Västerås Stift (Svenska Kyrkan) och Stiftsgården i Rättvik. 60 000 kronor. Inside – out

Stipendiat
Västerås stift (Svenska kyrkan) tillsammans med Stiftsgården i Rättvik Pelle Söderbäck

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Inside out är en utbildning för ungdomar i internationellt engagemang. Målet är att skapa förståelse för andra religioner och kulturer, öka kunskapen om Svenska kyrkans roll i internationellt engagemang, öka kunskapen om konflikten mellan Israel och Palestina samt ge redskap för att föra kunskapen vidare. Kursen genomförs tillsammans med den lokala kyrkan i Palestina för att ”främja det engagemang och arbete som på olika sätt försöker öka och sprida den internationella förståelsen”.

Projektbeskrivning

Västerås stift tillsammans med Stiftsgården i Rättvik har tilldelats Palmestipendiet för år 2009 för sitt arbete med ”Inside – Out”, en utbildning för ungdomar i internationellt engagemang. Målet med utbildningen är att skapa förståelse för andra religioner och kulturer samt öka kunskapen om Svenska kyrkans roll i internationellt freds- och försoningsarbete med ett speciellt fokus på Israel/Palestinakonflikten.

20 ungdomar deltar i ”Inside – Out” som under år 2010 omfattar 3 utbildningshelger på Stiftsgården i Rättvik samt en studievecka i Jerusalem och Betlehem. Utbildningen genomförs tillsammans med den lokala lutherska kyrkan i regionen ELCJHL och målet är att främja ett fredsbyggande internationellt engagemang.

I anknytning till ”Inside – Out” har Västerås stift även producerat en adventskalender med temat ”Fear build Walls – Hope build Bridges” och planer finns att under sommaren 2010 arrangera en gemensam ungdomsledarutbildning med den lutherska kyrkan i Betlehem.

Slutrapport

Bakgrunden till den internationella utbildningen “Inside-  out” är Västerås stifts och Stiftsgården i Rättviks långa engagemang i internationella frågor. Vi ville skapa en kurs för unga människor med inriktning på engagemang, konfliktkunskap och fredsbyggande med ett speciellt fokus  på Israel-Palestinakonflikten. Kursen byggdes upp i samverkan med den lokala lutherska kyrkan i Palestina, ELCJHL, och två medarbetare därifrån medverkade också under den första helgen.

Totalt deltog 20 ungdomar i åldern 18- 25 år (varav två också fungerade som ledare) tillsammans med en äldre kursledare. Gruppen träffades tre gånger under våren 2010 och arbetade med olika teman. Varje helg innehöll pass av gruppuppbyggnad/metodik, teori och även pass om hur man jobbar vidare (presentationsteknik, foto, skrivarkurs). Vi lade ribban högt när vi valde föreläsare/lärare till helgerna. Det kändes viktigt att kursen skulle hålla hög kvalitet.

I maj reste hela gruppen en vecka till Israel/Palestina. Där varvades föreläsningar, studiebesök och möten med människor. Som gäster hos den lokala kyrkan är det på ett unikt sätt möjligt att få träffa ungdomar, familjer och att få dela en vardagsmiljö. Gruppen träffade även ekumeniska följeslagare och fredsorganisationer på ”båda sidor” i konflikten.

Under en avslutande helg i september deltog en föreläsare som gav ett ”Israeliskt perspektiv” på konflikten. Ett perspektiv som kändes viktigt för att ge en helhetssyn. Under den sista helgen jobbade gruppen också med hur informationen nu ska ges vidare. Man träffade även 100 internationella ombud från församlingar i Västerås stift och berättade  om ”Inside – out”. Deltagarna presenteras också i Västerås stifts tidning ”Magasinet” för att församlingar och ungdomsgrupper ska kunna bjuda in dem för olika lokala arrangemang.

På vilket sätt har ”Inside- out” bidragit till ett fortsatt arbete för internationell förståelse, antirasism och fredsbyggande. Dels naturligtvis därför att vi fått 20 nya ambassadörer i dessa frågor. Utvärderingen bland deltagarna gav ett oerhört positivt resultat. Andra stift i Svenska kyrkan har också visat intresse för liknande ungdomssatsningar. Men framförallt har kursen fördjupat vår samverkan med den lokala kyrkan i Palestina.  Under år 2011 planerar vi starta ett gemensamt ungdomsledarprojekt mellan Västerås stift/Sverige, ELCJHL/Palestina och Libombostiftet i Moçambique. (för detta treårsprojekt kommer vi att söka EU-medel)

Tack för att ni stödde oss i genomförandet av detta  för oss så viktiga projekt ”Inside-Out”.

Foto bifogas

Västerås den 18 oktober 2010

Pelle Söderbäck

Uppdatering

Februari 2010 Nu har två av de tre förberedande helgerna av utbildningen Inside Out passerat med mycket gott resultat. Ett 20-tal ungdomar har nu förberett sig för sin studieresa till Palestina på flera olika sätt.

Den första helgen ägnades dels åt gruppskapande aktiviteter och dels om den konkreta situationen i Israel/Palestina, samt åt det arbete som Svenska kyrkan har i världen.

Eftersom de flesta av ungdomarna inte känner varandra sedan tidigare är det viktigt för oss att bli en grupp tillsammans och att lära känna varandras olika historier eftersom detta kommer vara de personliga fundament som vi alla kommer att bygga kommande kunskap på.

Den första helgen gjorde den palestinske prästen Imad ett stort intryck på deltagarna. Det är en av de lokala personer som vi kommer att arbeta tillsammans med under resan i maj. Temat för samtalet var ”tro i en hopplös situation”. Vi fick också besök av Jonas Hansson som arbetat som ekumenisk följeslagare på Västbanken.

Den andra helgen var inriktad på den personliga bevekelse-grunden för att engagerade sig i världen och olika sätt som det kan ske på. Vi fortsatte också att arbeta med den grupprocess som startades under den första helgen.

Vi utgick från olika diskussioner om tro och vår egen syn på auktoriteter, uppdrag och uppfattning om världen för att sedan applicera det på ett handlande. Ett steg i detta var en workshop med Håkan Sandvik, som under många år arbetat för Svenska kyrkan i Mellanöstern-regionen, kring ”tro i handling”. Vi spelade också rollspel om konflikthantering under ledning av Folk och försvar och hade en workshop om icke-våld tillsammans med Kristna Fredsrörelsen. Utöver detta fick vi också en inblick i det lokala kulturlivet i Rättvik genom en trevlig kväll med fiolmusik och anekdoter.

Kort sagt kan sägas så här: två helger har nu ägnats åt att på olika sätt riva murar, bygga broar, diskutera och se sammanhang. Både kring världen i stort och samhället i det lilla.