Ungdomsdelegation till COP18 i Qatar

Stipendiat
KFUM Plattform Marcus Gustafsson

Stipendiebelopp
11000 kr

Sammanfattning

Y Climate Action ämnar sända fyra ungdomsledare till FN:s klimatkonferens COP18 i Doha i Qatar 26/11-7/12 2012, för att gemensamt med KFUM i andra länder över hela världen vara ledande i en global delegation av ungdomsrepresentanter. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att utvecklas och växa som ledare–både inom globala miljöfrågor och i sitt nationella engagemang. Konferensen innebär en unik möjlighet att skapa samarbete, nya nätverk och internationell förståelse ungdomsorganisationer emellan.

Projektbeskrivning

KFUMs delegation på plats vid FN:s klimattoppmöte COP18

Under två veckors tid samlas nationella förhandlare i Doha, Qatars huvudstad, för att ta beslut om hur stora utsläppsminskningar länder skall göra under en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet mellan 2013 och 2017 (eller 2020, beroende på hur förhandlingarna fortskrider). Man kommer även börja diskutera hur ett nytt globalt klimatavtal skall se ut, som skall efterträda Kyotoprotokollet 2020 och inkludera samtliga länder.

Vid sidan om detta pågår övriga förhandlingar kring bland annat finansiering, utbildning, jämställdhet, utsläppshandel och klimatanpassning. En stor del av förhandlingarna fokuserar på hur man skall förhandla, och man får intrycket av att desto mindre tid går åt till att öppet nå fram till konkreta åtgärder. Det tar förstås tid att bygga upp ramverk och institutionella strukturer som tillåter länder att förhandla med varandra, men självklart finns det även länder, såsom USA, Kanada och Polen, med ett intresse av att konkreta beslut undviks helt och hållet.

KFUM har sänt delegationer till FN:s klimatmöten sedan 2009. Efter FN:s toppmöte kring hållbar utveckling i somras, Rio +20, där vi deltog som del av en internationell KFUM delegation, startade vi tillsammans med vår världsorganisation World Alliance of YMCAs en internationell miljögrupp: ”YMCA Resource Group on Environment”. De svenska delegaterna har samarbetat inom denna grupp med ett tiotal andra KFUM-organisationer från hela världen inför COP18. Delegation till Doha består av Marcus Gustafsson, Sofia Widén och Andreas Axelson, tillsammans med delegater från KFUK-KFUM Norge och YMCA Kenya.

Ungas inflytande står naturligtvis högt på agendan. Det är vi som kommer ärva morgondagens konsekvenser av dagens utsläpp och miljöförstöring, varför också vi unga, som utgör mer än halva jordens befolkning, borde få vara med och bestämma. I klimatfrågan har vi specifikt jobbat med kvinnors inflytande, vilka tenderar att drabbas värst av klimatförändringarnas natur- och svältkatastrofer, men har ofta minst inflytande. Vi har även kallat på större finansiering från industriländer för att minska globala utsläpp, men även uppmärksammat finansiering till klimatanpassning. Resurser till anpassning blir allt viktigare eftersom många utvecklingsländer redan idag upplever klimatförändringarnas konsekvenser med längre torrperioder och därmed svält, kraftigare regnperioder och därmed översvämningar, stigande vattennivåer och rekordkraftiga orkaner och tsunamier.

Trots detta och överväldigande vetenskapliga bevis sedan två decennier för de enorma kostnader klimatförändringar kommer leda till i framtiden, förblir det politiska klimatet motstridigt, synsättet kortsiktigt och ambitionerna låga. EU, som normalt är progressiv, har bestämt sig för att ta ett steg tillbaka tillsammans med resten av världens rikare länder. Sveriges nuvarande regering har bestämt sig för att inte prioritera miljöfrågan eller driva den inom EU. Vi har snabbt blivit omsprungna av våra ambitiösare grannar, likt Danmark.

Vi kommer följa förhandlingarna här, arbeta tillsammans med ungdomar från hela världen för att lobba förhandlarna och synliggöra klimathotet genom aktioner och event. Vi hoppas även kunna stärka KFUM som förening i dess miljöengagemang, på både global och nationell nivå. Ett av våra främsta mål är att vi som delegater skall ta med oss och dela med oss av de erfarenheter och den expertis vi erhåller, för att bygga vår egen rörelse starkare i framtiden.

Oavsett kommer det förstås bli svårt att förändra den nuvarande situationen under mötet i Qatar. Men finns ingen här som säger nej, säger vi indirekt ja, och i sådant fall kommer svaga åtaganden bli obefintliga åtaganden. Vi måste hela tiden påminna politiker om att det finns de som bryr sig. Och när det gäller vår planets framtid, om det finns någon som bryr sig, så är det vi ungdomar.

Om dagens politiker tvekar med att agera, måste vi ungdomar redan idag börja bygga de nätverk, den tillit och den förståelse oss emellan som de saknar – för att när det blir vår tur, lösa mänsklighetens kanske största utmaning någonsin.

Marcus Gustafsson
Sofia Widén
Andreas Axelson

Observatörsdelegater för KFUM Sverige/World Alliance of YMCAs vid COP18 i Doha, Qatar 2012

Uppdatering

Rapport från KFUMs delegation till FN:s klimattoppmöte COP18 och Conference of Youth 9

Doha, Qatar, 25/11-6/12, 2012

Introduktion

Till FN:s årliga klimatkonferens under 2012, COP18 i Doha i Qatar, har KFUM Plattform tack vare Olof Palmes Minnesfonds generösa stöd kunnat skicka: Andreas Axelson, Marcus Gustafsson och Sofia Widén, mellan den 25/11 och 6/12. Konferensen innebar kulmen på ett halvårs förberedelser, nationellt såväl som internationellt. Våra främsta mål var att få god kontakt med Sveriges delegation på plats, försöka påverka och lära så mycket som möjligt, och sedan kunna ta med oss dessa lärdomar hem för att stärka vår egen organisation och kunna jobba effektivt framåt.

Vi lyckades även nå ut väldigt bra med uppdateringar av vår blogg flera gånger dagligen och var även väldigt aktiva över social media, såsom Twitter och Facebook. Vill man följa hur vårt arbete såg ut under konferensens gång innehåller bloggen filmuppdateringar, intervjuer, bilder, ”Term of the Day” och dagliga blogguppdateringar kring våra aktiviteter såväl som förhandlingarna i stort. Länk: yclimateaction.blogspot.com

Förberedelser

Under våren arbetade vi fram ett ’Advocacy Points Document’ för att guida våra ståndpunkter vid konferensen, tillsammans med World Alliance of YMCAs, vår internationella paraplyorganisation, och KFUM-föreningar i åtta andra länder världen över. Detta skedde genom den online-grupp, YMCA Resource Group on Environment, som vi i Plattform koordinerar. Vi gjorde breda efterforskningar inom allt från Kyotoprotokollet och dess mekanismer till den Gröna Klimatfonden till frågor om klimatanpassning. Innan avfärd till Doha deltog vi även i ett intressegruppsmöte med Sveriges officiella delegation, och presenterade ett dokument med politiska krav framtaget tillsammans med andra nordiska ungdomsorganisationer.

Tre dagar innan själva klimatkonferensen anordnades Conference of Youth för åttonde gången, vilken vi deltog vid. Samtliga ungdomsorganisationer anordnar då en egen mötesplats för att nätverka, planera konferensarbetet tillsammans och bilda arbetsgrupper. Inom vår delegation gick vi med i arbetsgruppen för jämställdhet och arbetsgruppen för utsläppsminskningar, som sysslar mycket med Kyotoprotokollet.

Arbetet under konferensen

Under konferensen fortsatte vi vårt samarbete inom dessa arbetsgrupper med ungdomsföreningar från hela världen. Tillsammans formulerade vi policyer, lobbade beslutsfattarna och genomförde aktioner. Genom dagliga morgonmöten inom YOUNGO, som är ungdomsföreningars officiella paraplyorganistion inom förhandlingarna och även anordnar Conference of Youth, diskuterades dagens förhandlingar. Under dessa möten fick vi chans att se hur andra ungdomsgrupper arbetar och bidra med var egen erfarenhet från tidigare FN konferenser. KFUM tog en ledande roll i strategiarbetet för fortsatta utsläppsminskningar. Efter varje morgonmöte samlades de olika arbetsgrupperna, inriktade på till exempel klimatfinansiering, genusfrågor eller utsläppsminskningar. I nära samarbete med internationella ungdomsorganisationer tog KFUM fram dokument som användes i debatter med förhandlarna och under samtal med den svenska nationella delegationen. Genom att lyssna på de andra ungdomarnas tankar kring förhandlingarna fick vi en god inblick i hur internationella avtal knyts.

Vid sidan om vart arbete i ungdomsgrupperna, hade vi flera möten med Sveriges regerings förhandlare i det svenska delegationsrummet. Under dessa samtal fick vi i KFUM möjligheten att ställa våra personliga frågor och engagera oss i en dialog med personer som har lång erfarenhet av internationella miljöavtal. Detta gav oss ovärderlig erfarenhet och inblick i de beslutsfattande processerna. Denna kunskap delade vi med oss av till andra ungdomar i våra arbetsgrupper. Genom att ha tillgång till de svenska förhandlarnas positioner vidgades också var förståelse för EUs klimatarbete. Som politiskt obunden organisation är det viktigt att första dessa processer. Vi i KFUM förstår nu bättre i vilket steg vårt arbete kan göra störst nytta.

Inspiration

Nystartade miljögrupper från Mellanöstern och Nordafrika beskrev sina utmaningar och var oerhört inspirerande. Arab Youth Climate Coalition hade grundats i Kairo bara några månader innan konferensen för att involvera regionens ungdomar. Till exempel mötte vi en aktivist från Aleppo i Syrien vars resa till Qatar, om den blev känd, kunde försätta både honom och hans familj i livsfara. Det var otroligt att få lära känna dessa unga som fann tid att bry sig om klimatet när så mycket oroligheter och krig härjar i deras länder – men det är detta som är nyckeln till en hållbar framtid. Hållbarhetstankarna måste hela tiden vara med oss och kan inte skjutas på framtiden. Om vi inte börjar se till klimatfrågan redan nu kommer dagens krig och konflikter blekna i jämförelse med de som kommer uppstå om vi inte kan hejda framtidens uppvärmning: den resursbrist och massutvandring som kommer bli konsekvenserna.

Genom den protestmarsch som civilsamhället alltid brukar anordna under förhandlingarna kom vi att delta i första protestmarschen i Qatars historia. Iniativtagare qatariska klimatföreningen Oasis, en av få organisationer i det qatariska civilsamhället överhuvudtaget. Det kändes som ett historiskt ögonblick och det var fantastiskt att marschera tillsammans med klimataktivister från alla världens hörn, från medlemmar av ursprungsbefolkningarna i Amazonas och norra Kanada till Greeenpeace, utklädda till isbjörnar, och kvinnor från mellanöstern i full hiyab. Kanske sådde vi ett frö av demokrati i Qatar den dagen, och tack vare det stora medieuppbådet nådde vi förhoppningsvis även ut i världen med klimatbudskapet. Många av bilderna, med Qatars supermoderna glasskyskrapor i bakgrunden, visade dock tydligt på den skarpa surrealism som en miljökonferens i ett oljeland som Qatar inger, Ett land som har världens högsta koldioxidutsläpp per capita och är upprättat mitt i öknen med enorma energibehov bara för att utvinna dricksvatten.

Uppföljning
Vi räknar med att så snart som möjligt kunna ha en återträff då vi kan blicka framåt inför det kommande året och ta vara på det som vi lärt oss under konferensen. Som ett av våra viktigaste mål kvarstår utmaningen att på ett effektivt sätt kunna följa upp konferensen och försäkra oss om att de nätverk vi byggt upp tillsammans med ungdomar från hela världen kvarstår, och används i vårt fortsatta arbete så effektivt som möjligt. Vi måste därutöver se till hur vi kan stärka vår rörelse och KFUM Sverige på den nationella nivån.
Slutligen, ett oerhört stort tack till fonden, som valt att stödja vårt ungdomsarbete och gjort detta projekt möjligt!