i förlängningen stärka FN i dess arbete.

Utrikesdepartementets stöd gör att projektet får möjlighet att utvecklas och förlängas och på så sätt nå ut till fler av de intresserade. Ytterligare sex seminarier är under planering för 2009.

Program och mer om kurserna som hållits på kan ni läsa om på http://www.unitarny.org/en/negotiation.html